3
Nga wane ni kwaitalainga na siosi
Nga alafuunga laka'u 'e 'ilo'oo ngaia 'e kwala'imori. Lauta te'efuta wane ngaia 'e siria 'ani kwaitalai na siosi, 'ino'ona ma ngaia 'e siria nga taunga'inga le'a 'e iiki no'ona. Ma nga wane ni kwaitalainga na siosi lo'oo, abulolana 'ani odo fana ngaia 'ani 'ato fana ta'a 'agila daria te'efuta 'ola 'e ria na mooringa aana, ma ngaia 'ani to'o na te'e noni momola ma ka nana'i kwala'imori fe'enia, ma ngaia 'ani aga le'a suria 'i ngaia 'i talana ma ka malofi'a na moorilana, ma manatalana 'ani odo, ma ka agea 'ola 'e le'a. Ma ngaia 'ani kwaloa ta'a 'i 'ifi aana, ma ka to'omia fana kwaifa'ananaunga 'ania fatalana God. Ngaia 'e sia go'u ba'ita mola na bia fana gouna 'ani kuta. Ma ngaia 'e sia siria mola fununga, tafe'ua ma ngaia 'ani nana'i malofi'a fe'enia aloalonga fana ta'a. Ma ngaia 'e sia orisu'usu'u mola fe'enia ta'a. Ma ngaia 'e sia kwaisirii mola fana bata. Ma ngaia su'asuria 'ani talai le'a na ru'uru'ua aana ma nga noni aana, ma ka fa'ananaua ni wela aana fana 'agila lo'o suria, ma 'agila iiri ba'ita ana. Lauta nga wane ngaia 'ame to'omia fana 'ani talaia ni wela aana ma nga noni aana, ngaia te'e 'ato fana ngaia 'ani talaia nga ta'a ne'e tagoto'o ala God. Nga wane ne'e tagoto'o 'e aburu no'o ne'e to'omia fana ngaia 'ani kwaitalai. Nga wane ne'e bi'i lado mola fe'enia Alafa, bala ngaia ta naunau 'ilaka'u la Saetan, ma God ka sufaa. Nga wane ni kwaitalainga no'ona, ngaia la'u mola nga wane na'a ta'a 'i maa fa'asia siosi, gila iiri ba'ita ana, ma gila sia iiria la'u te'efuta 'ola 'e ria suria. Lauta 'e 'ilo'oo la Saetan 'e sia gemasia mola na wane na ito aana.
Nga wane ni kwaibooninga na siosi
Nga wane ni kwaibooninga na nga siosi ngaia 'ani abulo 'ani le'a, fana ta'a 'ani iiri ba'ita ana. Ngaia 'e sia kotokoto mola. Ma 'e sia go'u ba'ita mola na bia fana gouna 'ani kuta, ma 'e sia kwaisirii mola fana bata. Ngaia 'e sia manata ruarua mola, ma ngaia 'ani tagoto'o tegela'a na kwairiinga na'a God ngaia 'e faate'enia fana. 10 Ma nga ta'a na gila tagoto'o, le'a fana 'agila irito'ona madi 'i na'o, fana 'agila su'asuria na ngaia 'e odo no'o, sui ma ngaia te'e bi'i taunga'i na siosi.
11 Ma nga nonigeni la'u mola, nga abulolana 'ani le'a, ma ta'a ka iiri ba'ita ana. Ngaia 'e sia alafuu mola burina ta'a. Ma ngaia 'ani aga le'a suria 'i talana, ma ngaia 'ani le'a na ni 'ola te'efou fana ta'a 'agila fito'o ana.
12 Ma nga wane kwaibooni na siosi, ngaia 'ani to'o na te'e noni momola, ma ka nana'i kwala'imori fe'enia. Ma ngaia su'asuria 'ani talai le'a na ru'uru'ua aana ma nga noni aana. 13 Ma ni dai na ngaia 'e taunga'i le'a 'ubulana siosi, ta'a tagila iiri ba'ita ana, ma te'e to'omia fana ngaia 'ani alafuu wataga suria nga tagoto'onga aana ala Jisas Kraes.
Nga manate'e wane ala Pol fana girilana nga girigiringa lo'oo
14 Na nga alata lo'oo 'inau ku giri no'o kau famu, nau ku manata fana 'inau taku leka mai 'aku agasi'o 'aferu. 15 Ma lauta nau ku gole, nga girigiringa lo'oo te'e faate'enia famu nga abulongaa ne'e le'a fana ta'a na God. Dauru no'o nga siosi na God ne'e momoori. Ma fufu'iwane tagoto'o gila fa'ategela nga kwaifa'ananaunga kwala'imori na God 'ania daunga suria, 'ilaka'u nga bou ne'e fa'ategelaa nga 'ifi.
16 Ngaia 'e kwala'imori no'o, nga kwairiinga lo'oo na God ngaia 'e faate'enia fadauru ngaia 'e ba'ita 'e iiki. Nga ngunga lo'oo 'e alafuu 'ania kwairiinga laka'u 'e 'ilo'oo,
La Kraes 'e arua ngaia 'i talana nga wane.
Ma nga Anoe 'ola Abu 'e faate'enia no'o
na ngaia nga Wela na God.
Ma nga enselo gila ka agasia no'o.
Ta'a gila kwairii no'o 'ania fana ta'a kwaitatari.
Ma nga ta'a fofona fanua auaula lo'oo gila ka tagoto'o no'o ana.
Ma God ka ngaria no'o fani langi.