3
+ Jo wan! Lum dhe caahn me roba yihru e man: Kwahyu ke nying wan beere loohng gihr Juog unyaay ubare wong maalo kedea beere ngo ke yiiho wa kwaad kaa ayiihu ngo. Kedea kwahyu ke nying wan thiow, beere Juog wa konye konyo yihdh giih me reje kedea yihr kwaad yaa reje, bang gihn padh nyoge cang ge ne yiih lum Juog. + Abea keehd maano e Juog wu buu uwiie oogo, wu ukonye yihdh giih me reje, bang gihn ngo ngaa me wiihe be waare. + Wudh wan ayab Juoge thiow ungahy wane cwihnyu. Kedea ngahy wane kejea wu ubeehdo kedea ubaru maalo ke beehdo ke dhe yoohn kaa ateed wane ngo yihru. Kwayo Juog unyoadhe dhe yoohn ngey nhyaahro gihre kedea dhe yoohn guum gihn anyoadh Ngad Boadh nyoge.
Madu Yihdhu Kedea Nahgu Yaa Tiihj
+ Jo wan! Amor acub wane yihru ke nying Jeacuu Kriihjto Ruohdho, kejea coohru rogu oogo buud yaa nyaahbo giih akweer ke lihng loohng gihn arob wane yihr gen ni.
Wu ke ngudu ngahyu ngo kejea nea kare, e kwaad giih atiihy wane ge dhiilu kaa tiihyo. Wa kuu anaa nahg yaa nyaahbo ge anaa abeehd wane keehd wun. + Wa anaa abeehdo e wa utiihyo ke nying nihn beere wa be doohng ne yaa acam dhaahr now. Bekihd gihn maa ayoad wane now e ngo kuu angweew wane. * Beehda adiehj wan ubeehd wane e wa be tiihyo uyoad wane cam kar bahb wan. Abea wa atiihyo bang ne nyoadh ngo yihru beere wu utiihyo neehn mar wan.
10  + Ge apoohdo ke ka maa acielo ngo na rob wane robo yihru kob wane, “Ngaa kweer ke tiihy cam keá cub yihre.”
11  + Giih nu ateed wane yihru bang gihn alihng wane ngo kejea nud ke nyoge kiinu me beehda yaa nyaahbo kedea tiihj be daahd gene. Koohm nyoge ayihny gene kedea ge koag ke ne reem yi gihn me padh gihr gen. 12  + Ngo rob wane robo yihr kwaad yaa nu, kedea ge toohn wane kaa nying Jeacuu Kriihjto Ruohdho kejea kwany gene yooh me beer utiihy gene beere cam gen yoad gene kaa kwahg. 13  + Abea jo wan, wu keá dhieg yi tiihy gihn me beer. 14  + Ka moogo e dhaano nud muu ukweer ke lihng rob gihn agweed wane kan kedea uoohr wane ngo yihru. Yihr kwaad ngaan nu, boaru ngo beer mee. Wudhu keá cubu rog giihe na tiihye beere ngo uyaahr. 15  + Kwaad ngaa nu keá magu ke cwihnyu wa ngad mahn, abea toohnu ngo wa ngaa maa wad.
Kwaj Kedea Wiihwo
16  + Kwayo Juog ge beer ge acub doohr yihru ke cahng cahngo kedea beehn Ruohdho maanye wun. 17  + Beehda a Poal e ne gooy wudh luub ni piny ke gweed cinga. Wu amaahdha. E naa ka gweeda nyinga kii ngo noono yihdh wargae giih ne nyoadh ngo kejea a naa agweehdo. 18 Beehn muuny gihr Jeacuu Kriihjto Ruohdho doohnge keehd wun cang.
+ 3:1 3:1 Tiihy 2:4; Rom 15:30; 1Th 5:25 + 3:3 3:3 1Kor 10:13; 1Jon 5:18 + 3:4 3:4 1Kor 4:16; Gal 5:10 + 3:6 3:6 3:12; 1Th 5:14 + 3:8 3:8 1Th 2:9 * 3:9 3:9 Tiihy 18:3; 1Th 1:6Adiehj wan: 1Kor 9:4 + 3:10 3:10 1Th 4:11 + 3:11 3:11 1Tim 5:13 + 3:12 3:12 Epi 4:28 + 3:13 3:13 Gal 6:9 + 3:14 3:14 1Kor 5:9, 11 + 3:15 3:15 Mat 18:15-17; 1Th 5:14 + 3:16 3:16 2Kor 13:11 + 3:17 3:17 1Kor 16:21