21
Sa Jesus tafea na kwateꞋa taꞋi gwaꞋi Ꞌuru dalaꞋa
(Mark 12:41-44)
KaidaꞋi sa Jesus nia tua Ꞌua saena Luma Abu God, nia ka lialia, ma ka lisia ngwae toꞋoru ki kira leka maꞋi fuana kwate maniꞋa saena na kufikufi ru fuana alu maniꞋa Ꞌi saena. Ma nia ka lisia logo taꞋi gwaꞋi Ꞌuru neꞋe nia dalaꞋa liu. Nia leka maꞋi, ma ka kwatea ro mangisiꞋi mani tiꞋitiꞋi ki. Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri, “Ru mamana nau ku saea fuamuꞋa, na kwateꞋa neꞋe gwaꞋi Ꞌuru dalaꞋa neꞋe nia kwate, nia doe ka tasa liufia ngwae neꞋe kira kwate mani doe ki. OsiꞋana ngwae toꞋoru ki, kira kwatea goꞋo Ꞌada ta bali tiꞋitiꞋi ana toꞋoruꞋa kira ki. Bore ma gwaꞋi Ꞌuru dalaꞋa neꞋe, nia kwate taꞋifau naꞋa ana ru ki neꞋe nia toꞋo ana fuana tualana.”
Sa Jesus fata sulia malangisilana na Luma Abu God
(Matthew 24:1-21; Mark 13:1-19)
Ma ti fafarongo ana sa Jesus, kira ka tafea na Luma Abu God, sulia neꞋe lisilana nia kwanga leꞋa liu ana gwaꞋi fau leꞋa neꞋe kira laungia Ꞌani ki ma ana kwateꞋa ki logo neꞋe kira kwatea fuana God. Sui sa Jesus ka fata Ꞌuri fuada, “Ru neꞋe ki taꞋifau niniꞋa kamu lisiꞋi naꞋa, na asoa nia ke dao maꞋi neꞋe noaꞋa ta taꞋi gwaꞋi fau kasi teo Ꞌi fuila, bore ma kike takalo taꞋifau Ꞌi ano!”
Ma kira ka saefiloa kira ka Ꞌuri, “Ngwae faꞋamanata kwa, angita neꞋe ru neꞋeri ki ke dao maꞋi ana? Ma ta tae neꞋe ke baꞋa fuli fasi Ꞌiri ke faꞋataꞋinia kaidaꞋi fuana ru neꞋe ki taꞋifau ke fuli ma ka dao ana?”
Ma sa Jesus nia olisida ka Ꞌuri, “Kaumulu ke lialia leꞋa, ma noaꞋa kamu kasi alaꞋania ta ngwae ka talaꞋi rora amuꞋa. OsiꞋana na ngwae Ꞌoro ki kike baꞋa dao maꞋi Ꞌania sataku, ma kira ke fata Ꞌuri, ‘NauꞋa naꞋa neꞋe na Christ!’ Ma kira ke fata logo Ꞌuri, ‘Na kaidaꞋi Ꞌolea nia dao naꞋa!’ NoaꞋa kamu kasi leka sulida. Ma noaꞋa kamu kasi maꞋu ana kaidaꞋi kamu rongoa na fuꞋanga ki, ma na alaꞋanga sulia na fuꞋanga ki, duꞋungana ru neꞋeri ki ke fuli basi Ꞌi naꞋo. Sui bore Ꞌana ru neꞋeri ki ka fuli, na Ꞌisilana kaidaꞋi noaꞋa kasi karangi Ꞌua.”
10 Sui sa Jesus ka fata laꞋu fuana fafarongoa nia ki ka Ꞌuri, “Na maꞋe fanoa ki kira ke fuꞋalida kwailiu, ma na ꞋinotoꞋanga ki kira ke fuꞋalida kwailiu. 11 Ma na tikitiki doe ki ka dao, ma na fioloꞋa ki, ma na unuꞋi mataꞋinga doe liu ki ke liu ana fanoa ki taꞋifau, ma ru doe matamata fuana maꞋungilana ki, ma na maꞋetoto ka sakatafa maꞋi faꞋasia saena lofana mamanga.
12 “Ma Ꞌi naꞋona ru neꞋeri ki ka fuli, kike baꞋa fulia ru taꞋa ki amuꞋa, osiꞋana kamu roꞋosuli nau. Kike baꞋa firiꞋi kamu, ma kira ke faꞋanonifii kamu, ma kira ke kwate kamu saena na luma fuana foꞋongaꞋa ki fuana na ilitoꞋolamuꞋa, ma kira ke alu kamu Ꞌi saena na lokafo, ma kira ke ngali kamu Ꞌi naꞋona faꞋinaꞋonaꞋo ki fuana matalangaꞋi lamuꞋa. 13 Ka ꞋunaꞋeri ma na kaidaꞋi neꞋe leꞋa naꞋa fuamuꞋa fuana fataꞋa sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa God neꞋeriꞋa. 14 Ma kamu kasi manata Ꞌabera laꞋu Ꞌuana ta tae neꞋe muke olisida Ꞌania. 15 OsiꞋana nai baꞋa kwatea taꞋifau naꞋa fuamuꞋa na alaꞋanga ana na liatoꞋonga, ma noaꞋa ta malimae amuꞋa neꞋe ke fata sauli kamu, nama ka fata dalea ru neꞋe kamu saeꞋe ki. 16 Ma na maꞋa kamu ki, ma teꞋa kamu ki, ma na ai burimuꞋa ki, ma na ngwaefuta kamu ki, ma na kwaima kamu ki, kike baꞋa kwate kamu fuana na faꞋinaꞋonaꞋo ki. Ma ti ngwae amuꞋa kike baꞋa saungida. 17 Na ngwae ki taꞋifau kike baꞋa sulangaꞋi kamu duꞋungaku. 18 Ka ꞋunaꞋeri bore Ꞌana, ꞋafitaꞋi ta taꞋi ifu tiꞋitiꞋi ana gwaumuꞋa ka noꞋana. 19 Muke uu ngasi Ꞌani faꞋamamanaꞋanga kamu ki, ma muke mauri firi.”
20 Ma sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri fuada, “KaidaꞋi kamu lisia na ngwae ni fuꞋa ki, kira ala kalia Ꞌi Jerusalem, muke saiana kike baꞋa takalongaꞋinia na fanoa doe neꞋe. 21 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, ngwae neꞋe kira tua Ꞌi Judea, kira ke tafi taꞋifau Ꞌuana gwauna faꞋi ua ki. Ma ngwae neꞋe kira tuatua saena maꞋe fanoa doe neꞋe, kira ke tafi fasia. Ma na ngwae neꞋe kira tua kalikalia maꞋi noaꞋa kira kasi oli laꞋu maꞋi Ꞌuana fanoa doe neꞋe. 22 DuꞋungana kaidaꞋi naꞋa ana matalangaꞋinga niniꞋa, fasi Ꞌiri na tae ki ba kira kerekere sulia Ꞌi saena KerekereꞋa Abu ke dao mamana nama maꞋi. 23 Ana kaidaꞋi neꞋeri, kwaimanatai Ꞌanga doe fuana kini ki neꞋe kira ina, ma na kini neꞋe kira faꞋasusufia kala ngela ki, osiꞋana neꞋe nia ꞋafitaꞋi fuada neꞋe kike tafi. Ma na kwaimanatai Ꞌanga doe logo ke baꞋa toꞋea ngwae ana fanoa neꞋe, duꞋungana God ke kwaiꞋia na ngwae Ꞌi neꞋeri ki. 24 Ti ngwae ada kira ke saungida Ꞌani sele ni ofoꞋa. Ma ti ngwae ada kira ke dauda, ma kike firi fafida, ma kira ka ngalida Ꞌuana fanoa matamata ki. Ma na ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki, kike faꞋalia fanoa doe Ꞌi Jerusalem leleka ka dao ana Ꞌisilana kaidaꞋi kira ki.
Sa Jesus fata sulia olilana maꞋi
(Matthew 24:29-35; Mark 13:24-31)
25 “Ru matamata ki ke fuli fuana na sina, ma na madamo, ma na bulubulu ki. Ma na ngwae ana na maꞋe fanoa doe ki taꞋifau Ꞌi saena na magalia, kira ke fitala, ma kira ka maꞋu Ꞌania na ngalulana ma na raꞋelana asi, ma na rurulana faꞋi nafo ki. 26 Ma na ngwae ki kira ke maefelo sulia kira maꞋu liu, kaidaꞋi kira masia na daolana maꞋi ru neꞋe fafia na magalia neꞋe taꞋifau. OsiꞋana na ru Ꞌi lofana mamanga ki, kira ke leka rora. 27 ꞋUnaꞋeri mala, nauꞋa, na Ngela Ngwae, nau ku fiꞋi dao sakatafa maꞋi. Nau kui dao maꞋi faꞋinia na ngasingasiꞋanga doe, ma na madakoꞋanga doe Ꞌi fafona na gwaꞋi salo ki. 28 Ma kaidaꞋi na ru neꞋeri ki nia talaꞋae ke fuli, muke uu, ma muke lia alaꞋa, osiꞋana kaidaꞋi God ke faꞋamauri kamu, nia dao karangi naꞋa maꞋi.”
29 Sui sa Jesus ka fata sulia na tarifulaꞋa neꞋe fuada ka Ꞌuri, “Muke manata basi sulia Ꞌai neꞋe kira saea Ꞌania figi faꞋinia Ꞌai ki taꞋifau laꞋu Ꞌi neꞋe. 30 KaidaꞋi kamu lisia na rauna nia ngosa, muke saiana na kaidaꞋi fuana unitaꞋi ꞋakoꞋakoꞋa nia karangi naꞋa. 31 Ka ꞋunaꞋeri logo, ana kaidaꞋi kamu lisia ru neꞋeri ki nia fuli, muke sai naꞋa ana kaidaꞋi fuana God ke gwaungaꞋi, nia dao karangi naꞋa. 32 Ru mamana liu nau ku saea fuamuꞋa, ru neꞋeri ki taꞋifau ke dao maꞋi sui mala ngwae neꞋe kira mauri ana kaidaꞋi neꞋe ki, kike fiꞋi mae.* 33 Na mamanga ma na magalia neꞋe kike baꞋa sui, bore ma fatalaku tutua noaꞋa kasi sui.
34 “Muke lia lia leꞋa. NoaꞋa kamu kasi roꞋo ana fangaꞋa doe ki, ma na kwaꞋu lilingaꞋanga ki, ma na manata ꞋaberaꞋanga ki ana na mauriꞋa neꞋe saena magalia. DiꞋia kamu sasi ꞋunaꞋeri, faꞋi asoa neꞋeri ka dao faꞋatona kamu diꞋia ta Ꞌaisiki. 35 Sulia asoa neꞋeri ka dao maꞋi fafia na ngwae ki taꞋifau, ana kula ki taꞋifau Ꞌi saena magalia neꞋe. 36 Muke lialia leꞋa, ma muke foꞋo ana kaidaꞋi ki taꞋifau, fasi Ꞌiri muke toꞋo ana na ngasingasiꞋanga fuana na mauriꞋa Ꞌi saena ru neꞋeri ki neꞋe ke fuli. Ma fasi Ꞌiri kamu kasi Ꞌeke laꞋu kaidaꞋi kamu ke uu Ꞌi naꞋoku, na Ngela Ngwae.”
37 Ana asoa ki taꞋifau, sa Jesus nia faꞋamanata ngwae ki saena Luma Abu God. Ma saꞋulafi ki nia ka leka Ꞌuana gwauna faꞋi ua Ꞌi Olif. 38 Ma ana Ꞌofodangi makalokaloꞋa ki taꞋifau, ngwae Ꞌoro ki kira ka leka maꞋi saena Luma Abu God fuana rongolana fatalana sa Jesus.
* 21:32 nama Ru mamana neꞋe nau ku saea fuamuꞋa, magalia neꞋe noaꞋa kasi mango Ꞌi naꞋona ru neꞋeri ki taꞋifau ke baꞋa dao maꞋi.