9
GoꞋo sa Jesus ka fata laꞋu ka Ꞌuri, “Nau ku saea naꞋa fuamuꞋa, ti ngwae aumulu Ꞌi neꞋe logo, kira noaꞋa kasi mae leleka kike lisia God ke gwaungaꞋi fafia ngwae nia ki Ꞌania ngasingasiꞋanga.”
Sa Jesus nia faꞋataꞋinia na ngasingasiꞋanga nia faꞋinia raraꞋa nia
(Matthew 17:1-13; Luke 9:28-36)
ꞋI buri Ꞌana ono asoa ki, sa Jesus ka talaꞋia sa Peter, ma sa James, ma sa John, ma kira raꞋe Ꞌuana gwauna taꞋi faꞋi ua neꞋe fane, ma kira ka tua taꞋifili Ꞌada Ꞌi neꞋeri. Ma ana kaidaꞋi kira lia, kira ka lisia sa Jesus nia rokisi Ꞌi naꞋoda, ma na ifi nia ka ngwasinasina, ma ka kwao liu. Ma nia kwao ka liufia mala ta ifi kwao neꞋe ta ngwae saena fanoa neꞋe Ꞌi ano neꞋe ke taufia. Ma na uulu fafarongo neꞋeri ki kira ka lisia sa Elaeja ma sa Moses, kera dao tafangaꞋi maꞋi siada, ma kera ka alaꞋa faꞋinia sa Jesus. Ma sa Peter ka fata Ꞌuri fuana sa Jesus, “Aofia kwa, nia leꞋa liu fuakulu kuke tua Ꞌakulu Ꞌi neꞋe. Alu kaimili ke saungaꞋinia uulu babala ki, ta ai fuamu, ta ai fuana sa Moses, ma ta ai fuana sa Elaeja.” Sa Peter nia fata ꞋunaꞋeri, sulia noaꞋa nia kasi saiana naꞋa ta ru neꞋe nia ke saea, duꞋungana kira maꞋu liu naꞋa.
Ma taꞋi gwaꞋi salo ka dao maꞋi ma na nunufilana ka buta fafida. Ma taꞋi lingaꞋi ru nia talo maꞋi faꞋasia na gwaꞋi salo neꞋeri ma ka Ꞌuri, “Na ngela mutaꞋi nau neꞋe nau ku alafe liu naꞋa ana. Muke rongo sulia niaꞋa!” Ma kira ka lia ꞋaliꞋali kalikalida, ma kira kasi lisia naꞋa ta ngwae faꞋinida, taꞋifilia goꞋo sa Jesus.
KaidaꞋi kira koso naꞋa maꞋi faꞋasia faꞋi ua neꞋeri, sa Jesus ka fata luida ka Ꞌuri, “NoaꞋa kamu kasi faꞋarongoa ta ngwae ana ru niniꞋa kamu lisia, leleka ka dao ana kaidaꞋi neꞋe nauꞋa, na Ngela Ngwae, nai tataꞋe faꞋasia na maeꞋa.”
10 Ma kira ka roꞋosulia na fatalana, ma kira ka fata Ꞌi safitada kwailiu, ma kira ka Ꞌuri, “Na manataꞋi ngwae faꞋuta niniꞋa nia saea, ‘Nai tataꞋe faꞋasia na maeꞋa re?’ ” 11 Ma kira ka lidia, kira ka Ꞌuri, “FaꞋuta neꞋe ngwae faꞋamanata ana taki kira ka saea sa Elaeja neꞋe ke baꞋa eta dao maꞋi?”
12 Ma sa Jesus ka olisida ma ka Ꞌuri, “Sa Elaeja eta dao mamana maꞋi Ꞌi naꞋo, fasi Ꞌiri nia ke sasi akaꞋu ana ru ki taꞋifau. Bore ma kamu Ꞌisi rorongoa ba na KerekereꞋa Abu ba saea neꞋe, Ngela Ngwae ke baꞋa nonifii liu nama ma na ngwae ki kira ke ilangaꞋinia. 13 Nau ku saea fuamuꞋa, sa Elaeja nia eta dao naꞋa, ma na ngwae ki kika sasia naꞋa ru taꞋa neꞋe kira oga kike sasi ana, diꞋia KerekereꞋa Abu ba nia fata naꞋa maꞋi sulia.”
Sa Jesus nia gura taꞋi ngela neꞋe ano Ꞌi ru taꞋa nia ruꞋufia
(Matthew 17:14-21; Luke 9:37-43)
14 Ma kaidaꞋi kira dao maꞋi fuana Ꞌafutana fafarongo ki, kira ka lisia taꞋi fikuꞋa doe kira fiku kalida. Ma ti ngwae faꞋamanata ana taki ki kira olisuꞋusuꞋu faꞋinida. 15 Ma kaidaꞋi neꞋe ngwae ki kira lisia sa Jesus, kira ka Ꞌarefo liu, ma kira lalili kwau, ma kira ka kwalo saesaeleꞋa ana. 16 Ma sa Jesus ka lidia fafarongo nia ki ka Ꞌuri, “Ru faꞋuta niniꞋa kamu olisuꞋusuꞋu faꞋinida fani?”
17 Ma taꞋi ngwae Ꞌi saena na fikuꞋa neꞋeri, nia olisia ka Ꞌuri, “FaꞋamanata Ꞌae, nau ku ngalia maꞋi kala Ꞌalako nai fuamu. Na ano Ꞌi ru taꞋa nia ruꞋufia, ma noaꞋa nia kasi fata naꞋa. 18 Ma kaidaꞋi na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋeri nia dao ana, nia ke Ꞌui Ꞌania Ꞌi ano. Ma na kwakwana ka ngisungisuꞋa, nia ke Ꞌala girigiri, ma na nonina ka gagaꞋai taꞋifau. Ma nau ku amasia na fafarongo Ꞌoe ki fasi Ꞌiri kira ka lalia na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋe, bore ma nia ꞋafitaꞋi liu fuada.”
19 Ma sa Jesus ka saea fuada ka Ꞌuri, “Kamu noaꞋa mu kasi faꞋamamana nauꞋa Ꞌua! Nau ku noni maruku naꞋa Ꞌani abu fitoꞋonga nini kamu. Nau ku tua faꞋi kamu ka dao naꞋa Ꞌuri, fuila kaumulu ka faꞋamamana nau naꞋa. Ngalia maꞋi na ngela neꞋeri fuaku.” 20 Ma kira ka ngalia maꞋi na ngela neꞋeri fuana sa Jesus.
Ma kaidaꞋi neꞋe ano Ꞌi ru taꞋa neꞋeri nia lisia sa Jesus, nia ka Ꞌui Ꞌania na ngela neꞋeri Ꞌi ano, ma ka failadusu, ma na kwakwana ka ngisungisuꞋa taꞋifau naꞋa. 21 Ma sa Jesus ka lidia na maꞋa ngela neꞋeri ka Ꞌuri, “ꞋI angita mala neꞋe nia talaꞋae Ꞌuri kwa?”
Ma nia ka olisia ka Ꞌuri, “Nia Ꞌita naꞋa maꞋi Ꞌua ana kaidaꞋi nia tiꞋitiꞋi. 22 Ma kaidaꞋi Ꞌoro neꞋe nia Ꞌui Ꞌania saena na mafula ma Ꞌi saena na kafo, fasi Ꞌiri ke saungia ke mae. Ma diꞋia nia bolo goꞋo Ꞌana fuamu, Ꞌoke manatai keroꞋo maꞋi, ma Ꞌoko kwaiꞋafi amiroꞋo.”
23 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri, “ꞋIu, Ꞌoke faꞋamamana nau! Na ru ki taꞋifau nia talangwaraꞋu goꞋo Ꞌana fuana sa tai neꞋe nia faꞋamamana nau.”
24 Ma ꞋaliꞋali goꞋo maꞋa ngela neꞋeri ka ako ka Ꞌuri, “Nau ku faꞋamamana! Bore Ꞌana Ꞌafi nau maꞋi, fasi Ꞌiri neꞋe faꞋamamanaꞋanga nau ke ngasingasiꞋa ma ka lalifu!”
25 Ma kaidaꞋi sa Jesus lisia na fikuꞋa neꞋeri kira lalili maꞋi Ꞌuana kula neꞋeri, nia ka fata Ꞌuri fuana na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋeri, “ꞋAeꞋo na ano Ꞌi ru nini Ꞌoko faꞋabania alingana ngela neꞋe, ma Ꞌoko faꞋanotoa na kwakwana ngela neꞋe, nau ku baeꞋo Ꞌoke ruꞋu maꞋi Ꞌi maa, ma Ꞌoe kosi oli kosi ruꞋufia laꞋu na ngela neꞋe.”
26 Ma na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋe ka ri, ma ka lebesia na ngela neꞋeri, ma ka ruꞋu naꞋa maꞋi Ꞌi maa faꞋasia. Ma na ngela neꞋeri na lisilana ka diꞋia naꞋa neꞋe nia mae. Ma na ngwae Ꞌoro kira ka fata Ꞌuri, “Nia mae naꞋa.” 27 Bore ma, sa Jesus ka dau ana limana na ngela neꞋeri, ma ka taꞋea, ma nia ka tataꞋe.
28 Ma kaidaꞋi sa Jesus nia ruꞋu saena luma, na fafarongo nia ki kira ka lidia kaidaꞋi kira tua taꞋifilida ma kira ka Ꞌuri, “FaꞋuta neꞋe nia ꞋafitaꞋi fuaimili fuana ifulangaꞋilana na ano Ꞌi ru taꞋa baera kwa?” 29 Ma sa Jesus ka olisida ka Ꞌuri, “TaꞋifilia foꞋongaꞋa goꞋo neꞋe nia bolo faꞋinia ifulangaꞋilana na ano Ꞌi ru taꞋa Ꞌuri ki, ma noaꞋa laꞋu ta ru.”
Sa Jesus nia fata laꞋu sulia na maelana
(Matthew 17:22-23; Luke 9:43-45)
30 KaidaꞋi neꞋeri, sa Jesus ma na fafarongo nia ki kira faꞋasia kula neꞋeri, ma kira ka leka liu naꞋa Ꞌuana bali fanoa Ꞌi Galili. Ma sa Jesus ka Ꞌiri oga neꞋe ta ngwae ke saiana kula neꞋe kira tua ana, 31 duꞋungana nia faꞋamanata fafarongo nia ki ka Ꞌuri, “Nau, na Ngela Ngwae, kike baꞋa kwate nau fuana malimae nau ki, ma kike saungi nau. Ma uulu asoa ki Ꞌi buri, nai baꞋa tataꞋe oli laꞋu faꞋasia maeꞋa.”
32 Bore ma fafarongo sa Jesus ki noaꞋa kasi saiana na tae neꞋe nia saea, ma kira ka maꞋu Ꞌania lidilana.
NoaꞋa kamu kasi olisuꞋusuꞋu sulia gwaungaꞋinga bore ma muke rao fuamuꞋa kwailiu
(Matthew 18:1-5; Luke 9:46-48)
33 Ma kaidaꞋi kira dao ana fanoa Ꞌi Kapaneam, ma kira ka ruꞋu Ꞌi saena luma, sa Jesus ka lidia na fafarongo nia ki ka Ꞌuri, “Na tae ba kamu olisuꞋusuꞋu maꞋi faꞋinia sulia na tala?”
34 Bore ma kira kasi saea ta ru, duꞋungana kira olisuꞋusuꞋu maꞋi faꞋinia sa tai adulu neꞋe ka doe ka gwaungaꞋi fafida taꞋifau. 35 Ma sa Jesus ka tua Ꞌi ano, ma ka saea maꞋi na akwala ma ro fafarongo ba nia ki siana, ma ka fata Ꞌuri, “DiꞋia sa tai neꞋe nia oga ke faꞋinaꞋonaꞋo, nia ke alu niaꞋa ka Ꞌisi, ma nia na ngwae ni rao fuana ngwae ki taꞋifau.”
36 Sui sa Jesus ka talaꞋia maꞋi taꞋi ngela, ma ka faꞋauua Ꞌi safitada. Nia ka ofia na ngela neꞋeri, ma ka fata Ꞌuri fuada, 37 “DiꞋia sa tai neꞋe ke kwaloa ta ngela tiꞋitiꞋi Ꞌuri ana sataku, nia kwalo nau logo. Ma diꞋia sa tai neꞋe nia kwalo nau, noaꞋa nia kasi kwalo nau laꞋu taꞋifili nau, bore ma nia kwaloa logo God neꞋe nia asungaꞋi nau maꞋi.”
Sa tai neꞋe kasi uu bokota kamu, nia tua faꞋi kamu
(Luke 9:49-50)
38 Sa John nia fata Ꞌuri fuana sa Jesus, “Ngwae FaꞋamanata kwa, kaimili lisia taꞋi ngwae nia ifulani na ano Ꞌi ru taꞋa ki ana satamu. Ma kaimili ka luia nia noaꞋa kasi sasia ru neꞋeri, sulia nia noaꞋa laꞋu ta ngwae ana fikuꞋa kulu.”
39 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri, “NoaꞋa kamu kasi luia laꞋu, sulia sa tai neꞋe nia sasia ta faꞋanadaꞋa ana sataku, nia ꞋafitaꞋi neꞋe nia ke saea laꞋu ta ru taꞋa aku. 40 DiꞋia ta ngwae neꞋe noaꞋa nia kasi malimae akulu, nia ngwae kulu neꞋana. 41 Nau ku saea ru mamana fuaumulu, diꞋia ta ngwae neꞋe nia kwatea ta maꞋe kafo fuaumulu, sulia kaumulu na ngwae nau ki, nia ke baꞋa ngali mamana naꞋa ana kwaiaraꞋanga nia.
Sa Jesus faꞋabasua ngwae ki Ꞌani taꞋangaꞋa
(Matthew 18:6-9; Luke 17:1-2)
42 “DiꞋia ta ngwae ka kwatea ngwae niniꞋa kira enoeno ki ka Ꞌasi faꞋasia fitoꞋonga kira aku, nia leꞋa fuana kira ke firiꞋia ta fau doe Ꞌi luana, ma kira ka Ꞌui Ꞌania Ꞌi saena na Ꞌatako. 43-44 Ma diꞋia Ꞌoko oga Ꞌoe sasi ta ru taꞋa Ꞌani limamu, Ꞌoke siki muusia faꞋasiꞋo. Nia taꞋi leꞋa goꞋo Ꞌana fuamu diꞋia Ꞌoko tua tau Ꞌamu saena mauriꞋa Ꞌi langi faꞋinia na ngurunguru lima, Ꞌasu Ꞌubani Ꞌoko fiꞋi koso Ꞌi saena kula ana kwaꞋikwaꞋinga faꞋinia ro lima ki, kula neꞋe mafula nia duꞋaduꞋa kasi mae. 45-46 Ma diꞋia Ꞌoko oga Ꞌoe sasi ta ru taꞋa Ꞌani Ꞌaemu, Ꞌoke siki muusia faꞋasiꞋo. Nia taꞋi leꞋa goꞋo Ꞌana fuamu diꞋia Ꞌoko tua tau Ꞌamu saena mauriꞋa Ꞌi langi faꞋinia na ngurunguru Ꞌae, Ꞌasu Ꞌubani Ꞌoko fiꞋi koso Ꞌi saena kula ana kwaꞋikwaꞋinga faꞋinia na ro Ꞌae ki. 47 Ma diꞋia Ꞌoko oga Ꞌoe sasia ta ru taꞋa Ꞌani maamu, Ꞌoke lafua Ꞌamu faꞋasiꞋo. Nia taꞋi leꞋa goꞋo Ꞌana fuamu diꞋia Ꞌoko ruꞋu Ꞌi saena na ꞋInotoꞋanga God faꞋinia taꞋi bali maa, Ꞌasu Ꞌubani Ꞌoko fiꞋi koso Ꞌi saena kula ana kwaꞋikwaꞋinga faꞋinia ro bali maa ki. 48 Na kula neꞋeri, na ngwangwa ki neꞋe kira Ꞌania na ngwae ki, ma noaꞋa kira kasi mae, ma na mafula neꞋe nia duꞋafia ngwae ki nia duꞋaduꞋa firi.
49 “Sulia kira alua na mafula Ꞌi fafona ngwae ki taꞋifau, diꞋia neꞋe meme asi kira takalongaꞋinia saena ta fanga.
50 “Ma na fiki asi nia leꞋa mo, bore ma si diꞋia neꞋe asilalana nia noaꞋa naꞋa faꞋasia, nia ꞋafitaꞋi liu kira ka sasia Ꞌani ta ru Ꞌiri ka asila laꞋu.
“ꞋUnaꞋeri logo, muke faꞋasaeleꞋa ngwae ki diꞋia logo na meme asi neꞋe faꞋaleꞋa na fanga. Ma muke tua Ꞌani aroaroꞋanga Ꞌi safitamuꞋa kwailiu.”
9:11 Malaki 4:5 9:13 Mark 1:1-8