Hibrus
Nga Girigiringa Fana Ta'a 'i Jiu
Tani ta'a na gila 'ame Kristin, gila fata ngadaa ta'a Kristin 'e iiki. Ngaia lo'oo, 'e 'ato fana 'agila bila'o na tagoto'onga aaga ala Kraes. Gila siria 'agila orite'enia mola falafala 'i Jiu. Nga wane lo'oo ngaia 'e giri te'aga 'e iiria faga 'agila dau ngasi na fito'onga aaga. Ngaia 'e iiria te'e la Jisas Kraes ne'e faate'enia folaa na God fadauru. La Jisas ne'e ula tegela alata ngaia 'e nonifii, ma ngaia no'o na Wela na God ne'e nana'i firi. La Jisas ngaia 'e ba'ita maka riufia la'u mola profet 'i na'o. Ngaia 'e riufia la'u mola enselo, ma ka riufia la'u mola la Moses. Ngai lo'oo, nga ta'a Kristin lo'oo 'agila ula tegela 'ubulana fito'onga aaga 'ilaka'u ta'a laka'u 'i na'o gila agea, gwa'a ta'a gila malate'ote'o aga. Ma ngaia 'e iiria la'u fana gila sia ori fa'aburi mola fana falafala lo'oo na Jiu.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
La Jisas 'e ba'ita riufia nga enselo (1:1—2:18)
La Jisas 'e ba'ita riufia la Moses ma la Josua (3:1—4:13)
La Jisas nga alafa ni suuabunga kwala'imori (4:14—7:28)
Fata arunga'inga ala Jisas ngaia 'e ba'ita iiki (8:1—9:22)
Tabonga ala Jisas ngaia 'e ba'ita 'e iiki (9:23—10:18)
Ta'a na gila fito'o 'agila ula tegela na fito'onga (10:19-30)
Ta'a mai na'o gila fito'o le'a na God (11:1-40)
Leka suria mangona la Jisas (12:1—13:19)
Alafuunga 'ita'i (13:20-25)
1
God 'e alafuu fadauru 'ania Wela aana
'Ua no'o mai 'i na'o, God 'e alafuu fana koko'o adauru na alata 'e aula 'ania ni 'ola alafuunga 'e aula te'ana profet. Tafe'ua ma nga alata 'ita'i lo'oo, ngaia 'e alafuu no'o fadauru 'ania nga Wela aana. Ma 'ania nga Wela lo'oo aana, God 'e launge'enia ni 'ola lo'oo te'efou, ma ngaia la'u mola na God 'e firia fana ngaia te'e to'o na ni 'ola lo'oo te'efou. Nga Wela na God ngaia 'e faate'enia nga kwangakwanganga ba'ita na God, ma gala tooto'o mola. Ma 'ania nga tegelangaa na fatalana Wela na God, ngaia 'e dau tegela na ni 'ola te'efou fana gila sia sui mola. Ma 'i burina ngaia 'e lafua no'o nga abulonga 'ame le'a adauru, ngaia bi'i ori fana 'i langi, ma ka nana'i na lefu na ba'ita nga gula le'a na God.
Nga Wela na God ngaia 'e ba'ita 'e iiki
God 'e fa'aba'ita nga Wela aana 'ani ba'ita 'e riufia no'o enselo, 'ilaka'u la'u mola nga lata na ngaia 'e kwatea fana Wela aana 'e ba'ita riufia nga lata na ngaia 'e kwatea fana nga enselo. Tofuna God laka'u 'e fata 'ilo'oo fana Wela aana,
“'I'oo nga Wela agu,
ma tala'ina lo'oo 'inau no'o na Mama'a amu.”
Tafe'ua, God ngaia 'ame alafuu 'ilo'oo mola fana te'efuta enselo.
'E aburu no'o mai, God 'e alafuu la'u mola 'ilo'oo suria nga Wela aana,
“Nau taku Mama'a aana, ma ngaia te'e Wela agu.”
Tafe'ua ma God ngaia 'ame fata 'ilo'oo mola suria nga enselo.
Nga alata ngaia 'e gagalangi fana God 'ani kwatea mai nga Wela lo'oo aana fana nga fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e alafuu 'ilo'oo,
“Nga enselo lo'oo agu te'efou tagila fo'asia.”
Tafe'ua ma God 'e alafuu 'ilo'oo suria nga enselo,
“Nga enselo agu gila taunga'i fagu,
mai nau ku kwatea nga enselo 'agila
'ilaka'u no'o nga iru ma nga eele.”
Ma suria nga Wela aana, God ka fata 'ilo'oo,
“'I'oo no'o na God,
ma nga foufounga amu ngaia te'e nana'i firi.
Ma 'i'oo to'o ba'ita fafia nga ta'a lo'oo amu 'ania ododonga.
'I'oo aile'a fe'enia nga 'ola ne'e odo,
moko sisingo 'ania nga 'ola lo'oo 'e ria.
Ma tofuna 'ola lo'oori, 'inau na nau nga God amu,
ngaia na'a nau ku firi'o,
ma 'inau ku kwatea la'u mola nga aile'anga ba'ita famu
'ania iiri ba'itangaa riufia na 'inau ku kwatea
fana ni wane ni kwaimaanga amu.”
10 Ma God ka fata la'u mola 'ilo'oo fana Wela ana,
“Alafa, na lafringaa mai,
'i'oo launge'enia nga wado 'ania nimamu,
moko launge'enia nga lalo.
11 Ni 'ola lo'oori te'e sui,
tafe'ua ma 'i'oo momoori firi.
Tagila 'ola 'uri'uri mola 'ilaka'u nga me'e ruu 'ua 'ua.
12 Ma 'i'oo to'o figusiga
'ilaka'u nga wane laka'u 'e figusiga nga ruu 'ua 'ua.
To'o rugasia 'ilaka'u nga ruu.
Tafe'ua ma 'i'oo lo'oo,
'i'oo sia lamadu'aa mola,
ma nga moorilamu ngaia 'e sia sui mola.”
13 Aia, ma God ka alafuu 'ilo'oo la'u fana Wela aana,
“To'oru 'i gula le'a agu,
leleka maka nigi na alata nau 'aku arua 'i'oo 'ani talariufia nga marimae lo'oo amu.”
Tafe'ua ma God ngaia 'ame alafuu mola 'ilo'oo fana te'efuta enselo.
14 Aia, nga 'olataa na nga enselo? Nga enselo lo'oo nga anoe 'ola na gila taunga'i fana God. God 'e alea nga enselo lo'oo fana kwaibooningaa na ta'a na ngaia 'e fa'amooriga.
1:5 Sam 2:7 1:5 2 Samuel 7:14 1:6 Diuteronomi 32:43 1:7 Sam 104:4 1:9 Sam 45:6-7 1:12 Sam 102:25-27 1:13 Sam 110:1