3
Nga alata 'i na'ona la Jisas 'ani ori mai
'Oi manata to'ona, nga 'ato'atolanga te'e nigi mai 'i na'o alata na la Jisas 'ani ori mai. Nga ta'a tagila manata mola faga 'i talaga, ma tagila siria bata 'e iiki, ma gila ka lafuga 'i talaga, ma tagila fata ngadaa nga ta'a. Ma'e 'ato no'o 'agila lo'o suria fatalana ma'aaga fe'enia tete'e aaga, maka 'ato no'o 'agila baole'a fana ni dai ne'e agea 'ola 'e le'a faga, ma gila tagila fata ngadaa mola ni 'ola na God. Ma tagila sia kwaimaa mola fana ta'a, ma 'ato 'agila 'olafanataa na ta'a ngaa'i, ma tagila kotofia nga ta'a ngaa'i, ma tagila siria fununga, ma tagila kwasila no'o, ma tagila 'ame siria no'o nga 'ola 'e le'a. Ma tagila 'olonge'enia nga wane ni kwaimaanga aga, ma 'ato no'o 'agila manata suria ni 'ola gila agea, ma tagila naunau'a 'e iiki, ma tagila siria mola nga kwaisiriinga na labe'e wane, ma kwaimaanga fana God te'e 'amoe no'o. Gila ka iiria gila tagoto'o ana God, tafe'ua ma gila 'ame alamia nga tegelangaa na God 'ani lamadu'aa nga manatalaga. 'Oi 'idu lalau fa'asia nga ta'a 'ilo'oo.
Ma tani ta'a 'ilo'oo tagila ru'u 'ubulana 'ifi na ta'a, ma tagila kwaifa'ananau, ma gila ka to'o na tegelangaa fana bulosilana manatalana ta'ageni na'a gila 'ame tegela fa'asia to'onga. Ma nga ta'ageni lo'oori nga rianga aaga te'e gelo fafiga, ma ta'ita'ina kwaisiriinga 'e ria te'e ba'ita no'o fafiga, ma gila ka siria 'agila nanaua mola su'a 'olanga, tafe'ua ma 'e 'ato 'agila su'asuria nga to'onga. Nga ta'a ni kwaifa'ananaunga lo'oo, gila to'ofonosia nga kwaifa'ananaunga kwala'imori. Nga manatalaga 'e kuta no'o, ma tagoto'onga aaga 'ame kwala'imori no'o. Gila 'ilaka'u la Janes ma la Jambres laka'u gala to'ofonosia la Moses.* Tafe'ua ma ngaia 'e 'ato fana nga ta'a 'ilo'oo 'agila fa'akutaa ta'a 'e aula, suria nga ta'a te'efou gila agasia no'o nga kutanga aaga, 'ilaka'u ngaia 'e lau ala Janes ma la Jambres.
Kwaifa'ananaunga 'i'isi fala Timoti
10 Tafe'ua ma 'i'oo su'a no'o ai na nga kwaifa'ananaunga agu, ma nga to'orunga agu, ma ni 'ola lo'oo nau ku siria agelai 'ania nga moorilagu. Ma 'i'oo su'a no'o ai na nga tagoto'onga agu, ma nga nonimaabenga agu, ma nga kwaimaanga agu, ma nga akiaki'anga agu, 11 ma 'i'oo ko su'a no'o ai na nga nonifiinga agu. Ma 'i'oo su'a no'o ai na ni 'ola 'e 'ato te'efou na'a gila agea agu 'i 'ubulana nga fanua lo'oo 'i Antiok ma 'i Ikonium ma 'i Listra, ma gila ka malate'ote'o agu. Tafe'ua, ma nga Alafa 'e fa'amoori nau fa'asia ni 'ola lo'oo. 12 Ngaia 'e kwala'imori 'e iiki, ni dai ne'e siria 'ani nana'i odo 'ubulana nga mooringa fe'enia la Jisas Kraes, ta'a tagila malate'ote'o aga. 13 Nga ta'a 'e ria na gila kwaifa'ananau 'ania kotonga, tagila bi'i ria 'e iiki, ma tagila talaia ta'a 'ani kuta, ma gwa'a 'igila la'u mola.
14 Tafe'ua, ma 'i'oo, 'oi dau tegela'a na ni 'ola kwala'imori na 'i'oo nanaua moko tagoto'o no'o ai. 'I'oo su'a mola na nga 'ola lo'oo 'e kwala'imori, tofuna 'i'oo tagoto'o 'ameeru na'a 'imeeru meru fa'ananau'o. 15 Mai 'i'oo manata to'ona, 'ita na alata laka'u 'i'oo sisika mai ai, 'i'oo su'aai na Girigiringa Abu lo'oo. Ma Girigiringa Abu lo'oo 'e to'omia fana 'ani kwatea manatangaa 'e le'a famu maka kwaibooni amu fana 'i'oo 'ani tagoto'o ala Jisas, fana God 'ani fa'amoori'o. 16 Girigiringa Abu lo'oo te'efou, na ngaia 'ita mai fa'asia God. Ma nga Girigiringa Abu te'efou 'e le'a fana nga kwaifa'ananaunga, ma nga faate'enilana nga rianga, ma nga fa'aodolana ni 'ola ne'e kuta, ma faate'enilana nga to'orunga 'e odo, 17 Nga Girigiringa Abu 'e kwaibooni na ta'a na gila taunga'i fana God, 'agila to'omia agelana nga taunga'inga le'a lo'oo te'efou.
* 3:8 'Ubulana alafuunga na nga Jiu, la Janes ma la Jambres gala taunga'i fana kiingi 'i Ijip, ma gala to'ofonosia la Moses alata ngaia 'e siria 'ani talaia ta'a 'i Israel fa'asia Ijip.