2
Nga afolonga 'i Kena
Burina rua gani ngaa'i 'e sui, te'e afolonga 'e lau na fanua 'i Kena 'i 'ubulana gule'e lefu 'i Galili. Ma tete'e ala Jisas 'e nana'i la'u mola 'i no'ona na alata no'ona. Ma gila ka soea la'u mola mai la Jisas fe'enia nga fufu'iwane aana fana nga afolonga no'ona. Ma alata nga ta'a gila go'u, ma nga waeni aga ka sui, tete'e ala Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “Gila 'ame to'o no'o na te'efuta waen.”
Ma la Jisas ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Tete'e 'ae, 'i'oo sia orisi nau la'u fana agelana te'efuta 'ola, tofuna nga alata agu 'e 'amoe 'ua.
Ma tete'e ala Jisas ka fata 'ilo'oo fana nga ta'a ni taunga'inga lo'oo, “Moru agea mola te'efuta 'ola na'a ngaia 'e iiria famooru.”
Ma nga ono kokole 'ola ba'ita fana ka'o na'a gila launge'enia 'ania fou ngaia to'oru 'i no'ona, fana nga narufilana ninima suria nga falafala 'i Jiu. Te'e kokole 'ola ngaia toto'o fe'enia rua akwale'e galon na ka'o. Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana nga ta'a ni taunga'inga no'ona, “Moru ufia ni kokole 'ola lo'oo 'ania nga ka'o.” Ma gila ka ufia leleka maka fongu no'o.” Ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Moru ngaria nga ka'o sisika, ma moru ka kwatea fana nga wane ba'ita na nga afolonga lo'oo.”
Ma gila ka kwatea fana, ma ngaia 'e go'u to'ona nga ka'o lo'oori, ma nga ka'o laka'u 'e lamadu'aa no'o fana waen. Ma ngaia 'ame su'asuria nga waeni lo'oo ngaia 'e eta mai fa'asia 'i fai. Tafe'ua ma ni wane ni taunga'inga lo'oo gila ngaria mai nga ka'o lo'oori na gila su'asuria te'efou. Sui ma wane ba'ita lo'oo ka soea mai nga alakwa fooru lo'oori, 10 ma ka fata 'ilo'oo fana, “Furifuri na falafala adauru, ta'a gila kwatea nga waeni nga 'e le'a 'i na'o fana ta'a, ma 'i burina nga ta'a gila go'u 'e sui, ngaia bi'i kwatea nga waeni nga 'e 'ame masi'a. Tafe'ua ma 'i'oo gonia mola nga waeni le'ale'a lo'oo leleka maka nigi lo'oo no'o.”
11 Ngaia no'o nga 'ola ni 'alefosilai eteeta na la Jisas ngaia 'e agea 'i Galili, 'i 'ubulana nga fanua 'i Kena. Lo'oo ngaia 'e faate'enia nga tegelangaa ba'ita aana, ma nga fufu'iwane aana gila ka tagoto'o no'o ana.
12 Ma 'i buri, la Jisas fe'enia tete'e aana, ma ni wane gila futa, ma nga fufu'iwane aana, gila ka leka no'o fana nga fanua 'i Kapaneam. Ma gila ka to'oru 'i no'ona suria tani gani ngaa'i.
La Jisas 'e beloa nga ta'a fa'asia 'ubulana nga
'Ifi Abu na God
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Aia, ma galangia no'o nga Fangalaa na Tala Riunga na nga ta'a 'i Jiu, la Jisas 'e leka fana nga fanua ba'ita 'i Jerusalem. 14 Ma 'i no'ona 'ubulana 'Ifi Abu na God, ngaia 'e agasia nga ta'a lo'oo gila fa'afori 'ania nga buruka, ma nga sifisifi, ma nga bola fana tabonga. Ma ngaia ka agasia la'u mola nga ta'a na'a gila lamadu'aa nga bata gila nana'i na fofoda aaga. 15 Ma ngaia ka launge'enia 'ola fana kwa'inga 'ania kwalo, ma ka beloa no'o buruka, ma nga sifisifi, ma nga 'ola te'efou fa'asia 'ubulana 'Ifi Abu na God. Ma ngaia ka fo'itori no'o na fofoda na nga ta'a lo'oo gila lamadu'aa 'ania nga bata, ma ka tagale'enia no'o bata aaga. 16 Ma ngaia ka kwa'i tatala suria nga ta'a lo'oo gila fa'afori 'ania nga bola maka 'ilo'oo, “Moru ngaria no'o 'ola lo'oo 'i maa! Moru sia launge'enia mola nga 'Ifi na Mama'a agu fana lefu na 'uusinga.”
17 Ma nga fufu'iwane aana gila ka manata to'ona nga Girigiringa Abu laka'u ngaia 'e fata 'ilo'oo, “God, nga kwaimaanga agu fana nga 'ifi amu, 'e 'ilaka'u nga eele ne'e nunula 'i 'ubulana mangogu.”
18 Ma nga ta'a na'ona'o 'i Jiu gila ka orisia la Jisas ma gila ka 'ilo'oo, “Lauta God ne'e kwatea tegelangaa famu fana agelana ni 'ola lo'oori, faate'enia nga 'ola ni 'alefosilai fameeru!”
19 Ma la Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Lauta moru osia nga 'Ifi Abu lo'oo, nau taku fa'aulaa la'u mola 'ubulana oru ma'e gani.
20 Ma gila orisia la'u ma gila ka 'ilo'oo, “'Uta'i na to'o fa'aulaa mola 'ubulana oru ma'e gani lo'oo, welakau? Nga 'Ifi Abu na God lo'oo, gila launge'enia suria fai akwale'e farisi ma ono ai.”
21 Tafe'ua ma nga 'Ifi Abu lo'oo la Jisas ngaia 'e fata suria na nga nonina 'i talana. 22 Ma nga alata God 'e tata'ea fa'asia nga maenga lo'oo nga fufu'iwane aana bi'i manata to'ona na ngaia 'e iiria nga 'ola lo'oo, ma gila ka bi'i tagoto'oa na nga Girigiringa Abu ma nga 'ola lo'oo la Jisas 'e iiria.
23 Ma nga alata la Jisas ngaia 'e nana'i 'i Jerusalem na nga Fangalaa na Tala Riunga, nga ta'a 'e aula gila tagoto'o no'o ana, tofuna gila agasia no'o ni 'ola ni 'alefosilai lo'oo ngaia 'e agea. 24 Ma tafe'ua 'ani 'ino'ona, la Jisas ngaia 'ame faate'eni mousia ni 'ola te'efou 'ubulana manatalana, tofuna ngaia 'e su'a mola na manatalana ta'a te'efou. 25 Gwa'a te'efuta wane 'ame kwairii te'ana 'ania te'efuta 'ola suria nga ta'a, ngaia 'e su'a mola na nga 'ola te'efou 'ubulana manatalaga.
2:17 Sam 69:9