2 Pita
Nga Ruana Girigiringa Fa'asia la Pita
Nga 'ola ba'ita lo'oo la Pita ngaia 'e manata abelo ba'ita ai na'a fana ta'a Kristin 'agila ula 'usia kwaifa'ananaunga kuta. Ngaia 'e iiria fana 'agila dau ngasi mola na alafuunga suria God ma la Jisas Kraes. Alafuunga kwala'imori lo'oo ngaia 'e leka mai fa'asia ta'a na'a gila agasia la Jisas, ma gila ka longoa kwaifa'ananaunga aana.
Nga fa'ananaunga kuta lo'oo la Pita 'e manata abelo 'ania, na'a alafuunga lo'oori 'ilo'oo: tani ta'a ngaa'i gila iiria la Kraes 'ato 'ani ori mai. La Pita 'e iiria la Kraes 'e 'ame ori 'ua mai, suria God ngaia 'ame siria te'efuta wane 'ani mae. God 'e siria ta'a lo'oo te'efou 'agila 'akwasia falafala lo'oo na rianga, ma gila ori mai te'ana.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
God ngaia 'e firi 'adauru 'agoru leka suria falafala aana (1:1-21)
Nga fa'ananaunga kuta (2:1-22)
Orilana mai la Kraes (3:1-18)
1
Nau la Saemon Pita, nga wane ni taunga'inga ma nga Wane ni Kwairiinga ala Jisas Kraes, nau ku giri kau famooru. La Jisas Kraes ngaia na God adauru ma ngaia ne'e fa'amoori 'adauru. 'Ania nga odonga aana, ngaia 'e kwatea tagoto'onga famooru, 'ilaka'u la'u mola na'a ngaia 'e agea fameeru.
Nau ku fo'a fana God 'ani kwatea kwailaeta'afiinga ba'ita ma aloalonga ba'ita famooru suria moru su'a na God ma nga Alafa adauru la Jisas.
Kwaisoenga ma nga kwaifiriinga na God
Goru to'o na ni 'ola te'efou na'a goru bo'obo'o fai fana to'orunga ma fana lekanga suria falafala na God. God 'e kwatea ni 'ola lo'oori te'efou 'ania tegelangaa aana ma tofuna goru su'a le'a ana. God 'e soe 'adauru fana ta'a aana suria nga ba'itangaa aana ma nga le'anga aana. Tofuna God 'e 'ilo'oo, ngaia ka fataarunga'i fana 'ani kwatea ni 'ola le'a 'e iiki fadauru, fana 'amoru su'asuria ulanga 'usia nga kwaisiriinga 'e ria lo'oo na fanua lo'oo 'i wado ne'e su'asuria 'ani ngada 'amooru ma fana nga falafala amooru 'ani le'a 'ilaka'u falafala na God.
Ma tofuna God 'e kwatea no'o ni 'ola lo'oo te'efou famooru 'ilo'oo, moru dau tegela fana nga tagoto'onga amooru, ma moru ka abulo le'a, ma moru ka su'a le'a na God, ma moru dau suria mooringa amooru talamooru, ma moru ka akiaki'a 'ubulana alata na 'ato'atolanga, ma moru ka leka suria falafala na God, ma moru faate'enia nga kwailaeta'afiinga fana ta'a na gila tagoto'o tofuna gila wane ni futanga amooru, ma moru ka kwaimaa fana ta'a te'efou. Lauta ni falafala 'ilo'oori 'e ba'ita 'ubulana mango moru maka bila'o tegela'a, 'ino'ona ma nga su'a 'olanga amooru na Alafa adauru la Jisas Kraes te'e agea mooru moru to'omia no'o agelana ni 'ola le'a 'e aula, ma tamoru to'o na lode'e 'ola na mooringa amooru. Ma ni dai na'a ngaia 'ame to'o na ni falafala lo'oo, ngaia 'e 'ilaka'u nga wane maana 'e logo, tofuna ngaia 'e manata nabolosia, na'a God 'e 'olafanataa no'o na rianga aana.
10 Ngaia lo'oo, ta'a ni kwaimaanga agu, moru irito'ona fana 'amoru faate'enia na'a God ngaia 'e firi 'amooru ma ka soe 'amooru fana ta'a aana. Lauta moru age 'ilo'oo, ngaia sia 'esi 'amooru mola, 11 ma God te'e kwalo 'amooru 'ubulana foufounga na Alafa adauru la Jisas Kraes ne'e fa'amoori adauru. Ma nga foufounga lo'oori 'e sia sui la'u.
12 Gwa'a moru ka su'asuria te'efou na ni 'ola lo'oo, ma mooru moru ka dau tegela no'o na fa'ananaunga kwala'imori lo'oo mooru longoa no'o, ngaia 'e le'a fana 'inau 'aku kwaifa'ananau la'u amooru na alata 'e aula. 13 Suria alata nau ku momoori 'ua 'ubulana fanua lo'oo 'i wado, nau ku madafia ngaia 'e le'a fana 'inau 'aku iiria la'u ni 'ola lo'oo famooru fa'asia moru ta mabolosia. 14 Tofuna 'inau ku su'aai na'a 'inau ku galangi mae no'o, 'ilaka'u nga Alafa adauru la Jisas Kraes 'e kwairii folaa no'o fagu. 15 Ma suria 'e 'ilo'oo, 'inau ku taunga'i tegela fana mooru moru sia mabolosia mola 'olataa lo'oo nau ku fa'ananau 'amooru 'ania, gwa'a burina alata nau ku mae.
La Pita 'e agasia nga kwangakwanganga ala Jisas Kraes
16 Aia, ma ni 'ola lo'oo 'imeeru meru kwaifa'ananau 'ania suria nga nigilana mai nga Alafa adauru la Jisas Kraes 'ania tegelangaa ba'ita, ngaia nga 'ai'imae na tani ta'a ngaa'i gila fadaa mola 'amoe. Suria meeru talameeru meru agasia no'o nga kwangakwanganga aana. 17 Suria 'imeeru meru nana'i fe'enia 'ua no'o mai na alata God na Mama'a ngaia 'e kwatea no'o iiri ba'itangaa ma kwangakwanganga fana. Ma meru ka longoa no'o kwalana, God ne'e ba'ita maka tegela'a 'e iiki ngaia ka fata 'ilo'oo fana, “Ngaia lo'oo na wela agu, ma nau ku kwaimaa ba'ita fana, ma 'inau ku baole'a iiki fe'enia.” 18 'Imeeru talameeru meru longoa kwalana God fa'asia 'i langi, na alata meru nana'i fe'enia la Jisas 'i gouna fe'e busu abu laka'u.
19 Ma suria ni 'ola lo'oori, 'imeeru meru tagoto'o tegela na fatalana nga profet suria la Kraes ngaia 'e kwala'imori. Ma ngaia 'e le'a fana 'amoru tagoto'o la'u mola ai. Tofuna nga fatalana nga profet lo'oori, ngaia 'e 'ilaka'u nga me'e uunu ne'e lala 'ubulana logo, leleka maka nigi na asua la Kraes 'ani faata'i la'u ma fa'awatagalana 'ola lo'oo famooru 'e 'ilaka'u lalanga na fafanela ne'e tata'e mai 'usu'usugani ne'e lala mai maka iloilo'a no'o 'ubulana manata lamooru. 20 Ma ngaia 'e taringa'i 'e iiki famooru 'amoru su'a le'a na te'efuta 'ola na nga profet gila giri suria 'ubulana Girigiringa Abu 'e 'ame eta mai fa'asiga 'i talaga. 21 Tofuna nga alafuunga na profet 'ame leka mai fa'asia manatana wane 'i talana. Tafe'ua ma nga Anoe 'ola Abu na'a ngaia 'e talaia nga profet 'ua no'o mai 'i na'o fana 'agila giria nga fatalana God.
1:18 Mat 17:1; Mak 9:2; Luk 9:28