1 Korin
A Lagasai Mata Si Pol Xe Sina Mu Korin
A Ferawaian Paamua
Lana mu yaan si Pol na Korin a saxa bina lava aava taxa waan la provins Akeai lana nobina sina mu Griik. Na Pol fatak xa a mataa mata xena kuusan fasavat a Lagasai Roxo se Yesus Krais pave la bina Korin e nane a fatamasiak a faxuvulan ina mu rabuna aava ri namkai lana bina aave. Taasaxa layaan na Pol a taꞌulan nari e fe faisok la xasano bina, a mu lagafan ri savat lana faxuvulan aave pe Korin. E voxo na Pol a xalei a lagasai aanabeꞌ xena tavai nari pana texaasan roxo e xavang nari xena fataxapinaana lagafan siri.
Na Pol a mimilisaat soxot a mu Kristian pe Korin, ulaa vilaana roxo siri i tamaa saat. Nane ferawai pana vilaana xaradak aava mu felavaan ri taa vile e pana maana lagafan aava fuuna savat layaan a rabuna ri pife turoxoian a Vovau Xaradak xena paamuian a sangasan siri. Nane fefasaa vaxa pana vilaana roxo ina naangusan e pana maana buk tatavaian aava Vovau Xaradak fuuna tavai a mu Kristian pana. E nane ferawai vaxa pana mu rabuna aava ri fo maat, ri taa to faꞌulaa.
Pana maana mo aava timin a lagafan xuluna mu Korin, na Pol a xalei a ferawaian roxo paaliu xena xavang nari talo ri taa matavas sena vubuxanan sina Piran. A saxa palagasai lana ‘buuk’ aanabeꞌ aava mu Kristian ri fuuna vubuxan paaliuane ve a palagasai 13. Lana palagasai aanabeꞌ na Pol a faxaalit pana vilaana ina vubuxan xasingit tuunei a xasanofuna ve a tatavai mata aava Piran i taa tavai a mu rabuna sina pana.
1
Nenia na Pol aava Piran fo xelau xena yaamut si Krais Yesus, xuvul pa Sostenis, maame lisan a lagasai aanabeꞌ xe simi pe Korin aava mi waan la tinoxolan sina Piran. A Piran a fanei patak nami xa Krais e xel nami xena waan faxaradak xuvul pana mu rabuna xapiak aava ri fenung lapaana isi Memai sitaara, na Yesus Krais aava Memai sitaara xapiak.
Ne vubuk o a Piran Tamataara e na Memai Yesus Krais re taa tavai nami pana xakaavangan xatam e a luaian.
Na Pol A Kuus Faasiroxo Xe Sina Piran Pari
Ne kuus faasiroxo vulai xe sina Piran pami senaso nane fo tavai nami aava mi waan la xuvulaian xuvul pa Krais Yesus pana xakaavangan xatam sina. E vaxa lana xuvulaian aave, a Piran fo tavai nami pana maana mo roxo lana texaasan e ferawaian simi. Maam texaas o a kuus xakaavangan simaam se Krais a savat faroxo senaso mi langai faroxoie e mi faxalit tuuneie lana toyan simi. E voxo mi toxan a maana tatavaian sina Vovau Xaradak xena fagut nami layaan mi taxa waan bang a savatan sina Memai Yesus Krais sitaara la matavas. Nane, i taa tao faagutan nami talo mi taa pife poxo. E mi taa pife vupuno la yaan fataxapiak aava yaan si Memai Yesus Krais sitaara. Senaso a Piran aava xel faxuvul nami xe lana xuvulaian xuvul pa Natuna, na Yesus Krais, nane i taa tamana fasavat a kuus fanaian sina.
A Toxan A Fepatoxan La Palou Ina Mu Rabuna Sina Piran
10 Ne fenung xe simi mu fetinan, lapaana isi Memai sitaara, na Yesus Krais, o mi taa turoxo lapaana lamonan saxa mon. A pife roxo mi taa waan fepatok, piau, mi taa waan faxuvul lapaana lamonan e masaman saxa mon. 11 Mu fetinan siak, saxanofuna ti la lifu si Kaloe ri maa xuus famatavasau o a toxan a fegagelaian taxa waan la palou imi. 12 A mo ne taxa kuusane a malaanabeꞌ: saxa ti la palou imi a kuus, “Ne usi na Pol”, saxafuna a kuus, “Ne usi na Apolas”, saxa fulaa a kuus “Ne usi na Sifas”, e saxafuna fulaa maan a kuus, “Ne usi na Krais.”
13 Malaafaa na Krais a fepatok, bo? Piau! Na Pol a maat xuluna bolo pami, bo? Piau! Layaan ri fasuf nami ri vile lapaana isi Pol, bo? Piau paaliu! 14 Ne faamamaas senaso ne pife fasuf a rabuna xaves, na Krispas nare Gaius mon. 15 E voxo mi pife fexaxaas sena kuus o mi fo fasufan lapaana isaak. 16 (A tuuna, ne fasuf a matafetama si Stefanas e ne lamon o piau ta mataa fulaa aava ne fo fasufe.) 17 Langai, na Krais a pife fengau xena fasuf a rabuna. Nane fengau xena kuusan fasavat a Lagasai Roxo e ne pife vile pana texaasan sina mataa mon. Tamo ne tafo ferawai pana texaasan siak i taa siak tapin a gutan ina maatan si Yesus xuluna bolo.
Na Krais Ve A Gutan E Texaasan Sina Piran
18 Layaan maam ferawai pana bolo, nari aava xena kawaasanan, ri lamon o a ferawaian aave a mo palau mon. Taasaxa netaara aava xena fakaxupan, taara texaas o a bolo aave a gutan sina Piran. 19 A malaan sena xakalayan si Aisaia fo kuus:
“Ne taa kawaasan a masaman sina mu rabuna ti la xavala e ne taa vil fatavanat a texaasan siri.” Ais 29:14
20 Faa ta rabuna pana texaasan e a rabuna ina fepitaa? E mu mataa piran ri waan faa? A Piran a tisui a texaasan ti la xavala e a texaasan aave a savat mo palau. 21 E nane faigotan a maana mo talo mu rabuna pana texaasan ti la xavala ri taa ngalngolan nane. Senaso saxano rabuna ri kuus o a mo aava maam fo kuusan fasavate a ferawaian sina ngong taasaxa nari aava ri namkai sena, ri fakaxupan. 22 A mu Juda ri buk xalum a maana fakalimaanan e mu Griik ri seng a texaasan. 23 Taasaxa taara kuusan fasavat a maatan si Yesus xuluna bolo e mu Juda ri kalaxoi xuluna e mu Griik ri lamon o a ferawaian sina ngong. 24 Taasaxa Piran fo xel a saxano Juda xuvul pari mu Griik e nari xapiak, ri texaas o a lagasai se Krais a toxan a gutan e texaasan sina Piran lana. 25 Senaso a texaasan aava waan lana ferawaian palau sina Piran a pelalava sena texaasan sina mataa. E a marurupaxan sina Piran a tateak faagut sena gutan sina mataa.
26 Mu fetinan, lalamon pana vilaana simi paamuina yaan a Piran a xel nami. Lana yaan aave a mu rabuna ti la xavala ri xalum nami e ri pife xalum a mataa pana texaasan o a mu matalava o piran, piau. 27 Taasaxa Piran a siak fati a maana mo palau ti la xavala xena famangil a maana mo pana texaasan. E nane siak fati a maana mo marurupak xena famangil a maana mo pana gutan ti la xavala. 28 Nane siak fati a mu valagof e nari aava mu rabuna ri xalum fasivi nari. E pana maana mo palau malaan, nane kawaasan a maana mo aava mu rabuna ri fuuna lamon falavaie. 29 E nane vil malaane talo pi ta mataa i taa malalava la matana. 30 Taasaxa mi waan la xuvulaian xuvul pa Krais sena vubuxanan sina Piran. E lana xuvulaian aanabeꞌ na Krais ve a texaasan sitaara. A malaanabeꞌ: nane xo fatiginei fatak netaara la matana Piran e siak fati netaara xena rabuna xaradak sina e a mulus tapin netaara xasena maatan. 31 E voxo, lana Xakalayan Taap a kuus malaan:
“Naseꞌ ta mataa a vubuk malalava i taa malalava pana maana mo aava Piran xo fo vile.” Jer 9:24