12
Nga tarifulaa suria nga wane ni taunga'inga
'ubulana langa'a
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)
Sui, ma la Jisas ngaia ka alafuu fana ta'a ba'ita 'i Jiu laka'u 'ania tarifulaa 'ilo'oo, “Te'e wane ngaia 'e kirua nga langa'a 'e le'a. Mai ngaia ka launge'enia feo 'afuia, ma ka 'eria nga kiru fana nga memelana lode 'ai fana launge'enilana waen, ma ka launge'enia te'e 'ifi fana wane ni folonga. Mai ngaia ka arua nga langa'a aana 'i nimana ta'a na gila taunga'i ai. Sui, mai ngaia ka leka no'o fana fanua ngai. Ma alata nga langa'a lo'oori 'e mena, ngaia ka alea nga wane ni taunga'inga aana te'ana ni wane na'a gila taunga'i 'i 'ubulana langa'a lo'oo aana, 'agila kwatea mai ta gula na lodo na 'ola na gila goni'i.
Tafe'ua ma ni wane ni taunga'i lo'oori gila gau ngasingasi ana, ma gila kwa'ia, ma gila ka orite'eni tago mola ana. Ma, nga wane laka'u 'e to'o na nga langa'a lo'oori ngaia ka kwatea la'u mai nga wane ngaa'i fana taunga'inga. Ma nga ta'a na gila taunga'i 'i 'ubulana langa'a, gila ka kwa'ia gouna, ma gila ka mala mani ana.
Sui, ma wane laka'u 'e to'o na nga langa'a, ngaia ka kwatea la'u nga wane ni taunga'inga aana, ma gila ka kwa'ia ma ka mae no'o. Ma gila ka agea la'u 'ilo'oo na ni wane 'e aula ne'e alega 'i buri. Gila kwa'ia tani wane ngaa'i, ma gila ka kwa'ia tani wane ngaa'i ma gila ka mae no'o. Lo'oo, nga te'e wane momola ne'e ole no'o na te'e wela mouta'i aana na ngaia 'e kwaimaange'enia. Ma ngaia ka kwatea wela aana 'i langa'a, ma ngaia ka manata 'ilo'oo, ‘Tagila iiri ba'ita na wela lo'oo agu.’ Tafe'ua, ma ni wane na gila taunga'i 'i 'ubulana langa'a no'ona, gila fata faga kwairiu ma gila 'ilo'oo, ‘Ngaia no'o na wela na wane laka'u ngaia 'e to'o na nga langa'a. Leka mai 'agoru kwa'ia, fana 'agoru to'o na ni 'ola lo'oo ana te'efou.’ Ma gila ka ngaria nga wela lo'oori, ma gila ka kwa'ia maka mae no'o, ma gila ka 'ui 'ania nga nonina 'i maa fa'asia 'ubulana nga langa'a lo'oori.”
Ma la Jisas ka kwaiorisi 'ilo'oo, “'Ola taa na wane ne'e to'o na nga langa'a lo'oori te'e agea? Ngaia te'e nigi mai, ma te'e kwa'i mousia ni wane lo'oori. Sui ma ngaia ka kwatea no'o langa'a aana fana ni wane matari. 10 Ngaia 'e kwala'imori fana 'amoru idumia nga Girigiringa Abu laka'u ngaia 'e fata 'ilo'oo,
‘Nga fou na wane 'e tofua 'ifi aana ai gila ma'asiri ai,
ngaia na fou 'e taringa'i maka riufia nga fou te'efou na bani.
11 God 'e alamia 'ola lo'oo,
ma nga agasilai ka lau.’ ”
12 Nga ta'a na'ona'o 'i Jiu, gila siria 'agila kwa'ia la Jisas, tofuna gila su'aai la Jisas 'e alafuu suria tarifulaa lo'oori 'i suriga. Tafe'ua, mai, gila ma'u la'u mola na ogunga lo'oo, ma gila ka 'akwasia, ma gila ka leka no'o.
Nga kwatelana nga bata na nga takisi fana nga wane ba'ita 'i Rom
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)
13 Ni ta'a na'ona'o, gila alea tani Farasii ma tani wane na ta'a ala Herod fana fa'abobolosilana la Jisas 'agila irito'ona. 14 Lo'oo, gila nigi no'o te'ana, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Wane kwaifa'ananaunga, 'imeeru meru su'ana 'ola 'i'oo iiria, 'ola kwala'imori te'efou lo'oo no'o. 'I'oo kwaifa'ananau suria 'inato'onga ma kwaisiriinga na God fana nga ta'a. Ma 'i'oo 'ame ma'unge'enia ta wane alata 'i'oo alafuu suria to'onga. Ma 'i'oo 'ame manata fana nga fa'aba'italana wane. Lo'oo, 'i'oo iiria mola fameeru! Fe'ua, ngaia 'e le'a mola fana kwatelana nga bata na takisi fana nga ta'a na'ona'o 'i Rom? Ngaia 'utaa? Ngaia 'ame to'omia ameeru kwatea takisi laka'u?”
15 Tafe'ua, ma la Jisas ngaia 'e su'a mola na kotonga aaga, ma ngaia ka orisiga 'ilo'oo, “Fe'ua moru bi'i agea nga 'ola fana irito'o lagu? Mooru ngaria mai fe'e seleni fana 'aku agasia madi.”
16 Ma gila ka ngaria mai fe'e seleni, ma ngaia ka kwaiorisi 'ilo'oo, “Nga nunu ni dai lo'oo? Ma nga latana ni dai na ngai ai?”
Ma gila ka lamadu'aa, ma gila 'ilo'oo, “Nga nununa ma nga latana nga wane ba'ita 'i Rom.”
17 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Moru kwatea fana nga wane ba'ita 'i Rom nga 'ola aana, ma moru ka kwatea la'u mola 'ola na God fana God.”
Ma gila ka 'alefo ba'ita no'o ana.
Kwaiorisinga suria nga tata'enga fa'asia nga maenga
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)
18 Ma, tani Sadusi gila leka mai te'ala Jisas. Nga Sadusi gila iiria nga wane gila sia tata'e la'u fa'asia nga maenga. 19 Ma gila ka orisia la Jisas ma gila ka fata 'ilo'oo, “Wane kwaifa'ananaunga, la Moses ngaia 'e giria nga tagi fadauru maka kwaialami 'ilo'oo, ‘Lauta ta wane 'e mae, ma nga noni aana 'e moori 'ua, ma ngaia 'ame to'o na wela, nga wane ni futanga aana te'e feea la'u nga nao lo'oori, 'agala to'o na wela fana 'ani lamadu'aa nga wane lo'oo 'e mae fana orioritana 'ani ori.’
20 Lo'oo, nga te'e alata ngai, fiu waiasina gila to'oru. Ma nga wane ngaa'i na'o 'e feea te'e noni, ma ka 'ame arua mola ta wela, ma wane lo'oori ka mae mola. 21 Sui ma, ruana wane ka feea la'u nga noni laka'u, ma ngaia 'ame arua mola ta wela, ma ka mae la'u mola. Sui ma oruna wane ka 'ino'ona la'u mola. 22 Ma ka 'ilo'oo la'u mola fana ni wane ngai burina te'efou. Nga fiu waiasina lo'oori te'efou na gila feea noni lo'oori, ma gila 'ame to'o mola na wela, ma gila ka mae mola te'efou. Ma 'ita'i lana, noni lo'oori ngaia ka mae la'u mola. 23 'Ino'ona ma, nga alata na God 'ani tata'ea fu'uwaiasina na gila mae te'efou ni dai aaga na noni aana te'e lau? Suria nga fiu waiasina lo'oori gila feea nga noni lo'oori te'efou.”
24 Ma la Jisas ka lamadu'aga ma ka 'ilo'oo, “Mooru moru kuta 'e iiki, suria moru 'ame su'a mola na nga Girigiringa Abu ma nga tegelangaa na God. 25 Suria, alata nga fu'uwaiasina gila mae 'agila tata'e la'u fana nga mooringa, gila aaga 'ilaka'u no'o nga enselo 'i Langi na gila sia feea mola noni lo'oo. 26 Lo'oo, nau ku fa'ananaua mooru suria nga tata'enga fa'asia nga maenga. Nau ku su'aai mooru moru idumia 'ubulana nga girigiringa ala Moses na lefu laka'u suria nga eele ngaia 'e nulafia nga busu na ai laka'u. La God ka fata fala Moses 'ilo'oo, ‘Nau, nga God ala Ebraham, ma la Aesak, ma la Jekob gila fo'asia 'ua.’ 27 Ngaia 'e iiria 'ilo'oo, wane lo'oori na gila mae no'o, God ngaia 'e iiria na'a God aaga 'ua, tofuna gila moori 'ua fe'enia. Mooru moru kuta 'e iiki!”
Nga alafuunga 'inato'o na tagi
(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28 Ma te'e wane kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, ngaia 'e longoa alafuunga lo'oori. Mai ngaia ka su'ana nga lamadu'aanga le'a la Jisas 'e kwatea fana ta'a Sadusi. Mai ngaia ka leka mai, ma ka orisia la Jisas 'ilo'oo, “Nga tagi 'utaa ne'e ba'ita 'e riufia ni Tagi ala Moses te'efou?”
29 Ma la Jisas ngaia ka fata 'ilo'oo, “Nga tagi ba'ita ne'e riufia tagi te'efou ne'e 'ilo'oo, ‘Ta'a 'i Jiu, mooru fafulongo! Nga God adauru, ngaia no'o te'e God momola. 30 “'Oi kwaimaa fana God amu 'ania manatalamu te'efou, ma 'ania mangomu te'efou, ma 'ania moorilamu te'efou, ma 'ania tegelangaa amu te'efou.’ 31 Ma nga rua me'e tagi ne'e 'ilo'oo, ‘Moko kwaimaa fana ta'a te'efou 'ani 'ilaka'u la'u na 'i'oo kwaimaa famu 'i talamu.’ Te'efuta tagi 'ani riufia la'u nga tagi lo'oo me 'amoe no'o.”
32 Ma nga wane kwaifa'ananaunga na nga Tagi ala Moses ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Wane ni kwaifa'ananaunga, lamadu'aanga amu ngaia 'e le'a ba'ita. Ngaia 'e kwala'imori, te'e Alafa no'o na God, ma te'efuta God nga matari la'u me 'amoe no'o. 33 Ma goru kwaimaange'enia God 'ania mango adauru te'efou, ma 'ania nga manata dauru te'efou, ma 'ania nga tegelangaa dauru te'efou. Ma goru kwaimaa fana ta'a te'efou 'ilaka'u la'u fadauru taladauru. Wane dau suria rua tagi lo'oori, gila na gila agea 'ola taringa'i ne'e riufia kwatelana nga tabonga fana God.”
34 Ma la Jisas ka aga su'ana nga su'a'olanga aana, ma ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo galangi no'o fana God 'ani ba'ita fafia mangomu.”
Ma 'i burina, te'efuta wane 'ame 'uri no'o fana orisilana la Jisas la'u.
La Jisas ngaia alakwa na fufutanga ala Defete ma nga Alafa aana la'u mola
(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 La Jisas ka kwaifa'ananau 'ubulana nga 'Ifi Abu na God, ma ngaia ka kwaiorisi 'ilo'oo, “Ngaia 'e 'utaa na ta'a kwaifa'ananau na nga Tagi ala Moses, gila iiria nga Kraes na wane na nga fufutanga ala Defete? 36 Nga Anoe 'ola Abu laka'u ka fa'afataa la Defete 'ilo'oo,
‘La God ngaia 'e fata 'ilo'oo fana Alafa agu:
'Oi to'oru gula le'a agu,
mamamania alata nau 'aku aru'o 'ani tegela fafia marimae amu.’
37 “La Defete no'o 'i talana ne'e iiria nga Kraes nga ‘Alafa agu.’ Ngaia 'e 'uta'i na nga Kraes ngaia mola fa'asia fufutanga ala Defete?”*
Nga ogunga ba'ita lo'oori, gila malale'a ba'ita alata gila fafulongo suria la Jisas.
La Jisas ngaia 'e fa'abasu 'usia falafala na ta'a ni kwaifa'ananaunga na
Tagi ala Moses
(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)
38 Ma la Jisas ka fa'ananauga 'ilo'oo, “Moru abelo 'ania mooru fa'asia nga kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, suria gila siria iiki fana ru'ufilana ruu girigiri'a tekwa. Ma gila ka siria la'u ba'itangaa fana nga ta'a 'agila iiriba'ita aga, ma ta'a 'agila fata le'ale'a faga 'i maana uusi'a. 39 Ma gila ka siria 'agila ogu 'i na'o na lefu ba'ita na nana'inga 'ubulana 'ifi ni fo'anga na Jiu, ma nga lefu 'e le'a na alata na fafangalaa. 40 Sui ma, ta'a lo'oo gila beriberia nga 'ifi ma nga 'ola na ni me'e nao gila to'o ai. Ma gila ka iiria fo'anga ne'e tekwa fana nga ta'a 'ani tafega mola. Lo'oo, ni wane ni kwaifa'ananau suria Tagi ala Moses na kwa'ikwa'inga aaga 'e ria 'e ba'ita!”
Nga kwakwatenga na
me'e noni 'e nao
(Luk 21:1-4)
41 La Jisas ngaia 'e to'oru 'ubulana nga 'Ifi Abu na God galangia nga kokole 'ola fana arulana bata 'i 'ubulai. Ngaia ka agasia ni wane na gila kwatea bata aaga. Ma nga ta'a 'e aula na gila 'ola'a gila ka kwatea bata 'e aula. 42 Sui, ma ngaia ka agasia te'e me'e nao galafa'a. Ngaia 'e leka mai, ma ka kwatea la'u rua fe'e seleni sisika. 43 Ma la Jisas ka soea mai nga fufu'iwane aana, ma ka fata 'ilo'oo faga, “'Ola kwala'imori nau ku iiria te'amooru, 'olataa na me'e nao lo'oo 'e galafa ne'e kwatea, ngaia 'e ba'ita 'e riufia ta'a te'efou na gila kwatea bata ba'ita. 44 Tofuna ta'a na gila 'ola'a, gila kwatea mola te'e gule 'ola sisika na 'ola'angaa aaga. Tafe'ua, ma me'e nao galafa'a lo'oo, ngaia 'e kwate te'efou no'o na 'ola ne'e to'o ai fana to'orunga aana.”
12:11 Sam 118:22-23 12:36 Sam 110:1 * 12:37 Tafe'ua nga Kraes 'e futa na fufutanga ala Defete 'ilaka'u nga wane, ma ngaia 'e riufia nga wane. Ngaia wela ala God la'u. 'Ilo'oo, ngaia 'e to'omia no'o fana 'agila fa'alata 'ania Alafa.