10
Nga Tagi na la Moses 'e kwatea, 'ola nga nununa 'ola kwala'imori ne'e le'a maka ba'ita na la Jisas 'e agea fadauru. Nga Tagi lo'oo 'e iiria 'agila kwate furifuri na nga tabonga na ni farisi te'efou. Ma dauru goru su'aai nga tagi lo'oori, 'e 'ato no'o 'ani fa'aodoa nga ta'a na gila fo'asia God. Lauta nga tabonga lo'oori te'e fa'akwaria no'o nga ta'a na gila fa'aba'itaa God, ngaia 'ame to'omia la'u fana kwatelana te'efuta tabonga la'u, tofuna gila su'aai na God te'e 'olafanataa no'o na rianga aaga te'efou, ma gila sia kwaimanadai la'u tofuna rianga aga. 3-4 Tafe'ua ma 'abuna nanigot fe'enia buruka 'e 'ato no'o 'ani lafua rianga fa'asia ta'a. Nga tabonga ngaia 'e agea ta'a 'agila madafia mola rianga aaga suria ni farisi lo'oo te'efou.
Ngaia lo'oo na alata la Jisas Kraes gagalani 'ani ori mai fofona fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e alafuu fana God maka 'ilo'oo,
“Te'efuta tabonga na 'ola momoori fai 'a'ae ngai ai 'i'oo 'ame siria no'o,
tafe'ua ma 'i'oo kwatea nga labe'ewane fagu fana 'aku kwatea fana nga tabonga.
'I'oo sia aile'a mola fe'enia nga tabonga 'ania nga 'ola momoori fai 'a'ae ngai ai na gila do'ofia
ma nga 'abuna 'ola fai 'a'ae ngai ai fana nga lafulana rianga.”
Sui ma, nau ku iiria,
‘God, nau ku nigi no'o fana 'aku agea 'olataa na 'i'oo siria, 'ilaka'u gila giri no'o suri nau 'i 'ubulana Girigiringa Abu.’ ”
Aia, la Jisas ka iiria na God 'ame siria mola nga kwakwatenga lo'oo ma nga tabonga na gila do'ofia ma nga 'abuna 'ola momoori fai 'a'ae ngai ai lo'oo fana nga lafulana rianga. Ma ngaia 'ame aile'a fe'enia ni 'ola lo'oori. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo, gwa'a nga Tagi ala Moses 'e fata suria tabonga lo'oori. Ma ngaia 'e alafuu la'u 'ilo'oo fana God, “Nau ku nigi no'o fana 'aku agea 'olataa na 'i'oo siria.” Ma suria nga alafuunga lo'oori, goru su'aai God 'e lafua no'o tabonga na nga Tagi, ma ka lamadu'aa no'o 'ania nga tabonga 'ania la Jisas Kraes. 10 Ma tofuna la Jisas Kraes ngaia 'e agea suria nga kwaisiriinga na God, God ka lafua no'o rianga adauru, ma ka fa'akwaria dauru no'o. Ngaia 'e 'ino'ona, suria tabonga ala Jisas Kraes 'ania nonina 'i talana na te'e alata momola, ma ka 'ame tabo no'o 'ania nonina na ruana alata.
11 Ma nga fataabu 'i Jiu gila ru'u 'i 'ubulana 'Ifi Abu na God gani mai gani, ma gila ka agea nga taunga'inga aaga fana tabonga na alata 'e aula. Tafe'ua ma nga tabonga lo'oori, 'ame to'omia mola fana lafulana nga rianga na ta'a. 12 Ma la Jisas Kraes, ngaia 'e kwatea tabonga aana na te'e alata momola fana lafulana nga rianga lo'oo. Ma ngaia 'ame bo'obo'o fana 'ani kwatea la'u te'efuta tabonga na ta alata ngaa'i la'u. Ma nga alata ngaia 'e kwatea tabonga aana 'e sui, ngaia ka nana'i 'i gula le'a na God, suria nga taunga'inga aana fana nga tabonga 'e sui no'o. 13 Ma la Jisas Kraes 'e nana'i mola no'ona, ma ngaia ka mamania alata na God te'e talariufia nga maarimae aana. 14 Aia, suria te'e tabonga momola lo'oori, ngaia 'e lafua no'o rianga na ta'a, ma ngaia 'e fa'aodoa no'o nga ta'a na God furifuri.
15 Ma nga Anoe 'ola Abu ngaia 'e fata la'u suria nga 'ola na nga Alafa 'e iiria maka 'ilo'oo,
16 “Na ni gani na te'e nigi mai,
nau taku arua nga fataarunga'inga fooru faga fana fa'amoorilaga 'ilo'oo:
Nau taku arua nga tagi agu 'i 'ubulana manatalaga,
mai nau taku giria 'ubulana mangoga.”
17 Ma nga Anoe 'ola Abu ka fata la'u mola 'ilo'oo,
“Nga kutanga aaga ma nga abulongaa 'ame le'a lo'oo aaga,
nau taku 'olafanataa ai,
mai nau ku sia madafia la'u.”
18 Aia, alata God 'ani 'olafanataa no'o na rianga, ngaia 'e 'ame to'omia fana nga kwatelana la'u te'efuta tabonga fana lafulana rianga lo'oo.
Dau tegela na fito'onga adauru ala God
19 Ta'a ni kwaimaanga agu, tofuna nga maenga ala Jisas, dauru goru sia ma'u mola fana 'agoru ru'u 'ubulana gule'e Lefu 'e Abu 'e Iiki. 20 Tofuna la Jisas ngaia 'e launge'enia nga tala fooru fadauru fana mooringa. Ngai lo'oo dauru su'asuria 'agoru leka no'o 'i burina nga ruu laka'u fana 'agoru ru'u 'ubulana nga Lefu 'e Abu 'e Iiki no'o tofuna nga tabonga na nga labena.
21 Goru to'o no'o na te'e alafa ni suuabunga le'a ne'e aga suria 'ifi na God 'i langi. 22 Ma tofuna ni 'ola lo'oori, tagoru nigi te'ana God fe'enia nga manatanga ne'e kwala'imori, ma nga tagoto'onga ne'e tegela. Ngaia 'e agea 'agoru kwari fadauru goru sia noniria la'u, ma ngaia ka agea labedauru la'u 'ani kwari 'ania nga ka'o le'ale'a. 23 Tagoru dau tegela na fito'onga fana ni 'ola laka'u God 'e fataarunga'i 'ania fadauru, suria goru su'aai ngaia te'e fa'ato'oa nga fatalana. 24 Ma goru ka manata suria nga kwaisiriinga dauru kwairiu, fana 'agoru kwaibooni adauru kwairiu, ma tagoru faate'enia nga kwaimaanga faga kwairiu 'ania 'ola le'a lo'oo na goru agea. 25 Aia, ma dauru goru sia to'oru mola fa'asia nga oguogunga fe'enia fo'asilana God, 'ilaka'u tani ta'a ngaa'i na gila agea. Tafe'ua ma tagoru ogu fana 'agoru booni 'adauru kwairiu, suria goru su'aai nga gani na orilana mai nga Alafa la Jisas ngaia 'e gagalangi no'o.
26 Lauta goru su'a no'o na nga kwaifa'ananaunga kwala'imori lo'oo, ma lauta goru ori'aea mola agelana 'ola 'e ria lo'oo, 'ino'ona ma te'efuta tabonga 'amoe no'o fana lafulana rianga lo'oo adauru. 27 Ma lauta te'efuta wane 'e agea 'ilo'oo, ngaia te'e ma'u suria ngaia 'e mamania no'o nga kwaisufaingaa ba'ita, ma nga eele 'ago'ago na God te'e nulafia 'ania ni dai na gila tata'e suaria. 28 Na alata laka'u 'e sui, ni dai na 'e abulo'o na nga tagi ala Moses, ma lauta ta rua wane 'amoe ma ta oru wane gila kwairii 'ania kutanga na wane lo'oori, tagila kwa'ia no'o. 29 Ma lauta 'e 'ilo'oo fana Tagi ala Moses, nga kwa'ikwa'inga ne'e ba'ita maka iiki fana ni dai ne'e ma'asini te'enia nga Wela na God. Tofuna nga falafala na wane 'ilo'oo ngaia 'e faate'enia na ngaia 'e madafia iiria nga maenga ala Jisas Kraes ngaia 'ame ba'ita mola, ma ngaia 'e madafia iiria nga fataarunga'inga fooru ne'e to'omia 'ani fa'akwaria, ngaia 'ame ba'ita la'u mola. Aia, nga wane 'ilo'oo ngaia fata ngadaa nga Anoe 'ola Abu ne'e laeta'afiia. 30 Tofuna goru su'aai God laka'u 'e fata 'ilo'oo,
“Nau taku du'ua,
ma nau taku kwatea kwaisufaingaa fana ta'a, tofuna nga abulongaa aga 'ame le'a.”
Ma nga Girigiringa Abu 'e fata la'u mola 'ilo'oo,
“Nga Alafa te'e sufaa nga ta'a aana.”
31 Lauta nga God momoori na ngaia 'e dau fafia nga wane fana sufalana, nga wane no'ona te'e ma'u 'e ba'ita.
32 Ma tamoru manata to'ona alata 'e 'ato aula laka'u moru ru'u 'i 'ubulai, alata eteeta moru to'o na lalanga lo'oo ala Kraes. Tafe'ua moru ula ngasi no'o 'ubulana irito'onga na moru riu 'ubulai. 33 Gila ka fata ngada 'amooru ma gila ka malate'ote'o amooru 'i maana ta'a 'e aula. Ma tani alata ngaa'i, moru ka 'uri fana ladonga fe'enia nga ta'a na gila nonifii suria tagoto'onga aaga. 34 Aia, ma alata gila arua ta'a na gila tagoto'o 'ubulana 'ifi na lokafo, moru kwaimanadai faga, ma moru ka booniga. Ma moru aile'a mola na alata ta'a gila lafua nga dari'olanga amooru te'efou, suria moru su'aai mooru moru to'o na ni 'ola 'e le'a iiki ne'e nana'i firi 'i langi. 35 Tofuna ni 'ola lo'oo, moru sia ma'u mola. Ma lauta moru tagoto'o tegela'a na God, tamoru ngaria nga foforinga aana famooru ne'e le'a 'e iiki. 36 Moru to'o na nonimaabenga, fana 'amoru agea nga kwaisiriinga na God, ma 'amoru ngaria no'o 'ola na ngaia 'e fataarunga'i 'ania famooru. 37 Du'ana nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo,
“Gagalangi no'o fana 'i ngaia 'ani ori mai,
ma ngaia 'ame lalau no'o.
38 Ma nga ta'a agu na gila odo,
tagila tagoto'o ma tagila moori.
Tafe'ua ma lauta ni dai na ngaia 'e ori fa'aburi,
nau ku sia aile'a mola fe'eniga.”
39 Tafe'ua ma dauru goru 'ame 'ilaka'u nga ta'a na gila ngaria kwa'ikwa'inga suria gila leka lalau 'ilo'oo. Dauru goru tagoto'o na God, ma ngaia ne'e fa'amooria dauru.
10:7 Sam 40:6-8 10:16 Jeremaea 31:33 10:17 Jeremaea 31:34 10:38 Habakuk 2:3-4