19
Ngai lo'oo la Paelat 'e kwatea no'o la Jisas fana nga ta'a ni fununga lo'oo, ma ka iiria 'agila labusia. Ma gila ka 'elea nga 'elegou 'ania nga kwalo ngangala'a, ma gila ka arua 'i gouna la Jisas. Sui ma gila ka fa'aruufia 'ania nga ruu mekumeku, 'ilaka'u nga kiingi. Sui ma gila ka leka mai te'ana, ma gila ka 'ilo'oo, “'I'oo na nga kiingi na ta'a lo'oo 'i Jiu!” Ma gila ka fidaria.
Ma la Paelat ka ru'u la'u kau te'ana ta'a lo'oo na gila ogu no'ona, maka fata 'ilo'oo, “Nau taku ngaria mai nga wane lo'oo te'amooru, fana 'amoru su'asuria na nau ku 'ame agasia mola te'efuta rianga ana.” Sui ma la Jisas ka ru'u mai 'i maa, ma ka ru'ufia nga 'elegou na kwalo ngangala'a, ma nga ruu mekumeku. Ma la Paelat ka fata 'ilo'oo faga, “Moru agasia madi nga wane lo'oo.”
Ma na alata fataabu ba'ita, ma nga ta'a na gila folo 'afuia nga 'Ifi Abu na God gila agasia, gila bi'i o'omae ba'ita la'u, ma gila ka 'ilo'oo, “Mudu'ia na 'ai folo! Mudu'ia na 'ai folo!”
La Paelat 'e alafuu 'ilo'oo, “Lauta 'ino'ona, moru ngaria ma moru ka mudu'ia na 'ai folo. Suria nau ku 'ame to'odaria mola te'efuta rianga ana.”
Nga ta'a gila ka fata 'ilo'oo fala Paelat, “Meeru meru to'o na nga tagi fana wane 'ilo'oo ngaia 'ani mae, tofuna ngaia 'e iiria ngaia nga Wela na God.”
Alata la Paelat ngaia 'e longoa 'ola lo'oo, ngaia 'e ma'u ba'ita ma ka riufia no'o 'i na'o. Ma ngaia ka ori la'u 'i 'ifi maka orisia la Jisas maka 'ilo'oo, “'I'oo wane fa'asia 'i fai lo'oo, welakau?”
Ma la Jisas ngaia 'ame iiria mola te'efuta 'ola. 10 La Paelat ka alafuu la'u 'ilo'oo fana, “'Ilo'oo ma 'i'oo 'ame siria no'o alafuunga fe'eni nau? 'I'oo 'ame su'a mola ai na nau ku to'o na nga tegelangaa fana iirilana 'ola fana 'agila rube'o, 'amoe ma 'agila mudu'i'o na 'ai folo?”
11 La Jisas 'e lamadu'aa maka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e kwala'imori 'i'oo to'o na tegelangaa fana 'i'oo 'ani agea 'olo'oo agu. Tafe'ua ma te'e God momola na ngaia 'e kwatea nga tegelangaa lo'oori famu. Ngaia lo'oo nga wane na ngaia 'e kwate nau famu, ngaia 'e agea nga 'ola lo'oo 'e ria 'e iiki maka riufia nga 'ola 'i'oo agea.”
12 Na alata la Paelat ngaia 'e longoa fatalana la Jisas, ngaia 'e kwailo mola fana te'efuta tafa na ngaia 'ani agea fana 'ani rubea. Tafe'ua ma nga Jiu, gila o'omae ba'ita ma gila ka 'ilo'oo, “Lauta 'i'oo rubea wane no'ona, 'i'oo wane ni kwaimaanga na nga kiingi 'i Rom 'amoe. Du'ana lauta te'efuta wane 'e iiria ngaia nga kiingi, ngaia 'e ula no'o 'usia nga kiingi 'i Rom.”
13 Alata la Paelat ngaia 'e longoa nga alafuunga lo'oori sui, ngaia 'e talaia kau la Jisas 'i maa, maka to'oru mola na lefu fana kwaisufaingaa 'i 'ubulana nga tofi 'ifi na gila fa'alataa 'ania ‘Fulou na Fou’ ma nga alafuunga 'i Jiu gila iiria ‘Gabata.’ 14 Ma alata no'ona, nga gani fana sasaringa fana Fafangalaa na Tala Riunga, ma ngaia 'e galangi dalototo'o no'o na gani no'ona. Ma la Paelat ka alafuu 'ilo'oo fana nga ta'a no'ona, “Moru agasia madi nga kiingi amooru.”
15 Ma nga ta'a no'ona gila o'omae ma gila ka 'ilo'oo, “Kwa'ia! Kwa'ia! Mudu'ia na 'ai folo!”
La Paelat 'e orisiga la'u maka 'ilo'oo, “'Ilo'oo mai moru siria 'aku mudu'ia nga kiingi amooru na 'ai folo?”
Na alata no'ona, nga fataabu ba'ita 'e lamadu'aa ma ka 'ilo'oo, “Ngaia nga kiingi ameeru 'amoe! Te'e kiingi na ngaia 'i Rom ne'e ba'ita fameeru!”
16 Ma la Paelat ka kwatea la Jisas fana nga ta'a ni fununga no'ona fana 'agila mudu'ia na 'ai folo.
Gila mudu'ia la Jisas
na 'ai folo
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Ma gila ka talaia no'o kau la Jisas. 17 Ma ngaia ka ngaria nga 'ai folo aana 'i talana fana nga lefu na gila fa'alataa 'ania 'i ‘Golgota’ na alafuunga na ta'a 'i Jiu. (Nga fa'awatagalana lata lo'oori na ‘Nga gouna ta'a.’) 18 Sui ma gila ka mudu'ia no'o la Jisas na 'ai folo. Ma nga rua wane ngaa'i la'u mola na gila mudu'ia 'agaa'a no'ona, te'e wane ngaa'i gula moori ma te'e wane ngaa'i gula le'a, ma gila ka mudu'ia la Jisas na 'ai folo ne'e ula 'i laloagaa'a. 19 Ma la Paelat ka giria nga alafuunga, ma gila ka arua 'i gouna 'ai folo ala Jisas. Nga alafuunga no'ona ngaia 'e giria 'e 'ilo'oo, “La Jisas fa'asia 'i Nasaret, nga kiingi 'i Jiu.” 20 Lefu lo'oo gila arua nga 'ai folo lo'oo gila mudu'ia la Jisas ai, ngaia 'ame to'oru lalau mola fa'asia 'i Jerusalem. Ma nga ta'a 'e aula lo'oo gila idumia alafuunga lo'oo. Ma nga alafuunga lo'oo gila ka giria la'u mola 'ania oru alafuunga kwaitatari. Alafuunga ngaa'i na ta'a 'i Jiu, alafuunga ngaa'i na ta'a 'i Rom ma nga alafuunga ngaa'i na ta'a na Grik. 21 Ma nga fataabu ba'ita lo'oo, gila ka alafuu 'ilo'oo fala Paelat, “'I'oo sia giria la'u nga ‘Kiingi 'i Jiu.’ Tafe'ua ma to'o giria mola 'ilo'oo, Ngaia 'i talana na ngaia 'e alafuu 'ilo'oo, ‘'inau nga kiingi 'i Jiu.’ ”
22 Sui ma la Paelat ka lamadu'aga maka fata 'ilo'oo, “'Ola taa lo'oo nau ku giria 'e sui no'o, ngaia 'e to'oru no'o 'i 'ilo'oo.” 23 Ma 'i burina nga ta'a ni fununga lo'oo gila mudu'ia la Jisas na 'ai folo 'e sui, gila ka ngaria nga ruu aana, ma gila ka dalo'ia 'ania nga fai gule 'ola fana nga fai wane no'ona. Ma nga sote ba'ita lo'oo aana, te'efuta ladonga 'amoe na tailai. 24 Ma nga ta'a ni fununga no'ona gila ka alafuu 'ilo'oo faga kwairiu, “Goru sia gaasi ngadaa mola nga ruu lo'oo. Goru masa 'ania daisi fai, dai ne'e riufia, ngaia na te'e ngaria.” Ngaia 'e 'ilo'oo fana 'ani fa'ato'oa nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo, “Gila dalo'ia nga ruu agu faga, ma gila ka masa 'ania daisi fana sote ba'ita agu.” Nga 'ola lo'oo nga ta'a ni fununga lo'oo na gila agea.
25 Nga tete'e ala Jisas, ma ni noni futa fe'enia tete'e ala Jisas, ma ni Meri noni ala Klopas, ma ni Meri noni fa'asia 'i Magdala lo'oo gila ula 'i 'a'aena nga 'ai folo ala Jisas. 26 Ma nga wane na fufu'iwane na la Jisas ngaia 'e kwaimaa fana, ngaia 'e ula la'u mola 'i no'ona fe'enia tete'e ala Jisas. Alata la Jisas ngaia 'e agasia tete'e aana fe'enia nga wane lo'oo ngaia 'e kwaimaa fana gila ula galangia, ma ngaia ka fata 'ilo'oo fana tete'e aana, “Tete'e, nga wela amu no'ona no'o.” 27 Sui ma, ngaia ka fata 'ilo'oo la'u fana nga wane na fufu'iwane no'ona, “Nga tete'e amu no'ona no'o.” Ma eta na alata no'ona, nga wane lo'oori ka kwaloa no'o tete'e ala Jisas fani 'ifi aana fana 'ani abelo 'ania.
Maenga ala Jisas
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 'I burina nga 'ola lo'oo 'e sui, la Jisas 'e su'aai na nga taunga'inga aana ngaia 'e sui no'o. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Nau ku maarigo'u.” Ngaia 'e fata 'ilo'oo 'ani fa'ato'oa nga alafuunga 'ubulana Girigiringa Abu.
29 Ma nga lefu no'ona, gila arua te'e teu ne'e fongu no'o na nga waeni 'e ukwala. Ma gila ngaria nga ruu fana ogulana ka'o, ma gila ka fa'awasiua 'ubulana teu na waeni no'ona, sui ma gila ka arua 'i maana nga ma'e 'ai na gila fa'alataa 'ania hisap sui ma gila ka kwatea fani maana ngiduna la Jisas. 30 Na alata la Jisas ngaia 'e go'ufia 'e sui, ma ngaia 'e alafuu 'ilo'oo, “Ngaia 'e sui no'o.” Burina ngaia 'e iiria alafuunga lo'oori 'e sui mola, nga gouna ka kwa'itori no'o, ma ngaia ka mae no'o.
Gila lada'ia kalaona la Jisas 'ania 'aila'a
31 Ma 'i burina 'ola lo'oo 'e sui, ta'a na'ona'o 'i Jiu gila leka mai, ma gila ka orisia la Paelat fana 'ani alamia fana ta'a ni fununga 'agila leka, ma gila 'oia nga 'a'aena nga oru wane na gila mudu'iga na 'ai folo, fana 'agila mae 'aferu. Tofuna gila siria 'agila lafua no'o noniga fa'asia nga 'ai folo na fe'e gani lo'oori. Suria ma'e gani lo'oo ngaia gani fana sasaringa na Jiu maamania Sabat. Ma gila 'ame siria nga wane mae 'agila nana'i na 'ai folo na Sabat. Tofuna Sabat lo'oori ngaia nga gani ba'ita 'i Jiu suria ngaia Fafangalaa na Tala Riunga.
32 Ma nga ta'a ni fununga lo'oo gila leka mai, ma gila ka 'oia 'a'aena rua wane laka'u gila mudu'iga na 'ai folo. 33 Tafe'ua ma alata gila nigi te'ala Jisas, gila agasia ngaia 'e mae 'e sui no'o. Ngaia lo'oo, gila 'ame 'oia no'o nga 'a'aena. 34 Tafe'ua ma te'e wane aaga na ngaia 'e siria 'ani fa'ato'o le'a ai, ngaia 'e ngaria nga ma'e 'aila'a, ma ka lada'ia 'ania kalaona la Jisas. Ma gila ka agasia no'o 'abu ma nga ka'o 'e afe mai ai. 35 Nau ku agasia 'ola lo'oori, mai nau ku alafuu suria, famooru te'efou 'amooru tagoto'o la'u mola. Nga 'ola lo'oo nau ku iiria ngaia 'e kwala'imori. 36 Ma 'ola lo'oori 'e 'ilo'oo, fana 'ani fa'ato'oa Girigiringa Abu laka'u ngaia 'e alafuu 'ilo'oo, “Te'efuta suri na labena ngaia 'ame mo'oi mola” 37 Ma te'e gule'e Girigiringa Abu ngaa'i ngaia 'e 'ilo'oo, “Nga ta'a tagila bubunia nga wane na gila lada'ia nga kalaona.”
Gila arua nonina la Jisas 'ubulana giru gwa'u
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Ma 'i burina ni 'ola lo'oori, la Josef nga wane fa'asia 'i Arimetea, ngaia 'e leka mai maka soea la Paelat fana nonina la Jisas, fana 'agila ngaria. La Josef laka'u, ngaia nga wane na fufu'iwane ala Jisas la'u mola, tafe'ua ma ngaia 'e nagwa mola, tofuna ngaia 'e ma'unge'enia nga ta'a na'ona'o 'i Jiu lo'oo. Ma la Paelat 'e alamia, ma ngaia ka leka mai maka ngaria no'o. 39 Ma la Nikodimas na ngaia 'e leka mai te'ala Jisas 'ubulana logo 'i na'o laka'u, ngaia 'e leka fe'enia la Josef, ma ka ngaria oru akwale'e kilo na 'ola 'e si'ini le'a lo'oo fana arulai fe'enia nonina wane 'e mae. Gila fa'alata nga 'ola lo'oo 'ania mira ma alos.
40 Rua wane lo'oo, gaa'a gala ngaria nonina la Jisas, ma gala ka gaua 'ania nga ruu kwakwao'a le'a lo'oo fe'enia nga 'ola si'inilai 'e le'a lo'oori. Gila agea 'ola lo'oo suria falafala 'i Jiu fana agelai na wane 'e mae 'i na'o sui ma gila bi'i arua 'ubulana giru gwa'u. 41 Ma te'e langa'a ngaia 'e nana'i mola galangia lefu na gila kwa'ia la Jisas ai. Ma te'e giru gwa'u fana arulana nonina ta'a 'e mae ngai la'u mola na nga lefu no'ona. Ma nga giru gwa'u no'ona nga 'ola fooru mola, gila 'ame arua 'ua te'efuta wane 'e mae 'i 'ubulai.
42 Ma nga alata no'ona fe'e gani aaga 'i Jiu fana sasaringa fana nga Sabat. Ma nga Sabat ngaia gagalangi no'o. Ngaia na'a nga rua wane lo'oori gala leka ma gala ka arua no'o labena la Jisas 'i 'ubulana giru gwa'u no'ona, suria ngaia 'e to'oru galangia lefu no'ona.
19:24 Sam 22:18 19:28 Sam 69:21 19:36 Eksodas 12:46; Nambas 9:12; Sam 34:20 19:37 Sekaraea 12:10