5
Ma kamuꞋa na ngwae neꞋe kamu toꞋoru ki, fuila muka angi doe, ma muka oꞋomae naꞋa ana kaidaꞋi neꞋe. Sulia na ꞋafitaꞋiꞋanga neꞋe ke baꞋa toꞋe kamu nia doe liu. OsiꞋana na toꞋoruꞋa kamu ki ke baꞋa fura. Ma na toro kamu ki, na sufusufu ki ke ꞋaniꞋi. Ma na mani kamu ki ke baꞋa fura taꞋifau logo. Aia, God ke baꞋa lisia na toꞋoru neꞋe fura, ma nia ke baꞋa kwaꞋi kamu Ꞌani mafula, osiꞋana kamu Ꞌetea toꞋoruꞋa kamu ki ana faꞋi asoa Ꞌisi neꞋe ki. Muke manata basi sulia na angiꞋa na ngwae rao kamu ki neꞋe kira rao saena na oꞋola kamu ki. Kira angi sulia kamu lui fafia na folifoliꞋa kira ki ana kaidaꞋi ki taꞋifau. Ma God kia neꞋe ngasingasiꞋa ka tasa, nia rongoa taꞋifau naꞋa na angiꞋa na ngwae rao neꞋeri ki.
Ana kaidaꞋi neꞋe, kamu toꞋo ana ru leꞋa Ꞌoro liu ki. Ma kaumulu toꞋo ana na ru neꞋeri ki ma muke saeleꞋa liu faꞋiniꞋi. Bore ma muke diꞋia na buluka neꞋe kira faꞋakubua, fasi Ꞌiri ka bolo faꞋinia faꞋi asoa neꞋe kira ke saungia ana. Ma kaumulu matalangani ma muka saungia naꞋa ngwae saga ki, sui bore Ꞌana noaꞋa kira kasi taꞋe sauli kamu goꞋo.
Muke suꞋute kaidaꞋi kamu nonifii
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, muke noni mabe, kaidaꞋi muke kwaimasi fuana faꞋi asoa na Aofia ke baꞋa dao maꞋi. Muke manata basi sulia kaidaꞋi neꞋe ngwae nia rao Ꞌi saena oꞋola, nia ke noni mabe masia na uta Ꞌiri ka toꞋo basi, sui nia ka fiꞋi kwaimaꞋakwali masia na loi ruꞋa. Muke noni mabe logo. Muke uu ngasi goꞋo ꞋamuꞋa, sulia na asoa na Aofia fuana daoꞋa maꞋi nia karangi naꞋa.
Ngwaefuta kina Ꞌae, noaꞋa kamu kasi Ꞌugalia ta ai amuꞋa, Ꞌiri God noaꞋa kasi matalangaꞋi kamu. Sulia God sasi akaꞋu naꞋa fuana matalangaꞋilana na ngwae ki taꞋifau. 10 Ngwaefuta kina Ꞌae, kamu manata basi sulia na profet ba Ꞌi naꞋo ki, ba kira fata Ꞌani God. Sui bore Ꞌana na ngwae ki kika fulia naꞋa ru taꞋa Ꞌoro ki fuada, kira suꞋute nene goꞋo Ꞌada. Ma kamuꞋa bore, muke sasi logo diꞋida. 11 Kulu saiana, kira saeleꞋa sulia faꞋamamanalada fautoꞋo. Kamu rongoa taꞋifau naꞋa na alaꞋanga ba sulia sa Job. Na ru taꞋa Ꞌoro liu ki ba dao toꞋona, bore ma nia faꞋamamana goꞋo Ꞌana ana God. Ma Ꞌi buri, God ka lia sulia, osiꞋana God kwaimanatai fuana na ngwae ki, ma ka oga liua naꞋa Ꞌafilana ngwae ki.
12 FutaꞋa kina Ꞌae, ta ru doe fuana muke saiana nia Ꞌuri, noaꞋa kamu kasi fata alafu Ꞌuri, “Nia mamana maꞋi Ꞌi langi,” nama noaꞋa kamu kasi fata Ꞌuri, “Nia mamana maꞋi Ꞌi saena magalia neꞋe.” Ma diꞋia kamu saiana ta ru neꞋe nia mamana, muke fata goꞋo Ꞌuri, “ꞋIu nia mamana.” Ma diꞋia kamu saiana ru neꞋeri nia noaꞋa kasi mamana, muke fata logo Ꞌuri, “Nia noaꞋa kasi mamana.” Ma diꞋia ka noaꞋa kamu kasi roꞋosulia na ru neꞋe, God ke baꞋa kwatea na kwaꞋikwaꞋinga fuamuꞋa.
AuraꞋea God ma muke foꞋosia
13 Ma diꞋia ta ngwae amuꞋa ka toꞋo ana ta ꞋafitaꞋiꞋanga, nia ke foꞋo. Ma diꞋia ta ngwae ka saeleꞋa liu, nia ka sasia naꞋa ngu ni baꞋatafeꞋanga fuana God. 14 Ma diꞋia ta ngwae amuꞋa ka mataꞋi, nia ka gania na ngwae faꞋinaꞋonaꞋo ki ana fikutaꞋi ngwae faꞋamamana ki fasi Ꞌiri kike foꞋo fuana, ma kira ka ngwaia Ꞌani na satana na Aofia. 15 Ma God ke baꞋa gura na ngwae mataꞋi neꞋeri sulia kira foꞋo fuana ma kira ka faꞋamamana ana niaꞋa. God ka gura nia, ma na abula taꞋangaꞋa nia, God ke baꞋa rufuanata ana faꞋasia na ru neꞋeri. 16 Nia neꞋe, na roraꞋa kamu ki, muke fulangaꞋinia fuamuꞋa kwailiu, ma muke foꞋo fuamuꞋa kwailiu fasi Ꞌiri muke Ꞌakwa laꞋu.
Na ngwae leꞋa, foꞋongaꞋa nia ngasingasiꞋa ma ka mamana. 17 Na profet sa Elaeja, niaꞋa na ngwae goꞋo Ꞌana logo diꞋia kiaꞋa. Ma kaidaꞋi ba nia foꞋo ngasingasiꞋa Ꞌuana God Ꞌiri ka faꞋasuia na uta, na uta noaꞋa kasi toꞋo sulia na uulu faꞋi ngali ki ma na ono madamo ki. 18 Ma Ꞌi buri Ꞌana, nia ka foꞋosia laꞋu God fasi Ꞌiri nia kwatea laꞋu maꞋi na uta, ma na uta ka toꞋo laꞋu, ma na ru ki taꞋifau Ꞌi fafona ano kira ka mauri, ma na Ꞌai ki ka fungu Ꞌani na fufuaꞋi ru ki.
OlitaꞋinia maꞋi ngwae oli faꞋiburi ki siana God
19 FutaꞋa kina Ꞌae, diꞋia ta ngwae amuꞋa ka leka rora faꞋasia na faꞋamanataꞋanga mamana, nia leꞋa liu ta ngwae amuꞋa ka olitaꞋinia maꞋi. 20 Sulia kaidaꞋi kamu sasi ꞋunaꞋeri ana, kaumulu kwaiꞋafi ana neꞋeriꞋa, fasi Ꞌiri God ka faꞋamauria na mangona faꞋasia maeꞋa, ma ka rufuanata ana faꞋasia na taꞋangaꞋa Ꞌoro nia ki.