10
Cuhva i zacuaha ra Jesús vatyi ña vaha cua zandoo minoo ra ñazɨhɨ ra
I quita ra Jesús ñuu Capernaum, ta cuahan ra nu cu si Judea inga siyo yuu Jordán. Yucuan, cuaha xaan ñiyɨvɨ i titahan nu ndyaa ra, ta inga saha i zacuaha ra sii ñu tañi cuhva sa tuhva ra.
Ta zɨquɨ i quisi ra fariseo nu ndyaa ra Jesús, ta i ndaca tuhun ra sii ra Jesús ta catyi ra: ¿Atu iyo ley sa zandoo minoo rayɨɨ sii ñazɨhɨ ra? Tacuan cahan ra vatyi cuñi ra fariseo tyaa ra cuatyi sata ra Jesús.
Ta i ndaca tuhun ra Jesús sii ra: ¿Ñaa sa i catyi ra Moisés?
Ta i catyi ra fariseo: Saha ra Moisés cuhva sa sino minoo tutu, ta zɨquɨ cuu zandoo ra sii ña sihin ley.
Ta i catyi ra Jesús sihin ra: I saha ra Moisés ley cuan sii ndo vatyi ñihi xaan iñi ndo.
Zoco sa xihna ñi i zavaha ra Ndyoo tandɨhɨ sa iyo ñuu ñiyɨvɨ, ta i zavaha ra minoo rayɨɨ ta minoo ñaha.
Ta yucuan cuenda cua zandoo rayɨɨ sii zutu ra ta sii zɨhɨ ra, ta cua cu‑ɨɨn ra sihin ñazɨhɨ ra.
Sa nduu tahan ñu cua nduu ñu tañi minoo ñi. Cuhva sa ndyehe ra Ndyoo sii ñu, minoo ñi ñiyɨvɨ cuu ñu.
Cuu, ña vaha zandoo rayɨɨ sii ñazɨhɨ ra. Nu maa ña ta ma zandoo ña sii maa ra vatyi ra Ndyoo i zandu‑ɨɨn ra sii ñu.
10 Ta sisi vehe i ndaca tuhun ra i casi ra Jesús sii ra ñaa tuhun cuu si cuan.
11 Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Ra zandoo sii ñazɨhɨ ra ta quihin ra inga ñaha, yucuan cuu ra iyo cuatyi vatyi ña ndoo zavaha ra sihin ñazɨhɨ ra.
12 Tacuan tucu ñaha zandoo sii yɨɨ ña ta cuhun ña sihin inga rayɨɨ, iyo cuatyi ña vatyi ña ndoo zavaha ña.
Cuhva i zoco ñaha ra Jesús sii sa ndyihi
13 Tacuan ta zɨquɨ i quisi ndyaca ñiyɨvɨ sii sa ndyihi nu ndyaa ra Jesús vatyi cua tyizo ra ndaha ra sii si ta cahan ra sihin ra Ndyoo. Ta i catyi ra i casi ra Jesús sihin ñiyɨvɨ cuan vatyi ma quisi ñu.
14 Ta i ndyehe ra Jesús, ta i cuxaan ra ta catyi ra: Ma cahan ndo. Naquisi ndyaca maa ñu sii sa ndyihi sii, vatyi tatu cuñi ñiyɨvɨ sa cua cundyaca ñaha ra Ndyoo sii ñu, cua sino iñi ñu sii, tañi sino iñi sa ndyihi ya.
15 Ndisa cuii sa quehin vatyi ñiyɨvɨ ña sino iñi tañi sino iñi sa ndyihi ya, ña saha ñu sa cundyaca ñaha ra Ndyoo sii ñu.
16 Ta i quihin ra sii sa ndyihi, ta i tyizo ra ndaha ra sii minoo minoo si. Ta i catyi ra: Nacuhva ra Ndyoo sa vaha sii ndo.
Cuhva i cahan minoo ra yoco, cuca sihin ra Jesús
17 Ta sa quita ra Jesús, ta i quisi minoo ra. Sino xaan ra, ta i sicuɨñɨ sɨtɨ ra nuu ra Jesús. Ta i ndaca tuhun ra sii ra: Maestro, vaha xaan ra cuun. ¿Ñaa sa cua zavehi, ta ñihi tahvi añime gloria?
18 Ta i catyi ra Jesús sihin ra: ¿Ñacu catyun vatyi vaha xaan ra cui? Minoo tuhun ñi ra vaha iyo, ra Ndyoo.
19 Sa siton tandɨhɨ ley ra Ndyoo: Ma cuhun minoo ñaha tatu yɨvɨ ñazɨhun cuu. Ma cahñun ñiyɨvɨ. Ma cohon cuendu sata ñiyɨvɨ. Ma zandavi ñohon sii ñiyɨvɨ. Tyoon yahvi sii zutun ta sii zɨhun.
20 Ta ra cuan i nacahan ra: Tacuan iyo mi ndya ta luhli. Catyi ra.
21 Ta i cuñi xaan ra Jesús sii ra ta catyi ra: Cumañi minoo ñi ca cuhva suun. Cuahan ta xicon tandɨhɨ sa iyo suun, ta cuhvon xuhun cuan sii ñiyɨvɨ ndahvi. Ta ma cumañi si suun nu cua soon gloria. Ta zɨquɨ quisi cundyicon sii.
22 Ta sa siñi ra cuan cuhva cuan ta i nducuihya xaan iñi ra ta cuahan ra vatyi cuca xaan ra (ta ñá cuñi ra sa zanaa ra xuhun ra).
23 Ta i nandyehe ra Jesús siconduu nu yucu ñiyɨvɨ ndyico sii ra ta catyi ra: Yɨɨ xaan ta cuu quɨhvɨ ñiyɨvɨ cuca nu ndyaca ñaha ra Ndyoo.
24 Ta iyo xaan i cuñi ñu sihin cuhva cahan ra Jesús. Ta i catyi tucu ra Jesús sihin ñu: Zehe luhli, yɨɨ xaan cua quɨhvɨ minoo ra iyo xaan ndaha tyiño nu ndyaca ñaha ra Ndyoo vatyi sica iñi ra vatyi cua tyindyee ndaha tyiño ra sii ra ta cua cuu quɨhvɨ ra.
25 Yɨɨ ca quɨhvɨ minoo ra cuca nu ndyaca ñaha ra Ndyoo ta zɨquɨ ca minoo camello yaha tɨ xuu minoo yɨcuɨ tɨcuɨ.
26 Ta sa siñi ñu cuan cuhva cuan ta iyo xaan i cuñi ñu. Ta i natuhun tahan ñu. Ta i ndaca tuhun ñu sii ra Jesús: ¿Yoo ñiyɨvɨ cua cacu ta ma cuhun ñu andyaya?
27 Ta i ndyehe ra Jesús sii ñu ta catyi ra: Ma cuu zavaha ñiyɨvɨ cuhva cuan, zoco Ndyoo cuu zavaha ra vatyi Ndyoo ñahñi sa yɨɨ nuu ra.
28 Ta zɨquɨ i catyi ra Pedro: Tata, nduhvi sa zandoo ndi tandɨhɨ ndaha tyiño ndi, ta ndyico ndi suun.
29 Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Ndisa cuii sa quehin sihin ndo vatyi ra zandoo vehe ra, a yañi ra, a cuhva ra, a zutu ra, a zɨhɨ ra, a ñazɨhɨ ra, a ñuhu ra sa cuenda mi ta sa cuenda Tuhun Ndyoo
30 cua ñihi ra cuaha xaan ca ihya ñuu ñiyɨvɨ tañi minoo ziendu ca vehe ra, ta yañi ra, ta cuhva ra, ta zɨhɨ ra, ta zehe ra, ta ñuhu ra vazu cua tahan ra tundoho. Zoco inga ñuu ñiyɨvɨ cua cundito ra tandɨhɨ cuii tyiemvu.
31 Ta cuaha xaan ñiyɨvɨ ñiñi vityi, yɨvɨ ñiyɨvɨ ñiñi cua cuu ñu. Ta ñiyɨvɨ ña ñiñi, cua nduu ñu ñiyɨvɨ ñiñi xaan.
Nacatyi ra Jesús inga saha vatyi cua cahñi ñiyɨvɨ sii ra
32 Tacuan ta zɨquɨ cuahan ra ityi ñuu Jerusalén. Ityi nuu iñi ra Jesús, ta ityi sata vasi ra i casi ra, ta iyo xaan cuñi ra. Ta ñiyɨvɨ ndɨhɨ sihin ra, yuhu xaan ñu. Tacuan ta i cana ra Jesús sii sa usi uu tahan ra ndya zava, ta i nacatyi ra sihin ra tandɨhɨ cuhva sa cua cuu sii ra.
33 Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Ndyehe ndo vatyi sa cuahan yo ityi ñuu Jerusalén nu cua xico tuhun ñiyɨvɨ sii ra i quisi ndya gloria. Ta cua tɨɨn ra zutu nahnu ta ra maestro cuenda ley sii ra. Ta cua catyi ra cuan vatyi cua cuu ra. Ta cua cuhva ra sii ra sii ñiyɨvɨ sa yɨvɨ ñiyɨvɨ hebreo cuu.
34 Ta cua vacu ndyaa ñu sii ra. Ta cua cañi xaan ñu sii ra. Ta cua tyicu zɨɨ ñu sii ra. Ta cua cahñi ñu sii ra. Zoco sa cu uñi quɨvɨ ta cua nandoto tucu ra sisi sa i sihi ra.
I sica ra Jacobo ta ra Juan minoo tumañi iñi sii ra Jesús
35 Ta zɨquɨ i tuhva ra Jacobo ta ra Juan nu ndyaa ra Jesús. Zehe ra Zebedeo cuu sii nduu tahan ra. Ta i catyi ra: Maestro, cuñi ndi zavohon minoo tumañi iñi sa sica ndi suun.
36 Ta i ndaca tuhun ra Jesús sii ra ta catyi ra: ¿Ñaa sa cuñi ndo zavehi?
37 Ta i catyi ra: Cuhvon vatyi quɨvɨ cua cundyaca ñohon ta cua cundyaa maa ndi suhun. Minoo ndi siyo cuohon ta minoo ndi siyo zatyun.
38 Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Ña sito ndo ñaa sa sica ndo. ¿Atu cundyee ndoho ndyehe ndo tundoho tañi tundoho cua ndyehe mi?
39 Ta i catyi ra: Cundyee iñi ndi. Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Ndisa cuii cua ndyehi tundoho, ta cua ndyehe ndo tundoho sa cuenda mi.
40 Zoco sa cundyaa ndo siyo cuehi ta siyo zatyi, ña tahan si sa yuhvi cuhva. Maa ra Ndyoo cua catyi yoo ra cua ñihi ndatu cuan.
41 Ta sa siñi inga sa usi tahan ra i casi ra Jesús, ta i cuxaan ra sihin ra Jacobo ta ra Juan.
42 Ta i cana ra Jesús sii ra ta catyi ra: Sa sito maa ndo cuhva ndyaca ñaha ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ. Iyo ra cu nuu, ta zacoto ra sii tandɨhɨ ñiyɨvɨ vatyi ndyaca ñaha ra sii ñu.
43 Zoco ña tacuan cuu si sa cuenda ndoho. Zama si cuhva. Tatu cuñi minoo ra cuu ra ra cahnu, natyindyee ra sii ra tahan ra.
44 Ta yoo ra cuñi sa cuu ra minoo ra cahnu ityi nuu ra Ndyoo, nanduu ra muzu sii tandɨhɨ ndo.
45 Vatyi cuhva ndya ra i quisi ndya gloria, ta ña vasi ra sa vatyi tyindyee ñiyɨvɨ sii ra. Vasi ra sa tyindyee ra sii ñiyɨvɨ. Tacuan iyo ra. Ta yucuan cuenda cua cuu ra sa cuenda ñiyɨvɨ, ta zɨquɨ cuu quɨhvɨ ñu gloria.
I zanduvaha ra Jesús sii minoo ra cuaa, ra nañi Bartimeo
46 I saa ra Jesús ñuu Jericó, ta cuhva sa cua quita tucu ra ñuu cuan sihin ra i casi ra ta i sindyico cuaha xaan ñiyɨvɨ sii ra. Ta minoo ra cuaa, ra nañi Bartimeo, zehe ra Timeo, ndyaa ra ityi vatyi caya ra.
47 Ta sa sito ra vatyi ra Jesús, ra ñuu Nazaret, cua yaha ityi cuan ta i cana saa ra ta catyi ra: ¡Jesús, yoho cuu ñiyɨvɨ sii ra rey David, cundahvi iñun sii!
48 Cuaha xaan ñiyɨvɨ catyi sihin ra nacutaxi ra, zoco ñihi ca nduu ra cana saa ra, ta catyi ra: ¡Yoho ñiyɨvɨ ra David, cundahvi iñun sii!
49 Tacuan ta i sicuɨñɨ ra Jesús ta i catyi ra: Cana ndo sii ra. Ta i cana ñu sii ra cuaa ta catyi ñu: Zanduzɨɨ iñun, ta nduviton vatyi cana ra Jesús suun.
50 Ta ta sica cuii ñi i nduvita ra, ta i zandoo ihno ra zahma ndisi ra. Ta i tuhva ra sii ra Jesús.
51 Ta i ndaca tuhun ra Jesús sii ra: ¿Ñaa sa cuñun zavehi suhun? Ta i catyi ra cuaa cuan: Maestro, cuñi zanduvohon nui.
52 I catyi ra Jesús sihin ra: Sa cuu cuhun. Sa nduvohon vatyi i sino iñun. Ta zuun ñi caa cuhva cuan ndaha nandyehe ñi ra cuaa cuan. Ta cuahan ra sihin ra Jesús.