3
Moru manata madi suria nga kwaimaanga na God nga Mama'a fadauru! Nga kwaimaanga aana 'e ba'ita 'e iiki, ngaia na'a ngaia 'e soe 'adauru 'ania ru'uru'ua aana, ma ngaia 'e kwala'imori no'o. Nga ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado gila 'ame su'asuria na'a dauru ru'uru'ua na God, tofuna gila 'ame su'ana God. Ta'a ni kwaimaanga agu, dauru ru'uru'ua na God lo'oo no'o, ma God 'ame faate'enia 'ua fadauru 'olataa te'e lau adauru na nga alata ngaia te'e nigi mai. Tafe'ua 'aguru su'aai ana alata ngaia te'e ori mai, tagoru 'ilaka'u 'i ngaia, tofuna tagoru agasia ngaia 'e kwala'imori no'o. Ma nga ta'a lo'oo te'efou na'a gila kwaimamani fana la Kraes 'ilo'oo, 'agila 'abelo 'aniga 'i talaga 'agila to'oru 'ani kwari fa'asia rianga, 'ilaka'u la Kraes ngaia 'e to'oru 'e kwari.
Ma ni dai ne'e agea rianga, gila mousia nga tagi na God, tofuna nga rianga te'efou na'a nga mousilana tagi na God. Mai mooru moru su'a no'o ala Jisas Kraes ngaia leka no'o mai fana 'ani ngaria nga rianga adauru te'efou, ma te'efuta rianga ngaia 'e 'amoe aana. Ma ni dai na'a gila lado fe'enia la Kraes, gila sia to'oru funi mola fana rianga. Ma ni dai na'a 'e nana'i fana rianga, ngaia 'ame agasia ma ka 'ame su'a ala Kraes.
Kwe fu'uwela agu, moru sia alamia te'efuta wane 'ani kotofi 'amooru suria 'ola lo'oo. Ni dai ne'e agea 'ola 'e odo, ngaia 'e odo 'i maana God, 'ilaka'u la'u la Kraes na'a ngaia 'e odo 'i maana God. Ma ni dai ne'e nana'i mola fana rianga, 'i ngaia nga wela ala Saetan, suria la Saetan 'e agea rianga 'ita no'o mai na etalana fanua lo'oo 'i wado. Aia, nga Wela na God ngaia 'e leka mai fana tagalange'enilana ni 'ola na'a la Saetan 'e agea.
Ma ru'uru'ua na God te'efou, 'ato 'agila to'oru na rianga, suria gila to'o na nga mango'e 'ola ala God. Ma 'e 'ato fana 'agila nana'i fana rianga, suria God no'o na'a nga Mama'a aga. 10 Ngaia lo'oo 'e faate'enia no'o matarilana na ru'uru'ua na God fa'asia nga ru'uru'ua ala Saetan: Lauta wane na'a 'ame abulo odo, 'amoe ma ka 'ame kwaimaa fana nga wane gala futa, ngaia nga wela na God 'amoe.
Kwaimaanga famooru kwairiu
11 Nga alafuunga lo'oo laka'u moru longoa no'o mai ngaia 'ilo'oo: 'Aguru kwaimaa fadauru kwairiu. 12 Ma goru sia 'ilaka'u la'u la Kein, nga wane laka'u la Saetan 'e ba'ita fafia, ma ngaia ka kwa'ia nga wane ngaa'i 'i burina la Ebol. 'Uta'i lo'oo la Kein 'e kwa'ia? Suria ni 'ola la Kein 'e agea ngaia 'e ria, ma ni 'ola la Ebol 'e agea ngai 'e le'a. 13 Wane goru futa, 'imooru moru sia 'alefo mola suria nga ta'a 'e ria fofona fanua lo'oo 'i wado tagila aga mani amooru.
14 Goru su'a no'o ana ni 'ola lo'oo: Mai na'o dauru goru nana'i 'i olofana nga tegelangaa na maenga, tafe'ua ma alata lo'oo goru to'o no'o na mooringa firi. Goru su'aai nga 'ola lo'oo, suria goru kwaimaa fana ni wane ni futanga adauru te'efou. Ma ni dai ne'e 'ame kwaimaa fana nga wane ni futanga aana, ngaia 'e nana'i 'ua 'i olofana nga tegelangaa na maenga. 15 Ma lauta ta wane 'e aga mani na nga wane ni futanga aana, ngaia toto'o mola fe'enia wane 'e kwa'ia wane. Ma moru su'aai nga wane ne'e kwa'ia wane ngaia 'e 'ato 'ani to'o aana mooringa firi.
16 Alata Jisas Kraes ngaia 'e mae 'usi adauru, ngaia 'e faate'enia nga falafala fana 'agoru kwaimaa fana ta'a ngaa'i. Ngaia lo'oo dauru la'u mola, to'omia 'agoru 'uri la'u fana nga maenga 'usia nga ta'a ni futanga adauru. 17 Lauta ta wane ne'e to'o na ni 'ola te'efou lo'oo ngaia bo'obo'o fai, ma ngaia ka agasia nga wane ni futanga aana 'e bo'obo'o fana ta 'ola, ma ngaia 'ame madafia no'o nga wane lo'oori, ma 'ame boonia no'o, ngaia 'e 'ato 'ani fata kwala'imori iiria ngaia 'e kwaimaa fana God. 18 Ru'uru'ua agu, dauru goru sia kwaimaa mola 'ania alafuunga adauru. 'Aguru faate'enia nga kwaimaanga kwala'imori adauru 'ania ni 'ola na'a goru agea.
19-20 Alata goru kwaimaa 'ino'ona, goru su'asuria na'a goru to'o na nga to'onga. Gwa'a nga manata ladauru ngaia 'ufaria adauru, manata ladauru te'e aloalo alata goru fo'asia God, tofuna goru su'aai God 'e ba'ita 'e riufia nga manata ladauru, ma ngaia su'asuria nga 'ola te'efou. 21 Ngai lo'oo wane ni futanga agu, lauta manata ladauru 'ame sufa adauru, goru sia ma'u mola alata goru fo'asia God. 22 Ma God te'e kwatea fadauru nga 'ola na'a goru soea fai, tofuna goru lo'o suria nga tagi aana, ma goru ka agea ni 'ola ne'e fa'aile'aa. 23 Aia, nga tagi aana 'e 'ilo'oo: 'Agoru tagoto'o ala Jisas Kraes nga Wela aana, ma 'agoru kwaimaa fadauru kwairiu, 'ilaka'u na'a la Jisas Kraes ngaia fata tegela'a mai 'ania fadauru. 24 Ma ni dai ne'e lo'o suria nga tagi ana God lo'oo, ngaia 'e lado fe'enia God, ma God ka lado la'u fe'enia. Ma tofuna nga Anoe 'ola Abu lo'oo ngaia 'e kwatea fadauru, goru ka su'a no'o ai na'a God ngaia lado 'e no'o fe'eni adauru.
3:12 Jenesis 4:1-16