2
Na fikuꞋa faꞋinia na foꞋongaꞋa ngwae faꞋamamana ki
Ru neꞋe nia talingaꞋi, nau ku Ꞌengo kamu fasi Ꞌiri muke foꞋosia God, ma muke baꞋatafe nia, ma muke gani nia Ꞌuana kwaiꞋafiꞋanga ana ngwae ki taꞋifau. Ma muke foꞋo fuana na ngwae tatalafaꞋa ki, ma sa tai faꞋida neꞋe kira toꞋo ana na ꞋinotoꞋanga, fasi Ꞌiri kulu taꞋifau kuke tua Ꞌani mauriꞋa ana aroaroꞋanga ma na babatoꞋonga. ꞋUnaꞋeri kulu saiana kuke faꞋa ꞋinotoꞋa God ma sasilana ru ꞋoloꞋolo ki. Na foꞋongaꞋa ꞋunaꞋeri leꞋa ma ka faꞋasaeleꞋa God neꞋe faꞋamauri kia. OsiꞋana God nia oga na ngwae ki taꞋifau kira ka saiana na ru mamana sulia sa Christ, ma kira ka toꞋo ana mauriꞋa firi. Sulia taꞋi God goꞋo, ma taꞋi ngwae goꞋo neꞋe olifaꞋinia na ngwae ki fuana God. Nia neꞋe sa Jesus Christ. Sulia sa Jesus kwatea naꞋa maurilana talana Ꞌiri ka lafua na ngwae ki taꞋifau faꞋasia na kwaꞋikwaꞋinga. ꞋUnaꞋeri, ana kaidaꞋi ba God nia filia, nia ka faꞋataꞋinia naꞋa na kwaiogaiꞋanga nia fuana ngwae ki taꞋifau kira ka toꞋo ana mauriꞋa firi. Nia neꞋe, God ka fili nau naꞋa fasi Ꞌiri nauꞋa na ngwae ni lifurongo, ma nau ku faꞋarongo, ma nau ku faꞋamanata Ꞌani na faꞋarongoꞋa mamana sulia sa Jesus Christ fuana na ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki. NoaꞋa nau kusi soke. Ru mamana nau ku saea.
Na faꞋamanata Ꞌanga fuana fiku kwaimaꞋanga
Nau ku oga na ngwangwane ki ana kula ki taꞋifau kira ka foꞋo. Ma ana kaidaꞋi kira taꞋea na limada fuana foꞋongaꞋa, kira ka tua ꞋoloꞋolo Ꞌani mauriꞋa sikasika, ma noaꞋa kira kasi saetaꞋa nama kika olisuꞋusuꞋu faꞋinia ta ngwae.
Nau ku oga logo na kini ki kike toro saga nama Ꞌani toro kira ki. Ma noaꞋa kira kasi toro Ꞌani toro neꞋe ngwae ki ke lia funufunu fuada faꞋiniꞋi. DiꞋia kaidaꞋi kira firiꞋia ifuda, noaꞋa laꞋu Ꞌani na ru neꞋe folilani doe liu ki neꞋe kira ka laungi Ꞌani, ma noaꞋa laꞋu Ꞌani na toro neꞋe folilani doe liu ma ka inua ngwae fuana taꞋangaꞋa. 10 Kike kwate maurilada ke kwanga lala Ꞌani sasilana ru leꞋa ki neꞋe bolo fuana kini ki neꞋe kira saea kira faꞋamamana ana God. 11 Na kini ki kike tua aroaro, ma kike enoeno ana kaidaꞋi kira fafarongo fuana faꞋamanataꞋanga ki. 12 NoaꞋa nau kusi alaꞋania na kini ki Ꞌiri neꞋe kike faꞋamanata ma kira ka gwaungaꞋi fafia na ngwae ki. Nia bolo fuana kike tua aroaro goꞋo Ꞌada. 13 Sulia sa Adam neꞋe God nia eta saungaꞋinia, sui mala Ꞌi Eve. 14 Ma noaꞋa laꞋu sa Adam ba sa Saetan sokea, bore ma Ꞌi Eve lala Ꞌana ba nia faꞋamamana na sokeꞋa sa Saetan ki, ma ka Ꞌoia na taki God ki. 15 Bore ma, osiꞋana neꞋe kini ki kira faꞋafuta ngela, God ke faꞋamaurida diꞋia kira faꞋamamana ana sa Christ, ma kira ka alafe, ma kika tua saga, ma kira ka enoeno.