3
Nga odonga kwala'imori
Wane futanga agu, moru malale'a suria nga 'ola na Alafa 'e agea famooru. Gwa'a nau ku giria te'efou no'o alafuunga lo'oo 'i na'o, ngaia 'e le'a fana 'aku giria la'u mola kau, suria nga alafuunga agu te'e kwaibooni 'amooru, alata tani ta'a gila irito'ona fana 'agila talaia amooru matari. Moru aga le'a suri 'amooru fa'asia ni wane gila ria 'ilo'oori. Gila 'ilaka'u ku'ito kwasi. Gila siria ta'a te'efou 'agila ngadaga 'i talaga 'ania kwarilana lofona wane fana 'ani faate'enilana na'a gila ta'a na God. Dauru na ta'a kwala'imori na God, mai gila 'amoe. Goru fo'asia mola God tofuna Anoe 'ola Abu 'e kwaibooni 'adauru. Ma goru malale'a tofuna nga 'ola na'a la Jisas Kraes 'e agea fadauru, ma goru sia fito'o mola na ni 'ola na'a goru agea 'i labedauru.
Gwa'a 'inau ku lo'o suria nga falafala lo'oori, nau ku 'ame fito'o na ni 'ola lo'oori. Ngaia lo'oo ni dai ne'e madafia iiria ngaia wane na God suria ngaia 'e lo'o suria nga falafala na kwarilana lofona wane, nau ku riufia 'ania lo'onga suria falafala 'ilo'oo. Alata 'e nigi kwaruna ma maa'e gani 'inau ku futa mai ai, ma gila ka kwaria no'o lofogu. Mai nau ku futa mai na ta'a 'i Jiu, ma 'inau ku leka mai fa'asia nga fufutanga ala Benjamin. Mai nau nga Hibru kwala'imori. Mai nau ku dau suria nga tagi 'i Jiu, suria nau nga wane na Farasii. Ma suria nga kwaisiriinga agu 'e tegela'a iiki fana falafala 'i Jiu, nau ku malate'ote'o na nga ta'a na'a gila fito'o ala Jisas. Mai nau ku lo'o suria te'efou nga Tagi ala Moses, mai nau ku 'ame riumousia te'efuta 'ola na tagi.
'I na'o 'inau ku manata iiria ni 'ola lo'oori 'e le'a fagu. Tafe'ua ma tala'ina lo'oo, nau ku su'aai ni 'ola lo'oori gila 'ola 'uri'uri mola, du'ana ni 'ola la Jisas Kraes 'e agea fagu. Ngaia 'e kwala'imori! Ni 'ola na'a 'inau ku agea mai na'o, gila 'ola 'uri'uri mola te'efou. Tafe'ua ma nga 'ola ne'e taringa'i ma ka kwala'imori na 'inau 'aku su'a le'a na nga Alafa agu la Jisas Kraes. Ngaia ne'e agea nau kua 'akwasia ta'ina 'ola te'efou na'a 'inau ku agea 'i na'o, ma nau ku manata suria 'ola lo'oori 'ilaka'u no'o nga tafu. Nau ku agea 'ino'ona fana 'aku lado fe'enia la Jisas Kraes, mai nau ku lado no'o fe'enia. Nau ku 'ame odo 'i maana God suria nga 'ola na'a nau talagu nau ku agea fana lo'onga 'i suria nga Tagi ala Moses. Tafe'ua ma God 'e iiria nau ku odo suria nga fito'onga agu ala Jisas Kraes. God no'o ne'e fa'aodoa ta'a suria nga fito'onga aaga. 10 Nga 'ola taringa'i na'a nau ku siria no'o fana 'aku su'ana la Jisas Kraes fe'enia nga tegelangaa na God 'e faate'enia 'ania tata'elana fa'asia nga maenga. Ma 'inau ku siria la'u ladonga fe'enia na nga nonifiinga aana ma nga maenga aana. 11 Ngai lo'oo, nau ku tagoto'o taku tata'e la'u mola fa'asia nga maenga.
12 Nau ku sia iiria madi 'inau ku nigi no'o na falafala ala Jisas 'amoe ma nau ku ari'afu no'o. 'Amoe! Tafe'ua ma 'inau ku dau 'alata'a fana 'akui su'a le'a ala Jisas ma 'inau ku to'oru odo tofuna ngaia 'e firi nau fana agelai 'ilo'oo. 13 Wane goru futa, nau ku su'aai nau ku 'ame fa'asuia 'ua ni 'ola lo'oo te'efou. Tafe'ua ma te'e 'ola na'a 'inau ku agea, 'inau ku manata nabolosia ni 'ola na'a 'e sui no'o 'i burigu, ma 'inau ku dau tegela'a fana nga to'orunga 'ilaka'u la Jisas na alata na ngai 'ua mai. 14 Ngai lo'oo nau ku su'usu'u no'o fana 'aku ngaria nga foforinga na'a God te'e kwatea. Ma nga foforinga lo'oo 'e 'ilo'oo: ngaia te'e soe nau fani langi, tofuna ni 'ola na la Kraes 'e agea fagu.
15 Dauru te'efou na'a 'agoru tegela'a 'ania fito'onga adauru, 'agoru to'o la'u na funi'oonga 'ino'ona 'i 'ubulana moori ladauru. Ma lauta tani ta'a ngaa'i amooru gila 'ame ala mola fafia nga 'ola lo'oo nau ku iiria, God te'e faate'eni folaa 'ai 'ania tala ne'e odo. 16 Nga 'ola taringa'i na ngaia le'a fana 'agoru lo'o suria nga 'ola kwala'imori na'a goru lo'o no'o suria 'i na'o, leleka ma ka nigi na alata lo'oo.
17 Wane goru futa, moru leka suria falafala lo'oo agu. Mooru ka 'ilaka'u ni dai na'a gila leka odo suria nga falafala na meru faate'enia famooru. 18 Nau ku fata no'o famooru na alata 'e aula mai na'o, ni wane 'e aula gila faate'enia 'ania falafala aga na'a gila marimae na Kwairiinga Le'a lo'oo suria nga maenga ala Jisas Kraes na 'ai folo. Ma nau ku alafuu la'u suria, mai nau kua aani, ma 'inau kua kwaimanadai faga. 19 Gila leka mola fana gula na kwa'ikwa'inga. Ni kwaisiriinga na labe'e wane 'e aga 'ilaka'u no'o god aaga. Ngaia 'e le'a fana 'agila noniria suria ni 'ola gila agea, tafe'ua ma gila fata naunau mola suria. Ma ni 'ola lo'oo na gila manata 'i suria, ngaia ni 'ola 'ubulana fanua lo'o 'i wado.
20 Tafe'ua ma 'i 'adauru lo'oo, nga fanua kwala'imori adauru ngaia 'i Langi. Ma goru ka kwaimamani fana nigilana mai nga Alafa ma wane ni kwaifa'amooringa adauru la Jisas Kraes fa'asia 'i Langi. 21 Ma ngaia te'e lamadu'aa labe dauru ne'e rugu no'o, ma ngaia te'e kwatea labe'e wane 'e le'a maka iloilo'a 'ilaka'u nonina ne'e le'a. Ngaia te'e lamadu'aa adauru 'ania tegelangaa ba'ita aana ne'e to'o na ba'itangaa fafia ta'ina 'ola te'efou.