20
Sa Jesus nia tataꞋe faꞋasia na maeꞋa
(Matthew 28:1-8; Mark 16:1-8; Luke 24:1-12)
ꞋI Ꞌofodangi ana na Sande kaidaꞋi rodoꞋa Ꞌua, Ꞌi Mary faꞋasia Ꞌi Magdala ka leka Ꞌi maana na faoda, ma ka lisia na fau ba kira alua bokota na maana, nia abuli ka sui naꞋa. Ma nia ka lalili ꞋaliꞋali siana sa Simon Peter, ma na fafarongo ba sa Jesus nia alafe fuana, ma ka fata Ꞌuri fuadaroꞋo, “Ti ngwae kira ngalia naꞋa na nonina na Aofia faꞋasia na faoda baera, ma kami ka kina naꞋa Ꞌi faꞋi neꞋe kira alua ana.”
Sui sa Peter ma na fafarongo baera, kera ka leka naꞋa Ꞌuana na faoda gwaꞋu neꞋeri. Ma kera ka lalili taꞋifau, ma na fafarongo neꞋeri ka lalili ꞋaliꞋali ka liufia sa Peter, ma ka eta dao Ꞌi maana na faoda Ꞌi naꞋo. Ma nia ka oro oro, ma ka lisia na ifi kwao ba kiri taꞋifau, ma noaꞋa nia kasi ruꞋu goꞋo Ꞌi saena. Ma sa Simon Peter ka dao maꞋi Ꞌi buri, ma ka leka daofaꞋi liu naꞋa Ꞌuana Ꞌi saena na faoda neꞋeri. Nia ka lisia na ifi kwao ba kiri niꞋi teo goꞋo Ꞌani Ꞌi neꞋeri, faꞋinia na Ꞌaba ifi ba kira buta Ꞌani gwauna sa Jesus. Na Ꞌaba ifi neꞋeri noaꞋa kasi teo goꞋo faꞋinia na Ꞌaba ifi kwao neꞋeri ki, bore ma nia boliboliꞋa Ꞌana, ma nia ka teo naꞋa Ꞌana taꞋifilia. ꞋUnaꞋeri mala na ngwae eta dao maana na faoda ka fiꞋi ruꞋu logo kwau Ꞌi saena. Nia ka lisia, ma ka faꞋamamana ana. Ma noaꞋa keraꞋa kasi sai Ꞌua ana na KerekereꞋa Abu ba saea fasi nia ke baꞋa mauri laꞋu faꞋasia na maeꞋa. 10 Ma Ꞌi buri Ꞌana ru neꞋe, na ro fafarongo neꞋeri ki, kera ka oli naꞋa adaroꞋo.
ꞋI Mary faꞋasia Ꞌi Magdala nia lisia sa Jesus
(Matthew 28:9-10; Mark 16:9-11)
11 Ma Ꞌi Mary ka uu Ꞌua Ꞌi maana faoda, ma ka angi goꞋo Ꞌana. Ma ana kaidaꞋi nia angi Ꞌana, nia oro oro ka lia kwau saena faoda gwaꞋu. 12 Ma nia ka lisia na ro Ꞌainsel ki, kera ruꞋufia ifi kwao ki. Ma na ro Ꞌainsel neꞋeri ki, kera tua ana kula neꞋe nonina sa Jesus teo teo ana Ꞌi naꞋo, ta ai ana kula neꞋe gwauna teo ana, ma ta ai ana kula neꞋe Ꞌaena teo ana. 13 Na ro Ꞌainsel neꞋeri ki, kera ka saefilo Ꞌuri ana Ꞌi Mary, “Kini neꞋe Ꞌae, Ꞌuri ma Ꞌoko angi Ꞌuana tae niniꞋa kwa?”
Ma nia ka olisidaroꞋo ka Ꞌuri, “Na nonina na Aofia nau neꞋe kira ngalia faꞋasia Ꞌi neꞋe, ma nau ku kina Ꞌi faꞋi laꞋu neꞋe kira alua ana.”
14 Ma Ꞌi buri Ꞌana nia fata ꞋunaꞋeri ka sui, nia ka kakari abula, ma ka lisia taꞋi ngwae nia uu goꞋo Ꞌana, ma noaꞋa nia kasi lia saiana goꞋo neꞋe na ngwae neꞋe niaꞋa sa Jesus. 15 Ma sa Jesus ka saefiloa ka Ꞌuri, “Kini neꞋe Ꞌae, faꞋuta neꞋe Ꞌoko angi kwa? Ma sa tai neꞋe Ꞌoko lulu Ꞌuana?”
Ma Ꞌi Mary ka fia fasi niaꞋa na ngwae neꞋe lia sulia na oꞋola neꞋeri. Ma nia ka Ꞌuri fuana, “AraꞋi kwa, diꞋia Ꞌoko ngalia kwau na nonina Aofia nau, nau ku oga Ꞌoke faꞋarongo nau Ꞌani Ꞌi faꞋi neꞋe Ꞌoko alua ana, fasi Ꞌiri nai leka ku ngalia.”
16 Sui, sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “Mary Ꞌae!”
Ma Ꞌi Mary ka kakari abula, ma ka lia kwau, ma ka lia saiana, ma ka fata Ꞌuri fuana, “ꞋOi Raboni Ꞌae!” Ma na fataꞋa neꞋe “Raboni” ana alaꞋanga ngwae Jiu fadalana neꞋe “Ngwae FaꞋamanata.”
17 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “NoaꞋa Ꞌoe kosi dau nau laꞋu, osiꞋana nau kusi oli Ꞌua siana na MaꞋa Ꞌi langi. ꞋOke oli siana na ngwaefuta nau ki, ma Ꞌoko faꞋarongoda, nau ku leka naꞋa siana MaꞋa nau, ma na MaꞋa kira. Nia neꞋe na God nau, ma na God kira.”
18 Sui Ꞌi Mary faꞋasia Ꞌi Magdala ka oli, ma ka faꞋarongoa na fafarongo ki neꞋe nia lisia na Aofia. Ma Ꞌi Mary ka alaꞋa logo fuada sulia na ru neꞋe sa Jesus nia saea fuana.
Na fafarongo ki lisia sa Jesus
(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; Luke 24:36-49)
19 Ma Ꞌi saꞋulafi ana na Sande, na fafarongo ki kira fiku Ꞌi saena taꞋi luma, ma kira ka fono Ꞌusia na sinamaa ki. Ma kira ka sakisia logo na sinamaa ki, sulia kira maꞋu Ꞌani na ngwae faꞋinaꞋonaꞋo ana ngwae Ꞌi Jiu ki. Ma sa Jesus ka sakatafa, ma ka uu Ꞌi safitada, ma nia ka fata Ꞌuri, “Na aroaro Ꞌanga ka tua faꞋi kamu.” 20 Ma Ꞌi buri Ꞌana neꞋe nia saea na alaꞋanga neꞋe, nia ka faꞋataꞋinia naꞋa ro lima nia ki ma na kakarona fuada. Ma na fafarongo ki kira ka saeleꞋa liu ana kaidaꞋi kira lisia na Aofia. 21 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri laꞋu fuada, “Na aroaro Ꞌanga ka tua faꞋi kamu. DiꞋia na MaꞋa ba nia asungaꞋi nau maꞋi, nau ku asungaꞋi kamu logo.” 22 Sa Jesus ka saea alaꞋanga neꞋe, sui ka mangofi kira, ma ka fata Ꞌuri, “Muke ngalia na AnoꞋi ru Abu. 23 DiꞋia kamu ke rufuanata ana taꞋangaꞋa na ngwae ki, God ke baꞋa rufuanata logo ada, ma na taꞋangaꞋa kira ki ke aloge naꞋa faꞋasida. Ma diꞋia noaꞋa kamu kasi rufuanata ada, God bore noaꞋa kasi rufuanata logo ada, ma na taꞋangaꞋa kira ki bore noaꞋa kasi aloge logo faꞋasida.”
Sa Tomas lisia sa Jesus
24 Ma taꞋi ngwae ada na akwala ma ro fafarongo neꞋeri ki neꞋe satana sa Tomas neꞋe kira saea logo Ꞌani na ꞋIꞋiu, noaꞋa nia kasi tua faꞋinida ana kaidaꞋi neꞋe sa Jesus dao ana. 25 Ma na fafarongo neꞋe kira tua ki, kira ka fata Ꞌuri fuana sa Tomas, “Kaimili lisia naꞋa na Aofia.”
Sui sa Tomas ka fata Ꞌuri fuada, “DiꞋia nau ku lisia mala na sibasiba baera ki Ꞌi fuila na nila ki Ꞌi limana, ma nau ku sama toꞋona na sibasiba neꞋeri ki Ꞌania limaku, ma nau ku alua na limaku Ꞌi saena fuila na maꞋe maala ba Ꞌi kakarona tari, nau ku fiꞋi faꞋamamana ana. Ma diꞋia noaꞋa nau kusi sasia goꞋo ꞋunaꞋeri, noaꞋa nau kusi faꞋamamana goꞋo ana.”
26 Ma ana fiuna faꞋi asoa Ꞌi buri, na fafarongo ba kiri kira fiku logo Ꞌi saena na luma baera, ma sa Tomas ka tua naꞋa faꞋinida. Ma kira ka sakisi logo Ꞌusia na sinamaa ki. Sui sa Jesus ka sakatafa maꞋi, ma ka uu Ꞌi safitada, ma ka fata Ꞌuri, “Aroaro Ꞌanga ka tua faꞋi kamu.”
27 ꞋUnaꞋeri sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana sa Tomas, “Tomas Ꞌae, Ꞌoke alua na ꞋuꞋumu Ꞌi neꞋe saena limaku, ma Ꞌoko lisia logo na ro lima nau ki. Sui Ꞌoko taga maꞋi na limamu, ma Ꞌoko alua limamu Ꞌi saena fuila maꞋe maala neꞋe Ꞌi kakaroku. NoaꞋa Ꞌoe kosi manata ruarua naꞋa, bore ma Ꞌoko faꞋamamana naꞋa!”
28 Ma sa Tomas ka olisia ka Ꞌuri, “ꞋOe na Aofia nau, ma na God nau.”
29 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “ꞋOko faꞋamamana goꞋo Ꞌamu, osiꞋana Ꞌoko lisi nau. Na ꞋoilakiꞋa fuana sa tai neꞋe noaꞋa kasi lisi nau, bore ma kira faꞋamamana goꞋo Ꞌada ana nauꞋa.”
30 Na ru faꞋanadaꞋa Ꞌoro ki neꞋe sa Jesus ka sasiꞋi laꞋu Ꞌi maana na fafarongo nia ki, bore ma noaꞋa nau kusi keresiꞋi goꞋo Ꞌi saena buka neꞋe. 31 Nau ku keresia naꞋa ru neꞋe ki, fasi Ꞌiri muke faꞋamamana ana sa Jesus naꞋa neꞋe na Christ, na ngwae ba God nia filia fuana Ꞌafilana na ngwae ki, ma niaꞋa naꞋa neꞋe na Ngela God. Ma sulia na faꞋamamana Ꞌanga kamu ana sa Jesus, muke toꞋo ana na mauriꞋa firi.