3
A Piran A Tigina Fatateak Vulai
Lavaxa, saxa Juda i tamaa kuus malaan: “Ne fo siak a vuputkai e roxoyan sina Piran taasaxa pife xavangau senaso a waanan siak pife mo roxo sena mu rabuna aava ri pife Juda.” O saxa i tamaa kuus, “Ne fo siak a fakalimaanan ina vuputuk taasaxa pife xavangau xena tigina fatak la matana Piran.” Taasaxa nenia, ne xuus nami o a mu Juda xa a waanan siri a peraroxo paaliu lana maana vilaana xapiak. Paamua, a Piran a turoxoian lisan a ferawaian fatak sina xe siri.
Taasaxa, mui a so ta mo a savat? Saxano Juda ri pife namkai e ri pife usi vulan a lagasai sina Piran. Mi lamon o a faasaalan siri taa tubuk a kuus fanaian sina Piran, bo? Piau e piau paaliu, muta lamon malaan. Naak a maana rabuna xapiak ri taa bit taasaxa Piran fuuna kuus tuuna vulai. A Xakalayan Taap a kuus turoxo pana layaan a kuus malaan:
“Piran, layaan no ferawai a maana rabuna ri taa texaas famatavas o a ferawaian siim a fatak. E layaan ri gel tifi nano, no faxaalit vulai o a tiisan siim a roxo xasingit.” Yng 51:4
Taasaxa saxano Juda ri kuus o a vilaana saat sitaara a faxaalit famatavas o a vilaana sina Piran a roxo xasingit. E taara taa suie malaafaa? (Naboxo ne taxa ferawai pana lamonan sina rabuna mon.) Naak taara taa kuus o a Piran a vil a saat layaan a fakasanam netaara sena maana vilaana saat sitaara, bo? Piau, pife tuuna. Tamo a tiisan sina Piran pife fatak, malaafaa i taa tiis faroxoi a mu rabuna xapiak? Naak saxa i taa kuus, “Tamo a saatan siak a faxalit famatavas a roxoyan sina Piran e falavai a isin sina xenaso a Piran a xaliau pana mataa saat e fakasanamau?” Tamo ne fo ferawai malaan, a fexaxaas ne kuus o taara taa vil a saat xaves talo a roxoyan molava i taa savat xe sina Piran. A tuuna, saxano rabuna ri taxa bit tifiau o ne fuuna kuus malaan. A mo roxo o Piran i taa fakasanam nari.
Pi Ta Mataa A Roxo, Nari Xapiak Ri Vupuno
Lavaxa, taara taa lamon malaafaa? Nemaam mu Juda, maam peraroxo seri aava ri pife Juda, bo? Maam pewawaan faroxo sena mu rabuna aava ri pife Juda, bo? Piau e piau paaliu! Senaso ne fo faxaalit famatavas xo o a mu Juda e nari aava ri pife Juda, nari xapiak, a saatan a paamuian faagutan nari. 10 A Xakalayan Taap a kuus malaan:
“Pi ta mataa a roxo, piau paaliu!
11 Pi ta saxa a masam sena vilaana sina Piran.
Pi ta saxa a seng a Piran.
12 Nari xapiak ri ti taaluugan a Piran; nari, ri fe voxoma malaan sena piteta.
Pi ta saxa aava vil a roxoyan, piau paaliu marasaxa.” Yng 14:1-3
13 “A ling ina ferawaian saat siri taa punuk a rabuna;
a bitan siri taa paamuian patak nari e
a ferawaian saat siri a malaan sena neng aava kawaasan a rabuna.” Yng 5:9; 140:3
14 “Ri fe maraleiai faagut e lana femaraleiaian siri ri fatutul a saat xe la tana xasano rabuna.” Yng 10:7
15 “Vulai ri famasak o ngaapunuk a mataa. 16 Ri kawaasan a maana mo e ri fasavat a lagafan; layaan ri taꞌulan a bina a mu rabuna pave, ri taangiis sena saatan ri fo vile. 17 E ri pife waan xuvul pana rabuna pana luaian.” Ais 59:7,8
18 “Ri pife lamon o ri taa suai faagut sena Piran.” Yng 36:1
19 Naboxo, taara texaas o a Piran a tavai nemaam mu Juda pana maana vuputkai sina xena paamuian nemaam. E voxo pi ta mataa paaliu a fexaxaas sena kuus vof a vilaana saat sina la matana Piran senaso nari xapiak ri vil a saat e ri taa tigina kasam layaan a Piran i taa tiis nari. 20 E voxo a vubuxanan sina Piran a matavas, pi ta mataa i taa tigina fatak la matana sena usiaana vuputkai sina. Piau, a vuputkai a faxalit faꞌuli netaara pana saatan sitaara.
A Salan Xena Tigina Fatak La Matana Piran A Savat La Matavas: A Rabuna Ri Taa Namkai Se Yesus Krais
21 Naboxo, a salan sina Piran xena vil faroxoi netaara fo savat xo la matavas e a vuputkai pife waan lana. Taasaxa lokavai mupiis a fepitaian ina vuputkai e a xakalayan sina maana rabuna ina kuus fatuxai, ri fo xuus fatexaas netaara pana. 22 A Piran a fatiginei fatak a mataa layaan a namkai se Yesus Krais aava daarum ina vilaana saat sina. E a vil malaane xe sina mu rabuna xapiak aava ri namkai se Krais. A salan sina Piran xe sina mu Juda e xe siri aava ri pife Juda a fexaxaas mon, 23 senaso a mu rabuna xapiak ri fo vil a saat e ri faasaal sena miridingan ina Piran. 24 Taasaxa, a Piran a pisingai pana xakaavangan xatam sina talo a mu rabuna aava ri namkai, ri taa tigina fatak la matana. Ri taa pife vupuno senaso na Krais Yesus a maat xena daarum ina maana vilaana saat siri. 25 A Piran a fanei na Yesus la palou itaara malaan sena falfaal xena fadaarumaan netaara aava taara namkai sena ria ina. Nane vil malaane xena faxaalit o a tiisan sina a tiisan fatak; nane pife lamon fepalauan a vilaana saat sina rabuna. 26 Nane vil malaane xena faxaalit o a tiisan sina tanin a fatak sait e voxo nane ve a Piran ina Tiisan Fatak aava fatiginei fatak a mu rabuna aava ri namkai se Yesus.
27 Lavaxa, taara taa ferawai malalava panaso? Piau ta mo senaso a vilaana sina Piran fo tubuxe. A so ta vilaana fo tubuxe? A vilaana ina usiaana vuputkai, bo? Piau, piau paaliu. Taasaxa, a vilaana ina namkaian. 28 Lavaxa, taara kuus malaanabeꞌ: a mataa a tigina fatak la matana Piran senaso a namkai se Yesus e pife sena usiaana vuputkai. 29 Mi lamon o a Piran ve a Piran sina mu Juda mon, bo? Piau, nane ve a Piran sina mu rabuna aava ri pife Juda vaxa. 30 Taara texaas o a toxan a Piran saxa mon. E nane taa fatiginei fatak nari aava ri vuputuk la matana senaso ri namkai e a mu rabuna aava ri pife vuputuk vaxa senaso ri namkai. 31 Lavaxa, naak taara taxa fepalauan a vuputkai senaso taara tigina fatak la matana Piran sena namkaian, bo? Piau, muta lamon malaan. Senaso layaan taara namkai se Yesus, lana yaan fatak aave mon taara fexaxaas sena usi a vuputkai sina.