15
Gila talaia la Jisas
te'ala Paelat
(Mat 27:1-2,11-16; Luk 23:1-5,13-25; Jon 18:28—19:16)
Na 'usugani logologo'a mola, ni wane ni fadafadanga te'efou gila ogu 'afe'aferu la'u. Ma nga fataabu ba'ita, ma nga ta'a na'ona'o, ma nga ta'a kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, gila lado. Gila ogu 'agila fadaa fana 'olataa na 'agila agea ala Jisas. Ma gila ka gaua la Jisas 'ania kwalo, ma gila ka talaia kau fana kwatelana fala Paelat, nga wane ba'ita fa'asia 'i Rom. Ma la Paelat ka orisia 'ilo'oo, “'Ino'ona ma 'i'oo na alafa na ta'a 'i Jiu?”
Ma la Jisas ka lamadu'aa 'ilo'oo, “Ngaia no'ona 'i'oo iiria no'o.”
Ni fataabu ba'ita gila ka fai fafia no'o na ni 'ola 'e kuta 'e aula. Ma la Paelat ka orisia la'u 'ilo'oo, “Mai'o longoa na nga 'ola ne'e aula na gila faia fafi'o lo'oo! 'Ino'ona ma 'osia orisiga mola?” Tafe'ua, ma la Jisas 'ame iiria mola ta alafuunga, ma la Paelat ka 'alefo no'o.
Lo'oo, na nga Fafangalaa na Tala Riunga, la Paelat ngaia 'e fini rubea nga wane fa'asia nga lokafu na ta'a gila kwaisoe fai. Ma nga alata lo'oori, te'e wane na latana la Barabas ngaia 'e to'oru la'u 'i 'ubulana lokafu, tofuna ngaia nga wane 'e ria na gila kwa'ia ta'a na fununga fe'enia ta'a 'i Rom. Sui ma ta'a na gila ogu mai, gila ka siria la Paelat fana 'ani rubea nga wane fa'asia nga lokafu suria falafala ne'e fini agea mai na alata 'i na'o. Ma ngaia ka orisiga ma ka 'ilo'oo, “'Ino'ona mai 'amooru moru siria 'inau 'aku rubea nga alafa 'i Jiu famooru?” 10 Suria la Paelat 'e su'a no'o na fataabu ba'ita gila kwatea mai la Jisas te'ana, tofuna manate'e wane ni kwaifiingaa ngai aga suria ta'a 'e aula gila leka 'i burina la Jisas.
11 Tafe'ua, ma nga fataabu ba'ita gila alafuu 'i manatalana nga ogunga no'ona, fana 'agila soea la Paelat fana 'ani rubea mai la Barabas faga. 12 Ma la Paelat ka fata la'u 'ilo'oo na nga ogunga no'o na, “'Ino'ona ma nga 'olataa na nau taku agea na nga wane na moru fa'alata alafa amooru 'i Jiu?”
13 Ma gila ka o'omae ma gila 'ilo'oo, “Kwa'ia 'ani mae!”
14 Ma la Paelat ngaia 'e kwaiorisi 'ilo'oo, “'Olataa 'e ria na ngaia 'e agea?”
Ma gila ka o'omae ba'ita la'u, ma gila 'ilo'oo, “Kwa'ia 'ani mae!”
15 Ma la Paelat ka rubea kau la Barabas faga, suria ngaia 'e siria 'ani fa'amalale'aa nga manatalana nga ta'a lo'oori. Sui, mai ngaia ka kwatea no'o la Jisas fana nga labusilana, ma ka kwatea no'o fana mudu'ilana 'i bata'ana nga 'ai folo.
Ni wane na fununga gila ka doo 'ania la Jisas
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Ni wane na fununga, gila ka talaia no'o kau la Jisas 'i 'ubulana nga lala bata na 'ifi ba'ita ala Paelat, ma gila ka lalofia mai nga ta'a na fununga te'efou. 17 Ma gila ka fa'aruufia 'ania nga ruu meku tekwatekwa, ma gila ka eelea 'ania nga 'elegou na 'alagau ngangala'a, ma gila ka eelea 'ania gouna 'ilaka'u nga kiingi. 18 Sui ma gila ka doo ana, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Nga alafa 'i Jiu, 'i'oo to'o moori 'e aburu!” 19 Sui ma gila ka kwa'ia gouna 'ania fe'e 'ai, ma gila ka ngisufia, ma gila ka bobouruuru 'i na'ona, 'ilaka'u na gila fa'aba'ita. 20 Ma alata na gila fa'atelea 'e sui mola, gila ka lafua nga ruu tekwa laka'u fa'asia. Sui ma gila ka fa'aruufia la'u 'ania ruu aana 'i talana. Sui ma gila ka talaia no'o fana nga mudu'ilana na 'ai folo.
Gila mudu'ia la Jisas na
'ai folo
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Ma nga alata gila leka kau suria nga tala, ma gila daria te'e wane latana la Saemon, ma'a ala Aleksanda, fe'enia la Rufus. Ngaia nga wane fa'asia nga fanua 'i Saerin. Ngaia 'e leka mai ma ka ru'u 'ubulana fanua 'i Jerusalem fa'asia langa'a. Ma nga ta'a na fununga, gila ka su'unge'enia aana 'ani ngaria nga 'ai folo ala Jisas.
22 Ma gila ka talaia kau la Jisas fana nga lefu na gila fa'alata 'i Golgota. Na alafuunga na Aramaik fa'aladamia 'ania, “Nga lefu fana gouna wane 'e mae.”
23 Ma gila ka kwatea nga waeni na gila dolaa fe'enia 'ola na gila fa'alata “Mira,” nga kwaikwai na 'ola fana fa'aloalolana wane 'e fii, tafe'ua ma la Jisas 'ame go'ufia mola. 24 Ma gila ka mudu'ia na 'ai folo. Ma gila ka dalo'ia nga ruu aana 'i laloaga kwairiu. Gila ka masa fai 'ilaka'u nga masanga na daisi 'agila daria ni dai aaga na 'ani ngaria nga ruu lo'o. 25 Na nga mulena mae'ola 'usugani, gila foto fafia na 'ai folo. 26 Ma gila ka arua 'i gouna 'ai folo no'ona me'e girigiringa na kwai gulenga. Gila giria 'ilo'oo, “Nga wane Alafa 'i Jiu.” 27-28 Ma gila ka foto fafia la'u rua wane beriberi 'i bata'ana nga rua 'ai folo fe'enia la Jisas. Nga wane ngaa'i gula le'a aana, ma nga wane ngaa'i gula moori aana.
29 Ma nga ta'a gila riu, ma gila ka 'asu kwairiu 'i gouga, ma gila ka fata sifo ala Jisas, ma gila ka alafuu 'ilo'oo, “'I'oo iiria to'o 'osia nga 'Ifi Abu ala God, ma to'o launge'enia mola 'ubulana oru maa'e gani. 30 'Oi fa'amoori'o talamu! Sifo mai fa'asia nga 'ai folo no'ona!”
31 Ma nga fataabu ba'ita, ma nga ta'a kwaifa'ananaunga na tagi ala Moses, gila ka fata la'u mola 'ilo'oo. Ma gila ka alafuu ni doonga ala Jisas, ma gila ka alafuu 'ilo'oo faga kwairiu, “Ngaia 'e fa'amooria ta'a matari, ma ngaia 'ame fa'amooria mola 'i ngaia 'i talana! 32 Lo'oo goru aga fana lauta ngaia nga Kraes, nga alafa 'i Jiu. Ngaia te'e sifo mola mai fa'asia nga 'ai folo lo'oo, fana 'agoru fito'o ana!”
Ma nga rua wane na gila mudu'i 'agaa'a na 'ai folo fe'enia la Jisas, gaa'a gala fata sifo la'u mola ala Jisas.
Nga maenga ala Jisas
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 'Ita na dalototo'o na gani, nga gule'e lefu lo'oo 'e logosusu no'o, leleka ma ka nigi na sina 'e laufolo.
34 Ma alata 'e oru mae'ola alata sina 'e laulafi, la Jisas 'e o'omae ba'ita ma ka 'ilo'oo, “Eloi, Eloi, lama sabakatani” na fatalana Aramaik. Ngaia 'e fa'aladamia alafuunga lo'oori 'e 'ilo'oo, “God agu, God agu, 'utaa na 'i'oo ma'asini te'eni nau?”
35 Ma tani wane na gila to'oru 'i no'ona, gila ka longoa, ma gila ka madafia ngaia 'e o'omae fala Elaeja, nga profet. 36 Ma te'e wane aaga 'e totola kau, ma ka toonge'enia nga me'e ruu 'ubulana waeni ukwala, ma ka arua 'i maana maa'e 'ai, ma ka lafua 'i langi 'i maana ngiduna la Jisas fana 'ani go'ufia, ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Goru aga madi, lauta la Elaeja te'e leka mai ma ka lafua mai 'i wado fa'asia nga 'ai folo!”
37 Ma la Jisas ka o'omae ba'ita, sui mai ngaia ka mae no'o.
38 Ma nga ruu ba'ita ne'e to'ofonosia nga gule'e Lefu Abu 'i 'ubulana nga 'Ifi Abu na God 'e akasi 'ita mai 'i gouna leleka ma ka nigi 'i 'a'aena. 39 Ma nga wane na'ona'o na ta'a na fununga, ne'e ula 'i 'a'aena nga 'ai folo, ngaia 'e longoa nga o'omae lana, ma ka agasia nga maenga aana, ngaia 'e bi'i alafuu 'ilo'oo, “Ngaia kwala'imori no'o, nga wane lo'oo Wela ala God no'o!”
40 Ma tani fu'igeni ngaa'i gila to'oru la'u mola 'ino'ona, gila te'e agaaga lalau la'a kau. Ni Meri nga noni 'i Magdala, ma ni Meri nga ga'ia la Jemes sika'a ma la Joses. Ma ni Salome 'e to'oru la'u mola no'ona. 41 Gila leka la'u 'i burina la Jisas na alata ngaia 'e to'oru 'ua 'i Galili, ma gila ka kwaibooni ana. Ma ni noni 'e aula la'u mola na gila leka mai fe'enia fani Jerusalem, gila to'oru la'u mola no'ona.
Nga kwaiatolana la Jisas
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42-43 Ma ngaia 'e laulafi no'o, la Josef nga wane fa'asia fanua 'i Arimetea, ngaia 'e leka mai. Ngaia nga wane taringa'i na ni wane ni fadafadanga ne'e kwaimamani la'u mola fana agasilana alata God 'ani ba'ita fafia ta'a aana. Ngaia 'e 'uri, ma ka leka mai te'ala Paelat. Ma ngaia ka kwaisoe fana nga labena la Jisas, suria nga gani lo'oori nga gani na nga sasaringa mamania nga Sabat, nga gani fana mamalongaa. 44 Ma la Paelat ka 'alefo ne'e longoa la Jisas ngaia 'e mae no'o. Ma ngaia ka o'omae fana wane na'ona'o na ta'a na fununga, ma ka orisia lauta la Jisas 'e mae no'o. 45 Ma 'i burina la Paelat 'e longoa wane na'ona'o lo'oo ngaia 'e iiria ne'e mae no'o, la Paelat bi'i alamia la Josef 'ani ngaria labena la Jisas. 46 Sui, ma la Josef ka foria nga ruu tekwa sugalai 'e ba'ita ma ka lafua labena la Jisas 'i wado, ma ka 'afua 'ania ruu lo'oo, ma ka arua 'i 'ubulana nga giru gwa'u lo'oo gila takwea 'i 'ubulana nga fou. Sui ma ka geua te'e me'e baba na fou ba'ita, ma ka bokota no'o maana nga giru gwa'u lo'oori. 47 Ma ni Meri nga noni 'i Magdala, ma ni Meri na ga'ia la Joses, gala ka agasia no'o lefu na gila kwaiatoa la Jisas ai.