11
Sa Jesus nia ruꞋu Ꞌi saena na fanoa Ꞌi Jerusalem
(Matthew 21:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
KaidaꞋi sa Jesus faꞋinia na fafarongo nia ki kira dao karangia na fanoa Ꞌi Jerusalem, kira dao ana fanoa Ꞌi Betfeis ma Ꞌi Betani, gwauna faꞋi ua kira saea Ꞌani Ꞌi Olif. GoꞋo, nia ka kwatea ta ro ngwae ana fafarongo nia ki, kera ka etaeta Ꞌi naꞋo. Ma nia ka fata Ꞌuri fuadaroꞋo, “Moro leka ana fanoa loꞋoko koroꞋo naꞋofia kwau. Ma kaidaꞋi koroꞋo dao Ꞌi neꞋeri, koroꞋo ke lisia taꞋi dongki. Kira firiꞋia goꞋo Ꞌada dongki neꞋeri, ma noaꞋa ta ngwae kasi raꞋeraꞋe Ꞌua fafona. KoroꞋo ke logea, ma moro ka talaꞋia maꞋi Ꞌi neꞋe. Ma diꞋia ta ngwae nia lidi koroꞋo, ‘FaꞋuta neꞋe koroꞋo ka logea na dongki neꞋe re?’ Moro ke saea fuana, ‘Na Aofia nia boꞋoboꞋo Ꞌuana, ma nia ke baꞋa olitaꞋi ꞋaliꞋali logo maꞋi ana Ꞌi neꞋe.’ ”
Ma kera ka leka, ma kera ka lisia taꞋi kala dongki kira firiꞋia goꞋo Ꞌada Ꞌi ninimana na tala Ꞌi maana taꞋi luma. Ma kaidaꞋi kera logea naꞋa, ti ngwae neꞋe kira uu Ꞌi neꞋeri, kira ka lidia keroꞋa ka Ꞌuri, “Tae neꞋe koroꞋo logea na kala dongki neꞋe fuana?”
Ma kera ka olisida diꞋia ba sa Jesus nia saea fuadaroꞋo, ma na ngwae neꞋeri ki kira ka alaꞋania fuadaroꞋo. Ma kera ka talaꞋia maꞋi na kala dongki neꞋeri siana sa Jesus, ma kera ka safataꞋinia na Ꞌaba ifi kera ki Ꞌi fafona, ma sa Jesus ka raꞋe fafona. Na ngwae Ꞌoro ki kira ka safataꞋinia na Ꞌaba ifi keta kira ki Ꞌi sulia na tala, ma ti ngwae kira ka tufua na uila niniu ki, ma kira ka safataꞋinia sulia na tala. Kira sasia ru neꞋeri fuana faꞋadoelana sa Jesus. Ma ngwae ki taꞋifau neꞋe leka faꞋinia, ti ngwae kira ka etaeta Ꞌi naꞋo, faꞋinia ti ngwae neꞋe kira Ꞌisi, kira ako ma kira ka Ꞌuri,
 
“AuraꞋea God!
Ma God Ꞌoke ꞋoilakitaꞋinia na ngwae neꞋe nia leka maꞋi Ꞌani na ngasingasiꞋanga Ꞌoe!
10 Ma God Ꞌoke ꞋoilakitaꞋinia maꞋi daolana na ꞋinotoꞋanga neꞋe nia diꞋia na ꞋinotoꞋanga sa David koꞋo bora kia!
AuraꞋea God nia tua Ꞌi langi!”
 
11 Sa Jesus nia ruꞋu Ꞌi saena na fanoa Ꞌi Jerusalem, ma ka leka Ꞌi saena na Luma Abu God. ꞋUnaꞋeri, nia ka lia kwailiu, ma ka lisia ru ki taꞋifau. Bore ma sulia nia karangi rodo naꞋa, nia ka leka naꞋa Ꞌuana Ꞌi Betani faꞋinia na akwala ma ro fafarongo nia ki.
Sa Jesus nia agia na Ꞌai kira saea Ꞌani na figi
(Matthew 21:18-19)
12 Ma ana faꞋi asoa Ꞌi buri, kaidaꞋi sa Jesus ma na fafarongo nia ki kira oli naꞋa maꞋi faꞋasia Ꞌi Betani, sa Jesus ka fiolo. 13 Ma nia ka lia kwau, ma ka lisia taꞋi Ꞌai uluuluꞋa neꞋe kira saea Ꞌani na figi. Ma nia ka leka karangia fasi Ꞌiri ke lisia ta fuaꞋi ru ana. Bore ma kaidaꞋi nia dao Ꞌi Ꞌaena, nia ka lisia goꞋo ana na raꞋi ru ki, sulia kaidaꞋi neꞋeri na Ꞌai figi ki kira lua Ꞌao. 14 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana na Ꞌai figi neꞋeri, “Ta ngwae kata Ꞌani Ꞌania laꞋu ta fuaꞋi ru amu!” Ma na fafarongo nia ki kira ka rongoa ru neꞋeri.
Sa Jesus nia leka Ꞌi saena na Luma Abu God
(Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
15 Ma kaidaꞋi kira dao naꞋa Ꞌi Jerusalem, sa Jesus ka leka Ꞌi saena na Luma Abu God. ꞋUnaꞋeri, nia ka lalia na ngwae ki taꞋifau neꞋe kira foli ma kira ka Ꞌoifoli ana ru fuana kwaisuꞋusiꞋanga ki, ma kira ka obosia ngwae ki Ꞌi neꞋeri. Ma nia ka giosia na tatafe ana ngwae neꞋeri ki neꞋe kira rokisi mani ki, ma ka giosia na ru fuana tuaꞋa ana ngwae ki neꞋe kira Ꞌoifoli ana na faꞋi fao ki. 16 Ma noaꞋa nia kasi alaꞋania ta ngwae ke ngalia ta ru Ꞌi saena na ana Luma Abu God. 17 Ma nia ka faꞋamanata na ngwae ki, ka fata Ꞌuri, “God nia saea Ꞌi saena na KerekereꞋa Abu ka Ꞌuri, ‘Na luma nau, kira saea Ꞌani na luma fuana foꞋongaꞋa fuana na ngwae ana magalia ki taꞋifau.’ Bore ma kamu faꞋitaꞋinia ka alua lala kula fuana bililana ngwae ki.”
18 Ana kaidaꞋi, na fata abu doe ki faꞋinia na ngwae faꞋamanata ana na taki ki, kira rongoa ru neꞋeri, ma kira ka talaꞋae kika lulu Ꞌuana ta ru kike sasia fuana saungilana sa Jesus. Ma kira ka maꞋungia, sulia neꞋe fikuꞋa neꞋeri taꞋifau, kira Ꞌarefo liu ana na faꞋamanataꞋanga nia.
19 Nia saꞋulafi naꞋa, sa Jesus ma na fafarongo nia ki, kira ka leka naꞋa faꞋasia Ꞌi Jerusalem.
FaꞋataꞋinga ana Ꞌai figi
(Matthew 21:20-22)
20 Ana Ꞌofodangi ana faꞋi asoa Ꞌi buri, sa Jesus faꞋinia na fafarongo nia ki kira ka leka kwau sulia na tala. Kira lisia na Ꞌai figi baera nia kuku taꞋifau naꞋa leka ka koso naꞋa sulia na lalina. 21 Ma sa Peter ka manata toꞋona ru ba sa Jesus nia sasia ana Ꞌai neꞋeri, ma ka fata Ꞌuri fuana, “Ngwae faꞋamanata Ꞌae, lisia basi na Ꞌai figi ba Ꞌoko agia, nia mae naꞋa!”
22 Ma sa Jesus nia olisia ka Ꞌuri, “Kamu ka manata mamana naꞋa ana God. 23 Nau ku saea fuamuꞋa, diꞋia kamu ke fata Ꞌuri fuana faꞋi ua neꞋe, ‘ꞋOke tataꞋe, ma Ꞌoko Ꞌui ꞋaniꞋo talamu saena na asi,’ ma noaꞋa kamu kasi manata ruarua Ꞌi saena na liamuꞋa, ma kamu ka manata mamana ana ru neꞋe kamu saea nia ke fuli, ru neꞋeri ke fuli goꞋo ana fuamuꞋa. 24 Ta neꞋe, nau ku saea fuamuꞋa Ꞌuri, kaidaꞋi kamu foꞋo, ma muke gani Ꞌuana ta ru, kamu ke manata mamana diꞋia neꞋe kamu ngalia naꞋa, ma God ke baꞋa kwatea goꞋo Ꞌana ru neꞋe kamu gani Ꞌuana. 25-26 ꞋIu, kaidaꞋi kamu foꞋo, muke rufuanata ana taꞋangaꞋa neꞋe ta ngwae nia sasia amuꞋa, Ꞌiri neꞋe MaꞋa kamu neꞋe nia tua maꞋi Ꞌi langi ke rufuanata logo ana taꞋangaꞋa kamu ki.”
GwaungaꞋi ngwae Jiu ki kira kwaingilongiloi sulia gwaungaꞋinga sa Jesus
(Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8)
27 Sa Jesus faꞋinia fafarongo nia ki, kira oli laꞋu maꞋi Ꞌuana Ꞌi Jerusalem. Ma kaidaꞋi sa Jesus leka kwau Ꞌi saena Luma Abu God, na fata abu doe ki, ma na ngwae faꞋamanata ana na taki ki, ma na ngwae faꞋinaꞋonaꞋo ki, kira ka leka maꞋi siana. 28 Ma kira ka lidi Ꞌuri ana, “Na mamanaꞋanga tae neꞋe Ꞌoko toꞋo ana fuana na sasilana ru neꞋe ki kwa? Ma sa tai mo neꞋe nia kwatea na mamanaꞋanga neꞋe fuamu?”
29 Ma sa Jesus ka olisida ka Ꞌuri, “ꞋIu, nau ku lidi kaumulu basi Ꞌuana taꞋi ru. DiꞋia kamu olisia, nau ku fiꞋi faꞋarongo kaumulu ana na mamanaꞋanga neꞋe nau ku toꞋo ana fuana sasilana ru neꞋe ki. 30 ꞋIu, kamu ke saea basi fuaku, na mamanaꞋanga neꞋe sa John nia toꞋo ana fuana na siuabuꞋanga nia Ꞌita maꞋi faꞋasia Ꞌi fai? Nia Ꞌita maꞋi ana God, nama nia Ꞌita maꞋi ana na ngwae ki goꞋo?”
31 Ma kira ka talaꞋae ana olisuꞋusuꞋunga Ꞌi safitada kwailiu kira ka Ꞌuri, “Tae neꞋe kulu ke saea? DiꞋia kulu olisia ma kulu ka Ꞌuri, ‘FaꞋasia maꞋi God,’ nia ke baꞋa fata Ꞌuri, ‘ꞋIrai ma faꞋuta mo neꞋe noaꞋa kamu kasi faꞋamamana sa John?’ 32 Ma noaꞋa nia kasi leꞋa logo fuana neꞋe kulu ka fata Ꞌuri, ‘Nia Ꞌita goꞋo maꞋi ana na ngwae ki.’ ” Kira sasi Ꞌuri osiꞋana kira maꞋungia na ngwae ki, duꞋungana na ngwae ki taꞋifau kira saiana sa John nia na profet mamana. 33 Nia neꞋe, kira olisia sa Jesus ma kira ka Ꞌuri, “Kaimili kina goꞋo.”
Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuada, “NauꞋa bore naisi faꞋarongo kamu logo ana na mamanaꞋanga faꞋuta neꞋe nau ku sasia Ꞌani ru neꞋe ki.”