Alafuunga Suria Fatalana God
Na Matiu 24:35, la Jisas 'e iiria 'ilo'oo, “Ni 'ola te'efou 'i lalo ma fofona fanua lo'oo 'i wado tagila sui. Tafe'ua ma nga fatalagu lo'oo ngaia 'e sia sui mola.” Fatalana God 'e to'o maka taringa'i maka riufia 'ola ngaa'i te'efou. Ma ngaia 'e to'omia fana 'agoru idumia le'a ma 'agoru su'a le'a ai. 2 Timoti 3:16 'e iiria, “Girigiringa Abu lo'oo te'efou, na ngaia 'ita mai fa'asia God. Ma nga Girigiringa Abu te'efou 'e le'a fana nga kwaifa'ananaunga, ma nga faate'enilana nga rianga, ma nga fa'aodolana ni 'ola ne'e kuta, ma faate'enilana nga to'orunga 'e odo.” Ngaia 'e to'o: God 'e kwatea fatalana fadauru fana 'agoru su'ana falafala aana ma 'agoru leka suria Alafa.
Fatalana God ngaia 'e to'o na rua gula 'ola na goru fa'alata 'ania Testamen Biri ma Testamen Fooru. Testamen Biri, gila giria na nga alafuunga Hibru, nga alafuunga na nga ta'a 'i Jiu. Na nga Testamen Biri, gila giri suria launge'enilana fanua lo'oo 'i wado, ma nga etalana ta'a 'i Jiu, ma 'olataa ne'e lau faga leleka maka nigi 400 farisi 'i na'o na la Jisas 'e futa mai ai. Nga Testamen Fooru, gila giria na nga alafuunga Grik, ma gila giria suria la Jisas ma nga etalana siosi.
Farisi 'e aula 'i burina na gila giria Testamen Fooru, tani ta'a ngaa'i gila lamadu'aa fana alafuunga matari. Sui ma ta'a gila lamadu'aa fana alafuunga na Latin, nga alafuunga na ta'a na Catholic siosi gila alafuu ai mai na'o. Fana farisi auaula, nga ta'a ni kwaitalainga na nga Catholic siosi gila madafia 'e 'ame le'a fana lamadu'aalana Baebol fana alafuunga ngaa'i matari. Tafe'ua ma tani ta'a ngaa'i, gila su'aai na kwaifa'ananaunga lo'oo 'e 'ame odo. Gila su'aai na ngaia 'ola ba'iba'ita fana ta'a 'agila idumia Baebol na nga alafuunga na gila su'a le'a ai. Ngaia na'a gila eta fana lamadu'aalana Baebol fana alafuunga matari'a, 'ilaka'u English ma German. Ta'a na gila agea 'ola lo'oo, gila daria 'ato'atolanga ba'ita, tafe'ua ma gila 'ame sui fa'asia taunga'inga lo'oo. Leleka ma ta'a 'e aula gila ka eta fana idumilana Baebol na alafuunga aga 'i talaga, ma ngaia 'e kwaibooni aga maka fa'ategela fito'onga aga.
Tala'ina lo'oo, ta'a gila bi'i su'aai na alata gila giria Testamen Fooru na Grik, gila giria fatanga ne'e to'omia ta'a te'efou. Gila 'ame giria fatanga ne'e 'ato maka to'omia mola ta'a ba'ita. Alata gila giria Baebol, ta'a te'efou 'e to'omia fana idumilai ma 'agila su'aai.
Alata meeru miri agea translesin lo'oo 'i Kwaio, meru leka suria falafala 'ino'ona la'u mola. Meeru miri siria 'e iiki fana ta'a 'agila su'a le'a na falafala na God. Ngaia na'a, meeru irito'ona fana meeru miri sia giria mola fatanga ba'ita ne'e to'omia mola ta'a ba'ita. Meeru miri irito'ona fana 'ameru giria fatanga ne'e to'omia ta'a sika'a la'u mola.
Meeru miri siria nga buka lo'oo 'i Kwaio 'ani totoo'o fe'enia Grik na gula na meaning. Tani alata meeru miri daria, te'e me'e fatanga momola na Grik 'e to'omia fatanga 'e aula na Kwaio. Nga alafuunga na nga Kwairiinga Le'a Lo'oo 'ola suria ta'a na gila to'oru lalau fa'asi 'adauru. Mooringa aga ma falafala aga 'e matari fa'asia falafala adauru. Ngaia na'a tani 'ola na gila giri suria mai na'o, ma dauru goru 'ame su'a le'a ai tala'ina lo'oo. Alata meeru miri lamadu'aa nga Kwairiinga Le'a fana Kwaio, meeru miri idumia buka 'e aula fana 'ameru su'a na meaning kwala'imori. Sui ma meru ka irito'ona fana 'ameru daria fatanga 'i Kwaio ne'e to'omia meaning lo'oo. Ngaia na'a tani alata, ngaia 'ame totoo'o fe'enia tani English Baebol 'ilaka'u NIV 'amoe ma King James. Tafe'ua ma, meaning 'e totoo'o mola. Kwaisiriinga ameeru 'e 'ilo'oo: Meeru miri siria fatalana God 'ani nana'i 'ubulana mango dauru 'ilaka'u ngaia 'e nana'i 'ubulana mangona ta'a Kristin mai na'o alata gila idumia na alafuunga na Grik.
Meeru miri baole'a fana God tofuna ngaia 'e alami 'ameeru fana 'ameru agea taunga'inga lo'oo. Meeru miri soea God fana ngaia 'ani alamia Baebol lo'oo 'ani boonia ta'a 'e aula fana 'agila su'a na Alafa ma 'agila leka suria. 'Ilaka'u 1 Timoti 1:17 'e iiria, “Dauru goru baatafea ma goru fa'aba'itaa God ne'e nana'i firi. God no'o na nga Kiingi ne'e nana'i firi, mai ngaia 'ame mae, ma te'efuta wane 'e 'ame agasia, ma te'i ngaia no'o na God. Kiu.”
Meeru soe'o fana 'i'oo 'ani idumia Fatalana God 'i Kwaio gani mai gani. Alamia ngaia 'ani to'oru 'ubulana mangomu, ma alamia ngaia 'ani lamadu'aa manatalamu. Ngaia 'e le'a fana 'i'oo 'ani idumia fe'enia ru'uru'ua amu, moko booniga 'agila su'a le'a na falafala God. Ngaia le'a la'u fana idumia 'ubulana siosi fana ta'a te'efou 'agila longoa Fatalana God na alafuunga na gila su'a le'a ai. Lauta buka lo'oo 'e to'oru mola na lefu na 'i'oo arua ai, ngaia 'e sia kwaibooni mola te'efuta ta'a. Rimerime te'e 'ania mola. Tafe'ua ma lauta 'i'oo idumia moko fo'asia God 'ani booni'o 'ani su'a le'a ai, ma ngaia te'e lamadu'aa manatalamu maka talai'o fana mooringa firi.