11
God 'e alea rua profet
Ma gila ka kwatea nga ma'e 'ai na fa'aladanga fagu, ma God ka fata 'ilo'oo, 'Oi leka, moko fa'aladamia nga 'Ifi Abu agu fe'enia nga uumu, moko idumia nga ta'a na gila fo'a 'i no'ona. Aia, ma 'i'oo sia fa'aladamia mola tofi'i lefu 'i maa na 'Ifi Abu no'ona agu, tofuna nau taku kwatea fana ta'a na gila 'ame Jiu. Ma gila tagila leka mai, ma gila ba'ita fe'enia 'i Jerusalem suria fai akwale'e singari ma rua ai. Ma nau taku alea nga rua profet agu. Gaa'a tagala ru'ufia ruu 'e ria ne'e faate'enia gila kwaimanadai, ma tagala kwairii 'ania kwairiinga agu suria 1,260 gani.*
Ma nga rua profet no'ona gala 'ilaka'u nga rua 'ai na gila fa'alataa 'ania nga olif, ma gala ka 'ilaka'u nga rua uunu na gila ula 'i na'ona God ne'e ba'ita fafia nga fanua lo'oo 'i wado. Ma lauta te'efuta wane 'e irito'ona 'ani malangada gaa'a, nga eele lo'oo 'e ru'u mai fa'asia nga ngidugaa'a te'e kwa'ia nga marimae agaa'a. Ma lauta te'efuta wane 'e siria 'ani malangada gaa'a, ngaia te'e mae la'u mola. Ma gaa'a gala to'o na nga tegelangaa fana to'ofonosilana nga ne'u 'ubulana lalo, fana nga ne'u 'e sia to'o mola suria gani lo'oo gila kwairii 'ania fatalana God ai. Ma gala to'o na nga tegelangaa la'u mola fana ngadalana nga ka'o lo'oo fana 'ani lamadu'aa 'ania nga 'abu. Ma gala to'o la'u mola na nga tegelangaa fana nga ngadalana nga fanua lo'oo 'i wado 'ania ni 'ola 'e ria lo'oo te'efou na alata na gaa'a gala siria.
Ma alata gaa'a gala fa'asuia nga kwairiinga 'ania nga kwairiinga lo'oo agaa'a, nga 'ola momoori kwasila te'e fane mai 'i maa fa'asia nga kiru usu ma te'e funu fe'enia agaa'a, ma te'e talariufi 'agaa'a, ma te'e kwa'i 'agaa'a. Ma nga labegaa'a te'e eeno mola suria tala 'ubulana fanua ba'ita na gila mudu'ia Alafa agaa'a na 'ai folo ai. Nga latana fanua ba'ita no'ona 'i “Sodom” ma 'i “Ijip” na'a ngaia 'e 'ilaka'u mola tarifulaa. Nga ta'a lo'oo fa'asia nga fanua te'efou ma nga orioritana ta'a te'efou ma nga alafuunga matari lo'oo te'efou, tagila bubu suria labegaa'a suria oru gani la'ula'u ma tofi'i gani, ma gila sia alamia mola fana kwaiatolana nga labegaa'a. 10 Ma nga ta'a lo'oo fofona fanua lo'oo 'i wado tagila aile'a tofuna nga maenga agaa'a. Ma tagila to'o na fafangalaa ma tagila kwatea nga kwakwatenga faga kwairiu tofuna nga rua profet no'ona gila fa'anonifiia nga ta'a lo'oo na gila nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado.
11 Ma 'i burina oru gani la'ula'u lo'oo ma nga tofi'i gani 'e sui, nga mooringa 'e 'ita mai fa'asia God, maka ru'ufi 'agaa'a, ma gala tata'e, ma gala ka ula. Ma nga ta'a te'efou na gila agasia agaa'a gila ka ma'u ba'ita. 12 Ma gila ka longoa nga kwale'e 'ola ba'ita 'e 'ita mai fa'asia 'i langi maka fata 'ilo'oo fagaa'a, “Molo leka mai 'i langi.” Ma nga maarimae agaa'a gila ka bubunia gaa'a na alata gila leka 'i 'ubulana me'e kofa fani langi.
13 Na alata no'ona mola, nga nununu ba'ita 'e to'o ma te'e gule'e lefu sika'u na fanua ba'ita no'ona ka fusi no'o. Ma fiu to'oni (7,000) wane na gila mae na nga nununu no'ona. Ma nga ta'a na gila momoori 'ua mai, gila ka ma'u ba'ita, ma gila ka baatafea God 'i langi.
14 Aia, nga ruana kwaimanadainga ba'ita 'e sui, ma nga oruna kwaimanadainga ba'ita ka nigi la'u mola mai.
Nga fiuna fe'e bungu
15 Ma nga fiuna enselo ka ufia nga bungu ana, ma nga kwale'e 'ola ba'ita 'i langi ka fata 'ilo'oo, “God adauru fe'enia nga Kraes, nga wane na ngaia 'e firia fana 'ani fa'amooria adauru, gaa'a gala to'o na tegelangaa fana 'agila ba'ita fafia nga fanua lo'oo 'i wado, ma God te'e ba'ita maka nana'i firi.” 16 Ma nga rua akwale'e wane na'ona'o ma fai ai na gila to'oru na furi'i to'orunga aga na 'inato'onga 'i na'ona God, gila bobouruuru 'i wado, ma gila ka fo'asia God, 17 ma gila ka fata 'ilo'oo,
“God tegelangaa amu 'e ba'ita,
'i'oo nana'i na alata lo'oo,
ma 'i'oo nana'i 'ua no'o mai.
Meeru meru baatafe'o
tofuna 'i'oo to'o na tegelangaa ba'ita,
ma 'i'oo ba'ita 'ilaka'u nga kiingi.
18 Ma nga ta'a na gila bobolosi'o,
gila ogaria ba'ita,
tofuna alata fana ogarianga amu 'e nigi no'o mai,
fe'enia alata fana nga sufaalana ta'a na gila mae no'o,
ma alata fana nga kwatelana foforinga fana nga ta'a ni taunga'inga amu,
nga profet, ma nga ta'a amu na gila fo'asi'o, nga ta'a na'ona'o, ma nga ta'a sisika.
Ma alata fana nga malangadalana nga ta'a na gila kwa'ia nga wane fofona nga fanua lo'oo 'i wado 'e nigi no'o mai.”
19 Ma nga 'Ifi Abu na God 'i langi 'e 'ulasi, ma gila ka agasia nga kesi na nga fataarunga'inga na God 'e nana'i 'ubulai. Ma nga kwangakwanga ka kwanga, ma nga loulou ka lou, ma nga lakotenga ba'ita ka talo mai, ma nga nununu ka 'asu, ma nga ne'u ne'e 'ilaka'u fou ka to'o no'o.
* 11:3 1,260 gani ngaia 'e totoo'o fe'enia oru farisi ma ono singari maka toto'o la'u fe'enia fai akwale'e farisi ma rua farisi. Agasia 11:2 ma 12:14. 11:4 Sekaraea 4:1-14