5
Goru to'oru 'i 'ubulana lalanga
Amooru ni wela na God na ngaia 'e kwaimaange'eni 'amooru. Ngaia na'a, moru leka suria nga falafala aana. Furifuri moru kwaimaa le'a fana ta'a, 'ilaka'u la Kraes ne'e kwaimaa le'a fadauru te'efou, ma ka kwatea nga mangona fana fa'amoori ladauru. Suria ngaia 'e tabo 'ania ngaia 'i talana, ma God ka malale'a fafia.
Ma tofuna mooru nga ta'a na God, moru to'oru fa'asia nga agemaninga, ma nga abulongaa 'e biribiri'a, ma nga kwaisiriinga fana 'ola na ta'a ngaa'i. Moru to'oru fa'asia ni 'ola 'ilo'oori te'efou, fana te'efuta wane 'e sia madafia mola iiria moru agea ni 'ola 'ino'ona. Ma moru to'oru fa'asia nga alafuunga 'e ria, ma nga alafuunga 'e kuta, ma alafuunga ni doonga ne'e biribiri'a. Tafe'ua, ma ngaia 'e le'a fana 'amooru baatafea God. Nga 'ola kwala'imori lo'oo nau ku iiria famooru, ni dai ne'e agemani ma abulongaa aana 'e biribiri'a, ngaia 'e 'ato no'o fana 'ani ru'u 'i 'ubulana foufounga ala Jisas Kraes ma God. Ma ka 'ilo'oo la'u mola fana ni dai ne'e siria 'etelangaa, tofuna ngaia 'e 'ilaka'u 'e fo'asia nga nunu'i 'ola lo'oo.
'I'oo sia alamia mola te'efuta wane 'ani kotofi'o 'ilo'oo, “Ngaia 'e le'a mola fana wane 'ani agemani 'amoe ma ka 'etela.” God te'e kwatea kwa'ikwa'inga fana ta'a na gila abulo 'ino'ona. Moru to'oru fa'asia nga ta'a 'ilo'oo.
Na alata 'ua mai na'o, mooru moru to'oru mai 'ubulana nga logologo'angaa, tafe'ua ma tala'ina lo'oo mooru no'o nga ta'a na Alafa, ma moru ka to'oru no'o 'ubulana su'a'olanga. Ngaia na'a abulongaa mooru 'ani to'omia nga ta'a na gila to'oru 'ubulana lalanga. Suria nga lalanga 'e agea abulongaa na ta'a 'ani le'a ma ka odo, ma nga alafuunga aaga ka kwala'imori. 10 Moru irito'ona fana aga su'ana ma agelana nga 'olataa ne'e fa'amalale'a nga Alafa. 11 Ma moru sia agea mola 'ola 'e ria, 'ilaka'u ta'a na gila to'oru 'ubulana logologo'angaa, gila agea. Tafe'ua, ma moru faate'enia madi nga kutaanga aga. 12 Nau ku maila ba'ita 'ania alafuunga suria ni 'ola na gila age nagwa nagwa ai 'ubulana moorilaga. 13 Tafe'ua, ma alata nga lalanga 'ani lala 'afuiga, tagila bi'i su'a na ni 'ola 'e ria na gila agea. 14 Tofuna 'olataa no'o na lalanga 'e lala 'afuia, nga ta'a tagila bi'i agasia. Ngaia na'a Girigiringa Abu 'e fata 'ilo'oo,
“Mooru nga ta'a na moru eeno,
moru aga no'o!
Mai mooru na moru mae,
moru tata'e no'o fa'asia maenga,
ma nga lalanga ala Kraes te'e lala 'afuia 'amooru.”
15 Ngaia na'a, moru manata le'a suria nga abulongaa mooru. Moru nana'i 'ilaka'u nga ta'a su'a'ola ma 'e sia 'ilaka'u mola nga ta'a kwekweto. 16 Ma nga alata te'efou, moru agea ni 'ola 'e le'a. Tofuna alata lo'o, ta'a 'e aula abulongaa aga 'e ria. 17 Ngaia na'a, moru sia kwekweto mola, tafe'ua ma moru irito'ona fana 'amoru su'a na ni 'ola na nga Alafa 'e siria 'amoru agea.
18 Lo'oo, moru to'oru fa'asia go'u ba'itangaa fana gou mooru 'ani kuta, tofuna ni 'ola lo'oori te'e ngada 'amooru. Tafe'ua, ma moru alamia Anoe 'ola Abu 'ani fa'afongu 'amooru fana ngaia 'ani talai 'amooru. 19 Ma nga alata moru ogu, moru alafuu 'ania nga Sam, ma mooru ka nguria nga nguu 'e abu. Moru baatafea God 'ania nguurilana ni me'e nguu. 20 Na afirina alata, ma fana to'oto'oni 'ola, 'amooru baatafea God nga Mama'a tofuna nga Alafa adauru la Jisas Kraes.
Noni baiwane ma wane to'ogeni
21 Moru lo'o suria nga kwaisiriinga amooru kwairiu, tofuna moru iiri ba'ita ala Jisas Kraes.
22 Mooru fu'igeni baiwane, moru lo'o suria nga kwaiimooru, 'ilaka'u la'u na'a moru lo'o suria nga Alafa. 23 Tofuna nga wane ne'e ba'ita fafia nga noni aana, 'ilaka'u la'u na'a la Jisas Kraes 'e ba'ita fafi 'adauru nga ta'a na goru tagoto'o ana. La Jisas Kraes ne'e fa'amoori 'adauru, ma goru ka 'ilaka'u no'o nga labena. 24 Ma ka 'ino'ona la'u mola, fu'igeni na gila baiwane no'o 'agila lo'o suria nga kwaiga, 'ilaka'u la'u adauru nga ta'a na goru tagoto'o, goru lo'o suria la Jisas Kraes.
25 Mooru wane moru to'ogeni, moru kwaimaa le'a fana noni amooru, 'ilaka'u la Jisas Kraes ne'e kwaimaa le'a fadauru nga ta'a na goru tagoto'o, ma ngaia ka kwatea 'i talana fana 'agila kwa'ia fana 'ani fa'amoori 'adauru. 26 Ngaia 'e mae fana fa'aabu ladauru. Ngaia 'e fa'akwari 'adauru 'ania naruabunga. 27 Ma ngaia 'e agea la'u 'ino'ona tofuna alata ngaia 'e ngari 'adauru te'ana, ngaia 'e siria 'agoru 'ilaka'u nga noni 'e le'a aana ma te'efuta biribiri'angaa ka 'amoe no'o ana, ma ta 'ola 'e ria 'amoe no'o, ma goru ka odo te'efou no'o, ma goru le'a no'o 'i maana. 28 'Ino'ona la'u mola, mooru nga wane moru to'ogeni, mooru kwaimaa le'a fana noni amooru, 'ilaka'u la'u na'a moru kwaimaa le'a fana nga labe mooru talamooru. Nga wane ne'e kwaimaa le'a fana nga noni aana, ngaia 'e kwaimaange'enia la'u nga labena 'i talana. 29 Te'efuta wane 'e sia sisingote'enia mola labena 'i talana. Tafe'ua, ma ngaia 'e langonia ma ka aga suria labena 'i talana, 'ilaka'u la'u la Jisas Kraes ne'e agea fana siosi. 30 Tofuna dauru nga ta'a na goru tagoto'o ana, dauru na nga labena la Jisas Kraes. 31 Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “Nga wane te'e 'akwasia ga'ia fe'enia mama'a aana, ma te'e fuageni. Lo'oo, nga wane lo'oo fe'enia nga noni aana, gala arua no'o te'e labe 'ola momola.” 32 Nga alafuunga lo'oo, na nga kwaifa'ananaunga ba'ita 'e nana'i 'ubulai, ma 'inau ku su'aai ngaia 'e alafuu suria la Jisas Kraes mai 'adauru ta'a na goru tagoto'o. 33 Ma nga Girigiringa Abu 'e faate'enia la'u ni 'ola suria nga wane fe'enia noni ne'e 'ilo'oo: Nga wane na'a 'i'oo fuageni no'o, 'i'oo kwaimaa le'a fana nga noni amu, 'ilaka'u la'u mola na 'i'oo kwaimaa famu 'i talamu. Ma nga noni na 'i'oo baiwane no'o, 'i'oo ko iiri ba'ita na kwaiimu.