4
Vityi iyo ca tuhun i saha ra Ndyoo sa cuenda sa quɨhvɨ ñiyɨvɨ ra nu cua quitatu ñu. Yucuan cuenda cuñi si sa cuyuhu yo coto coo zuhva maa ndo sa cua catyi ra Ndyoo vatyi ma cuu quɨhvɨ ndo.
Ndisa vatyi sa ñihi maa yo Tuhun Vaha ra Ndyoo tañi i ñihi ñiyɨvɨ sahnu hebreo sii si. (Tuhun cuan cuu nu i catyi ra Ndyoo vatyi cua cuhva ra minoo nu cua quitatu yo), zoco ñá tyindyee si sii maa ñu vatyi ñá sino ndisa cuii iñi sii si.
Ta maa ñi maa yo sa sino iñi, cuu quɨhvɨ yo nu cua quitatu yo tañi sa catyi maa ra Ndyoo:
Sa cuxein ta sehi tuhin vatyi ñiyɨvɨ ña sino iñi sii,
Ma cuu quɨhvɨ ñu nu cua quitatu ñu.
Catyi ra Ndyoo. Tacuan i catyi ra vazu sa ndyaa listo si ndya quɨvɨ i ndɨhɨ zavaha ra ñuu ñiyɨvɨ.
Vatyi iyo nu i catyi ra tyehen sa cuenda quɨvɨ cu usa cuan: “I quitatu ra Ndyoo quɨvɨ cu usa cuan, ta ñá zatyiño ca ra quɨvɨ cuan.”
Ta iyo tucu nu catyi si tyehen: “Ndaha cuii ñi ma cuu quɨhvɨ ñu nu cua quitatu ñu sihin.” Catyi ra Ndyoo.
Iyo ca ñiyɨvɨ cua quɨhvɨ vatyi ñiyɨvɨ i ñihi tuhun cuan sa xihna ñi, ñá cuu quɨhvɨ ñu vatyi ñá tyaa ñu yahvi sii ra Ndyoo.
Yucuan cuenda i saha tucu ra Ndyoo inga saha sa cua cuu quɨhvɨ ñiyɨvɨ. I cahan ra Ndyoo sihin ra David, ta i nacatyi ra David tyehen, cuhva i catyi tucu ra Ndyoo inga saha zuun ñi cuhva tañi i catyi ra sihin ñiyɨvɨ hebreo ta sa naha:
Vityi tatu cuɨñɨ ndo sa quehin,
Ma zañihi ndo iñi ndo.
Tatu sa i sindyaca ra Josué sii ñiyɨvɨ nu cua quitatu ñu sa ndisa cuii, ma cahan ca ra Ndyoo inga saha sa cuenda inga quɨvɨ nu cua cuu quɨhvɨ ñiyɨvɨ nu cua quitatu ñu.
Zoco i cahan ra cuhva cuan vatyi cumañi ca quɨhvɨ ñiyɨvɨ ra Ndyoo nu cua quitatu ñu sa ndisa cuii.
10 Tatu sa quɨhvɨ minoo ra nu saha ra Ndyoo nu cua quitatu ra, sa zandoo ra cuan tyiño ra ta quitatu ra tañi i quitatu ra Ndyoo quɨvɨ sa ndɨhɨ zavaha ra ñuu ñiyɨvɨ.
11 Yucuan cuenda nanducu xaan yo cuhva quɨhvɨ yo nu cua quitatu yo yucuan; natyaa yo yahvi sii ra Ndyoo coto cuu yo tañi i cuu ñiyɨvɨ hebreo ta sa naha ta ma cuñihi yo saa yo.
12 Vatyi tandɨhɨ cuii tuhun cahan ra Ndyoo, ndito si, ta iyo xaan cuhva sihin si. Ñihi xaan si tañi minoo espada ta cuñihi si saa si ndya añima yo ta ndya sa siñi tuñi sii yo. Ta zañaha casi Tuhun Ndyoo sii yo ñaa sa sica iñi yo sihin añima yo tatu vaha si a ña vaha si.
13 Ñahñi maa sa cuu cuxehe nuu maa ra Ndyoo. Sito maa ra tandɨhɨ cuii sa zavaha tandɨhɨ ñiyɨvɨ nacahnu ñuu ñiyɨvɨ. Ta cua nacuhva cuenda yo sii ra tandɨhɨ cuii sa zavaha yo.
Ra Jesús cuu ra cu zutu ya cahnu
14 Ra Jesús, zehe ra Ndyoo cuu sii ra, ta maa ra cuu zutu ya cahnu sa cuenda yo ityi nuu ra Ndyoo ndya gloria. Yucuan cuenda natɨɨn cuenda vaha yo cuhva sa sino xaan iñi yo sii ra.
15 Vatyi ra cu zutu ya cahnu sa cuenda maa yo, cutuñi iñi ra ñaa cuenda cuñi yo zavaha yo cuatyi vatyi i nducu coto ihñi cuihna sii ra tandɨhɨ cuii cuhva tañi nducu coto ihñi ra sii maa yo, zoco ñá zavaha ra Jesús numinoo cuatyi.
16 Yucuan cuenda ña vaha sa yuhu yo. Nacaca xaan yo sii ra Ndyoo vatyi tyindyee ra sii yo. Ta cua tyindyee ra sii yo vatyi cua cundahvi iñi ra sii yo, ta cua zaha ra tumañi iñi sii yo ta tyindyee ra sii yo tatu iyo sa siñi ñuhu sii yo.