8
La Jisas na alafa ni suuabunga adauru
Aia, nga fa'awatagalana 'ola lo'oo meru alafuu suria famooru ngaia 'e 'ilo'oo: Dauru goru to'o na alafa ni suuabunga adauru na ngaia 'e le'a, ma ngaia 'e nana'i na lefu na gula le'a na God 'i langi. Ngaia 'e agea nga taunga'inga na alafa ni suuabunga 'i 'ubulana lefu 'e abu 'e iiki na Babala Abu kwala'imori 'i langi na Alafa 'e launge'enia, ma wane 'ame launge'enia.
God 'e firia nga alafa ni suuabunga lo'oo te'efou fana 'agila kwatea nga tabonga fana God. Tofuna nga 'ola lo'oo, nga alafa ni suuabunga adauru la Kraes 'e to'omia 'ani agea te'e tabonga momola. Lauta la Kraes 'e to'oru lo'oo fofona fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e sia taunga'i mola na fataabu, suria goru to'o no'o na fataabu 'e aula na gila kwatea nga tabonga na nga Tagi ala Moses 'e iiria. Ma nga lefu 'e abu lo'oo gila taunga'i 'i 'ubulai 'e 'ilaka'u mola nga nununa lefu 'e abu 'i langi. Ngaia 'e 'ilo'oo, alata la Moses ngaia 'e gagalani 'ani launge'enia nga Babala Abu na God, God 'e iiria fana maka 'ilo'oo,
“'Oi launga'i 'ani odo 'i suria 'ola lo'oo
nau ku faate'enia famu 'i gouna busu.”
Ma nga taunga'inga ala Jisas nga fataabu ngaia 'e le'a 'e riufia nga taunga'inga na fataabu lo'oo 'i wado. Du'ana nga fataarunga'inga fooru na la Jisas 'e fa'ato'oa 'e riufia fataarunga'inga 'ua. Nga fataarunga'inga fooru lo'oori, ngaia 'e riufia suria ni 'ola 'ubulana fataarunga'inga lo'oori 'e ba'ita maka riufia ni 'ola 'ubulana fataarunga'inga 'ua.
Ma lauta nga fataarunga'inga 'ua lo'oo ngaia 'e taunga'i le'a mola, bala te'efuta fataarunga'inga fooru 'e sia lau mola 'i burina. Tafe'ua ma God 'e agasia nga ta'a aana gila 'ame lo'o suria nga fataarunga'inga 'ua lo'oo, ma ngaia ka alafuu 'ilo'oo,
“Na alata ngaia te'e nigi mai,
nau taku arua nga fataarunga'inga fooru fana fa'amoorilana ta'a 'i Israel.
Ma nga fataarunga'inga fooru lo'oori, ngaia 'ame 'ilaka'u mola nga fataarunga'inga 'ua nau ku kwatea fana koko'o aaga, na alata nau ku talaiga mai fa'asia fanua 'i Ijip.
Gila 'ame lo'o mola suria fataarunga'inga no'ona.
Ma tofuna 'ola lo'oori, nau ku rugasiga.
10 Nga fataarunga'inga fooru lo'oo nau taku agea fana fa'amoorilana ta'a 'i Israel na ngaia 'e 'ilo'oo:
Nau taku arua no'o tagi agu 'ubulana manatalaga,
ma nau taku giria 'ubulana moorilaga.
Ma nau na God aga,
ma tagila nga ta'a agu.
11 Ma tagila sia bo'obo'o la'u fana te'efuta ta'a 'ani fa'ananauga suri nau.
Tofuna na gani no'ona,
ta'a te'efou, nga ta'a ba'ita ma nga ta'a sisika,
tagila su'a agu.
12 Mai nau taku 'olafanataa na abulongaa no'ona aga 'ame le'a,
mai nau taku mabolosia nga kutanga lo'oo aga.”
13 Aia, alata God 'e fata suria nga fataarunga'inga fooru lo'oori, ngaia 'e faate'enia nga fataarunga'inga 'i na'o ngaia 'ola 'ua no'o. Ma tagoru su'aai lauta te'efuta 'ola 'ua no'o mai, ngaia te'e lafo no'o, ma 'e sia le'a la'u.
8:5 Eksodas 25:40 8:12 Jeremaea 31:31-34