17
Sa Jesus nia foꞋo
KaidaꞋi sa Jesus nia fata ꞋunaꞋeri ka sui, nia ka lia ꞋalaꞋa Ꞌi langi, ma ka fata Ꞌuri, “MaꞋasi Ꞌae, nia dao naꞋa ana kaidaꞋi fuana neꞋe Ꞌoko faꞋaꞋinotoꞋa nau, fasi Ꞌiri nau ku faꞋaꞋinotoꞋa Ꞌoe. Sulia Ꞌoko kwatea naꞋa na ngasingasiꞋanga fuaku fafia na ngwae ki taꞋifau, fasi Ꞌiri nau ku Ꞌafia na ngwae neꞋe Ꞌoko kwateda fuaku ki Ꞌiri kike mauri firi. Aia, ma na mauriꞋa firi neꞋe nia Ꞌuri: DiꞋia na ngwae ki kira ka saiamu neꞋe taꞋi God mamana, ma kira ka saiaku, sa Jesus na Christ, neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi. Nau ku faꞋataꞋinia naꞋa ꞋinotoꞋanga Ꞌoe saena magalia, ma nau ku faꞋasuia naꞋa raoꞋa ba Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi fuana sasilana. MaꞋasi Ꞌae, kaidaꞋi neꞋe, Ꞌoko faꞋaꞋinotoꞋa nau laꞋu Ꞌani ꞋinotoꞋanga neꞋe nau ku toꞋo maꞋi ana faꞋi Ꞌoe, Ꞌi naꞋona mala maꞋi saungaꞋilana na magalia.
“Nau ku faꞋamanata suli Ꞌoe fuana na ngwae ki neꞋe Ꞌoko kwateda naꞋa maꞋi fuaku saena magalia neꞋe. KiraꞋa neꞋe ngwae Ꞌoe ki, ma Ꞌoko kwateda naꞋa maꞋi fuaku. Kira roꞋo naꞋa sulia na fatalamu. Ma kaidaꞋi neꞋe, kira sai naꞋa ana na ru ki taꞋifau neꞋe Ꞌoko kwateꞋe fuaku, niꞋi leka taꞋifau maꞋi faꞋasi Ꞌoe. Nau ku saea naꞋa fuada na alaꞋanga ki neꞋe Ꞌoko kwatea fuaku, ma kira ka faꞋamamana naꞋa. Ma kira ka sai mamana naꞋa ana neꞋe nau ku leka maꞋi faꞋasi Ꞌoe, ma kira ka faꞋamamana ana neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi.
“Ma nau ku foꞋo fuada. NoaꞋa nau kusi foꞋo laꞋu fuana na ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu ngwae Ꞌoe ki, bore ma nau ku foꞋo lala Ꞌaku fuana na ngwae neꞋe Ꞌoko kwateda maꞋi fuaku, sulia kira na ngwae Ꞌoe ki. 10 Na ngwae nau ki taꞋifau neꞋe, kira na ngwae Ꞌoe ki laꞋu goꞋo. Ma ngwae Ꞌoe ki taꞋifau, kira na ngwae nau ki laꞋu goꞋo. Ma kira ke faꞋataꞋinia naꞋa na ꞋinotoꞋanga nau Ꞌania tualada. 11 Nau kusi tua tau naꞋa saena magalia, nai baꞋa leka naꞋa kwau siamu. Bore ma kira goꞋo neꞋe kira ka tua Ꞌua saena magalia. MaꞋasi Abu Ꞌae, tagi sulida Ꞌani na ngasingasi Ꞌanga ba Ꞌoko kwatea fuaku, fasi Ꞌiri kira ka alu naꞋa taꞋi ru, diꞋia nama neꞋe koro taꞋi ru logo. 12 Ma kaidaꞋi ba nau ku tua faꞋinida, nau ku tagi sulida Ꞌani na ngasingasiꞋanga ba Ꞌoko kwatea fuaku. Nau ku gonida, ma noaꞋa ta ngwae ada kasi funu goꞋo, taꞋifilia goꞋo na ngwae taꞋa ba na KerekereꞋa Abu saea nia ke funu nama. 13 Nai baꞋa leka kwau siamu, ma nau ku saea na ru neꞋe ki ana kaidaꞋi nau ku tua Ꞌua saena magalia, fasi Ꞌiri kira ka saeleꞋa liu diꞋia na saeleꞋanga nau. 14 Ma nau ku kwatea naꞋa na fatalamu fuada. Bore ma na ngwae saena magalia ki neꞋe noaꞋa laꞋu ngwae Ꞌoe ki, kira liataꞋafida, osiꞋana kiraꞋa neꞋe ngwae Ꞌoe ki, diꞋia logo neꞋe nauꞋa ngwae Ꞌoe. 15 NoaꞋa nau kusi gani Ꞌoe fasi Ꞌiri Ꞌoko lafuda faꞋasia saena magalia, bore ma nau ku gani Ꞌoe fasi Ꞌiri Ꞌoke tagi sulida faꞋasia na Ngwae TaꞋa. 16 KiraꞋa noaꞋa laꞋu ngwae saena fanoa neꞋe Ꞌi ano, diꞋia logo neꞋe nauꞋa noaꞋa laꞋu ngwae saena fanoa neꞋe Ꞌi ano. 17 ꞋOko faꞋa abuda fuamu Ꞌani na mamanaꞋanga. Na fatalamu naꞋa neꞋe mamanaꞋanga. 18 Nau ku asungaꞋi kira fuana faꞋamanatalana na ngwae ki, diꞋia logo neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi Ꞌuana saena magalia. 19 Ma fuana na leꞋalada, nau ku abungaꞋi nau talaku fuamu, fasi Ꞌiri kira logo kira ka abungaꞋi mamana ada talada fuamu.
20 “Nau kusi foꞋo goꞋo fuada taꞋifili kira. Bore ma nau ku foꞋo logo fuana na ngwae neꞋe kike baꞋa faꞋamamana ana nauꞋa sulia na faꞋarongoꞋanga kira. 21 Ma nau ku foꞋo fasi Ꞌiri kira ka alua taꞋi ru goꞋo. MaꞋasi Ꞌae, kira ka tua ratai faꞋi koro, diꞋia logo neꞋe Ꞌoko tua ratai aku, ma nau ku tua ratai amu. Kira ka alua naꞋa taꞋi ru, fasi Ꞌiri na ngwae neꞋe saena magalia ki kira ka faꞋamamana ana neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi. 22 Nau ku kwatea fuada na ꞋinotoꞋanga ba Ꞌoko kwatea logo fuaku, fasi Ꞌiri kira ka alua taꞋi ru, diꞋia logo neꞋe koro taꞋi ru goꞋo. 23 Fadalana ru neꞋe nia Ꞌuri: Nau ku tua ratai ana kiraꞋa, ma Ꞌoko tua ratai aku, fasi Ꞌiri kira ka taꞋi ru taꞋifau, ma fasi Ꞌiri na ngwae ki saena magalia kira ka saiana neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi, ma Ꞌoko alafe fuada, diꞋia logo neꞋe Ꞌoko alafe fuaku.
24 “MaꞋasi Ꞌae, nau ku oga na ngwae neꞋe Ꞌoko kwateda fuaku, kira ka tua faꞋi nau ana kula neꞋe nau ku tua ana, fasi Ꞌiri kira ka lisia naꞋa ꞋinotoꞋanga nau neꞋe Ꞌoko kwatea fuaku. ꞋOko kwatea ꞋinotoꞋanga neꞋe fuaku, osiꞋana neꞋe Ꞌoko alafe fuaku Ꞌi naꞋona mala na saungaꞋilana na magalia. 25 MaꞋasi Ꞌae, ꞋaeꞋo ngwae ana ꞋoloꞋoloꞋa. Na ngwae taꞋa ki saena na magalia neꞋe noaꞋa kira kasi saiamu, bore ma nau ku sai goꞋo Ꞌaku amu, ma na ngwae fafarongo nau ki, kira saiana neꞋe Ꞌoko asungaꞋi nau maꞋi. 26 Nau ku faꞋarongo kira naꞋa ꞋaniꞋo. Ma nau ku sasi funifaraꞋa goꞋo Ꞌaku ana, fasi Ꞌiri neꞋe alafeꞋanga Ꞌoe fuaku ka tua logo saena maurilada, ma nauꞋa bore, nau ku tua neketaꞋi logo faꞋinida saena maurilada.”