TAWA WIRIPU PIARIA NÃPIN HAP PAURU MIENOI
1
Uiwy­ria'in tawa Wiripu piaria mesup atipo­'oro miwan ehowawi. Uito ti Pauru i'ewyte uha'yru Timoteu toĩne'en mesuwe uiwywo. Mi'i kuekatu to'e hap ipo'oro wy. Uruto ti Tupana mipo­'oro Aipo­typot koro Iesui eropat haria sese uruto. Mesuwat einãpin hamuat hap atipo­'oro ehowawi yne Tupana mẽpyt'in tawa Wiripu piaria mu'e hamo. I'ewyte ei'akag ko'i kape i'ewyte ai'a­pykok haria kape yne Aipo­typot Iesui mohey haria kape atipo­'oro mesuwat uimiwan are. Pyno meiũpepyi uruhẽtup Tupana pe ehowawi — Uru'ywot etum o Esa'yru mohey haria pe tawa Wiripu totiaria pe wo'o­ky'e hap i'ewyte wo'o­wese hap Uruka­'iwat Urupo­typot Iesui mõtypot hamuat hap uruhẽtup. Eti'a­tu­poi­tyro mi'iria egyi'at hamo uruto'e. Tupana karãpe arewa­nẽtup aiwy­ria'in tawa Wiripu piaria kape mi'i hawyi uimo­wepit kahato. Arehum ewawi are Tupana pe ehowawi are. Pywo uiwy­ria'in karãpe ahẽtup Tupana pe eipoi­tyro hamuat hap mi'i turan uiwepit kahato hap wywo ahẽtup ehupi are. Katu­pono uimo­wepit kahato eipe katu­pono sa'a­wy'i mesup te uipo­wyro kahato haria eipe. Mi'i pote arehum kahato Tupana kape ehupi katu­pono Tupana potpap nug hap uianuat powyro haria eipe. Sa'a­wy'i wato­mohey Iesui hawyi Tupana mieha­kye­ra'at hanuaria wato­py­hu'at. Toha­'a­wynug aheha­kye­ra'at hap hawyi yt ai'atoiat hin i e. Yne e'at pe ha'a­wy­tepyi mesup te mũki­'ite aheha­kye­ra'at kuap hat Iesui topy­hu'at. Po'og po'og yne e'at pe aimoe­saika kahato tewaku hap nug hamo. Aheha­kye­ra'at kahato ha'a­wyte mesup te Ha'yru ta'aipok Aipo­typot no hap kape mesuwat yi kape ta'aipok hap kape aheha­kye­ra'at hamuat wuat'i e'at piat hap kape. Yt uheso hin i are. Topy­hu'at kahato aipy'a pe Iesui wuat'i e'at pe. Ipotpap kahato aiwa­nẽtup hawe aimoe­waku kahato hamo. Yne e'at pe mi'i hap ko'i wyti waku wato­mohey e.
Uiwa­nẽtup hawe i'ewyte uipy'a pe waku kahato eipe. Waku mi'i tã are'e katu­pono uikai kahato eipe Iesui potpap nug haria uito ewy eipe pote are. Eweimohey kahato Iesui ehay uito ewy pote uiwa­nẽtup hawe waku kahato eipe are. Karãpe irania'in ti'a­tu­mohit eipe Iesui ehay moherep ehepiat pote yt eiwe­mõti hin i. Yt eiwepyk hin i i'atu­mi­ky­ry'i kahato pytkai ma'ato po'og ewei'a­tu­mu'e. — Waku wato­mohey Iesui ehay pakup waku wato'e ahewa­nĩ­kaptia pe yt kat i aiwe­mõti hap wywo are. Waku wati­'a­tu­mu'e miit'in katu­pono Tupana ai'airo tehay moherep hamo. — Tupana urunug ehay Esa'yru etiat moherep haria are'e at ka'ap Tupana pe. Sa'a­wy'i Tupana ahytpok kahato tehay wakuat Iesui etiat hytpok hamo miit'in me. Ma'ato koran uipyhik ta'yn sura­ra'in wo'o­pyhyp hawe ma'ato mi'i pytkai ahytpok te sehay wakuat Iesui etiat meiũpe wo'o­pyhik hawe.
Woro­ho­'o­ky'e kahato eipe. Tupana tikuap yt uheso i hap. Aikotã aikotã Aipo­typot Iesui eiky'e hap ewy uito woro­ho­'o­ky'e haty uipy'a piat wywo woro­ho­'o­ky'e. Mi'i tã are'e Tupana pe — Uru'ywot etum no esaika hap emohey haria pe tawa Wiripu piaria pe i'atu­wo­'o­ky'e hamuat hap po'og po'og yne e'at pe are'e Tupana pe ehupi. Atiky­'esat yne mi'iria ehay yne pywuat kuap haria wo hap po'og po'og sa'a­wy­'iwuat kai. Ta'i atiky­'esat kahato mi'iria ikuap kat som waku kat som yt naku i hap kuap hamo ewanẽtup hap ok tã. 10 Etum i'atuepe esaika hap po'og wakuat airo hamo. Mi'i tã etunug pote e'ewy tukup­te'en yt kat i sa'ag nug hap i'atukai. Mi'i tupono Esa'yru ta'aipok Morekuat no mesuwat yi kape turan uwe waku uwe yt e hamo Wiripu piaria emohey haria yt te'e­ru­we­mõti hin i mi'i hap e'at pe. 11 Tupana etunug o mi'iria waku nug hanuaria wo are. Etunug mi'iria i'atuieĩ­ne'en hap tote wakuat eiam mo kahato are. Atiky­'esat mi'iria aikotã Esa'yru Iesui ewaku hap ewy tukup­te'en. Ewaku hap ewywuat wo eti'a­tunug mi'iria. Tupana mi'i etunug mote emõtypot haria wo kahato tukup­te'en mi'iria are. Waku kahato En i'atu'e aru ewawi irania'in are'e Tupana pe. Pyno mio tã ahẽtup mesuwe ehetiano Tupana pe.
12 Uheywyt'in uheinyt'in atiky­'esat eweikuap uhetiat morekuat uipyhik ta'yn wo'o­pyhik hawe areĩne'en ma'ato mi'i pytkai sehay wakuat Iesui etiat yt ta'a­tu­pyhyp hin i. Yt ta'a­tu­pyhyp kuap i ihay ma'ato uipyhik hawe areĩne'en pote po'og ikuap haria te'e­ro­py­hu'at. 13 Mi'i pote koitywy morekuat esurara sem i'yat wato piaria sehay Iesui etiat kuap haria wo ra'yn tukup­te'en. I'ewyte irania'in mesu­wa­rote wo'o­pyhyp haria uikuap ta'yn. — Ta'i Pauru morekuat tipyhyp ta'yn katu­pono Iesui tutunug Topo­rekuat no i'atu'e. 14 Mi'i hawyi irania'in Iesui mohey haria yt te'e­ro­ken'ẽ hin i aikotã sa'a­wy­'iwuat ewy. — Pauru toĩne'en wo'o­pyhik hawe i'ewyte aito waku watoĩ­ne'en i'ewywuat i'atu'e. Mi'i hawyi yt te'e­ru­we­mõti hin i Aika­'iwat Iesui ehay moherep hamo. Po'og po'og hesaika rakaria tukup­te'en mio imohey haria wo po'og po'og sa'a­wy­'iwuat kai. I'atuehay pirik — Iesui ti Morekuat i'atu'e yt uwe pupi i te'e­ro­ken'ẽ ta'a­tu­henoi. 15 Ta'a­tu­mo­herep kahato ta'a­tuehay wo Aipo­typot etiat. Irania'in Tupana mohey hap kaipyi i'ewyte uiky'e pote ta'a­tu­mu'e miit'in po'og sa'a­wy­'iwuat kai. Irania'in iha'y­wywi uhetiat pote ta'a­tu­'a­tu­mu'e miit'in po'og sa'a­wy'iwuat kai. Irania'in yt uiky'e i pote uimohit teran ta'a­tuehay wo. Mi'i hawyi ta'a­tu­ky­'esat miit'in mu'e hap po'og uikawiat hap. 16 Ma'ato i'atu kahato uiky'e haria. Mi'iria tikuap ta'yn Tupana mi'airo uito hap. Ta'a­tukuap Tupana uipo­'oro tehay wakuat moheg miit'in wanẽtup hawiat miit'in py'a piat tehay pywuat kuap hamo. Mi'i pote uiky'e haria mi'iria. 17 Ma'ato toĩ irania'in ta'a­tu­mo­herep sehay wakuat Iesui etiat wen ma'ato yt kat i Iesui ky'e hap i'atuete. I'atuehay se kahato wen ma'ato te'e­ru­we­mo­wato hap yn ta'a­tukat ta'a­tu­wa­nẽtup hawe. Yt Iesui mõtypot haria hin i mi'iria ta'a­tu­py'a pe. Mi'i tã watunug mote meiũran Pauru emiit'in yt uwe i i'atu'e ra'yn ta'a­tu­wa­nẽtup hawe. Pauru mimu­'eria yne aipo pe hawyi haty kahato topy­hu'at Pauru ete wo'o­pyhik hawe te'e­ro'e ta'a­tu­wa­nẽtup hawe uimohit reran haype. Mi'i pote Iesui ete ta'a­tu­mu'e miit'in ta'a­tuehay se wywo uipo­hari teran haype. 18 Karãpe ta'a­tu­mo­herep Iesui Aipo­rekuat nuat yt ta'a­tu­mohey i pytkai mi'i hawyi uimo­wepit kahato hap toĩne'en katu­pono i'atuehay kaipyi miit'in Iesui kuap haria tukup­te'en. Pyno yt arewa­nẽtup hin i sio mi'iria Iesui ky'e hap mywo ta'a­tu­mu'e miit'in sio te'e­ru­we­mo­wato hap mywo ta'a­tu­mu'e miit'in. Yt atikuap i kat hamo miit'in ta'a­tu­'a­tu­mu'e ma'ato miit'in ta'a­tu­mu'e Iesui etiat hap pote uimo­wepit hap topy­hu'at yt atikuap pytkai i kan hamo ta'a­tu­mu'e hap are. 19 Pyno waku ewehẽtup o Ahetu­pana kape — Etihep o Pauru wo'o­pyhik hap wyi ewei'e o are. Mio tã ewei'e pote atikuap arẽtem aru mesu­wepyi more­kuaria wo'o­pyhik hap kaipyi are. Ta'i atikuap aru Aipo­typot Iesui tipo­'oro Topã'ãu uihep mesu­wepyi hamo ui'a­pypok hamo are. 20 Yt karãpe i atoiat teran Aika­'iwat potpap nug hap uhepiat uipotpap nug hap. Uiku­'uro hap kape Tupana mowepit hap yn uiwa­nẽtup hap yne e'at pe atiky­'esat. I'ewyte mesuwe uipyhik hawe atimõ­typot teran Tupana ma'ato po'og mesuwe atiky­'esat irania'in kai. Yt kat i uiwe­mõti hap atiky­'esat ma'ato areĩne'en neran miit'in pupiat yt uiken'ẽ i hap wywo. Atimõ­typot teran Aipo­typot mesuwe. Aipo­typot Iesui mõtypot hano areĩne'en neran uipy'a pyi uiwa­nẽtup hap kaipyi uhehay kaipyi. Yne uiminug ko'i kaipyi atiky­'esat imõtypot hap uheĩne'en hap turan. I'ewyte uiku­'uro turan imõtypot hano areĩne'en neran are. 21 Pyno ahenoi ehepe kat hamo areĩne'en mesuwat yi tote. Aipo­typot Iesui mõtypot hamo yn areĩne'en uito. Mi'i eropat hamo yn areĩne'en. Uiku­'uro hawyi po'og atikuap Iesui mesu­wa­rotiat kai. Mi'i tupono waku po'og areĩne'en uiku­'uro hawyi. 22 Mi'i pote ati'airo teran uiku­'uro hap. Mi'i hawyi areto Iesui kape kat pote areĩne'en neran iwywo ma'ato mi'i pytkai yt woro­ho­'o­'atoiat reran i eipe katu­pono uiku­'uro hawyi yt uwe i uito mesuwe eimu'e hanuat yt naku i. Mi'i pote yt areto teran i. Po'og waku areĩne'en mot'i mesu­wa­rote miit'in miat Iesui etiat mu'e hamo are. 23 Ma'ato areto teran Aipo­typot kape atipy kape. Atoiat reran uheĩne'en hap mesuwe katu­pono po'og waku itote. Pyno po'og waku uiku­'uro are ma'ato — Mi'i e hap yt ere'e i mio tã e. Wãi'e uiwa­nẽtup hawe are'e. 24 Po'og waku ereĩne'en mesuwe e uiwa­nẽtup hawe. Waku po'og ereĩne'en Iesui mohey haria powyro hamo e uiwa­nẽtup hap. Ereĩne'en no mesuwat yi tote e uhepe. 25 Pyno areĩne'en hap atikuap ta'yn. Arepy­hu'at eipy­'a­setpiat hamo eimotag hamo imohey hap etiat eimo­wepit hamo are. Mi'i hamo arepy­hu'at mesuwat yi tote eipy­'a­setpe. 26 Meiũran aru areĩne'en eiwywo i ra'yn. Mi'i hap e'at pe ti aru waku pe watoĩ­ne'en. Mi'i hap e'at pe aru areĩne'en eipy­'a­setpe. Mi'i hap e'at pe ti aru watu­wehum kahato Aipo­typot Iesui ete tutunug mu'ap ehowawi hawyi are.
27 Karãpe wati­mo­herep sehay wakuat Aipo­typot etiat miit'in me mi'i turan waku aiwe'eg wo o aikotã aikotã watoĩ­ne'en i'atu­py­'a­setpiat turan. Waku iwe'eg kahato rakaria ewy watoĩ­ne'en. Yt naku i wati­'a­tu­mu'e miit'in yt naku i nug haria aito pote. Aimi­mu­'eria yt tiky­'esat i ahehay Iesui etiat ta'a­tu­puẽti yt naku i nug haria aito pote. Yt teke i i'atue­waure ka'a pe wakuat Iesui etiat aheĩne'en hap yt ikahu i pote are. Atiky­'esat kahato wakuaria wo o eweikup­te'en sio areĩne'en eipy­'a­setpe sio yt. Waku eweikup­te'en wakuat nug haria wo o itote yt uiwywuat pytkai i. Mi'i hawyi yt areĩne'en i eipy­'a­setpe pytkai sehay wakuat atikuap aru irania'in wẽ pyi ehetiat eiminug ko'i piat hap wyti aru hap atikuap. — Ta'i yt ta'a­tu­'atoiat hin i te Iesui mohey hap i'atu'e aru uhepe. To'o­'e­wy­'ewy wẽtup miit piit ewy i'atu­potpap e hap aru atikuap wy ehetiat. Ta'i sura­ra'in ewy tu'uka kahato sa'ag ete e hap aru atikuap wy. I'ewyte ta'a­tu­ky­'esat yne miit'in Iesui ehay wakuat mohey haria i'atu'e aru uhepe meiũpe yt heremo i areĩne'en eipy­'a­setpe pytkai are. 28 Yt eraha'at tei'o yi kape ewanĩ­kaptia pupi. Eweikup­te'en wanĩ­kaptia py'a­setpe pote surara ewywuat ereĩne'en yt kat i eha yi kape. Mi'i hawyi meremo ta'a­tukuap — Ta'i mi'iria ti Tupana mowato haria i'atu'e. Mi'iria po'og urukai i'atu'e ta'a­tu­wa­nẽtup hawe te'e­ro­ken'ẽ haype. I'ewyte eipe ti eweikuap ta'yn Tupana toĩne'en eiwywo eipo­wyro hamo. Eweikuap ta'yn Iesui eheha­kye­ra'at hat sese topy­hu'at.
29 Are pãi waku kahato Tupana ainug Tosa­'yru mohey hano. Waku kahato are. Waku wy Aipo­typot Iesui eropat hamo are. I'ewyte waku waho­'opot miit'in miky­ry'i hap ete imohey hat aito pote. 30 Pyno aho'opot kahato mesuwe wo'o­pyhik hawe aikotã surara tu'uka hap turan ewy. Pyno eweikup­te'en o ui'ewy ahiag wu'uka hap surara ewywuat eiwu­'uka kahato itote ahiag akit hamuat tawa Wiripu tote aikotã ewei'a­kasa uito hap ewy. Aikotã sa'a­wy'iwuat hap ewy mi'i hap ewy waku eweikup­te'en uhaipe­piaria eweikup­te'en surara ewywuat. Yt atoiat hin i te mesuwe ahiag wywuat wu'uka hap. Areĩne'en wo'o­pyhyp hawe pytkai atu'uka atu'uka te. Ta'i mi'i hap eweikuap ta'yn kat pote yne ikuap are.