14
La Jisas nga tala fana lekanga te'ana Mama'a ana
La Jisas 'e alafuu 'ilo'oo fana nga fufu'iwane aana, “Moru sia manata abelo mola. Moru tagoto'o na God, ma moru tagoto'o la'u mola agu. Du'ana 'ifi na Mama'a agu ngaia 'e to'o na ni lefu auaula fana to'orunga ai. Ma nau ku leka fana 'aku sasari agau na lefu famooru. 'Ato fana 'aku iiria nga 'ola lo'oo famooru, lauta ngaia 'ame kwala'imori. Ma alata nau ku leka, mai nau ku sasari agau na lefu famooru 'e sui, nau taku ori mai ma taku talai 'amooru fana nga lefu na nau ku nana'i ai, ma tamoru nana'i la'u mola ai. Ma mooru moru su'a mola na nga tala ne'e leka fana nga lefu na nau ku leka fai.”
Ma la Tomas ka alafuu 'ilo'oo, “Alafa, 'imeeru meru bobolosia nga lefu na to'o leka fai. 'Ilo'oo ma tameeru su'a 'utaa na nga tala lo'oori welakau?”
Ma la Jisas 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Nau no'o na nga tala, mai nau nga to'onga, ma kua kwatea nga mooringa fana nga ta'a. Te'efuta wane 'e sia leka mola te'ana Mama'a agu lauta ngaia 'ame leka mai te'agu. Ma lauta moru su'a kwala'imori no'o agu, mooru moru su'a la'u mola na Mama'a agu. 'Ita na alata lo'oo maka ori 'ala'a, mooru moru su'a no'o na Mama'a agu, ma moru ka agasia no'o.”
Ma la Filip ka alafuu 'ilo'oo, “Alafa, 'imeeru meru siria 'i'oo 'ani faate'enia madi nga Mama'a amu fameeru welakau.”
Ma la Jisas ka lamadu'aa maka fata 'ilo'oo, “Filip, nau ku to'oru fe'enia mooru 'e aburu no'o, ma 'i'oo 'ame su'a 'ua agu lo'oo? Ma ni dai na ngaia 'e agasi nau, ngaia 'e agasia no'o nga Mama'a agu la'u mola. Ma fe'ua na 'i'oo orisia 'aku faate'enia la'u nga Mama'a agu, welakau? 10 'Ilo'oo ma 'i'oo 'ame tagoto'o mola na nau ku lado fe'enia nga Mama'a, ma nga Mama'a 'e lado la'u mola fe'eni nau? Alafuunga lo'oo nau ku iiria famooru, nga alafuunga agu 'i talagu 'amoe. Nga Mama'a na ngaia 'e nana'i fe'eni nau, ngaia ne'e agea nga taunga'inga aana 'ani nau.
11 Moru tagoto'o na 'ola lo'oo, nau ku lado fe'enia nga Mama'a, ma nga Mama'a ka lado fe'eni nau. Lauta mooru 'ame tagoto'o na nga alafuunga agu, moru tagoto'o na 'ola lo'oo suria nga taunga'inga na nau ku agea. 12 Nga 'ola kwala'imori nau ku iiria te'amooru, ni dai ne'e tagoto'o agu, ngaia te'e agea la'u mola nga taunga'inga lo'oo nau ku agea. Ma ngaia te'e agea la'u mola nga taunga'inga ba'ita riufi nau, suria nau ku ori no'o te'ana nga Mama'a agu. 13 Ma te'efuta 'olataa na moru soea na latagu, nau taku agea, fana nga alata na nga ta'a 'agila agasia, ma gila ka aga su'ana Mama'a ne'e ba'ita 'e iiki. 14 Ngaia 'e to'o, te'efuta 'olataa na moru soea na nga latagu, nau taku agea famooru.”
Kwaimaanga ma lo'onga suria la Jisas
15 La Jisas ka alafuu la'u maka 'ilo'oo, “Lauta moru kwaimaa fagu, tamoru lo'o suria nga tagi agu. 16 Nau taku soea nga Mama'a, ma ngaia te'e kwatea mai nga Wane ni Kwaibooninga famooru, ma ngaia te'e nana'i fe'eni 'amooru. 17 Ngaia nga Anoe 'ola Abu ne'e faate'enia nga kwala'imoringa te'efou. Ma nga ta'a na fanua lo'oo 'i wado, gila 'ame kwaloa suria gila 'ame agasia, ma gila 'ame su'a mola ana. Tafe'ua mai mooru moru su'a no'o ana, tofuna ngaia 'e nana'i fe'eni 'amooru, ma ngaia te'e nana'i furifuri 'ubulana manata lamooru.
18 “Alata nau 'aku leka, 'ato no'o 'aku 'akwasi 'amooru 'ilaka'u nga wela si'ofa. Nau taku ori la'u mola mai te'amooru. 19 Te'e alata sisika mola, nga ta'a na fanua lo'oo 'i wado, gila sia agasi nau mola. Tafe'ua mai mooru lo'oo, tamoru agasi nau la'u mola. Ma tofuna nau ku momoori, tamoru moori la'u mola. 20 Sui ma tamoru su'aai na nau ku lado no'o fe'enia Mama'a agu, ma mooru tamoru lado fe'eni nau, mai nau kua lado fe'enia mooru.
21 “Ma ni dai ne'e lo'o suria nga tagi agu, ngaia no'o nga wane na ngaia 'e kwaimaa fagu. Ma ni dai ne'e kwaimaa fagu, Mama'a agu te'e kwaimaa la'u mola fana, ma 'inau taku kwaimaa la'u mola fana, mai nau taku faate'eni nau 'i talagu fana.”
22 La Judas ('amoe la Judas Iskariot) 'e orisia maka 'ilo'oo, “Alafa, 'utaa na te'i meeru tamiri agasi'o, ma nga ta'a na fanua lo'oo 'i wado gila sia agasi'o mola?”
23 La Jisas 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Lauta te'efuta wane ne'e kwaimaa fagu, ngaia 'ani lo'o suria nga kwaifa'ananaunga agu. Ma nga Mama'a agu te'e kwaimaa fana, ma mee'e tamele leka mai te'ana, ma tamele nana'i fe'enia. 24 Ma ni dai na ngaia 'ame kwaimaa fagu, ngaia 'e sia lo'o mola suria nga kwaifa'ananaunga agu. Ma nga kwaifa'ananaunga agu lo'oo moru longoa, ngaia nga 'ola agu 'i talagu 'amoe. Tofuna ngaia 'e 'ita mai fa'asia nga Mama'a na ngaia 'e alenau mai.
25 “Nau ku iiria nga 'ola lo'oo famooru na alata nau ku to'oru 'ua fe'eni 'amooru. 26 Nga Mama'a agu te'e kwatea mai nga Anoe 'ola Abu 'ania latagu fana ngaia 'ani booni 'amooru. Ngaia te'e fa'ananaua mooru 'ania nga 'ola te'efou, ma ngaia te'e booni 'amooru 'amoru manata to'ona ni 'ola te'efou na nau ku kwairii ai te'amooru 'i na'o.
27 “Nau ku 'akwasia no'o aloalonga agu famooru. Nga aloalonga agu na nau ku kwatea famooru, ngaia 'ame 'ilaka'u nga aloalonga fofona nga fanua lo'oo 'i wado. Ngai lo'oo, moru sia manata gelo, ma moru sia ma'u. 28 Mooru moru longoa te'efou no'o nga fatalagu laka'u 'e 'ilo'oo, ‘Nau taku leka, mai nau taku ori la'u mola mai te'amooru.’ Lauta moru kwaimaa fagu, moru aile'a suria nau ku leka te'ana Mama'a, suria ngaia 'e ba'ita maka iiki riufi nau. 29 Nau ku iiria no'o 'ola lo'oo 'ina'o nau ku leka fana 'amoru bi'i tagoto'o alata ni 'ola lo'oo 'ani lau ai. 30 Nau ku sia alafuu aburu la'u fe'eni 'amooru, suria la Saetan nga wane ba'ita na fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e gagalangi ka nigi no'o mai. Tafe'ua ma ngaia 'e sia ba'ita mola fafi nau. 31 Ma 'inau 'i talagu, nau taku agea suria 'olataa na Mama'a agu ngaia 'e iiria fagu fana agelai, fana nga ta'a na fanua lo'oo 'i wado, 'agila su'aai nau ku kwaimaa fana Mama'a agu.
Aia, goru leka no'o fa'asia lefu lo'oo.”