Jemes
Nga Girigiringa Fa'asia la Jemes
La Jemes lo'oo ta'a 'e aula gila madafia iiria ngaia nga wane ni futanga ala Jisas ne'e tata'e mai 'ani wane na'ona'o fana ni Kristin lo'oo 'i Jerusalem. Alata nga ta'a 'i Jiu 'i Jerusalem gila kwa'ia la Stifin maka mae no'o, Kristin 'e aula no'ona gila ka 'akwa, ma gila ka nana'i na ni lefu te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado. (Wane ni Kwairiinga 7:548:4.) Tafe'ua ma la Jemes ngaia 'e ole mola 'i Jerusalem. 'Ubulana girigiringa lo'oo, la Jemes 'e fata suria 'ola 'e aula fana Kristin 'agila agea. La Jemes 'e giri suria dari'olanga ma nga galafa'anga, ma nga irito'onga. Ngaia 'e alafuu la'u fana Kristin gila sia iiria mola na'a gila tagoto'o no'o, tafe'ua ma 'agila agea la'u ni 'ola ne'e leka suria kwaisiriinga na God. La Jemes 'e giria nga tarifulaa 'e aula fana 'ani kwaibooni na ta'a fana 'agila su'a le'a na nga alafuunga aana.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
Tagoto'onga na God (1:1-18)
Agelana ni 'ola 'e le'a (1:19—2:26)
Fatalana ta'a (3:1-18)
Manatangaa na nga fanua lo'oo 'i wado (4:1—5:6)
'Ola 'i'isi la Jemes 'e iiria fana agelai (5:7-20)
1
'I nau la Jemes nga wane ni taunga'inga na God ma la Jisas Kraes nga Alafa. Nau ku kwatea kau nga alafuunga ni baole'anga agu famooru nga akwale'e fufutalaa ma ruaai 'i Israel na'a mooru tagoto'o ma moru ka to'oru tagala'i 'i fofona nga fanua lo'oo 'i wado.
Moru fito'o tegela'a ala God
Ta'a ni futanga agu, alata moru daria nga irito'onga 'e aula kwaitatari, mooru moru malale'a, tofuna, lauta moru fito'o tegela gwa'a moru daria nga irito'onga lo'oo, ma nga tagoto'onga amooru te'e tegela'a mola. Moru ula ngasi no'o furifuri, fana 'amoru odo ma moru ka ari'afu, ma moru 'ame ori ko'uko'uta na falafala na God.
Tafe'ua lauta ta wane amooru 'ame to'o ana su'a'olanga fana ulanga 'usia irito'onga, ngaia 'ani soea God, ma God te'e kwatea fana. Suria God 'e aile'a ba'ita fana kwate tagonga na 'ola fana ta'a, ma ngaia 'ame fa'amaila no'o ta wane ne'e kwaisoe ana. Alata te'efuta wane ngaia 'e soea God, ngaia 'ani tagoto'o na God ma 'esia fitala mola. Tofuna alata nga wane 'e fitala 'ino'ona, ngaia 'e 'ilaka'u bio na asi laka'u nga iru 'e irufia kwairiu. 7-8 Nga wane 'ilo'oo, ngaia 'e to'o na rua manate'e wane, ma manatalana 'ame lalato'o ana te'e 'ola. Tofuna ngaia 'e 'ino'ona, ngaia 'e sia madafia na'a nga Alafa te'e kwatea te'efuta 'ola fana.
Wane goru futa, ta'a na mooru moru 'ame to'o na lata, 'amoru aile'a, tofuna God 'e fa'aba'ita nga ta'a gila 'ame to'o na lata. 10 Ma mooru na'a moru dari'ola, 'amoru aile'a, tofuna God 'e fa'amalofi'a nga wane dari'ola. Gwa'a ta wane 'ani dari'ola 'e iiki, ngaia te'e sui mola, 'ilaka'u nga lamelame 'ola ne'e bila'o ma ka to'oru mola suria te'e alata sisita. 11 Ma alata nga sina 'e tata'e mai ma ka sinafia nga lamelame 'ola lo'oo, ngaia te'e rugu ma ka mae mola, ma ngaia ka 'esia no'o 'i wado, ma nga kwangakwanganga aana te'e sui la'u mola. Ma ngaia 'e 'ino'ona la'u mola fana wane ne'e dari'ola 'ola, ngaia te'e mae la'u mola na alata ngaia 'e agea taunga'inga aana fana gonilana bata fana.
Irito'onga fana rianga 'ame leka mai fa'asia God
12 Aile'anga fana nga wane ne'e daria nga irito'onga 'e aula ma nga tagoto'onga aana ka fuuto'o mola. Suria, alata na'a wane 'e tagoto'o ma ka akiaki'a 'ubulana nga irito'onga, God te'e kwatea nga 'elegou na mooringa firi fana. Nga mooringa firi lo'oo, God 'e fataarunga'i no'o 'ania fana nga ta'a na'a gila kwaimaa fana. 13 Alata te'efuta wane 'e daria irito'onga, ngaia 'ame le'a fana 'ani madafia God ne'e kwatea nga irito'onga fana nga agelana nga 'ola ne'e ria. Suria God 'ato 'ani irito'ona te'efuta wane fana agelana nga 'ola ne'e ria, ma ka 'ato la'u mola fana te'efuta wane 'ani irito'ona God fana agelana ta 'ola ne'e ria. 14 Nga kwaisiriinga 'e ria na wane 'i talana lo'oo 'e irito'ona ma ka kotofia fana agelana ni 'ola 'e ria lo'oo. 15 Ma nga kwaisiriinga 'e ria lo'oo te'e ba'ita ma ngaia te'e talaia wane 'ani agea rianga. Ma alata nga 'ola 'e ria lo'oo 'e ba'ita, ngaia te'e talaia wane fana maenga.
16 Ngaia na'a, ta'a ni futanga le'a agu, moru sia alamia mola ta'a 'agila kotofi 'amooru 'ania kwaifa'ananaunga lo'oo. 17 Suria ni 'ola le'a te'efou gila leka mai fa'asia God 'i Langi. Ni 'ola na God 'e launge'enia fana 'agila lala mai 'i langi, gila ka 'idu, ma gila ka lamadu'aa mola. Tafe'ua ma falafala na God 'e sia lamadu'aa mola.
18 God 'e fadaa fana 'ani kwatea mooringa fooru fadauru 'ania alafuunga kwala'imori aana. Mai ngaia 'e agea 'ilo'oo fana 'agoru le'a maka riufia nga 'ola te'efou na'a ngaia 'e launge'enia.
Moru longoa ma moru ka lo'o suria fatalana God
19 Ta'a ni futanga le'a agu, tamoru manata le'a suria nga fatalagu lo'oo 'e 'ilo'oo: Mooru furina 'amoru noni maabe fana nga fafulongonga, ma moru sia 'aferu mola fana alafuunga, ma moru sia ogaria 'afe'aferu mola. 20 Lauta ta wane ngaia 'e ogaria, 'ato ngaia 'ani agea te'efuta 'ola 'e odo na God 'e siria. 21 Ngaia lo'oo tamoru 'akwasia nga agelana 'ola 'e ria, ma moru bulota'i mai 'aferu fa'asia nga manate'e wane amooru ne'e ria. Ma tamoru nonimaabe fana longonga suria nga fatalana God ne'e kirua no'o 'ubulana nga moori lamooru, ma ka to'omia no'o 'ani fa'amoori 'amooru.
22 Moru sia kotofi 'amooru mola 'i talamooru, moru ta madafia iiria na'a longolana mola nga fatalana God 'e le'a no'o. 'E 'ame 'ino'ona! Mooru sia tagoni gwaalongonga mola suria fatalana God, tafe'ua ma moru lo'o suria ni 'ola ne'e iiria. 23 Nga wane ne'e longoa mola nga alafuunga lo'oo, ma 'ame dau suria ni 'ola lo'oo ngaia 'e longoa, ngaia 'e 'ilaka'u nga wane ne'e aga le'a mola na nununa maana 'ubulana me'e ilanunu. 24 Ma nga wane lo'oo, 'i burina ngaia 'e aga le'a ana 'i talana, ngaia 'e leka kau, ma ka mabolosia la'u mola nga maana laka'u 'e aga 'utaa. 25 Tafe'ua nga wane ne'e ilanunu le'a na nga tagi na God, ma ngaia 'e longoa ma ka 'ame mabolosia, ma ngaia 'e agea ni 'ola na nga tagi 'e iiria, God te'e nanamate'enia na ni 'ola te'efou na ngaia 'e agea. Suria nga tagi na God ngaia 'e le'a te'efou, ma ka rubea nga ta'a fana 'agila agea nga kwaisiriinga na God.
26 Lauta ta wane ngaia 'e madafia iiria ngaia leka no'o suria nga falafala na God, tafe'ua ma ngaia 'ame dau suria ni 'ola ne'e iiria, ngaia 'e kotofia mola 'i talana, ma ni 'ola na ngaia 'e agea fana fa'amalale'alana God, ngaia 'ola 'uri'uri mola. 27 Ma falafala ne'e le'a maka to'omia 'ani fa'amalale'a God nga Mama'a adauru ngaia 'e 'ilo'oo: ta'a gila agea ni 'ola 'e le'a fana nga ta'a, 'ilaka'u boonilana ni me'e nao, ma nga ru'uru'ua si'ofa na'a gila to'o na 'ato'atolanga. Ma gila sia alamia mola 'ola ne'e ria fofona fanua lo'oo 'i wado fana ngadalana nga falafala le'a lo'oo aaga.