6
Saha maa ra Jesús sa casi ohon mil rayɨɨ
Ta sa ndɨhɨ cahan ra Jesús tuhun cuan, ta zɨquɨ cuahan ra ndya inga siyo miñi cahnu sa nañi Galilea. Ta inga zɨvɨ si cuu Tiberias.
Ta cuaha xaan ñiyɨvɨ ndyico sii ra vatyi i ndyehe ñu sa ndyityi i zavaha ra sihin ñiyɨvɨ cuhu nu i zanduvaha ra sii ñu.
Ta i ndaa ra Jesús minoo yucu, ta yucuan i sicundyaa ra sihin ra i casi ra.
Ta sa cuñi tahan si quɨvɨ coo minoo vico cuenda ñiyɨvɨ hebreo.
Ta nandyehe ra Jesús vatyi cuaha xaan ñiyɨvɨ ndyico sii ra, ta i catyi ra sihin ra Felipe: ¿Ndyamaa cua zata yo sa casi ñiyɨvɨ ya?
Tacuan i catyi ra vatyi cuñi ra ndyehe ra ñaa sa cua catyi ra Felipe vatyi sa sito ra Jesús ñaa sa cua zavaha ra.
Tacuan ta i catyi ra Felipe sihin ra: Vazu uñi mil peso pan, zoco ma ñihi si casi ñiyɨvɨ zuhva zuhva ñi.
Ta ra Andrés, minoo ra i casi ra Jesús cuu ra ta yañi ra Simón Pedro, ta maa ra Andrés cuan i catyi:
Iyo minoo ra luhlu ihya; ndyizo ra ohon tahan pan ta uu tahan tyiyaca. Zoco ñahñi ñi cuu si cuan nuu sa cuaha xaan ñiyɨvɨ ya.
10 Tacuan ta zɨquɨ i catyi ra Jesús: Catyi ndo sihin ñiyɨvɨ vatyi nacundyaa ñu. Catyi ra. Ta iyo cuaha cuhu yucuan, ta i sicundyaa ñiyɨvɨ tañi ohon mil sa maa ñi rayɨɨ (ta zɨquɨ ca ñu zɨhɨ ta sa ndyihi).
11 Tacuan ta i quihin ra Jesús pan cuan, ta sa yaha saha ra tyahvi ndyoo sii ra Ndyoo ta zɨquɨ i saha ra sii si sii ra i casi ra. Ta i zasa ra cuan sii si sii ñiyɨvɨ yucu yucuan. Ta tacuan tucu i zavaha ra sihin tyiyaca cuan. I saha ra ndya cuhva ndya sa ndaha iñi ñu.
12 Ta sa ndaha iñi ñu ta catyi ra Jesús sihin ra i casi ra: Naquihin ndo sa nandoo, ta tacuan ta ñahñi si cua tɨvɨ.
13 Tacuan ta i naquihin ra sii si, ta i zacutu ra usi uu tahan tyica sihin yɨquɨ pan cuan sa nandoo ta sa ndɨhɨ sasi ñiyɨvɨ.
14 Ta sa ndyehe ñiyɨvɨ cuan sa ndyityi i zavaha ra Jesús, i catyi ñu: Ndisa cuii vatyi ihya ra cuu ra sa ndyaa tyiño sa quisi ra ñuu ñiyɨvɨ ta cahan ra Tuhun Ndyoo. Catyi ñu.
15 Ta i tuu iñi ra Jesús vatyi cuñi ñu quisi tɨɨn ñu sii ra ta zañiñi ñu sii ra vatyi cuu ra minoo rey, ta sa sito ra cuhva cuan i quita ra yucuan ta cuahan ra minoo yucu maa ñi maa ra.
Sica ra Jesús nu ndutya
16 Ta sa cuaa cuan cuahan ra i casi ra Jesús ndya yuhu miñi cuan.
17 Ta i quɨhvɨ ra minoo barco, ta i quisaha yaha zava ra miñi cuan vatyi cuñi ra cuhun ra ñuu Capernaum. Ta sa cuaa cuu si cuhva cuan, ta tañaha ca nasaa ra Jesús.
18 Ta ñihi xaan i quisaha canda ndutya vatyi ñihi xaan ñoho tatyi.
19 Ta cuhva sa i yaha ra tañi minoo ohon a iñu kilómetro, tacuan ta zɨquɨ i ndyehe ra sii ra Jesús. Sica ra nu ndutya, ta tuhva ra sii barco cuan. Ta i yuhu xaan ra i casi ra.
20 Zoco i catyi ra Jesús: Zuun yuhvi cui. Ma yuhu ndo.
21 Tacuan ta zɨquɨ i cuñi xaan ra i casi ra vatyi naquɨhvɨ ra Jesús sisi barco. Ta sa i quɨhvɨ ra, ta yatyi cuii ñi i saa tu nu cuahan ra.
Nanducu ñiyɨvɨ sii ra Jesús
22 Cundisi inga quɨvɨ ta i sito ñiyɨvɨ sa nandoo inga siyo miñi cuan vatyi sa cuahan ra i casi ra Jesús sihin sa minoo barco sa sindyaa yucuan, ta ña cuahan ra Jesús sihin ra.
23 Zoco cuhva cuan ta i saa inga ca barco, yutu i quita ñuu cahnu Tiberias. I saa tu yatyi ñi nu i sasi ñiyɨvɨ pan sa yaha saha ra Jesús tyahvi ndyoo sii ra Ndyoo.
24 Tacuan ta sa ndyehe ñiyɨvɨ vatyi yoñi ra Jesús yucuan ta nu ra i casi ra, tacuan ta zɨquɨ i quɨhvɨ ñu sisi barco sa i saa cuan, ta cuahan ñu ndya ñuu Capernaum cua nanducu ñu sii ra Jesús.
Ra Jesús cuu pan sa saha sa cundito ñiyɨvɨ
25 Ta sa i saa ñiyɨvɨ inga siyo miñi cuan, i nañihi ñu sii ra Jesús ta nducu tuhun ñu: Maestro, ¿ama i soon ihya? Catyi ñu.
26 Ta i catyi ra Jesús sihin ñu: Sa ndisa catyi sihin ndo, nanducu ndo sii vatyi i sasi ndo, ta ndaha iñi ndo. Yɨvɨ sa cuenda vatyi i cutuñi iñi ndo sa ndyityi i zavehi.
27 Ma zatyiño ndo maa ñi sa cuenda ndyayu sa cua casi ndo vatyi cunaa si cuan. Vaha ca zatyiño ndo sa cuenda ndyayu sa cua coo tandɨhɨ tyiemvu, ndyayu sa cua cuhva sa cundito ndo tandɨhɨ tyiemvu. Ihya ndyayu cua cuhva ra i quisi ndya gloria vatyi maa ra Ndyoo Zutu yo saha cuhva cuan sii ra sa cuhva ra. (Tacuan i catyi ra Jesús.)
28 Tacuan ta i nducu tuhun ñiyɨvɨ sii ra: ¿Ñaa sa cuñi si zavaha ndi ta cua zavaha ndi tandɨhɨ cuii cuhva cuñi ra Ndyoo? Catyi ñu.
29 Ta i nacahan ra Jesús ta catyi ra sihin ñu: Ihya cuu sa cuñi ra Ndyoo zavaha ndo. Sino iñi ndo sii ra i tasi ra.
30 Tacuan ta zɨquɨ i nducu tuhun ñu sii ra: ¿Ñaa zeña cua zañohon sii ndi ta ndyehe ndi ta sino iñi ndi suun? ¿Ñaa sa cua zavohon?
31 Ñiyɨvɨ sahnu sii ndi ta sa naha, i sasi ñu maná sisi cuhu tañi catyi tutu ra Ndyoo: “Saha maa ra Ndyoo pan sa quisi ndya ityi zɨquɨ vatyi casi ñu.”
32 Tacuan ta i catyi ra Jesús sihin ñu: Sa ndisa catyi sihin ndo vatyi yɨvɨ ra Moisés saha pan sa quisi ndya ityi zɨquɨ. Ra Ndyoo Zuti cuu ra saha pan sa cuu pan sa quita ityi zɨquɨ sa ndisa cuii.
33 Vatyi pan sa saha maa ra Ndyoo cuu ra i quita ndya andɨvɨ ta saha ra sa cundito ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ.
34 Tacuan ta i catyi ñiyɨvɨ sihin ra: Tata, cuhva pan cuan sii ndi tandɨhɨ cuii tyiemvu.
35 Ta i catyi ra Jesús sihin ñu: Yuhvi cui pan sa saha sa cundito ñiyɨvɨ. Ñiyɨvɨ cua sino iñi sii, ma cuzoco ca ñu ndaha ñi. Ta ma cu‑ityi ca ñu numinoo saha.
36 Zoco tañi sa catyi sihin ndo vatyi vazu sa ndyehe ndo sii, zoco ña sino iñi ndo sii.
37 Tandɨhɨ ñiyɨvɨ sa saha ra Ndyoo Zuti sii, cua sino iñi ñu sii. Ta ñu sino iñi sii, ma tave sii ñu ityi sata.
38 Vatyi ña quite ndya gloria sa zavehi cuhva cuñi mi, zoco vasi vatyi cua zavehi cuhva cuñi ra i tasi sii.
39 Ta ihya cuu sa cuñi ra i tasi sii vatyi ma zacunei numinoo ñiyɨvɨ sa i saha ra sii. Zoco cua zanandote sii tandɨhɨ ñu quɨvɨ cua tyicuhva ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ.
40 Cuhva cuñi ra Ndyoo Zuti cuu, tandɨhɨ ñiyɨvɨ sa ndyehe sii Zehe ra ta sino iñi ñu sii ra, cua cundito ñu tandɨhɨ tyiemvu. Ta cua zanandote sii ñu quɨvɨ cua tyicuhva ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ. Tacuan i catyi ra Jesús.
41 Ta sa ndɨhɨ cahan ra tacuan, ta zɨquɨ i quisaha natuhun xaan ra hebreo vatyi catyi ra Jesús: “Yuhvi cui pan sa i quita ndya andɨvɨ.”
42 Ta i catyi ñu: ¿Atu yɨvɨ ra Jesús cuu ra ya, zehe ra José? Sito yo sii zutu ra ta sii zɨhɨ ra. ¿Ñacu catyi ra vatyi ra i quita ndya andɨvɨ cuu ra?
43 Tacuan ta i catyi ra Jesús: Ma natuhun tahan xaan ndo.
44 Yoñi sa cuu sino iñi sii tatu ma tyindyee ra Ndyoo Zutu yo sii ra cuan. Ra Ndyoo i tasi sii. Ta cua zanandote sii ñiyɨvɨ cuan quɨvɨ cua tyicuhva ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ.
45 Sisi libro i tyaa ra profeta catyi si tyehen: “Cua zacuaha ra Ndyoo sii tandɨhɨ ñu.” Catyi si. Tacuan cu si, ta tandɨhɨ ñiyɨvɨ sa siñi ta cutuhva ñu sa zacuaha ra Ndyoo Zutu yo, cua sino iñi ñu sii.
46 Yoñi numinoo ñiyɨvɨ sa ndyehe sii ra Ndyoo Zutu yo. Minoo tuhun ñi ra i ndyehe cuu ra i quita ndya nu ndyaa ra Ndyoo.
47 Sa ndisa catyi sihin ndo vatyi ra sa sino iñi sii, sa ñihi ra sa cundito ra tandɨhɨ tyiemvu.
48 Yuhvi cui pan sa saha sa cundito ñiyɨvɨ.
49 I sasi ñiyɨvɨ sahnu sii ndo maná sisi cuhu, zoco sihi ñu.
50 Ta quehin tuhun pan sa quisi ndya andɨvɨ vatyi cua casi ñiyɨvɨ sii si, ta ma cuu ñu.
51 Ta yuhvi cui pan ndito sa i quita ndya andɨvɨ. Ta ñiyɨvɨ sa cua casi pan ya, cua cundito ñu tandɨhɨ cuii tyiemvu. Ta pan sa cua cuhve cuu coño ñuhi. Cua cuhve sii si vatyi tacuan ta cua cundito ñiyɨvɨ sihin ra Ndyoo.
52 Tacuan i catyi ra Jesús, ta zɨquɨ i quisaha natuhun tahan xaan ra hebreo sihin tahan ra ta catyi ra: ¿Yozo caa cuu cuhva ra ya coño ñuhu ra casi yo?
53 Tacuan ta i catyi ra Jesús sihin ra: Sa ndisa catyi sihin ndo vatyi tatu ma casi ndo coño ñuhu ra i quisi ndya gloria ta coho ndo nɨñɨ ra, ma cundito añima ndo.
54 Ñiyɨvɨ sa cua casi coño ñuhi ta coho ñu nɨñi, cua cundito añima ñu, ta cua zanandote sii ñu quɨvɨ cua tyicuhva ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ.
55 Vatyi coño ñuhi cuu sa ndisa ndyayu, ta nɨñi cuu sa ndisa sa coho ñiyɨvɨ.
56 Ñiyɨvɨ sa cua casi coño ñuhi ta coho ñu nɨñi, ɨɨn ñi cua cuu ñu sihin, ta ɨɨn ñi cua cui sihin ñu.
57 Tañi sa tasi ra Ndyoo ndito sii ta ndite sa cuenda ra, ta zuun ñi cuhva, ñiyɨvɨ sa cua casi coño ñuhi, cua cundito añima ñu sa cuenda mi.
58 Ta ihya cuu pan sa i quita andɨvɨ. Ña iyo si tañi maná sa sasi ñiyɨvɨ sahnu sii ndo ta sihi ñu; vatyi ñiyɨvɨ cua casi pan sa quehin tuhun, cua cundito ñu tandɨhɨ cuii tyiemvu sihin ra Ndyoo.
59 I zacuaha ra Jesús cuhva ya nu titahan ñiyɨvɨ sisi vehe ñuhu ñuu Capernaum.
Ihya tuhun saha si cuhva coto yo yozo caa cundito yo tandɨhɨ cuii tyiemvu
60 Ta sa i siñi ñiyɨvɨ ndyico sii ra Jesús cuhva cahan ra ta cuaha xaan ñu catyi ñu: Yɨɨ xaan cuhva cahan ra. Yoñi sa cuu cutuñi iñi sa cahan ra. Catyi ñu.
61 Zoco i tuu iñi ra Jesús cuhva natuhun tahan xaan ñu ndyico sii ra sa cuenda cuhva i cahan ra, ta i catyi ra sihin ñu: ¿Atu ña tahan iñi ndo tuhun cuan?
62 ¿Ta yozo caa tatu ndyehe ndo sii ra i quita ndya gloria nandaa tucu ra ndya nu i quita ra? ¿Ñaa sa cua caca iñi ndo?
63 Tatyi Ii cuu sa saha sa cundito añima ñiyɨvɨ. Ñahñi tyindyee coño ñuhu ñu. Tuhun quehin sihin ndo cuu sa cuenda añima ndo, ta saha si sa cundito añima ndo.
64 Zoco iyo zuhva ndo sa ña sino iñi ndo. Tacuan catyi ra Jesús vatyi sa sito ra ndya sa xihna ñi yoo ñu cuu ñu sa ña sino iñi ta yoo ra cua xico tuhun sii ra.
65 Ta i catyi ra: Yucuan cuenda catyi vatyi yoñi numinoo ndo ta cuu sino iñi ndo sii tatu ma cuhva ra Ndyoo Zuti cuhva cuan sii ndo.
66 Ta sa ndɨhɨ cahan ra Jesús cuhva cuan, ta cuaha ñiyɨvɨ ndyico sii ra, i zandoo ñu sii ra ta ñá sindyico ca ñu sii ra.
67 Tacuan ta zɨquɨ i catyi ra Jesús sihin sa usi uu tahan ra i casi ra: ¿Atu cua cuhun ndɨhɨ tucu ndoho?
68 Ta i nacahan ra Simón Pedro ta catyi ra: Tata, ¿Yoo sihin cuhun ndi? Moo cuu ra nacatyi sihin ndi yozo caa cua ñihi ndi sa cundito ndi tandɨhɨ tyiemvu.
69 Ta sa sino iñi maa ndi ta nacoto vaha ndi vatyi yoho cuu ra Cristo, zehe ra Ndyoo ndito.
70 Ta i nacahan ra Jesús ta catyi ra: I casi sii ndo sa usi uu tahan ndo, ta minoo ndo cuu minoo cuihna. Catyi ra.
71 I cahan ra Jesús cuhva ya sa cuenda ra Judas Iscariote zehe ra Simón vatyi maa ra cuu ra cua xico tuhun sii ra. Ta minoo sa usi uu tahan ra i casi ra cuu ra.