10
Sa Jesus neꞋe na ngwae leꞋa fuana liaꞋa sulia na sipsip ki
Sa Jesus ka saea fuana na fafarongo nia ki ka Ꞌuri, “Ru mamana nau ku saea fuamuꞋa, na ngwae neꞋe noaꞋa kasi ruꞋu ana na sinamaa ana na foka na sipsip ki, ma ka ruꞋu goꞋo maꞋi Ꞌana Ꞌi burina na fokaꞋi sipsip, niaꞋa na ngwae bili. Ma na ngwae neꞋe nia ruꞋu maꞋi ana sinamaa, niaꞋa naꞋa neꞋe na ngwae mamana neꞋe ka lia sulia na sipsip ki. Na ngwae folo ana sinamaa ka Ꞌifingia na sinamaa ana foka fuana, ma na sipsip ki kira ka rongo saiana na lingana, ma kira ka leka maꞋi siana. Nia ka saea satana na sipsip nia ki, ma ka talaꞋida Ꞌi maa. Ma kaidaꞋi nia ka talaꞋia na sipsip nia ki taꞋifau Ꞌi maa, nia ka etaeta Ꞌi naꞋoda, ma kira ka leka Ꞌi burina, sulia kira rongo saiana na lingana. Ma nia ꞋafitaꞋi kira ka leka Ꞌi burina ta ngwae matamata. Kira ka tafi faꞋasia, osiꞋana noaꞋa ki kasi rongo saiana na lingana.”
Ana kaidaꞋi sa Jesus ka alaꞋa Ꞌani na tarifulaꞋanga neꞋe fuada, bore ma noaꞋa kira kasi sai goꞋo ana na fadalana. Nia neꞋe, sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri, “Ru mamana nau ku saea fuamuꞋa, nauꞋa neꞋe na sinamaa fuana na sipsip ki ke ruꞋu ana. Na ngwae ba kira dao maꞋi Ꞌi naꞋo ana nauꞋa ki, kira diꞋia na ngwae bili ki, ma na sipsip ki noaꞋa kasi roꞋo goꞋo suli kira. Nau ku diꞋia na sinamaa fuana ruꞋungaꞋa. Sa tai bore Ꞌana neꞋe nia ruꞋu maꞋi ana nauꞋa, nai baꞋa faꞋamauria. Nia ke baꞋa ruꞋu maꞋi ma ka ruꞋu kwau ma ka dao toꞋona na ru leꞋa ki. 10 Na ngwae bili nia dao goꞋo maꞋi Ꞌana fuana bili lana ru ki ma ka saungwae ma faꞋinia faꞋali ruꞋanga. Bore ma nau ku dao maꞋi fasi Ꞌiri muke toꞋo ana na mauriꞋa neꞋe nia leꞋa ka tasa.
11 “Nau ku diꞋia logo na ngwae neꞋe nia lia leꞋa sulia sipsip ki. Ma nau ku maꞋudi fuana maeꞋa Ꞌusia na sipsip nau ki. 12 Ma na ngwae neꞋe nia rao goꞋo fuana na folifoliꞋa, ma na sipsip ki noaꞋa laꞋu ru nia ki, kaidaꞋi nia lisia na kui kwasi ka leka maꞋi, nia ka faꞋasia naꞋa sipsip ki, ma ka tafi naꞋa Ꞌana. Ma na kui kwasi ka leka maꞋi ka saungia na sipsip ki, ma ka takalongaꞋinia na sipsip ki. 13 Na ngwae neꞋeri ka tafi naꞋa Ꞌana sulia nia rao goꞋo Ꞌana fuana folifoliꞋa, ma noaꞋa kasi gerea goꞋo na sipsip ki. 14-15 Nau ku lia leꞋa sulia na sipsip ki, ma nau ku maꞋudi fuana maeꞋa Ꞌusia na sipsip nau ki. Ma kira ka saiaku, ma nau ku saiada logo, diꞋia logo neꞋe MaꞋa nia saiaku, ma nau ku sai logo ana. 16 Ma ti sipsip aku logo neꞋe noaꞋa kira kasi tua Ꞌua saena foka. Ma nai baꞋa ngalida logo maꞋi. Ma kira ka rongo saiana lingaku. Ma kira ke baꞋa tua fiku saena taꞋi amuꞋi sipsip nau faꞋinia na sipsip neꞋe kira eta tua naꞋa Ꞌi neꞋe ki. Ma nai baꞋa lia sulida taꞋifau.
17 “Na MaꞋa nia alafe fuaku, osiꞋana nau ku maꞋudi fuana nai mae, fasi Ꞌiri nau ku mauri laꞋu. 18 NoaꞋa ta ngwae kasi saungi nau, diꞋia noaꞋa nau kusi danga Ꞌania fuana. Ma nia naꞋa neꞋe kwaiogaiꞋanga nau. Nau ku toꞋo ana ngasingasiꞋanga fuana kwatelana nauꞋa talaku fuana maeꞋa ma fuana mauriꞋa logo. Na ru neꞋe na MaꞋa nau saea fuaku, nai sasia neꞋeriꞋa.”
19 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, ngwae Jiu ki noaꞋa kira kasi alua naꞋa taꞋi manataꞋanga sulia sa Jesus osiꞋana na ru neꞋe nia saeꞋe ki. 20 ꞋOrolada kira saea, “Ngwae neꞋe nia boleboleꞋa, ma ka toꞋo ana anoꞋi ru taꞋa. NoaꞋa kamu kasi roꞋosulia!”
21 Bore ma ti ngwae ada kira ka fata Ꞌuri, “Na ngwae neꞋe nia toꞋo ana anoꞋi ru taꞋa, nia ꞋafitaꞋi ka fata Ꞌuri re! Ma na ngwae neꞋe toꞋo ana anoꞋi ru taꞋa, nia ꞋafitaꞋi ka gura ngwae maada rodo ki, ma kira ka lia laꞋu!”
Na ngwae ki kira Ꞌaila Ꞌania sa Jesus
22 Ana kaidaꞋi ana uniꞋi gwariꞋa, na ngwae Jiu ki kira fiku Ꞌi Jerusalem fuana FangaꞋa ana FaꞋa Abulana Luma Abu God. 23 Ma sa Jesus ka tua logo saena Luma Abu neꞋeri, ma ka liliu goꞋo Ꞌana saena taofa sa Solomon. 24 Aia, ma ana kaidaꞋi ngwae ki kira lisia, kira ka fiku maꞋi siana, ma kira ka saefiloa kira ka Ꞌuri, “Kami kwaimasi ka tau liu naꞋa. ꞋOke sae saga ana fuamiꞋa! ꞋUri ma ꞋaeꞋo neꞋe na Christ, na ngwae ba God filia Ꞌiri ka Ꞌafia na ngwae ki, nama noaꞋa?”
25 Sa Jesus ka olisida ka Ꞌuri, “Nau ku saea fuamuꞋa ka sui naꞋa, bore ma noaꞋa kamu kasi oga goꞋo faꞋamamana laku. Na raoꞋa neꞋe nau ku sasiꞋi ki, na MaꞋa nau neꞋe saea nau ku sasiꞋi, ma kira ka faꞋataꞋinia nauꞋa naꞋa. 26 Bore ma kamu kasi oga goꞋo faꞋamamana Ꞌanga, osiꞋana neꞋe kamuꞋa noaꞋa laꞋu na sipsip nau ki. 27 Na sipsip nau ki neꞋe kira rongo saiana na lingana fatalaku, ma nau ku saiada, ma kira ka leka Ꞌi buriku. 28 Ma nau ku kwatea na mauriꞋa firi fuada, ma noaꞋa kira kasi mae. Ma ka ꞋafitaꞋi ta ngwae ka lauda faꞋasi nau. 29 Na MaꞋa nau neꞋe kwatea na sipsip neꞋe ki fuaku, nia ka ngasingasiꞋa ka liufia naꞋa ru ki taꞋifau. Ma ka ꞋafitaꞋi ta ngwae ka laua na sipsip neꞋe ki faꞋasi nia. 30 NauꞋa faꞋinia na MaꞋa, keroꞋo taꞋi ru goꞋo.”
31 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, na ngwae ki kira ka goe fau laꞋu maꞋi, fasi Ꞌiri kira ka Ꞌuia sa Jesus ka mae. 32 Ma sa Jesus ka saefilo kira Ꞌuri, “Kaumulu lisia ka sui naꞋa na raoꞋa leꞋa Ꞌoro ki neꞋe nau ku sasia faꞋasia na MaꞋa. ꞋUri ma na raoꞋa faꞋuta ana na raoꞋa neꞋe ki neꞋe kamu oga saungilaku fafia?”
33 Ma kira olisia kika Ꞌuri, “Kaimili kasi Ꞌui Ꞌoe laꞋu fafia na raoꞋa leꞋa neꞋe Ꞌoko sasiꞋi ki. Kami oga mika Ꞌui Ꞌoe lala fafia neꞋe Ꞌoko fata buri tolingaꞋi ana God. OsiꞋana ꞋaeꞋo na ngwae goꞋo Ꞌana, ma Ꞌoko saea ꞋaeꞋo God!”
34 Sa Jesus ka olisi kira laꞋu ka Ꞌuri, “Na alaꞋanga ki niꞋi teo naꞋa saena KerekereꞋa Abu kamu, God nia saea ka Ꞌuri, ‘KamuꞋa na god ki.’ 35 Ma kulu saiana na ru ki taꞋifau saena KerekereꞋa Abu, nia mamana daofaꞋi liu sulia kaidaꞋi ki. Ma God noaꞋa kasi rora kaidaꞋi nia fata fuana koꞋo kia ki, ma ka saeda naꞋa Ꞌani god ki. 36 Ma nauꞋa na ngwae neꞋe God nia fili nau, ma ka asungaꞋi nau naꞋa maꞋi saena na magalia neꞋe. Ma ka faꞋuta neꞋe kamu ka saea nau ku fata buri tolingaꞋi ana God, kaidaꞋi nau ku saea nau Ꞌani Ngela nia? 37 DiꞋia noaꞋa nau kusi sasia na raoꞋa ki neꞋe MaꞋa nau oga nau ku sasiꞋi, noaꞋa kamu kasi faꞋamamana nau goꞋo. 38 Bore ma si diꞋia nau ku sasia na raoꞋa neꞋe na MaꞋa nia ogaꞋi ki, kamu ka faꞋamamana Ꞌaumulu ana raoꞋa neꞋeri ki, sui bore Ꞌana noaꞋa kamu kasi faꞋamamana ana na ru neꞋe nau ku saeꞋe fuamuꞋa ki. DiꞋia kamu ka sasia na ru neꞋe ki, muke baꞋa sai leꞋa ana neꞋe na MaꞋa nia tua ratai aku, ma nau ku tua ratai logo ana na MaꞋa.”
39 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri logo, kira oga kika daua sa Jesus, bore ma nia ka ago naꞋa Ꞌana faꞋasi kira.
40 Ma sa Jesus ka oli laꞋu ana bali kafo Ꞌi Jodan, ma nia ka tua Ꞌi neꞋeri ana kula ba sa John nia siuabua na ngwae ki Ꞌi naꞋo. 41 Ma na ngwae Ꞌoro liu ki kira leka maꞋi siana sa Jesus, ma kira ka fata fuada kwailiu kira ka Ꞌuri, “Sa John noaꞋa kasi sasia goꞋo ti ru faꞋanadaꞋa, bore ma na ru neꞋe nia fata sulia ana ngwae neꞋe, nia mamana taꞋifau goꞋo.” 42 Ma na ngwae Ꞌoro ki ana kula neꞋe kira ka faꞋamamana ana sa Jesus.
10:34 Sam 82:6