9
Jo Oohr Ge Aoohr Ne Tiihj
(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)
+ Naa acuohn Jeacuue yaae kar ge apaar wonge ariow ka maa acielo, e tee acube yihr gen, me riem gene atiihb ukeehg oogo rog nyoge kedea me thiehdh gene atwaanye giih nyoge. + Maa aoohre gen oogo beere ge ucidho upuohny gene nyoge keehd dhe yoohn ka nweehd nyoge ke Juog Ruohdh kedea ne thiehdh nyoge me rog gen naa atwaanye. + Noono urobe ngo yihr gen kobe, “Wu noono oohra nu yaage, cidhu abea aroba kejea keá ngaan kaahdo ke nyepiny kejea beehda gihr bang wod yooh. Keehd goohd, wale joogo wale amono wale ngiihny keá kaahnu kedea waare ariow ge keá kaahnu. Giih nu ge keá kaahnu ke wun. Kwaad paan toohngu yea kea beehdu yea kaano uwahdhe cahng uaayu. + Thiow nea nyoge nud me kweer ke goong wun ke nying tiihyu nuu ucuu ne tiihyo yihr gen, kea aayu uwiiu geen gen piny, uteengu ngoom kaano oogo yi tienu ne nyoadh ngo kejea nea gihn me yoad gen, e maru tooro yi ngo.” Noono upahdh gene yooh, ucaahdh gene ke bang yihdh miehr, e ge puohny Ciig Beer kedea e ge thiehdh nyoge.
+ Muudhe Eroade naa anahg ruohdh, bang giih ni ayug rog gen ni, ge alihnge lihngo. Noono maa ane wiihe ne cohd ne cohg, bang gihn anaa alihnge bang nyoge mooge kejea ka moogo e Joon e naa acahr batien thoo. Nyoge mooge kob gene beehda Eliija e naa atuohl keehdo, e nyoge mooge dahng kob gene beehda ngad agamloohngjuog moogo maa acoon e naa atuohl keehdo. + Gihn nu, Eroade ake rubo ke cwihnye kea, “Abea wa Joon wiihe anaa ameehga ngol oogo uthowe. Beehde ngaa e gihn ni rob nyoge giih ni ke nyinge awaahn ni?” Maa abeehne yi cwihny Eroade kejea ngaan ni arub nyoge ke nyinge cwihnye ne niid ngo thiow.
10  ++ Naa aduu jo oohre ke yoohn kaa anaa aoohr Jeacuue gen yi ngo, e kwaad giih thoohdh naa atiihy gene, ge akwaan gene kwaano yihre.
Nyoge Alihbe Abiihj Ge Ayaahng Jeacuue Kaa Amune Me Noog
Ubeehn Jeacuue ukaabe jo oohr giihe ubeehne keehd gen yi goan geew moogo me cuohn ne Bedhceada. 11 Amahr nyoge bang Jeacuu alihng gene maa aluub gene ngo kaano. Gihn nu e ge angahy Jeacuue kaa loro, urube yihr gen ke nying dhe yoohn ka nweehd nyoge ke Juog Ruohdh maa athiehdhe atwaanye giih yaa tuu kiin gen.
12 Yi laahng cahng ke thiehno e jo oohr ge apaar wonge ariow, ge abeehn bang Jeacuu maa arub gene yihr ngo kob gene, “Ngaan duohng! Rubi keehd nyoge beere ge uaay uci gene ne daahd kar buudo yihr gen ke bang yihdh miehr giih cahng ke kan kedea thiow beere ge udaahd yihr gen keehd gihn me cam gene. Ngahyi thiow kejea nyoge naa yi ukang dom.”
13 Kaano e ngo abeehr Jeacuue beehro yihr gen kea, “Maa cubu gihn me cam yihr gen.”
Maa akoohb gene kejea, “Yihr wan naa amune abiihj cog kedea rej ariow. Nea padh ngiew e ne cidh wane ne ngiew cam yihr amahr yaa ni amahdo ni.”
14 Yaa anudo cang ge anahg kar cuow alihbe abiihj.
Maa arob Jeacuue ngo yihr jo waahdhe kejea, “Kea noono, meehgu nyoge piih piny naa akuude. Cubu kar nyoge jiehariow wonge apaar naa akuud.” 15 Gihn nu ayug jo waahdh Jeacuue wa kwaad kaano arobe ngo yihr gen nu maa apiih nyoge piny ne raahj. 16 Ukaab Jeacuue amune abiihj maa rej ariow naa atudo kedea umaahnye maalo maa umuohye koohr Juog ce thube ke toar amune. Maa acube gen yihr jo waahdhe kejea paahng gene gen yihr nyoge. 17 Arumo maa acahm nyoge cang ne dug, uyahng gene ne cohg. Naa athum nyoge ke cam, e jo waahdh Jeacuu, goan caame giih adoohng piny bang nyoge acong gene congo maa apaahng gene adiide apaar wonge ariow.
Gihn Arob Piihtere Kedea Rob Jeacuu Ke Nying Thone
(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)
18  + Cahng man keehdo e Jeacuu, anaa ne kway Juog kar keede, abea e jo waahdhe ge anaa buude kaano thiow. Upeehnye gen kobe, “Lwaag rob gihn awaahn ni ke nyinga? Kob gene kejea a naa ngaa?”
19  + E gihn nu abeehr gene beehro kejea, “Kob nyoge mooge naa yih Joon, Ngad Luogwahy, nyoge mooge naa yih Eliija e nyoge mooge dahng kob gene kejea yih beehda agamloohngjuog keew yaa agamloohngjuog giih acoon e naa acahr.”
20  + Maa adog Jeacuue gen ke peehnyo kobe, “Abea nea maru, e kobu a naa ngaa?” E ngo abeehr Piihtere kobe, “Yih naa ngaan aoohr Juoge ne boadh nyoge ge beehn ke bang Juog.”
21  + E ngo arob Jeacuue yihr gen kejea gihn nu keá teed gene yihr nyoge. 22  + Ubar Jeacuue ke maalo ke rob kobe, “Ngaa adoohng ne dhaano utaahngo, guohbe dhiil raahm yihdh giih me thoohdh. E thiow jo doong paajo maa yaa doonge nyum yaa lam giih kweehr kedea yaa loohnge ge noono cang, ngaan ni ujaahy gene kedea ubeehn gene ne naah abea yi dahg nihn, e ngo ucahg Juog ke tihng maalo ucahre kar thone.”
23  + Maa acahge rob yihr gen cang kobe, “Nea ngaa daahd ubuodhe batiena kea jaahye ree maa uguume giih raahm kuohm wa mara ce beehne ubuodhe batiena arumo. 24 Kwaad ngaa kweer ke buodh batiena bang gihn be daahd uthowe e ngaan nu kuowo me guge tooro buu uyoade. Abea kwaad ngaan be dier ke thoo ke nyinga e ngaan nu kuowo me guge tooro uyoade. 25 Gihn e ne kony giih wiih pinye yihr dhaano utaahngo, nea boadh wahy be yoade? 26  + Kwaad dhaano, me tud kejea guohbe uyaahr ke nying luube giiha e an thiow, a ge adoohng ne dhaano utaahngo utud uyaahr guohba ke nyinge cahng ubeehna e wiiha amoar kedea ke dhe yoohn moar wihj mar Juog Wuur kedea wuohdjuog. 27  + A rob athiir yihru. Yaa nud kan ge buu uthow cang, nud ke nyoge kiin gen muu uniid Ruohdh Juog ke nying gen.”
Jeacuu Kuohme Ree Aloge Keehd Teeg Juog
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)
28  + Kar batien nihn abiihjbedahg kaa arob Jeacuue gihn ni, e Piihter keehd Joon kedea Jeamij umen, ge akaab Jeacuue uci gene wiih good maalo ne kway Juog. 29  + Kaano akwahy Jeacuue nu, e nyinge rog ge alog gene logo, e waaye naa anii guohbe thiow ge ake liel tar ne weej. 30 Ke wong kaano e Moaje ge keehd Eliija, 31  + ge anaa celang bang Jeacuu e koohm gen adoohng ne maar maar kwaade tooro naa awuohb gene. Noono uthub gene ke rob tiehd ke Jeacuu ke nying kaa adoohng kar aay gihr Jeacuue cahng kii ngo, ke kur thone nuu uyug ree ge ucea Jeruucalem ni. 32  + Ubeehn Piihter ke jo waahdh Jeacuu ge ariow ni, uguo niine nying gen ke kwala. Ge atahng gene ni e kaa alog kuohm Jeacuue ree kii ngo kedea yaa ariow thiow naa ake cuungo keehd en aniid gene niido. 33 Nye kaa athub Moaje keehd Eliija ke aay nu, e Piihter ake rubo keehd Jeacuu kobe, “Ngad Puohny! Ngo beer ubeehdo kan! Nea wa gihn nu kea wii wan ugeer wane abuwe adahg. Acielo yihri maa acielo yihr Moaje kedea acielo yihr Eliija.” (Gihn ni arob Piihtere e ree kwihye).
34 Nye kaa apoohde e Piihter urubo, e deeh lwahd abeehno wudh gen ne niihm, umag lwahre gen ge amoal lwahde gen piny. 35  + Batiene e duol abeehn oogo kii lwahd gihn ni, e ngo urubo kea, “Gihn e naa Waahda maa akwanya! Lihngu lume beer mee.” 36  + Naa aleng duole, e Jeacuu e naa aniid gene e adoohng kar keede. Noono e gihn ni ayug ree ni, akan yaa ni ke piny, utoor ngaa maa arob gene ngo yihre.
Kaa Athiehdh Jeacuue Nyethiin Me Wiihe Ne Juu
(Mat 17:14-18; Mak 9:14-27)
37 Ruuwow, naa aduu gene, maano e ge loohn piny kaa wiih good maalo, e Jeacuu ake roohmo keehd akuud nyoge me thoohdh naa abeehn bange. 38 Kaano e dhaano acielo ake cuohdo keew yaa nu e duone atihnge maalo kobe, “Ngad puohny, cedhree! Yih akwaya! Luu wongi bang nye waahda gen. Beehda nyethiin acielo cog yihra! 39 Ngo beehd e ree naa atiihb ukeehg. Ngo beehdo e maahr piny ke lalo. E gihn ngo thiow nyethiin wiihdhe wiihdho, uyale nyinge yalo e dhee uthugi keehd aboohyo. Kar yuohmo tooro me yoade. 40 Jo waahdhi ge anaa akwaya kejea riem gene ngo oogo rih nyethiin, abea agoohg ke riemo yihr gen.”
41 E Jeacuu ake rubo kobe, “Wu kwaad nyoge me yiiho tooro yihru? Wudhu paru paro kejea a ubeehdo keehd wun uwahdhe weehne? Kahl waahdi noono yihra kan!”
42 Nye kaano anaa akahl nyedhoohg bang Jeacuu nu, e atiihb ukeehg nyedhoohg ariedhe ke piny maa ayule ngo kwaade tooro. E Jeacuu atiihb ukeehg acuowe cuowo uthiehdhe nyethiin arumo, ucube ngo yi cing wahn.
43  + Ucwaahng nyoge ke nying teeg Juog naa aniid gene.
Nye wong kaano thiow apoohde e dhog nyoge atal nu, e Jeacuu ake rubo keehd jo waahdhe kobe, 44 “Meehgu luube giiha gen mon yi cwihnyu, bang gihn a ge adoohng ne dhaano utaahngo a uluom ucub an yi cing nyoge me reje.” 45  + Abea gihn ni arob Jeacuue, bekihd ngaa maa adead yea beer mee kiin jo waahdhe. Bang gihn yi lum gihn ateede ni akan ubahnge yi ngo kuu adead gene. Thiow ge atud ne peehny Jeacuu ke nying yi lum gihn ni arobe ni.
Ngaa Wiihe Ne Maalo
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)
46  + Arumo kaano, e nye thar lubo ree acage caa kiin jo waahdh Jeacuu. Ngo acag ree e ngo beehda peehm ke rog gen, kejea ngaa kiin gen e naa ngaa me duohng, wale ngad wong maalo keew gen. 47 Bang gihn giih par gene ge ngahy Jeacuue, e nyethiin me thiin akaabe ucube ngo ne cuungo ucinge. 48  + Maa arube keehd jo waahdhe kobe, “Kwaad ngaa beehdo beer ke nyethiin me wa nyethiin ni, e ngaan nu uroomo wa ngo abeehdo beer kaa an, padh an keeda abea ngo uroomo wa ngo beehdo beer kaa ngaa aoohr an. Kwaad ngaa goong an e beehda ngaan aoohr an, e naa agoonge thiow. Bang gihn ngad dhe caahn kiinu, e noono e naa ngad wong maalo ne duohng yihru cang.” 49 E Joon ake rubo kea, “Ngad puohny, dhaano moogo anaa ayuud wane, e atiihb ukeehg ge rieme ke oogo rog nyoge e rob nyingi maa amahn wane ngo bang gihn padh ngado.”
50  + Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “Keá mahnu. Bang gihn ngaa be yug gihn me raaj rogu, e ngaan nu beehda ngadu.”
Yaa Camaarya Akweer Ke Jeacuu
51  + Naa abeehn kar thon Jeacuu udoohnge cahng arumo, e Jeacuu cwihnye acube ne cidh Jeruucalem. 52  + Gihn nu maa aoohre wuohde wong maalo. Maa abeehn yaa nu paajo me beehda paar yaa Camaarya, beere kar piih beehn gene ke ne gwiiro yihr Jeacuu yi ngo. 53 Yaa Camaarya ge abeehn ne kweer yihr yaa aoohr wong maalo kejea Jeacuu keá piih paar gen yi waahdhe gihn cea Jeruucalem. 54 Naa aniid Joone kedea Jeamij umene gihn ni e ge ake rubo keehd Jeacuu kob gene, “Ruohdh, cwihnyi ne bange, uoohr wane maaj wudh gen ke maalo uwaang gene ne?” 55 Gihn nu e Jeacuu wiihe aloge ke bang gen maa acuowe gen 56 maa acidh gene paajo moogo.
Luube Ke Nying Dhe Yoohn Ka Buodh Jeacuu
(Mat 8:19-22)
57 Kaano anaa acaahdh gene caahdho kii yooh, e ngaa moogo ake rube keehd Jeacuu kobe, “Adaahde unahga ngad waahdhi, beere nea ka cii yea e an ucidho keehd yihn thiow.”
58 Maa abeehr Jeacuue ngo yihre kobe, “Thoohe yihr gen ne kuohn beed gene maa winy yihr gen ne wuude me beed gene abea a ge adoohng ne dhaano utaahngo yihra tooro ka me piehla thaahnga yea.”
59 Kaano e Jeacuu arubo keehd ngaa moogo kea, “Beehni ubuodhi an.”
E nyin ake rubo yihr Jeacuu kea, “Ruohdh wura athow, meehga kuong ci ne koany ngo.”
60 E ngo abeehr Jeacuue beehro yihre kobe, “Wii yaa acub wudh gen yihdh giih thunge ukoany gene yaa athow. Abea mari, beehn ne buodh an udoohngi ne ngada, cidhi urubi ke nying dhe yoohn ka roohm nyoge ke Juog Ruohdh kii ngo yihr gen.”
61 Keehdo e ngaa moogo acahg rob kea, “Ruohdh meehg an kuong ci paajo uwiihwa yaa paar wan umodho ubeehna bangi arumo.”
62  + Maa abeehr Jeacuue ngo yihre kea, “Ngaa maa akuong cinge ke mag rih kweer umodho ucahge maahny caahn, ngaan nu padh ngaa me miehr keehd dhe yoohn ka mag Juog Ruohdhe kii ngo kedea be miehr udoohnge ne nyethiine.”
+ 9:1 9:1-6 10:1-12 + 9:2 9:2 11:2 + 9:3 9:3 22:35 + 9:5 9:5 Tiihy 13:51 + 9:7 9:7-9 9:19 + 9:9 9:9 23:8 + 9:10 9:10-17 Mat 15:32-39 + 9:10 9:10 6:13; 10:17 + 9:18 9:18 5:16 + 9:19 9:19 9:7-8; Luk 1:17; 7:16 + 9:20 9:20 Mat 16:16; Luk 22:67 + 9:21 9:21 9:36 + 9:22 9:22 9:43-45; 17:25; 18:31-34; 24:6-7 + 9:23 9:23-24 14:27; 17:33; Mat 10:38-39; Jon 12:25-26; 1Pii 2:21 + 9:26 9:26 12:9; Mat 10:33; 2Tim 1:8; 2:12 + 9:27 9:27 Mat 16:28 + 9:28 9:28-29 5:16 + 9:29 9:29-36 2Pii 1:16-18 + 9:31 9:31 9:22; 13:33 + 9:32 9:32 Jon 1:14 + 9:35 9:35 3:22 + 9:36 9:36 9:21 + 9:43 9:43-45 9:21-22 + 9:45 9:45 18:34 + 9:46 9:46-48 22:24-26 + 9:48 9:48 10:16; 22:26; Mat 10:40; 20:26-27; Mak 10:43-44; Jon 13:20 + 9:50 9:50 11:23; Mat 12:30 + 9:51 9:51 24:50-51; Mat 19:1; Mak 10:1; Tiihy 1:9 + 9:52 9:52 10:33 + 9:62 9:62 11:2; Pihp 3:13