13
Nga rua 'ola momoori kwasila
Mai nau ku agasia la'u te'e 'ola momoori ne'e kwasila ngaia 'e tata'e mai fa'asia 'ubulana asi. Nga 'ola no'ona ngaia 'e to'o na fiu gou'i 'ola, ma nga akwale'e konakona 'e 'ola fe'enia nga akwale'e 'elegou sisika 'e nana'i na nga konakona 'e 'ola no'ona. Gila giria ni lata 'e ria fana fata ngadalana God na fiu gou'i 'ola no'ona. Ma nga 'ola momoori kwasila no'ona 'e aga 'ilaka'u nga lepad, ma nga 'a'aena 'e 'ilaka'u nga 'a'aena nga bea, ma nga fokana 'e 'ilaka'u nga fokana nga laeon. Ma waa ba'ita laka'u 'e kwatea nga tegelangaa ba'ita fana nga 'ola momoori kwasila lo'oori fana ngaia 'ani ba'ita fafia ta'a lo'oo. Ma te'e gou'i 'ola no'ona, nau ku agasia te'e 'ola 'e aga 'ilaka'u nga ma'e maalafa ba'ita ne'e to'omia ngaia 'ani maeria, ma nga ma'e maalafa no'ona 'e mafo no'o. Ma nga ta'a lo'oo te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado gila 'alefo ba'ita, ma gila ka leka no'o suria nga 'ola momoori kwasila lo'oori. Ma nga ta'a lo'oo gila ka fo'asia no'o nga me'e waa ba'ita lo'oori, tofuna ngaia 'e kwatea nga tegelangaa aana fana nga 'ola momoori kwasila lo'oori. Ma gila ka fo'asia la'u mola nga 'ola momoori kwasila no'ona ma gila ka 'ilo'oo, “Te'efuta wane 'ame 'ilaka'u nga 'ola momoori kwasila lo'oo, ma te'efuta wane lo'oo 'ame to'omia no'o fana fununga fe'enia.”
Ma God 'e alamia nga 'ola momoori kwasila no'ona fana 'ani baatafea 'i talana, ma ka fata ngadaa God, ma ngaia ka ba'ita suria fai akwale'e singari ma rua ai. Ma ngaia ka tala'ae no'o nga fata ngadalana God, ma nga latana God, ma 'i langi lefu na ngaia 'e nana'i ai, ma nga ta'a te'efou na gila nana'i 'i langi. Ma God 'e alamia 'ola 'e kwasila lo'oo fana fununga fe'enia nga ta'a na God, ma fana talariufilaga, ma ka ba'ita fafia nga orioritana te'efou, ma nga fanua lo'oo te'efou, ma nga alafuunga matari lo'oo te'efou. Ma nga ta'a 'e auaula na gila nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado gila fo'asia nga 'ola momoori kwasila no'ona—nga ta'a lo'oo, God ngaia 'ame giria nga lataga 'ubulana nga buka na mooringa firi. Nga buka lo'oori, ngaia na buka na dale'e Sifisifi na gila kwa'ia. Ma God 'e giria no'o buka lo'oori 'ua no'o mai na'ona launge'enilana nga fanua lo'oo 'i wado.
“Aia, moru nga ta'a lo'oo na moru to'o na nga aringa, tamoru gwalongo. 10 Lauta God ngaia 'e alamia te'efuta wane 'ani leka na lokafu, ngaia te'e leka na lokafu. Ma lauta 'e alamia te'efuta wane fana 'agila kwa'ia 'ania naifi ni fununga, ngaia te'e mae na naifi ni fununga. Mooru nga ta'a na God lo'oo, moru sia manata tala alata ni 'ola lo'oo 'e lau, tafe'ua ma mooru ula ngasi na tagoto'onga amooru.”
11 Ma nau ku agasia te'e 'ola momoori kwasila ngaa'i la'u 'e ru'u mai fa'asia 'ubulana fanua lo'oo 'i wado. Ngaia 'e to'o na nga rua konakona 'e 'ola 'ilaka'u nga dale'e sifisifi, ma nga ringena 'e 'ilaka'u nga me'e waa ba'ita. 12 Ngaia 'e taunga'i 'ania nga tegelangaa na 'ola momoori kwasila eteeta alata ngaia 'e nana'i fe'enia. Ma ka su'unge'enia nga fanua lo'oo 'i wado ma nga ta'a lo'oo te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado fana 'agila fo'asia nga 'ola momoori kwasila laka'u eteeta laka'u nga filafila ba'ita aana 'e mafo no'o. 13 Ma nga ruana 'ola momoori kwasila 'e agea 'ola ni 'alefongaa ba'ita, ma ka fa'asifoa mai nga eele fa'asia 'i langi fana fofona fanua lo'oo 'i wado 'i na'ona nga ta'a te'efou. 14 Ma ngaia ka kotofia nga ta'a lo'oo te'efou na gila nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado 'ania 'ola ni 'alefongaa na alata ngaia 'e nana'i fe'enia nga 'ola moori kwasila eteeta laka'u. God 'e alamia ngaia 'ani agea nga 'ola no'ona. Ma nga 'ola moori kwasila lo'oo ka agea nga ta'a lo'oo gila launge'enia nununa nga 'ola momoori kwasila eteeta laka'u gila kwa'ia 'ania naifi ni fununga 'i na'o, tafe'ua ma ngaia 'e moori la'u mola. Nga nunu'i 'ola no'ona fana fa'aba'italana.
15 Ma God ka alamia nga ruana 'ola momoori kwasila no'ona fana 'ani kwatea nga mooringa fana nga nunu'i 'ola no'ona fana 'ani fata maka kwa'ia nga ta'a lo'oo te'efou na gila 'ame fo'asia. 16 Ma ngaia ka su'unge'enia nga ta'a lo'oo te'efou, wane sisika ma nga ta'a ba'ita, ta'a 'ola'a ma nga ta'a galafa'a, nga ta'a ni taunga'inga tago ma nga ta'a gila arube, fana 'agila giria nga ma'etooto aana na nga gula nima le'a aaga 'amoe ma 'i maana dalaga. 17 Te'efuta wane 'e sia fori mola, 'amoe ma ngaia sia fa'afori mola lauta ngaia 'ame to'o na nga ma'etooto no'ona. Nga ma'etooto no'ona na nga latana nga 'ola momoori kwasila no'ona, 'amoe ma nga namba na nga latana.
18 Moru manata le'a na 'ola lo'oo. Ma ni dai ne'e su'a 'ola, ngaia to'omia 'ani su'a na to'ome'enilana nga 'ola momoori kwasila no'ona, tofuna ngaia nga namba na wane. Namba no'ona na 666.