13
Pun pata'tega aq gi'l siaw mimajites
Na tujiw ta'sijig mimajuinu'g eimu'tijig Se'suseg aq agnutmua'titl ta'n Pilot gi's ne'pa'pni Galaliewa'gi ge's etli a'sutma'ti'titeg aq etli ignmua'ti'titeg ignmatimgewe'l Nisgaml. Se'sus telimaji, “Ta'n wegla Galaliewa'gig tel ne'po't'pnig na mo musga'tuagwi negmow me' pata'tegewinu'g je mu igtigig Galaliewaq. A' na moqwa' mo telianug, Telimuloq, pa na mu gawasgita'sutiwoq aq mu ejiglita'woq lue'utigtug na elt tli npu'titoqs'p. Newtisgegsipnig je ugumuljin etl sigto'qutipnig Sailoamg ta'n tujiw nisiaqeg espiganig. Tel'ta'sultioq wegla mimajuinugi'g me' pata'tegewinu'g jel mu esgwia'tijig mimajuinu'g ta'n eimu'tijig Selusalemg? A' na moqwa' mo telianug. Telimuloq, pa na mu gawasgita'sultiwoq aq mu ejigilita'woq lue'utigtug na elt npu'titoqs'p.”
Na a'tugwaqan na minijgei miti's
Na tujiw Se'sus telimaji ula a'tugwaqan, “Jijuaqa to'q, ji'nm geggunatl minijgei miti'sl etligwelitl iga'taqanigtug. Eliet ula miti'sl ugjit mgnmn minijgl gatu mo we'jitugl. Glaman telimatl uglugowinuml, ‘Gis nige' nesipunqeg ta'n eliei aq gwilmann minijgl gatu mo we'jituann. Tmta na miti's muta mu wel awtigw iga'taqanigtug.’ Na iga'taqanej telimatl, ‘Saqamaw, siawigwej glapis ap igtig newtipunqeg. Gigto'qwi mulqala's aq iga'tua's epgenign. Nantawa's'g minij wejgwipunqeg na glu'lgt'tew, gatu pa na mu minigw, na tujiw ni'n tmta'tes.’ ”
Se'sus nepilatl e'pilitl atlasmutigisg'g
10 Newtejgeg atlasmutigisg'g Se'sus etl gina'muet a'sutuo'guomg. 11 Eig na'te'l na e'pit ta'n waqjuijing gis nige' metlasipunqeg je ugumuljin. Mo gisi pegoqopugua'sigw muta mn'tu'l gisa'ltl gsnugwan. 12 Ta'n tujiw Se'sus nemiaj, telimatl, “E'pit, 'gsnugowaqan puna'lulij.” 13 Ugpitnn ge'gwa'toqol e'pit ugtlmaqaneg aq smtug pegoqopugua'silitl. Na tujiw e'pit emtoqwalatl Gjinisgaml.
14 Na niganpuguit a'sutuo'guom no'q wegaig ta'n Se'sus teli npilalij e'pilitl atlasmutigisg'g. Telimaji mimajuinu' ta'n eimu'tiliji, “Te's aqan'tie'uti, asugom te's'gl na'gwegl ugjit elugwemg. Naji npisultigw na tujiw, gatu mu atlasmutigisg'g.”
15 Gjisaqamaw teluet, “Na wesgijiangamgusultioq. Ms't ta'n te'sioq geggunatl wen'jitia'mul gisna te'sipowji'tl na apgwa'latal aq nat smqwo'tlatal te's atlasmutigisg'g. 16 Na ula e'pit wetapegsit Aplameg aq na Gjimn'tu'l gis pitu'gwipnn metlasipunqeg je ugumuljin. No'q gelu'lg ugjit na gisi npisin ula atlasmutigisg'g.” 17 Ta'n goqwei Se'sus teluet, gisa'laji ta'ni getanji ntaqtelsultinew gatu igtigig wel'ta'sultijig Se'sus gis tla'tegej gelu'lgl ta'n goqwe'l.
A'tugwaqan na mawi apje'jg mustate' sginmin
(Matiw 13.31,32; Malg 4.30-32)
18 Se'sus teluet, “Getu telimuloq goqwei teliaq ta'n Gjinisgam ilgwenaji mimajuinu'. Ugs'tqamug eteg goqwei wijei aq ta'n teliaq Gjinisgam ugtelege'wa'gimg. 19 Na wijei aq mawi apje'jg mustate' sginmin ta'n ji'nm iga'taqug. Ula apje'jg sginmin nigweg glapis miti'suig. Na tujiw sisipg el'tu'titl ugtwisse'ml na miti'sigtug.”
A'tugwaqan na apita'taqan
(Matiw 13.33)
20 Se'sus telimaji, “Ugs'tqamug eteg alt goqwei wijei aq ta'n Gjinisgam ilgwenaji mimajuinu'. 21 Na pa na wijei aq apita'taqan ta'n e'pit wiaqa'toqol pugwelgl wapejgl ta'n etegl mun'tigtug. Toqo tujiw ms't gaqi apitaq.”
Ta'n wen pisgwa'tew Gjinisgam Ugtelege'wa'gim
(Matiw 7.13,14,21-23)
22 Ge's Se'sus pem liet Selusalemg, el saputa'sit utann aq utanji'jl aq egina'muaji mimajuinu'. 23 Nat wen pipanimatl, “Gjisaqamaw, pas'g tegle'ji'jg mimajuinu'g ugs'tawiaten?”
24 Se'sus telimaji ms't mimajuinu', “Tla'taqatigw ugjit pisgwita'new na jijigwej ga'qan. Telimuloq, pugwelgig mimajuinu'g wejo'tmi'tij gisi pisgwita'new gatu ma gisi pisgwita'gwig. 25 Na assusit lietew aq g'p'soqwa'tutew ga'qan wiguaq gatu gilew qamultitoqs'p gujmug aq mtete'gatitoqs'p. Na tujiw tluetoqs'p, ‘Saqamaw pana'tuinen na ga'qan.’ Na tlimugsitoqs'p, ‘Mo geju'luoq ta'n weita'ioq.’ 26 Tlimatoqs'p, ‘Toqwatalulti'gup aq tel gina'mue't'p na ntgutanminaq.’ 27 Na tluetew, ‘Mo geju'luoq ta'n weita'ioq. Gilew na nujipata'taqatioq. Jiglita'gw ni'neg!’ 28 Gaqiemtmutitoqs'p aq gipitual seggapitasultitoqs'p ta'n tujiw nmitoqs'p Aplam, Isaq, Je'gop aq ms't niganigjitegewinu'g wije'wa'titl Gjinisgaml ta'n ilgwenji mimajuinu'g. gatu gilew ma ignmugsiwoq pisgwita'new wa'so'q. 29 Mimajuinu'g ugjita'taq ugjipenug aq tg'snug, aq elg ugjita'taq oqwatnug aq tp'te'snug. Na nat pisgwita'taq Gjinisgaml wiguaq aq pmgopita'taq ulatalultinew ta'n Gjinisgam ilgwenaji mimajuinu'. 30 Telimuloq, ta'nig mu gepmo'lti'gw ugs'tqamug na me' gepma'laten na'te'l aq ta'nig espite'lsultijig nige' ma tl gepmo'lti'gw na'te'l.”
Se'sus mawi gsalaji mimajuinu' tleiawultiliji Selusalemg
(Matiw 23.37-39)
31 Na tujiw ta'sijig Palasiaq peita'jig Se'suseg aq telima'titl, “Amujpa ejigla'sin tet aq liates na'tami se'g muta Elot getu' ne'pe'sg.”
32 Se'sus telimaji, “A' na negm elue'wa'teget pa na wijei aq paqtesm. Pewaluloq lta'new aq tliman na ejigltesgaqig mn'tu'g aq elg nepilgig mimajuinu'g gisgug aq sapo'nug. Na igtig sapo'nug gaqa'tutes ntlugowaqanm. 33 Amujpa siaw lugwei gisgug, sapo'nug aq igtigi sapo'nug. Mo gelu'lgtnug tl ne'po'qsin niganigjitegewinu na'tami se'g, pas'g Selusalemg.
34 “Gilew ta'n tleiawultioq Selusalemg ne'po'qopnig niganigjitegewinugi'g aq gun'tewtoqig nujignua'taqatipnig ta'n Gjinisgam petgitmugsioqopnig. Sipeliw getu' ge'gulusgwa'luloqop aq telimuloq ta'n Gjinisgam mawi gsalugsioq aq getu' ugs'tawugsitoqs'p. Getu' mawa'luloq st'ge' goqoli'gwej tel mawa'laj un'janua gatu mo pewaliwoqop tla'tegen. 35 Telimuloq, Gjinisgam jigla'sitew gjia'sutuo'guomg. Ma ap nmiwoq glapis tluetoqs'p,
‘Megite'lmut ta'n pegising
muta elgimut tlimugsinenu ta'n Gisiteget tel puatg.’ ”