13
KaidaꞋi ana ꞋafitaꞋiꞋanga
(Matthew 24:1-14; Luke 21:5-19)
KaidaꞋi sa Jesus nia faꞋasia na Luma Abu God, taꞋi ngwae ana fafarongo nia ki ka fata Ꞌuri fuana, “Ngwae faꞋamanata kwa, lisia basi na fau doe neꞋe ki, ma na luma leꞋa neꞋe ki ana Luma Abu God!”
Ma sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri, “ꞋIu, Ꞌoko oga na luma doe neꞋe ki ana Luma Abu God taka, ne baꞋa! NoaꞋa ta taꞋi gwaꞋi fau Ꞌi neꞋe ana Luma Abu God ke baꞋa teo laꞋu Ꞌi fuila. Kira taꞋifau kike baꞋa takalo Ꞌi ano.”
Ma kaidaꞋi sa Jesus nia tua gwauna faꞋi ua Ꞌi Olif neꞋe nia tua bolo faꞋinia na Luma Abu God, sa Peter, ma sa James, ma sa John, ma sa Andrew taꞋifilida, kira leka maꞋi siana, ma kira ka saefilo Ꞌuri ana, “ꞋOke saea basi fuaimili, Ꞌi angita neꞋe ru neꞋe ki ke baꞋa dao maꞋi? Ma ta tae neꞋe ke baꞋa fuli, fasi Ꞌiri ke faꞋataꞋinia kaidaꞋi fuana ru neꞋe ki taꞋifau ke fuli, ma ka dao Ꞌani?”
Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuada, “Kamu ke lialia leꞋa, ma noaꞋa kamu kasi alaꞋania ta ngwae ka talaꞋi rora amuꞋa. Sulia neꞋe ngwae Ꞌoro ki kira ke baꞋa dao maꞋi Ꞌani sataku, ma kike fata Ꞌuri, ‘NauꞋa naꞋa neꞋe na Christ!’ Ma kike talaꞋi rora ana ngwae Ꞌoro ki. Ma kaidaꞋi kamu rongoa fuꞋanga ki, ma na alaꞋanga sulia na fuꞋanga ki, noaꞋa kamu kasi figwanu. Ru ꞋunaꞋeri ki ke baꞋa dao maꞋi, bore Ꞌana na Ꞌisilana ru ki taꞋifau noaꞋa Ꞌua. Na maꞋe fanoa ki kira ke fuꞋalida kwailiu, ma na ꞋinotoꞋanga ki kira ke fuꞋalida kwailiu. Ma na tikitiki ki ke liu ana kula ki taꞋifau, ma na unifioloꞋa ki ke liu. Ma ru neꞋeri ki kira neꞋe etangilana nonifiiꞋa, diꞋia goꞋo Ꞌana na kini faꞋafuta ba nia talaꞋae ka ngelafii.
“Ma kaumulu ke lialia leꞋa. Ti ngwae ki ke baꞋa dau kaumulu, ma kira ke ngali kaumulu fuana na matalangaꞋi lamuꞋa. Kike baꞋa nangasi kamu Ꞌi saena na luma fuana foꞋongaꞋa ki. Sulia kamu faꞋamamana nau, kike kwate kamu ke uu Ꞌi naꞋofana na gwaungaꞋi ki ma na ngwae ꞋinotoꞋa ki. KaidaꞋi neꞋeri kamu ke faꞋarongoda Ꞌani nauꞋa. 10 Ma kamu ke fata sulia na FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuana ngwae ki taꞋifau saena magalia. 11 Ma kaidaꞋi kira ke dau kaumulu, ma kira ka ngali kamu Ꞌuana na matalangaꞋilamuꞋa, noaꞋa kamu kasi manata Ꞌabera Ꞌuana ta alaꞋanga faꞋuta neꞋe kamu ke saea. Kamu ke saea goꞋo amuꞋa ta alaꞋanga neꞋe AnoꞋi ru Abu nia kwatea fuaumulu ana kaidaꞋi neꞋeri. Sulia alaꞋanga ki neꞋe kamu ke baꞋa saea, nia noaꞋa laꞋu na fatalaumulu talamuꞋa. Na alaꞋanga neꞋeri ki, nia ka leka maꞋi faꞋasia na AnoꞋi ru Abu. 12 Ma na ngwae ki, kike kwatea na ngwaefuta kira ki talada fuana saungilada. Ma na maꞋa ki, kira ke sasi ꞋunaꞋeri logo ana ngela kira ki. Ma na ngela ki, kira ke olisuꞋusuꞋu ma kike baꞋa kwatea na maꞋa ma teꞋa kira ki fuana saungilada. 13 Ma na ngwae ki taꞋifau, kira ke baꞋa suulangaꞋi kaumulu, osiꞋana kaumulu na ngwae nau ki. ꞋIu, ma diꞋia sa tai neꞋe nia manata mamana aku ka dao ana faꞋi asoa isi, God ke baꞋa faꞋamauria.
Osilana Luma Abu God
(Matthew 24:15-28; Luke 21:20-24)
14 “Ma kaumulu ke baꞋa lisia na Ru Sua ke tataꞋe maꞋi ana kula abu neꞋe fuila noaꞋa nia kasi uu ana. Na ru taꞋa neꞋeri ke faꞋasua na Luma Abu God, ma ke sasi Ꞌiri God ke malangisia.” (Na alaꞋanga fuana na ngwae neꞋe nia toꞋomaꞋi nia Ꞌuri: ꞋOko malingaꞋi leꞋa ana na fadalana ru neꞋe.) “KaidaꞋi muke lisia na ru neꞋe ki ke dao maꞋi, na ngwae ki neꞋe kira tua ana na abaꞋi kula Ꞌi Judea, kira ke tafi Ꞌuana gwauna faꞋi ua ki. 15 Ma ta ngwae neꞋe Ꞌoko tua Ꞌi gwaofana luma, tafi naꞋa, noaꞋa Ꞌoe kosi koso laꞋu maꞋi Ꞌuana saena na luma Ꞌoe fuana ngalilana ta ru. 16 Ma na ngwae neꞋe Ꞌoko tua Ꞌi saena na oꞋola Ꞌoe, tafi naꞋa, noaꞋa Ꞌoe kosi oli laꞋu Ꞌi fanoa Ꞌuana na toro keta Ꞌoe. 17 Ma ana faꞋi asoa neꞋeri ki, nia ke baꞋa taꞋa fuana na Ꞌafe ina ki, osiꞋana neꞋe nia ꞋafitaꞋi fuada neꞋe kike tafi, ma ka taꞋa logo fuana na Ꞌafe ki neꞋe kira toꞋo ana na ngela tiꞋitiꞋi ki. 18 Kamu ke foꞋo fuana God fasi Ꞌiri ru neꞋeri ki noaꞋa kasi dao laꞋu maꞋi ana kaidaꞋi ana unuꞋi gwariꞋa. 19 DuꞋungana na nonifiiꞋanga ana faꞋi asoa neꞋeri ki, nia ke baꞋa taꞋa ka liufia na nonifiiꞋanga neꞋe ngwae saena magalia ki kira saiana, Ꞌita Ꞌua maꞋi ana safalilana kaidaꞋi God nia saungaꞋinia na magalia ka dao ana kaidaꞋi neꞋe. Ma nia noaꞋa naꞋa ta ru ꞋunaꞋeri neꞋe ke fuli maꞋi Ꞌi buri. 20 Ma diꞋia God kasi faꞋadokodokoa kaidaꞋi ana nonifiiꞋanga, nia ꞋafitaꞋi neꞋe ta ngwae ke mauri. Ma nia faꞋadokodokoa kaidaꞋi neꞋeri fuana leꞋalana ngwae neꞋe nia filida ki.
21 “ꞋIu, diꞋia ta ngwae fata Ꞌuri fuaumulu, ‘Lisia basi, nia naꞋa neꞋe na Christ,’ nama ka fata Ꞌuri, ‘Lisia basi, nia naꞋa Ꞌi loꞋoko,’ noaꞋa kamu kasi faꞋamamana nia. 22 Sulia na ngwae ꞋosoꞋoso ki ke baꞋa dao maꞋi, kira ke fata Ꞌuri, ‘NauꞋa na Christ,’ faꞋinia na ngwae ꞋosoꞋoso ki kira ke fata Ꞌuri, ‘NauꞋa na profet.’ Ma kira ke sasia faꞋanadaꞋa ki fasi Ꞌiri ke talaꞋi rora ana na ngwae neꞋe God nia filida ki, bore ma nia ꞋafitaꞋi liu fuada. 23 Kamu ke lialia leꞋa! Nau ku faꞋarongo kaumulu naꞋa Ꞌi naꞋo, sui mala ru neꞋe ki ka fiꞋi dao maꞋi.
Na daolana maꞋi na Ngela Ngwae
(Matthew 24:29-35; Luke 21:25-33)
24 “Ma kaidaꞋi neꞋe nonifiiꞋanga neꞋeri ke sui,
‘God ke fonea na madaꞋafi, ma na madamo, ma noaꞋa keroꞋa kasi sina.
25 Ma God ke sasi na bulubulu ki, kira ke baꞋa Ꞌasida faꞋasia mamanga.
Ma God ke sasi na ru Ꞌi langi ki, kira ke leka rora faꞋasia fulida.’
 
26 “ꞋUnaꞋeri mala, nauꞋa na Ngela Ngwae, nau ku fiꞋi dao tafa maꞋi. Nau kui dao maꞋi faꞋinia na ngasingasiꞋanga doe, ma na ngwasinasinaꞋanga doe Ꞌi fafona na gwaꞋi salo ki. 27 Ma nau kui baꞋa kwatea na Ꞌainsel nau ki saena magalia taꞋifau, fasi Ꞌiri kira ke ukua maꞋi na ngwae neꞋe God filida ki.”
Ru neꞋeri ki taꞋifau neꞋe Jesus saea fuada ke baꞋa dao mamana
28 GoꞋo, sa Jesus ka fata sulia tarifulaꞋa ka Ꞌuri, “Kamu ke manata basi sulia na Ꞌai figi ki. KaidaꞋi kamu lisia na rauna nia ngosa, muke saiana na kaidaꞋi fuana unitaꞋi ꞋakoꞋakoꞋa nia dao karangi naꞋa. 29 Ka ꞋunaꞋeri logo, kaidaꞋi kamu lisia na nonifiiꞋanga neꞋeri ki ke baꞋa dao maꞋi, muke saiana na olilaku maꞋi nia karangi naꞋa. 30 Ru mamana neꞋe nau ku saea fuamuꞋa, ngwae ki taꞋifau neꞋe kira mauri ana kaidaꞋi neꞋe, noaꞋa kira kasi mae Ꞌi naꞋona ru neꞋeri ki taꞋifau ke baꞋa dao maꞋi.* 31 ꞋI langi ma na magalia neꞋe ke baꞋa sui, bore ma fatalaku noaꞋa kasi sui.
NoaꞋa ta ngwae kasi saiana asoa nama kaidaꞋi neꞋeri
(Matthew 24:36-44)
32 “NoaꞋa ta ngwae kasi saiana kaidaꞋi mamana neꞋe nau kui oli maꞋi ana. Na Ꞌainsel ki Ꞌi langi bore noaꞋa kasi saiana, ma nauꞋa na Ngela bore, noaꞋa naisi sai logo ana. God na MaꞋa taꞋifilia goꞋo neꞋe nia saiana. 33 Kamu ke lialia leꞋa, ma muke kwaimasi, sulia kamu kina Ꞌi angita neꞋe kaidaꞋi neꞋeri ke dao maꞋi ana. 34 Na olilaku maꞋi neꞋe ke diꞋia ta ngwae neꞋe nia leka ana fanoa tau, ma ka alua na luma nia saena limana na ngwae ni rao nia ki. Nia kwatea raoꞋa ki fuada toꞋotoꞋo. Ma nia ka saea fuana na ngwae neꞋe nia lia sulia sinamaa fasi Ꞌiri ke lialia leꞋa masia daolana. 35 Nia neꞋe, kamu ke lialia leꞋa, sulia nia noaꞋa kamu kasi saiana na kaidaꞋi neꞋe nai baꞋa dao maꞋi, diꞋia ngwae ꞋaꞋana ana luma. Nia ke dao maꞋi saꞋulafi taka, nama saena tofongana na rodo, nama kalokaloꞋa, nama Ꞌofodangi kaidaꞋi sina fiꞋi raꞋe maꞋi. 36 Ma diꞋia nia dao ꞋaliꞋali goꞋo maꞋi, nia ka taꞋa liu fuamuꞋa, diꞋia nia dao toꞋomulu kaidaꞋi neꞋe kamu maliu. 37 Ma ta ru neꞋe nau ku saea fuaumulu, na ru ba nau ku saea logo fuana na ngwae ki taꞋifau nia Ꞌuri: Kamu ke lialia leꞋa!”
13:25 Aesea 13:10; 34:4; Esikiel 13:7; Joel 2:10, 31; 3:15 * 13:30 nama Ru mamana neꞋe nau ku saea fuamuꞋa, magalia neꞋe noaꞋa kasi mango Ꞌi naꞋona ru neꞋeri ki taꞋifau ke baꞋa dao maꞋi.