23
Se'sus ela'lut Piloteg
(Matiw 27.1,2,11-14; Malg 15.1-5; Sa'n 18.28-38)
Na tujiw ms't maita'jig aq Se'susal ela'la'titl ugjit qamin nigantug Lo'mewa'j g'pnno'lewit teluisit Pilot, Na poqji elsutmua'titl aq teluejig, “Nutaqatt'p ula ji'nm opl gina'muapni mimajuinu' tleiawultiliji nm'tginen. Na telimapni, ‘Mut ignmuanew suliewei na elege'wit.’ Teluet negm na Lo'mewei elege'wit ta'n teluisit Nujiugs'tawi'wet.”
Pilot pipanimatl, “Gi'l na Lesui'paq ugtelege'witemual?”
Se'sus telimatl, “Na teliaq teluen.”
Na tujiw Pilot telimaji niganpugultiliji patlia'sg aq mimajuinu'g ta'n eimu'tiliji na'te'l, “Mo geitu goqwei amsalteg ula ji'nm. Ma gisi ilsumaq.”
Gatu patlia'sg aq mimajuinu'g ma'munsaiwa'titl Pilotal, “Ilsum Se'sus ta'n goqwei gegina'muaj mimajuinu' aq ta'n gisa'laji matntultinew. Poqji gina'muep Galaliewa'gig aq gigto'qwa'sip ta'n telgi'g Jutiaewa'gig aq nige' pegising tet ugjit gina'muen.”
Se'sus petgimut Eloteg
Ta'n tujiw Pilot nutuaj ta'n goqwei telueliji, pipanimaji, “Ula ji'nm na Galaliewa'juit?” Ta'n tujiw geitoq Se'sus tleiawit ta'n Elot etl niganpuguij, na elgimatl Se'susal Eloteg, muta Elot etl mittugwet Selusalemg. Elot no'q wel'ta'sit ta'n tujiw nemiaj Se'susal. Nutg'p ta'n tela'tegelipnn aq getu' nmiapnn Se'susal gi's sa'q. Getu' nmiatl npilan nat wenn gisna tla'tegelin paqalaiwaqan. Glaman Elot pipanimatl pugwelgl ta'n goqwe'l gatu Se'sus mo goqwei teluegw. 10 Na niganpugultijig patlia'sg aq ta'ni nujigina'mua'tijig tplutaqan gaqamultijig aq gesigawi elsutmua'titl Se'susal. 11 Elot aq ugsma'gnismg naso'tula'titl Se'susal elege'wamug aligew, penoqite'lma'titl aq emegwei'wa'titl. Na tujiw Elot apatgimatl Piloteg. 12 Pilot aq Elot masgeltipnig gatu nige' gisaqanmajig witapewijig.
Se'sus ilsumut ne'po'qsin
(Matiw 27.15-26; Malg 15.6-15; Sa'n 18.39—19.16)
13 Pilot wigumaji niganpugultiliji patlia'sg, igtigi niganpugultiliji aq igtigi mimajuinu. 14 Telimaji, “Pegisituioq ula ji'nm aq telueioq opl gina'muaji mimajuinu'. Gigji pipanimg'p ge's gaqamultioq tet aq mo eigtnug goqwei ta'n opla'teget aq mo telianug ta'n goqwei elsutmua'titl. 15 Elot mo geitug goqwei opla'tegelin muta apatgimapnn nineneg. Mo goqwei eigtnug ta'n amsalteg we'gaw ugjit ne'po'qsin. 16 Gatu gisa'la's wisqapaqtoqsin aq na tujiw iga'la's.” [ 17 Te's Siawa'timgewei na'gweg Pilot apjiw pipanimut ugjit iga'lan newte'jilitl.]
18 Gatu ms't sesgu'tijig, “Ne'po'q ula ji'nm! Laplusang tualqa'l Palapas!” 19 Palapas weji pija'lut laplusang muta pegwatoqop matnaqqewaqan gjigang aq ilsutmut'p muta ne'pa'lapnn mimajuinu'l.
20 Pilot getu' iga'latl Se'susal glaman gelulaji mimajuinu ap. 21 Awna asitepugua'titl, “Amujpa gujjiewto't! Gujjiewta'nej!”
22 Pilot gelulaji mimajuinu' si'stewei ap. Pipanimaji, “Tali opla'tegep? Mo geitu ta'n goqwei opla'toqop. Mo te'pmug npuaqan. Gisa'la's wisqapaqtoqsin aq iga'la's.”
23 Gatu mimajuinu'g siaw ml'gi sesgu'tijig, “Amujpa gujjiewto't!” Na tujiw mesnmi'tij ta'n tel puatmi'tij. 24 Pilot ignmuaji ta'n goqwei pipanigesultiliji, na ilsumatl Se'susal ne'po'qsilin. 25 Na tujiw iga'latl na ji'nmul ta'n pija'lut'p muta gisa'toqop matnaqqewaqan aq ne'pa'taqan. Na ilsumatl Se'susal ugjit gujjiewto'qslin st'ge' ta'n mimajuinu'g tel puatmi'tij.
Se'sus pema'lut ge'gutnug ta'n ne'po'qsin
(Matiw 27.32-44; Malg 15.21-32; Sa'n 19.17-27)
26 Ge's sma'gnisg ejigla'la'titl Se'susal gjigang, na a'sugua'titl ji'nmul ta'n wejgu'elitl. Ula ji'nm teluisit Simon aq tleiawit Sailin. Na sma'gnisg goqqwa'la'titl aq gisa'la'titl pemapilmlitl gujjiewei ugtejg Se'susal.
27 Pugwelgig mimajuinu'g pemulgwala'titl Se'susal. Eimu'tijig e'pijig pemulgwala'tij aq nesp'temultijig. Wel maita'sultijig ugjit Se'susal. 28 Se'sus naqa'sit aq telimaji, “E'pijig, tleiawultioq Selusalemg, mut atgitemultinew ugjit ni'n. Atgitemultigw ugjit gilew aq gn'januaq. 29 Wejgu'aqal na'gwegl ta'n tujiw mimajuinu'g tluetaq,
‘Tetuji ulo'ltijig e'pijig ta'nig menaq un'janulti'gw,
gisna menaq angweiwa'tigwi mijua'ji'jg
gisna menaq wet sma'tigwi ugpusgunuaq.’
30 Na tujiw mimajuinu'g tluetaq, ‘Pajiji gitnm'titesnu.
Uliatew gm'tng nisa'lugwia'tij ta'n eimu'ti'gw
aq soqoqamigegl oqonitgwetoqsi'gw.’
31 Pa na mimajuinu'g tla'li'tij ni'n ta'n mo goqwei opla'tu, tala'lultaq gilew ta'n opla'taqatioq?”
Se'sus etli gujjiewto't
32 Tapusijig ji'nmug, na gitg gmutnesg, pem gl'taqana'tiji ugjit ne'po'qsilin maw Se'susal. 33 Ta'n tujiw peita'tij ge'gutnug tel wi'tmi'tij, “Waqan'tewatpat,” na etl gujjiewto't Se'sus maw tapusijig gmutnesg, newte'jit ugtinaqanmg aq igtig ugpatatujmg. 34 Se'sus teluet, “Gisiteget, gi'l na nujj, apigsigtug wegla mimajuinu'g muta mo geitu'ti'gw ta'n tela'taqati'tij.”
Na sma'gnisg elegetua'titl Se'susal utapsun toqo pas'g tepitultijig. 35 Na mimajuinu'g angaptmi'tij ms't ta'n teliaq ge's Lesui'paq niganpugultijig maligima'titl Se'susal. Teluejig, “Gisi ugs'tawiapni igtigi. Pa na negmewiss na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgaml megnpnn, ugs'tawi'sij.”
36 Sma'gnisg na elg penoqite'lma'titl Se'susal. Ela'tua'tij anawtigewei moqopa'q aq pewala'titl samqwalin. 37 Telima'titl, “Ugs'tawi'si, pa na elege'witewi's'p ugjit Lesui'paq.”
38 Na g'p'taq ta'n Se'sus gaqapijing ewi'gas'gl wegla glusuaqann, “Lesui'paq ugtelege'witemual.”
39 Newte'jit na gmutnesg ta'n gmetug gaqapijing anmimatl Se'susal. Telimatl, “Pa na gi'l na Nujiugs'tawi'wet, ugs'tawi'si aq maw ninen?”
40 Gatu na igtig gmutnes mo gesatmug ta'n gis tluelitl, aq telimatl, “Mu jipalawt Gjinisgam. Wijei telsumulg'p st'ge' negm. 41 Tetapusutasi'gw, muta mesnmu'g ta'n tel te'pmu'g, gatu negm mo goqwei opla'tugup.” 42 Na tujiw telimatl Se'susal, “Se'sus, migwite'lmites, ta'n tujiw pgisin gtelege'wa'gimg.”
43 Se'sus telimatl, “Teplumul, gisgug wijitgweiwites wa'so'q.”
Se'sus nepg
(Matiw 27.45-56; Malg 15.33-41; Sa'n 19.28-30)
44 Na panaemg mewlia'gweg, oqonitpaqiaq ta'n telgi'g umutgiwaq glapis si'st ajiej. 45 Ge's soqqwat, na mesgi'g elaqpilaqan tmsaqign ta'n gaqapitg gjia'sutuo'guomg pasgina's'g g'p'taq glapis epune'g. 46 Se'sus gesigawwet aq teluet, “Gisiteget gi'l na nujj, njijaqamij iga'l'g gpitng.” Ula na gis tluej, na nepg.
47 Ta'n tujiw niganpuguit sma'gnis nemitoq ta'n gis tliaq, gepmite'lmatl Gjinisgaml. Teluet, “Getloqo na getlamiesnaq ji'nmaq.”
48 Pugwelgig mimajuinu'g mawiepnig gatu nige' apajinmita'jig ta'n tujiw gis nemitu'tij ta'n goqwei gis tliaq. Ugpusgunual pem matte'mi'titl muta ulmajita'sultijig. 49 Gatu Se'sus witapa aq witapesgwa ta'n peji wije'wa'tipnn weja'tegemg Galaliewa'gig, gmetug gaqamultijig. Esgmatmi'tij nmituanew ta'n goqwei tliatew.
Se'sus utqutalut
(Matiw 27.57-61; Malg 15.42-47; Sa'n 19.38-42)
50 Na eig na'te'l ji'nm ta'n teluisit So'sep. Tleiawit Lesui'pewei utan teluisig Alimatia. Gelu'sit aq ms't wenn gepmite'lmatl. Na niganpugutuaji ta'siliji Lesui'pa. 51 Mo wel'te'tmug'p ta'n telsutmi'tip ugjit Se'susal gujjiewto'qslin. Pewalatl Gjinisgaml pgisinnin aq ilgwenanew ms't mimajuinu'g ugs'tqamug. 52 Eliet Piloteg aq pipanigesit gis utqutalan Se'susal. 53 Nisa'latl Se'susal gujjieweigtug aq oqonisgwa'latl atla'wegnigtug. Iga'latl elmalqeigtug ta'n gun'tew pitu' mulqata's'g'p. Na utqutaqan me' mnaq e'wa's'gtnug. 54 Na na'gweg ta'n ilajugtmi'tij atlasmutigisg'g gaqiaq aq atlasmutigisg'g poqtamgiaq.
55 Na e'pijig ta'n peji wije'wa'tipnn Se'susal weja'tegemg Galaliewa'gig wije'wa'titl So'sepal utqutaqane'gatig aq angama'titl ge's Se'susal utqutalut. 56 Na tujiw enmita'jig aq gisgaja'tu'titl weljema'gewe'l aq welima'qal mime'l ugjit mima'lanew Se'susal. Atlasmultijig atlasmutigisgug st'ge' ta'n ewi'gas'g Nisgamewei tplutaqan.