Filipae
Nga Girigiringa ala Pol Fana Siosi Lo'oo 'i Filipae
Filipae te'e fanua ba'ita na gule'e lefu 'i Masedonia na'a tala'ina lo'oo goru fa'alataa 'ania 'i ‘Gris.’
Na Wane ni Kwairiinga 16, ngaia 'e alafuu suria alata la Pol 'e boonia siosi fana 'ani eta 'ubulana fanua lo'oo. La Pol 'e to'oru 'ubulana lokafu na fanua ba'ita 'i Rom na alata ngaia 'e giria nga buka lo'oo. 'Ubulana buka lo'oo, la Pol 'e siria 'ani kwatea baatafengaa aana fana siosi 'i Filipae, suria gila kwaibooni ana na gula na bata. La Pol 'e iiria faga 'agila to'oru 'alata'a fana God, gwa'a gila daria 'ato'atolanga, 'ilaka'u na la Pol 'e daria sui no'o. Ma ngaia ka fa'abasuga fa'asia ladonga na kwaifa'ananaunga 'ame to'o. Nga ta'a ni kwaifa'ananaunga 'ame to'o, gila ta'a 'i Jiu na gila iiria ta'a te'efou 'agila lo'o suria Tagi ala Moses ma fana kwarilana lofona wane 'agila fa'aile'a God. Tafe'ua ma, la Pol 'e iiria 'agoru fito'o mola na nga kwaimaanga ba'ita na God. Goru su'aai goru lado fe'enia la Jisas, ma goru su'aai goru ka odo no'o 'i maana God, tofuna goru fito'o no'o ala Kraes. Ma te'efuta tagi ne'e iiria 'agoru leka suria Tagi ala Moses, ngaia 'ame kwala'imori no'o.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
Moorilana la Pol (1:1-26)
Goru leka suria nga to'orunga ala Kraes (1:27—2:18)
Nga kwairiinga suria wane ni kwaimaanga ala Pol (2:19-30)
La God 'e fa'aodoa ta'a suria nga fito'onga aaga (3:1—4:9)
Alafuunga ni baatafengaa (4:10-23)
1
Nau la Pol fe'enia la Timoti, nga rua wane ni taunga'inga ala Jisas Kraes. Mee'e mele giri kau famooru ta'a te'efou na'a mooru fito'o ala Jisas Kraes, ma mooru ka to'oru 'ubulana maa'e fanua ba'ita 'i Filipae. Mee'e mele giri fana nga ta'a na'ona'o amooru fe'enia nga ta'a na'a gila kwaibooni fana fufu'i ta'a gila tagoto'o.
Nau ku fo'a fana God nga Mama'a adauru ma nga Alafa la Jisas Kraes 'ani kwatea kwailaeta'afiinga ma nga aloalonga famooru.
La Pol 'e fo'a faga
Nau ku baole'a ba'ita fana God agu famooru, na alata te'efou na'a 'inau ku madai 'amooru. Ma 'inau ku malale'a ba'ita na alata 'inau ku fo'a famooru te'efou, tofuna nau ku manata to'ona nga kwaibooningaa na'a moru agea fagu na taunga'inga na nga Kwairiinga Le'a lo'oo, eta na alata mooru fito'o ai, leleka maka nigi tala'ina lo'oo. Na alata no'ona, God ngaia 'e tala'aea nga taunga'inga le'a ne'e agea 'i 'ubulana moori lamooru, mai nau ku su'aai ngaia 'e sia mamalo mola leleka maka fa'asuia nga taunga'inga lo'oori na fe'e gani la Jisas Kraes 'ani ori mai ai.
Ngai lo'oo, ngaia 'e to'omia 'aku malale'a 'ilo'oo suri 'amooru, tofuna 'inau ku kwaimaa famooru. Mooru lado fe'eni nau na nga taunga'inga na'a God 'e kwatea fadauru. Mooru kwaibooni agu na alata 'inau ku to'oru 'ubulana nga 'ifi na lokafu, ma alata 'inau ku leka fana 'aku foulange'enia nga Kwairiinga Le'a lo'oo mai nau ku ula fana to'ofonosilai alata ta'a ngaa'i gila fata ngadaa na kot. Nau ku siria 'aku agasia mooru tofuna nga kwaimaanga agu famooru 'e 'ilaka'u la'u mola nga kwaimaanga ala Jisas Kraes famooru. La God 'e alafafia nga 'ola lo'oo 'inau ku iiria 'e kwala'imori.
Nau ku fo'a la'u mola fana nga kwaimaanga amooru 'ani bila'o 'ala'a ma ka ba'ita. Nau ku fo'a fana 'amuru su'a le'a suria God, ma moru ka su'a le'a suria abulongaa ne'e le'a ma abulongaa ne'e ria, 10 fana 'amooru to'omia 'efasilana ni 'ola le'a ma ka odo, fana 'amoru to'oru 'ani odo maka kwari te'efou leleka maka nigi na fe'e gani la Jisas Kraes 'ani ori mai ai. 11 Nau ku fo'a fana nga mango mooru 'ani odo te'efou suria nga kwaibooninga na'a la Jisas Kraes 'e kwatea famooru. Ma alata nga mango mooru gila odo 'ilo'oo, ta'a 'e aula tagila baatafea God.
Nga mooringa kwala'imori
12 Ta'a goru futa, nau ku siria 'amooru su'aai nga 'ato'atolanga ne'e nigi to'ogu na alata lo'oo 'e kwaibooni le'a agu fana foulange'enilana nga Kwairiinga Le'a lo'oo. 13 Suria nga ta'a ni fununga na'a gila folo 'afuia 'ifi na kiingi, ma ta'a 'e aula ngaa'i la'u, na gila su'aai na 'inau ku to'oru 'ubulana 'ifi na lokafu suria nau nga wane ni taunga'inga ala Jisas Kraes. 14 Ma tofuna nau ku to'oru 'ubulana 'ifi na lokafu, God 'e kwaibooni na nga ta'a 'e aula gila tagoto'o fana 'agila kwairii mangoto'o la'u 'ania Kwairiinga Le'a lo'oo, ma gila sia ma'u mola.
15-17 Ngaia 'e to'o na tani wane ngaa'i gila foule'enia la Jisas Kraes tofuna gila kwaifii'i agu. Gila siria 'agila taringa'i ma gila riufi nau. Ma gila siria 'agila kwatea mola nga 'ato'atolanga fagu alata nau ku to'oru 'ubulana 'ifi na lokafu. Ma tani ta'a ngaa'i la'u, gila to'o na nga manate'e wane le'a fana kwairiinga 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo. Gila kwairii suria nga kwaimaanga aaga fagu, ma suria gila su'a suria God 'e alamia ta'a 'agila aru nau 'ubulana 'ifi na lokafu fana 'aku faate'enia nga kwala'imoringa na nga Kwairiinga Le'a lo'oo. 18 Ma ngaia le'a mola. Ma tafe'ua nga manate'e wane gila le'a 'amoe ma gila ria, gila kwairii suria la Jisas Kraes. Nau ku malale'a ba'ita, tofuna gila kwairii suria la Jisas Kraes.
Kiu, naku malale'a furifuri, 19 suria 'inau ku su'aai God te'e kwaibooni agu na alata 'e 'ato 'ilo'oo, tofuna nga fo'anga amooru fagu ma nga kwaibooninga na Anoe 'ola ala Jisas Kraes. 20 Ma nga kwaisiriinga ba'ita lo'oo agu, ma nau ku manata tegela fana 'aku sia agea te'efuta 'ola na te'e fa'amaila nau. Nau ku siria 'aku kwairii mangoto'o suria la Kraes fana 'aku fa'aba'itaa la Kraes 'ania abulongaa agu, 'ilaka'u nau ku agea furifuri. Ma tafe'ua nau ku moori 'ua 'amoe ma nau ku mae, nau ku siria 'akui fa'aba'ita la Kraes.
21 Tofuna nau ku moori fana taunga'inga fala Jisas Kraes. Ma lauta nau ku mae, ngaia le'a iiki suria taku to'oru fe'enia la Jisas Kraes 'i langi. 22 Tafe'ua mai nau ku 'ame su'a na 'ola na'a 'inau taku firia. Suria ngaia le'a 'aku moori, fana 'inau 'aku agea la'u mola nga taunga'inga fala Kraes. 23 Ma nau ku siria la'u 'inau 'aku mae, fana 'aku to'oru fe'enia la Jisas Kraes, du'ana ngaia 'e le'a 'e iiki la'u mola fagu. Tafe'ua ma ngaia 'e 'ato fana 'aku agea kwai'efasinga laloagaa'a. 24 Ma ngaia 'e le'a no'o na'a 'inau ku 'ame mae 'ua, fana 'aku kwaibooni amooru. 25 Tofuna nau ku su'a na 'ola lo'oori, ma 'inau ku su'aai naku moori 'ua fe'eni 'amooru, fana 'inau 'aku fa'ategela nga fito'onga amooru ma fana 'amooru malale'a na nga fito'onga amooru. 26 Sui ma nga alata nau ku ori la'u kau te'amooru, tamooru tafea la Jisas Kraes 'e iiki tofuna 'inau.
27 Gwa'a te'efuta 'ola 'ani lau, nga abulongaa amooru 'ani odo ma ka leka suria nga Kwairiinga Le'a lo'oo suria la Jisas Kraes. Mooru agea 'ilo'oo, ma lauta nau ku leka kau te'amooru, 'amoe ma lauta nau ku 'ame leka kau, nau taku longo la'u mola suria nga falafala le'a no'ona amooru. Ma taku su'a suria na mooru moru ula ngasi 'ania te'e manatanga, ma te'e kwaisiriinga momola fana taunga'inga oguogu fana Kwairiinga Le'a lo'oo, fana nga ta'a 'e aula 'agila fito'o ai. 28 Moru sia ma'unge'enia la'u nga marimae amooru. Lauta moru agea 'ilo'oo, ngaia 'e faate'enia no'o faga, tagila ngaria nga kwa'ikwa'inga aga, mai amooru tamoru ngaria mooringa firi. La God te'e agea ni 'ola lo'oo. 29 La God 'e 'ame firi 'amooru mola fana fito'onga mola ala Jisas Kraes, ma fana nonifiinga la'u mola fana. 30 Mai na'o, moru agasia nau ku nonifii. Ma nga alata lo'oori mooru ka longoa gila agea 'ola ngaa'i la'u agu. Ma mooru ka nonifii la'u mola 'ilo'oo.
1:30 Wane Ni Kwairiinga 16:19-40