2
La Jisas 'e to'o na nga tegelangaa fana 'olafanataanga na rianga
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Ma 'i burina tani gani ngai 'e sui, la Jisas ka ori la'u mai fani Kapaneam. Ma gila ka kwairii kwairiu 'ania na ngaia 'e to'oru mola 'i 'ubulana 'ifi laka'u ngaia 'e fini nigi ai 'ubulana fanua lo'oori. Nga ta'a 'e aula gila ka ogu no'o mai te'ala Jisas, leleka ma 'ifi lo'oori gila to'oru ai 'e fongu no'o, ma ta lefu ka 'amoe no'o fana to'orunga ai 'ubulana 'ifi lo'oori. Ma gwa'a gula 'i maa, ma ta'a 'e aula gila ogu la'u mola ai. Ma la Jisas ka foulange'enia fatalana God faga. Ma te'e alata lo'oori la'u mola, fai wane gila leka mai, gila ka ngaria mai te'e wane na labena 'e mae. Ma tofuna nga ogunga ba'ita lo'oori, ngaia ka 'ato no'o faga fana ngarilana kau te'ala Jisas. Sui ma, gila ka fane 'i fofona 'ifi fe'enia nga wane lo'oori. Ma gila ka 'ulasia te'e me'e kwakwa ba'ita 'i fofona 'ifi otofana lefu na'a la Jisas ngaia 'e to'oru ai, ma gila ka fa'asifoa nga wane lo'oori 'i fofona futa'i aana te'ala Jisas. Ma alata la Jisas ngaia 'e aga su'ana fito'onga aaga, ngaia ka fata 'ilo'oo fana nga wane na labena 'e mae, “Alakwa agu, nau ku 'olafanataa no'o na rianga amu.”
Ma alata no'ona, tani ta'a ni kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses gila to'oru la'u mola 'i no'ona, ma gila ka manata 'ilo'oo 'i talaga, “Fu'u wane! 'Ame to'omia fana ngaia 'ani fata 'ilo'oo. Te'efuta wane 'ame su'ana 'olafanataanga na rianga. Te'e God no'o ne'e su'a na 'olafanataanga na rianga. Ngaia 'e fa'atooto'ome'enia 'ania God.”
Tafe'ua, ma la Jisas 'e su'a 'i manatalaga, ma ka fata 'ilo'oo faga, “Mooru sia manata la'u 'i no'ona.” Ma la Jisas su'a mola ai na'a gila tagoto'o te'e God no'o ne'e te'e 'olafanataa maka gulaa wane. Sui, ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Lauta nau ku fata 'ilo'oo fana wane lo'oo nonina 'e mae, ‘Rianga amu ku 'olafanataa no'o ai,’ amooru 'ato amoru agasia mola 'ola lo'oo 'e lau. Tafe'ua, ma lauta nau ku fata 'ilo'oo, ‘Tata'e, ngaria futa'i amu, moko leka,’ 'ilo'oori mai mooru tamooru bi'i agasia 'inau ku to'o na tegelangaa. 10 Alata nau 'aku gulaa wane lo'oo, nau taku faate'enia famooru na 'inau, nga Wela na Wane, nau ku to'o na tegelangaa fana 'olafanataanga na rianga.” Mai ngaia ka fata 'ilo'oo fana nga wane lo'oori na labena 'e mae, 11 “Nau ku iiria famu, 'i'oo tata'e, ngaria no'o futa'i amu, moko leka no'o 'i 'ifi amu.”
12 Ma wane lo'oori 'e tata'e, maka ngaria no'o futa'i aana, ma ka leka no'o. Ngai lo'oo, ta'a te'efou gila agasia, ma gila ka 'alefo ba'ita. Alata lo'oori, gila ka tafea God, ma gila ka fata 'ilo'oo, “'Amoe no'o. Goru 'ame agasia 'ua ta 'ola 'ilo'oo!”
La Jisas ngaia 'e soea la Lifae 'ani lado 'i burina
(Mat 9:9-10; Luk 5:27-28)
13 Te'e alata ngaa'i la'u, la Jisas ngaia 'e ori la'u gegena asi 'i Galili. Ma ogunga ba'ita gila ka leka mai te'ana, ma ngaia ka etaa ka fa'ananauga. 14 Ma nga alata ngaia 'e leka kau suria asi lo'oori, ngaia ka agasia la Lifae,* nga wela ala Alfeas. Ngaia 'e to'oru mola na lefu fana ngarilana bata na nga takisi, tofuna ngaia na taunga'inga aana no'ona. Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “'Oi leka mai fe'eninau.” Ma la Lifae ka tata'e, ma ka leka no'o fe'enia.
Ni Farasii gila 'ame siria la Jisas 'ani lado fe'enia
ta'a 'e ria
(Mat 9:11-13; Luk 5:29-32)
15 Ma 'i burina la Jisas ngaia 'e soea la Lifae, ngaia 'e leka maka keto no'o 'i 'ifi aana. Ni ta'a 'e aula 'e ria 'ilo'oo, gila leka fe'enia la Jisas. Ma nga ta'a gila ngaria bata na nga takisi ma tani ta'a gila abulo 'ame le'a la'u mola, gila keto fe'enia la Jisas ma ni wane na fufu'iwane aana. 16 Tani Farasii ngaa'i na gila kwaifa'ananau 'ania Tagi ala Moses gila agasia na la Jisas ngaia 'e keto fe'enia ta'a 'e ria, ma nga ta'a gila ngaria bata na takisi. Ma Farasii gila ka fata 'ilo'oo fana fufu'iwane ala Jisas, “Ngaia 'e to'omia 'e sia keto mola fe'enia ta'a 'ino'ona.”
17 Ma alata la Jisas ngaia 'e longoa 'ola lo'oori, ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Nga ta'a gila gwari'a, gila 'ame siria nga wane ni gulanga. Ta'a 'e fii na gila siria nga wane ni gulanga fana 'ani gulaga. 'Ino'ona la'u mola, nau ku 'ame leka la'u mai fana nga ta'a na gila madafia gila odo no'o 'ina'ona God, tafe'ua mai nau ku leka mai fana ta'a 'e ria.”
Alafa 'e nigi no'o, kwaimanadainga 'e
'amoe no'o, mooru aile'a
(Mat 9:14-15; Luk 5:33-39)
18 Na te'e alata ngaa'i, tani wane na fufu'iwane ala Jon, wane ni naruabunga, ma ni wane na fufu'iwane na Farasii, gila abu keto fana fo'anga. Ma tani wane ngaa'i gila ka leka mai, ma gila ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Fufu'iwane ala Jon ma ni wane na fufu'iwane na Farasii, gila abu keto. Ngaia no'ona 'e le'a fana nga fufu'iwane amu 'agila abu keto la'u mola?”
19 Ma la Jisas ka lamadu'aga ma ka 'ilo'oo, “Ngaia 'ame toto'o fe'enia ta'a na gila to'oru na fafangalaa na ruma'a, 'agila abu na ketonga. Tofuna, alata alakwa fooru ngaia mola 'ua fe'eniga, ta'a gila malale'a. 'Ame le'a fana oguogunga ba'ita 'agila abu keto, tofuna gila to'oru na fafangalaa. 20 'Ino'ona la'u mola, ngaia 'ame to'omia ni wane na fufu'iwane agu na 'agila abu keto alata nau ku to'oru 'ua mola fe'eniga. Tafe'ua, ma alata 'ani nigi mai tagila ngaria nga alakwa fooru fa'asiga. 'Ilo'oo ma, tagila bi'i abu keto, tofuna na gila kwaimanadai.”
Kwaifa'ananaunga ala Jisas 'e riufia kwaifa'ananaunga
na Farasii
(Mat 9:16-17)
21 La Jisas ka fata la'u 'ilo'oo, “Ta wane 'esia bobolo'ua mola me'e ruu ne'e mou no'o 'ania nga kakasi'i ruu ne'e fooru. Lauta ngaia 'e agea nga 'ola lo'oori, ma kakasi'i ruu fooru lo'oori te'e gaasia nga ruu 'ua lo'oori. 22 Ma 'ola ngaa'i la'u ngaia 'ame to'omia fana te'efuta wane 'ani arua no'o waeni fooru 'i 'ubulana wa'i 'ua na susungana nanigot, tofuna wa'i 'ua lo'oori 'ame ngasi. Lauta ngaia 'e agea 'ola 'ilo'oo, alata 'e bonosia maana, nga waeni lo'oori te'e fane mai, ma ngaia te'e gaasia no'o wa'i 'ua lo'oori, ma nga waeni lo'oori te'e akiri, ma nga wa'i lo'oori te'e ria no'o. Ngaia na wane 'ani arua nga waeni fooru 'i 'ubulana nga wa'i fooru lo'oo ngaia 'e su'aai 'e bono.”
La Jisas 'e to'o na tegelangaa fafia gani na mamalongaa
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Na te'e Sabat, la Jisas ma nga fufu'iwane aana gila leka suria nga tala ne'e leka 'i 'ubulana langa'a na 'ola 'ilaka'u nga witi. Ma alata gila leka ai, ni wane na fufu'iwane aana gila ka 'oia fufunga 'ola 'ilaka'u witi ma gila ka 'ania no'o. 24 Ma nga Farasii gila agasia, ma gila ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Agasia madi lo'oo! 'Ola na'a mooru agea 'e mousia nga Tagi ala Moses, tofuna moru 'oia fufungu na 'ola ta'ua taunga'inga na Sabat.”
25-26 Ma la Jisas ka fata tegela 'ilo'oo, “'Ino'ona mai amooru moru 'ame idumia 'ubulana Buka Abu suria 'ola laka'u la Defete ngaia 'e agea, alata laka'u la Abiata ngaia nga alafa ni tabonga? Alata laka'u, la Defete fe'enia ni wane aana gila molo'u ba'ita, suria te'efuta me'e fangalaa me'e 'amoe no'o faga fana 'anilai. Ma ngaia ka leka 'i 'ubulana nga 'ifi na God, ma la Abiata ka kwatea fala Defete nga beret na gila fa'abua fana God. Ma la Defete ka 'ania no'o beret lo'oori, ma ka kwatea la'u fana ta'a aana, ma gila ka 'ania la'u mola. Tafe'ua, ma nga tagi adauru ngaia 'e alamia mola fana te'e fataabu na God na gila mola fana 'anilai.”§
27 Sui mala Jisas ka fata 'ilo'oo fana nga Farasii, “La God ne'e launge'enia gani na mamalonga fana boonilana ta'a. Ma ngaia 'ame launge'enia la'u gani na mamalonga fana wane 'ani bobouruuru ai. 28 Tofuna 'inau, nga Wela na Wane, nau ku to'o na tegelangaa fafia nga Sabat.”
* 2:14 Latana Lifae la'u ngaia 'e Matiu. Ngaia 'e giria buka Matiu. 2:16 Farasii nga te'e oguogunga na Jiu na gila manata ba'ita suria lo'onga suria Tagi ala Moses fe'enia kwaifa'ananaunga aaga 'i talaga la'u mola. 2:22 Fa'aladanga lo'oo 'e faate'enia la Jisas 'e ngaria mai nga kwaifa'ananaunga fooru fa'asia falafala 'i Jiu. § 2:25-26 Goru 'ame agasia 'ubulana Buka Abu na God 'e baoria fala Defete. La Jisas 'e siria 'ani faate'enia fana Farasii na'a ngaia 'ame odo fana 'agila ogaria.