5
A Lifu Sitaara Pe La Xunavata
Senaso taara texaas o tamo a mu vipin sitaara nabeꞌ la xavala aava malaan sena lifu marapi, ri taa kawaasanan, taara toxan a vipin faꞌui aava Piran a tavai netaara pana; nane xa fo vesane e i taa waan vulai xe vulai la xunavata. Fefexaxaas a yaan aave, taara nas maat soxot a vipin faꞌui aave e taara vubuk rao a Piran i taa famawas netaara pana, senaso layaan taara toxan a vipin faꞌui aave taara taa pife waan xavuul fulaa. Layaan taara waan lana vipin ti la xavala aanabeꞌ, taara nas maat e taara toxan a mu lagafan senaso taara bai waan xavuul, piau taara buk falak a vipin faꞌui sitaara ti la xunavata talo a toyan faꞌui aave i taa xanam xapin a mo aava i taa maat. Lavaxa, a Piran xo fo faigotan netaara xena siaxaana toyan faꞌui aanabeꞌ e nane tavai netaara pana Vovau sina malaan sena faati votaian sina sena maana mo i taa savat.
E voxo taara lamon tuuna e taara texaas o layaan taara waan lana vipin sitaara ti la xavala taara pife waan la vipin faꞌui xuvul pana Piran. Senaso nabeꞌ taara taagul lana toyan sitaara pana namkaian e pife sena maana mo taara xalume. Aang, taara lamon tuuna e taara vubuk temasaat rao taara taa taꞌulan a vipin aanabeꞌ xena waan xuvul pa Memai. E voxo taara taa vil a so ta mo? Tamo taara waan nabeꞌ lana vipin ti la xavala o piau, taara vubuk rao taara taa fananame. 10 Senaso lana yaan ina tiisan, netaara xapiak taa tigina la mata Krais xena siak a mamareiai ina so ta buk faisok taara fo vile lana vipin sitaara, a faisok roxo o piau.
A Faisok Ina Daaruman
11 Senaso maam texaas sena suaianaana Memai, maam buk faxaar a mu rabuna talo ri taa namkai sena. A Piran a texaas tuuna o nemaam ve naseꞌ e ne vubuk o i taa matavas la nasaman simi vaxa. 12 Maam bai ferawai fulaa xena siak a turoxoian simi, piau maam buk tavai nami pana yaan xena faamamaas pamaam talo mi fexaxaas sena sui nari aava ri lamon falava pana so ta mo ri xalume e pife pana so ta mo taxa waan la xunus. 13 Tamo nemaam ve maam mu ngong, maam ngong senaso maam taxa usi a Piran. E tamo maam waan pana lamonan tuuna e fatak, maam waan malaan xena xavang nami. 14 Senaso a vubuxan xasingitan si Krais taxa paamuian faagutan nemaam, maam pife lamon maranga, piau maam texaas tuuna o na Yesus Krais fo maat pataara xapiak e voxo taara xapiak fo maat xuvul pana vaxa. 15 Nane maat pataara xapiak talo nari aava ri taxa namkai, ri taa pife usi fulan a vubuxanan siri xa, taasaxa ri taa usi a vubuxanan sina aava maat e to faꞌulaa pari.
16 E voxo ti lana yaan aava maam namkai sena, maam pife tiis a mataa pana lamonan sina rabuna ti la xavala: tuuna, paamua ne tiis na Krais pana lamonan malaan, taasaxa naboxo, piau, piau paaliu. 17 E tamo ta mataa taxa waan la xuvulaian xuvul pa Krais, nane ve a vavesaian faꞌui; a mu vilaana e vubuxanan sina ti la xavala ri fo malit e kaalum! a mataa faꞌui fo savat. 18 A maana mo aanabeꞌ a savat sena Piran aava fadaarum netaara xena siak faꞌuli netaara xe sina xa sena faisok si Krais e tavai netaara pana faisok ina darumaana rabuna xuvul pana Piran. 19 A lagasai simaam a malaan: A Piran taxa fadaarum a mu rabuna xapiak xe sina xa se Krais, nane pife lamon fati a mu vilaana saat siri. E nane turoxoian lisan a lagasai ina darumaana rabuna xe sitaara. 20 E voxo netaara ve taara mu rabuna fefeng si Krais. A malaan sena Piran taxa fenung la ngusutaara layaan maam nung nami lapaana isi Krais: turoxoian a Piran xena fadaarum nami xe sina xa. 21 Xena xavangaan netaara, a Piran a timin a mu vilaana saat sitaara xulu Krais aava piau ta lalosaat la toyan sina e voxo lana xuvulaian sitaara xuvul pana i taa timin a xaradaxan sina sait xulutaara.