10
Sa Jesus nia kwatea fiu akwala ma ro fafarongo nia ki
ꞋI buri Ꞌana na ru neꞋeri ki, na Aofia sa Jesus ka filia fiu akwala ma ro ngwae ki, ma ka kwatea kira ka leka ro ngwaeꞋa fasi Ꞌiri kira ke leka Ꞌi naꞋona Ꞌuana fanoa ki taꞋifau goꞋo neꞋe nia manata fuana lekaꞋa Ꞌuani. Ma nia ka fata Ꞌuri fuada, “Na ngwae neꞋe kira sasi akaꞋu naꞋa fuana faꞋamamanaꞋanga ana God ki, kira diꞋia na ru Ꞌoro ki Ꞌi saena oꞋola fuana fikulani. Bore ma, ngwae fuana fikulana na ru neꞋeri ki, kira kasi Ꞌoro. Nia neꞋe, muke foꞋosia God Ꞌiri nia ke kwatea maꞋi ngwae ni rao ki faꞋi kamu. Muke leka naꞋa. Nau ku asungaꞋi kamu diꞋia na kala sipsip ki Ꞌi safitana na kui kwasi ki, sulia ngwae Ꞌoro ki kira oga kike faꞋali kamu. NoaꞋa kamu kasi ngalia ta mani, ma noaꞋa ta ngwaꞋi ni ru fuana alu maniꞋa Ꞌi saena, ma noaꞋa ta taꞋe butu. Ma noaꞋa kamu kasi Ꞌabera Ꞌani alaꞋanga faꞋinia ta ngwae sulia tala. Ma kaidaꞋi kamu ruꞋu ana ta luma, muke fata Ꞌuri, ‘God ke faꞋaleꞋa kamu, ma na aroaroꞋanga nia ka tua faꞋi kamu Ꞌi saena na luma neꞋe.’ Ma diꞋia na ngwae neꞋe nia tua Ꞌi neꞋeri nia kwalo kamu Ꞌania aroaroꞋa, na faꞋaleꞋanga kamu ke tua logo faꞋinia na ngwae neꞋeri. Ma diꞋia ka noaꞋa, na faꞋaleꞋanga neꞋeri ka oli logo maꞋi fuamuꞋa. Muke tua Ꞌi saena na luma neꞋeri, ma muke Ꞌania, ma muke kwaꞋufia ta ru neꞋe kira kwatea fuamuꞋa. OsiꞋana na ngwae neꞋe nia rao, nia ke ngalia nama Ꞌana na folifoliꞋa nia. Kamu ke tua toꞋo, ma noaꞋa kamu kasi lae luma kwailiu.
“Ma kaidaꞋi kamu dao ana ta fanoa, ma kira ka kwalo kamu, muke Ꞌania fanga tae neꞋe kira kwatea fuamuꞋa. Ma muke gura na ngwae mataꞋi ki Ꞌi saena na fanoa neꞋeri, ma muke fata Ꞌuri fuana na ngwae Ꞌi neꞋeri ki, ‘KaidaꞋi God ke gwaungaꞋi fafia ngwae nia ki, nia dao karangi kamu naꞋa.’ 10 Ma diꞋia kamu dao ana ta fanoa, ma noaꞋa kira kasi kwalo kamu, muke leka sulia na tala Ꞌi saena fanoa neꞋeri, ma kamu fata ka Ꞌuri, 11 ‘Na fulafulana ano ana fanoa neꞋe kamu niniꞋa ratai olofana Ꞌaemili, kami tafula naꞋa kwau Ꞌusi kamu. NiniꞋa na faꞋabasuꞋanga naꞋa fuamuꞋa neꞋe God ke baꞋa matalangaꞋi kamu duꞋungana kamu Ꞌaila Ꞌania rongolana fatalana God. Kamu ke manata toꞋona ru neꞋe: ꞋInotoꞋanga God nia dao karangi kamu naꞋa.’ 12 Nau ku saea fuamuꞋa, na asoa ana kwaꞋikwaꞋinga neꞋe ke dao maꞋi, God ke kwatea na matalangaꞋinga fuana na ngwae ana fanoa taꞋa ba Ꞌi Sodom. Bore ma nia ke baꞋa kwatea na matalangaꞋinga doe ka tasa fuana ngwae ana fanoa neꞋe ka liufia ngwae ana fanoa ba Ꞌi Sodom!”
Fanoa doe ki noaꞋa kira kasi faꞋamamana sa Jesus
(Matthew 11:20-24)
13 Sa Jesus nia fata Ꞌuri, “Nia taꞋa lilisu naꞋa fuamuꞋa neꞋe kamu tua Ꞌi Koresin. Ma kamuꞋa neꞋe kamu tua Ꞌi Betsaeda ka ꞋunaꞋeri logo. OsiꞋana kamu Ꞌiri faꞋamamana na faꞋanadaꞋa Ꞌoro ba nau ku sasia fuamuꞋa ki. DiꞋia kira sasi faꞋanadaꞋa neꞋeri ki Ꞌi Taea ma Ꞌi Saedon* Ꞌi naꞋo, na ngwae Ꞌi neꞋeri ki kira ka tua Ꞌi ano, ma kira ka ruꞋufia toro biliꞋa ki, ma kira ka rafua nonida ana fuꞋa, fasi Ꞌiri ka faꞋataꞋinia neꞋe kira kakari alifaꞋi taꞋifau naꞋa faꞋasia abula taꞋangaꞋa kira ki. 14 Aia, ana faꞋi asoa God ke baꞋa matalangaꞋinia ngwae ana magalia neꞋe, na kwaꞋikwaꞋinga kamu ke baꞋa tasa ka liufia na ngwae Ꞌi Taea faꞋinia Saedon ki. 15 ꞋIu, kamuꞋa na tuaꞋa Ꞌi Kapaneam, kamu fia God ke baꞋa lafu kamu Ꞌuana Ꞌi langi. Bore ma, nia ke baꞋa Ꞌui Ꞌani kamu Ꞌi saena kilu ana nonifiiꞋa.”
16 Sui sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana fafarongo nia ki, “DiꞋia sa tai neꞋe nia rongo suli kamu, nia rongo logo suli nau. Ma diꞋia sa tai neꞋe nia Ꞌaila Ꞌani kamu, nia Ꞌaila logo Ꞌani nau. Ma diꞋia sa tai neꞋe nia Ꞌaila Ꞌani nau, nia Ꞌaila logo Ꞌania God neꞋe nia asungaꞋi nau maꞋi.”
17 Ma na fiu akwala ma ro ngwae baera kira ka leka naꞋa. Ma ana kaidaꞋi kira oli maꞋi, kira ka saeleꞋa liu, ma kira ka fata Ꞌuri, “Aofia kwa, na anoꞋi ru taꞋa ki bore kira roꞋosuli kaimili kaidaꞋi kami ifulangaꞋinida Ꞌani ngasingasiꞋanga Ꞌoe!”
18 Sa Jesus ka olisida ka Ꞌuri, “Nau ku lisia na ngasingasiꞋanga sa Saetan karasu faꞋasia ma ka Ꞌasi ka inasisi maꞋi ka diꞋia na meamea faꞋasia Ꞌi langi. 19 Mulu rongo basi! Nau ku kwatea naꞋa na ngasingasiꞋanga fuamuꞋa fasi Ꞌiri muke liu bore ana baꞋeko tolo ki ma na farifari ki, ma noaꞋa kira kasi Ꞌala fifi amuꞋa. Nau ku kwatea naꞋa fuamuꞋa na ngasingasiꞋanga neꞋe doe ka liufia sa Saetan na malimae kia. NoaꞋa ta ru ana sa Saetan kasi faꞋafii kamu naꞋa. 20 Kamu ka saeleꞋa ꞋamuꞋa duꞋungana na anoꞋi ru taꞋa ki kira roꞋosuli kamu. Bore ma muke saeleꞋa liu mala ꞋamuꞋa duꞋungana God nia keresia naꞋa na satamuꞋa Ꞌi langi.”
Sa Jesus nia saeleꞋa ma ka baꞋatafea God
(Matthew 11:25-27; 13:16-17)
21 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, AnoꞋi ru Abu ka faꞋasaeleꞋa sa Jesus, ma nia ka fata Ꞌuri, “MaꞋasi, ꞋaeꞋo neꞋe Ꞌoko gwaungaꞋi fafia ru ki taꞋifau Ꞌi langi ma Ꞌi ano logo. Nau ku baꞋatafe Ꞌoe, duꞋungana neꞋe Ꞌoko faꞋataꞋinia na ru neꞋe ki fuana ngwae neꞋe kira diꞋia ngela tiꞋitiꞋi ki, ma Ꞌoko sofongaꞋinia ru neꞋe ki faꞋasia ngwae neꞋe kira auraꞋeda duꞋungana kira liatoꞋo, ma kira lia saiana ru Ꞌoro ki. ꞋIu MaꞋasi, na ru neꞋeri ki nia ꞋunaꞋeri naꞋa sulia na kwaiogaiꞋanga Ꞌoe Ꞌua naꞋa maꞋi Ꞌi naꞋo.”
22 Sui sa Jesus ka fata Ꞌuri, “MaꞋa nau nia kwatea ru ki taꞋifau naꞋa fuaku. Ma taꞋifilia na MaꞋa goꞋo neꞋe nia saiaku na ngela nia. Ma taꞋifilia logo na Ngela talana neꞋe nia saiana MaꞋa nia, ma taꞋifili goꞋo ngwae neꞋe na Ngela nia filida fuana faꞋataꞋilana fuada ki, neꞋe kira saiana na MaꞋa.”
23 Sui sa Jesus ka abula fuana fafarongo nia ki taꞋifilida, ka fata Ꞌuri fuada, “ꞋOilakiꞋa fuamuꞋa, osiꞋana kamu lisia na ru ni ꞋarefoꞋa neꞋe ki Ꞌi taꞋena. 24 Nau ku saea fuamuꞋa, na profet Ꞌoro ki ma na tatalafaꞋa Ꞌoro Ꞌi naꞋo ki, kira oga logo lisilana na ru neꞋe kamu lisia Ꞌi taꞋena ki, bore ma nia ꞋafitaꞋi liu fuada. Ma kira ka oga liua logo rongolana na ru neꞋe kamu rongoa Ꞌi taꞋena ki, bore ma nia ꞋafitaꞋi logo fuada.”
Na tarifulaꞋa sulia na ngwae leꞋa Ꞌi Samaria
25 TaꞋi ngwae faꞋamanata ana na taki ki, nia leka maꞋi siana sa Jesus. Nia oga ke ilitoꞋona, ma ka fata Ꞌuri, “Ngwae faꞋamanata kwa, ta tae neꞋe nai baꞋa sasia Ꞌiri nai toꞋo ana na mauriꞋa firi?”
26 Ma sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri fuana, “Tae neꞋe na KerekereꞋa Abu ki saea? ꞋUri ma Ꞌoko malingaꞋi faꞋuta Ꞌani?”
27 Ma na ngwae neꞋeri nia olisia ka alaꞋa Ꞌuri, “ꞋOke alafe ana God Ꞌoe, Ꞌania manatamu taꞋifau, ma Ꞌani mangomu taꞋifau, ma Ꞌani ngasingasilamu taꞋifau, ma Ꞌani liamu taꞋifau. Ma Ꞌoke alafe fuana toꞋolamu ka diꞋia logo neꞋe Ꞌoko alafe fuamu talamu.”
28 Ma sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri, “Na olisiꞋanga Ꞌoe nia saga. ꞋOke sasi ꞋunaꞋeri, ma Ꞌoke mauri.”
29 Bore ma na ngwae faꞋamanata neꞋeri, nia oga ke faꞋataꞋinia neꞋe na tualana saga goꞋo Ꞌana, ma nia ka saefiloa laꞋu sa Jesus ka Ꞌuri, “Sa tai mo neꞋe na toꞋolaku neꞋe nai alafe fuada?”
30 Ma sa Jesus saiana ngwae Jiu ki Ꞌaila Ꞌania ngwae Ꞌi Samaria ma nia ka olisia ka Ꞌuri, “TaꞋi ngwae Jiu nia tuatua maꞋi Ꞌi Jerusalem ma ka leka Ꞌuana Ꞌi Jeriko. Ma kaidaꞋi nia leka goꞋo Ꞌana sulia na tala, na ngwae fofolo bili ki kira ka saungia, ma kira ka ngalia na ru nia ki taꞋifau faꞋinia na toro nia ki. Ma kira ka kwaiꞋia leleka nia ka maefelo naꞋa, ma kira ka faidanga Ꞌania, ma kira ka leka naꞋa Ꞌada faꞋasia. 31 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, taꞋi fata abu ana na Luma Abu God nia leka logo sulia na tala neꞋeri, ma kaidaꞋi nia lisia na ngwae baera, nia ka rafi logo Ꞌana sulia ta bali tala, ma ka leka Ꞌana. 32 Sui, taꞋi ngwae rao kwaiꞋafi saena na Luma Abu God nia ka leka logo maꞋi sulia na tala neꞋeri. Ma kaidaꞋi nia dao Ꞌi neꞋeri, nia ka lisia na ngwae baera. Bore ma nia rafi logo Ꞌana faꞋasia ana ta bali tala, ma ka leka logo Ꞌana faꞋasia naꞋa. 33 Sui taꞋi ngwae faꞋasia na abaꞋi kula kwaita Ꞌi Samaria nia leka logo maꞋi sulia na tala neꞋeri. KaidaꞋi nia lisia na ngwae baera, nia ka kwaimanatai liu fuana. 34 Ma nia ka leka maꞋi siana, ma ka taufia na maala nia ki Ꞌani na ngwaingwai ma na waen, ma ka Ꞌafua. Sui nia ka lafua Ꞌi fafona na dongki nia, ma ka ngalia naꞋa Ꞌuana taꞋi luma fuana folilana fuana tuaꞋa Ꞌi saena, ma nia ka lia sulia Ꞌi neꞋeri. 35 Ma ana ruana faꞋi asoa, nia ka lafua ro ngisingisi mani ki neꞋe bolo faꞋinia folifoliꞋa fuana ro asoa ki, ma ka kwatea fuana na ngwae neꞋe nia lia sulia na luma neꞋeri, ma ka fata Ꞌuri fuana, ‘ꞋOke lia sulia na ngwae neꞋe, ma ana kaidaꞋi neꞋe nai oli laꞋu maꞋi, nai duꞋua taꞋifau na mani neꞋe Ꞌoko Ꞌafia Ꞌania ki.’ ”
36 Sui sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “ꞋOko manata faꞋuta? Sa tai ana uulu ngwae neꞋeri ki kira saea Ꞌani toꞋolana fuana na ngwae ba na ngwae fofolo bili ki kira kwaiꞋia?”
37 Ma na ngwae faꞋamanata ana taki ki ka fata Ꞌuri, “Na ngwae neꞋe nia kwaimanatai fuana.”
Ma sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri, “ꞋOke leka, ma Ꞌoko sasi logo ꞋunaꞋeri.”
ꞋI Mata faꞋinia Ꞌi Mary
38 KaidaꞋi sa Jesus ma na fafarongo nia ki kira leka, kira ka dao ana taꞋi fanoa, ma taꞋi kini neꞋe satana Ꞌi Mata ka kwaloa sa Jesus Ꞌuana Ꞌi luma nia. 39 Ma na kini futa nia Ꞌi Mary ka tua karangia na Ꞌaena na Aofia sa Jesus, ma ka fafarongo Ꞌana fuana na faꞋamanataꞋanga sa Jesus ki. 40 Ma na manatalana Ꞌi Mata ka Ꞌabera sulia nia goꞋo neꞋe nia sasia na raoꞋa ki taꞋifau Ꞌi luma. Ma nia ka leka maꞋi siana sa Jesus, ka fata Ꞌuri fuana, “Aofia kwa, ꞋUri ma, Ꞌoko Ꞌiri manata Ꞌabera goꞋo sulia na sasiku neꞋe nia faꞋasi nau goꞋo Ꞌana, ma nau ku sasia goꞋo Ꞌaku na raoꞋa neꞋe ki taꞋifau taꞋifili nau kwa? ꞋOke saea fuana Ꞌiri nia ke leka maꞋi ke kwaiꞋafi logo aku!”
41 Ma na Aofia olisia ka Ꞌuri, “Mata kwa, Ꞌoko matafiru ma na manatalamu ka Ꞌabera naꞋa sulia ru Ꞌoro ki. 42 Bore ma taꞋi ru goꞋo neꞋe nia talingaꞋi. ꞋI Mary nia filia na ru talingaꞋi, ma nia ꞋafitaꞋi ta ngwae ka lafua naꞋa faꞋasia.”
* 10:13 Ꞌi Taea ma Ꞌi Saedon Na ro fanoa doe neꞋe ki, kira talo faꞋinia taꞋangaꞋa kira ki.