11
Na Pol E Mu Yaamut Bit
Ne vubuk rao mi taa langai fadak pana ferawaian palau siak; ne texaas o mi taxa vile xo. Nenia, ne taxa lamon vulai semi malaan sena Piran xa taxa lamon vulan nami. Ne malaan sena tamana tefin e a tefin aave piau ta lalosaat xena fakalimaan a tamaian sina xe sina saxa mataa. Layaan ne tavai na Krais pami ne vubuk rao mi taa waan failai e mi taa piau ta lalosaat. Taasaxa ne taxa mataut ulaa na Tiui Saat, na Setan aava fo pol na Eva, i tamaa yuuf a lamonan simi vaxa e mi taa pife usi fatak na Krais pana vilaana aava piau ta lalosaat. Mi turoxo pana faamamaasan layaan a saxa savat simi xena kuusan fasavat a lagasai se Yesus aava patak sena lagasai aava maam fo kuusane; o ri kuusan a saxa Yesus aava patak se Yesus aava maam kuusane; o mi siak a xasa vovau patak sena saxa aava mi fo siaxe paamua, bo? Taasaxa ne texaas o nenia, ne pife waan lapaana mu yaamut lava bit aave. Ne pife laak lana fepitaian xena ferawai faroxo, taasaxa ne toxan a texaasan. Maam fo faxalit nami pana lana maana mo xapiak aava maam fo vile.
Naak ne milung layaan ne timin fasivi nenia xa xena kuusan fasavat a Lagasai Roxo talo ne taa xavang faagutan nami pana piau ta mamareiai, bo? Ne siak a faat aava xasano rabuna sina Piran ri buk xavangau pana talo ne fexaxaas sena kuusan fasavat a Lagasai Roxo sina Piran xe simi pana piau ta mamareiai. (Naak a malaan seꞌ ne fenou a faat seri.) E lana waanan siak xuvul pami layaan ne xaxaalif pana so ta mo, ne pife fin nami pana xena tavai nami pana lagafan, piau. A mu fetinan aava ri maa savat ti Mesidonia, ri lisan a maana mo xena xavangau. Ne fo faisok faagut talo ne taa pife tavai nami pana matafanan e ne taa lo vil vulane. 10 Malaan se Krais a ferawai tuuna, nenia vaxa ne ferawai tuuna vulai. Piau ta mataa la mu bina xapiak pe Akeai i taa kawaasan a faamamaasan siak sena vilaana aanabeꞌ. 11 Xenaso ne ferawai malaan? Mi lamon o ne pife vubuxan xasingit nami, bo? Piau, a Piran a texaas o ne vubuxan xasingit nami. 12 E ne taa lo vil a so ta mo ne taxa vile naboxo xena siak tapin a fufuna ferawaian sina xasano yaamut aava ri tisuiau e ri kuus o a faisok siri a malaan sena faisok simaam.
13 Senaso a mu rabuna malaan seri, ri mu yaamut bit. Nari, ri mu rabuna ina faisok bit xena suaxan a rabuna. Ri fepok o nari ve ri mu yaamut si Krais. 14 Taara taa pife ipulan a vilaana aave senaso na Setan xa a bit o nane ve a angelo rarapak. 15 E tamo nane vil malaane, taara taa pife ipul layaan a mu sisiak sina ri taa bit o nari vaxa ri mu sisiak fatak sina Piran. Lana fataxapiak ri taa siak a fakasanaman a fexaxaas sena vilaana saat siri.
A Maana Masaxanaan Na Pol
16 Ne kuus fulaa: pi ta saxa simi i taa lamon o nenia, ne lamavaang. Taasaxa tamo mi lamon malaan, lavaxa langaiau talo nenia sait ne fexaxaas sena ferawai falalava famodak. 17 A so ta ferawaian palau aava ne taa ferawai pana naboxo, pife kuusan a ferawaian sina Memai, piau, a ferawaian sina lamavaang mon. 18 Senaso maana rabuna xaves ri taxa ferawai falalava sena maana mo ti la xavala, nenia sait ne taa ferawai falalava malaan. 19 Mi fuuna waan fananap pana mu lamavaang senaso mi toxan a texaasan molava, bo? 20 A tuuna, mi turoxo pari aava ri fayaasok nami o siak palou a mo simi o kaalum fasivi xulumi o tavaf a nomi. 21 Nenia, ne mangil senaso maam piau ta gutan xena vil malaane.
A so ta mo a xasanofuna ri kuus falalava pana, lavaxa nenia sait, ne fexaxaas sena kuus falalava pana malaan sena lamavaang. 22 Nari ve ri mu Hibru, bo? Nenia sait ne Hibru. Nari ve ri mu Israel, bo? Nari, ri mu bu Abrahem, bo? Nenia sait vaxa. 23 Nari, ri mu sisiak si Krais, bo? (A ferawaian aanabeꞌ a ferawaian sina mataa ngong.) Nenia vaxa ne fo faisok faagut sena xasanofuna; ne fo waan faaxaves la bina ina vipisan sena xasanofuna; ri fo inis faagutanau faaxaves seri e a maana yaan xaves faasilak rao ne maat. 24 Faapama a mu paamua sina mu Juda ri inisau faasangafilu talatul pana pisikfaat. 25 Faatalatul a mu paamua ti Rom ri sip faagutanau e faasaxa a rabuna ri soxoiau pana faat xena punuxau. Faatalatul ne waan xuluna xaati aava tugurum e lus e ne waan a yaan xurul saxa la laman. 26 Lana maana sangasan siak a maana mo xaves ri lisan a lagafan: a maana raarum pana xalxal faagut; a mu rabuna ina fenau la salan; a mu rabuna siak e nari aava ri pife Juda. A mu lagafan ri savat lana mu bina, la xobingil e la laman e sena mu fetinan bit aava ri kuus o ri namkai, taasaxa piau. 27 Ne fo maare sena faisok faagut; a maana vung ne pife matef, ne fuuna lagai e maꞌiu e saxano yaan ne piau ta yaan xena fangan e saxano yaan ne piau ta marapi fexaxaas xena xafut a taak sena vutung. 28 A toxan a xasano lagafan vaxa, taasaxa, a lagafan aava waan vulai xulok a malaan: la mu yaan xapiak ne lalamon faaxaves sena mu faxuvulan ina mu rabuna sina Piran. 29 Tamo saxa la palou iri a marupak lana xunus ina nenia, ne nasam a marurupaxan aave sait, bo? Tamo saxa a poxo lana namkaian sina, nenia, ne famangilan, bo?
30 Tamo ne taa ferawai falalava, ne taa ferawai pana maana mo aava faxalit a marurupaxan siak. 31 Taara taa faatulan vulan nane aava Piran e Tama Memai Yesus. E nane texaas o ne pife bit. 32 Pe Damaaskas, saxa paamua aava King Aretas a siak fatie, a xuus a mu rabuna ina kaalum votai o ri taa tigina la mu yalaxau ina bina xena yot fatateaxau xe la bina ina vipisan. 33 Taasaxa nenia, ne fufunai lana saxa bi e ri fasiviau, lana bi aave, ti lana matana vaabat e ne sinufane.