13
Uu tahan quɨtɨ quiñi caa
I sicuɨñɨ ndyei nu ñiyɨtɨ yuhu tyañuhu, ta i ndyehi vatyi minoo quɨtɨ quiñi caa i quita sisi tyañuhu. Usa tahan xiñi tɨ, ta usi tahan ndɨquɨ tɨ. Tahan tahan ndɨquɨ tɨ ñoho minoo corona. Ta tahan tahan xiñi tɨ ndyizo si minoo tuhun quiñi.
Quɨtɨ sa i ndyehi, caa tɨ tañi caa minoo cuɨñɨ. Zoco saha tɨ caa tañi saha oso, ta yuhu tɨ cuu tañi yuhu ndicaha. Ra dragón saha cuhva maa ra sii tɨ. Saha ra sa cundyaca ñaha tɨ, ta sa coo xaan cuhva sii tɨ.
Minoo xiñi quɨtɨ cuan, ndyehi vatyi sa ñicuehe si, ta yucuan cuenda cuñi cuu tɨ. Zoco i nduvaha tɨ nu ñicuehe tɨ, ta iyo xaan i cuñi tandɨhɨ ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ, ta i sindyico ñu sii quɨtɨ quiñi caa cuan cuhva i ndyehi.
Cua zacahnu ñu sii ra dragón vatyi saha xaan ra cuhva sii quɨtɨ cuan, ta cua zacahnu tucu ñu sii quɨtɨ cuan, ta catyi ñu: Yoñi sa iyo cuhva sii tañi iyo cuhva sii quɨtɨ ya. Tatu cahñi tahan ñiyɨvɨ sihin tɨ, zoco ma zahacanaa ñu sii tɨ.
Saha dragón cuan vatyi zacahnu quɨtɨ cuan zuun ñi sii maa tɨ sihin cuhva cahan tɨ, ta cua cahan tɨ ndya vaha ñi sii ra Ndyoo. Ta uu xico uu yoo cua cundyaca ñaha tɨ.
Ta quiñi xaan cua cahan tɨ sii ra Ndyoo, ta cua cahan tɨ ndya vaha ñi sii zɨvɨ ra Ndyoo ta cuenda nu ndyaa ra Ndyoo ta cuenda tandɨhɨ ñu sa iyo andɨvɨ.
Ta cua ñihi tɨ cuhva cahñi tahan tɨ sihin ñiyɨvɨ ñoho cuenda ra Ndyoo, ta cua zahacanaa tɨ. Ta cua ñihi tɨ cuhva cundyaca ñaha tɨ sii tandɨhɨ ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ vazu zɨɨn zɨɨn tata ñu ta zɨɨn zɨɨn zahan cahan ñu ta zɨɨn zɨɨn ñuu ñu.
Ta ra cu Mvee Ticatyi ra Ndyoo, cuee ca sa sino ñuu ñiyɨvɨ ta sa tyaa ra Ndyoo cuhva vatyi cua cuu ra, ta cumi ra minoo libro ndyaa zɨvɨ ñiyɨvɨ cua cacu. Ta tandɨhɨ ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ tatu ña ndyaa zɨvɨ ñu nu libro cuan, cua zacahnu ñu sii quɨtɨ quiñi caa cuan.
Tatu ndyaa zoho ndo, tyizoho ndo sa quehin.
10 Tatu cua tɨɨn ñiyɨvɨ sii ndo ta tyihi ñu sii ndo vehe caa, cuee ca cua quɨhɨ ndazi tucu maa ñu cua zacuu ra Ndyoo. Ta ra cua cahñi sii ndo sihin mityi, cua cuu tucu maa ra sihin mityi. Yucuan cuenda cundyee xaan iñi ndo, ta cunɨɨ xaan iñi ndo sii ra Ndyoo.
11 Yaha cuan ta zɨquɨ i ndyehi vatyi quita inga quɨtɨ quiñi caa sisi ñuhu. Ndyaa ndɨquɨ tɨ tañi ndɨquɨ mvee ticatyi, zoco cahan tɨ tañi cahan minoo dragón.
12 Iyo tandɨhɨ cuii cuhva sii tɨ tañi iyo sii inga quɨtɨ sa quisi sa xihna ñi, ta yucuan cuenda zañiñi tɨ sii ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ vatyi zacahnu ñu sii inga quɨtɨ sa xihna ñi cuan. Maa tɨ cuu quɨtɨ yaha xaan iñi cuehe xiñi, zoco i nduvaha tɨ, ta ñá sihi tɨ.
13 Ta quɨtɨ sa quita sisi ñuhu cuan, i zavaha xaan tɨ sa ndyityi nahnu ndya cuhva cuu sii tɨ zacoon tɨ ñúhu sa quita andɨvɨ nu ñuhu ñuu ñiyɨvɨ. Ta i ndyehe ñiyɨvɨ cuhva zavaha tɨ.
14 Ta sihin sa ndyityi sa cuu zavaha tɨ ityi nuu quɨtɨ sa xihna ñi cuan, cua zandavi ñaha tɨ sii ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ ta zɨquɨ cua catyi tɨ sihin ñu vatyi nazavaha ñu minoo ndyoo yutu cuhva caa inga quɨtɨ cuan. Maa tɨ cuu quɨtɨ ñicuehe xiñi sihin mityi, zoco ñá sihi tɨ.
15 Ta cua ñihi quɨtɨ cu uu cuan cuhva ta cua cuhva tɨ sa cundito sa i zavaha ñiyɨvɨ cuhva caa quɨtɨ sa xihna ñi cuan. Ta cua cuu cahan si, ta cua catyi si vatyi cua cahñi ñiyɨvɨ sii tandɨhɨ ñiyɨvɨ ña zacahnu sii si.
16 Ta cua tava tucu si tyiño vatyi cua cundyaa minoo marca sii tandɨhɨ ñiyɨvɨ a siyo ndaha cuaha ñu a yɨquɨ nuu ñu. Cua ñihi tandɨhɨ ñiyɨvɨ marca cuan vazu cahnu ñu a luhlu ñu a cuca ñu a ndahvi ñu ta vazu muzu cuu ñu ta vazu yɨvɨ.
17 Ta yoñi cua cuu zata ta yoñi cua cuu xico tatu ña ndyaa marca cuan sii ñu a ndyaa zɨvɨ quɨtɨ cuan sii ñu a minoo número sa cuenda zɨvɨ tɨ.
18 Ihya cuñi si sa coo xaan sa siñi tuñi sii yo. Yoo ndoho iyo xaan sa siñi tuñi sii, nacañi iñi ndo sa cuenda número sii quɨtɨ cuan vatyi número sii minoo rayɨɨ cuu si. Iñu ziendu uñi xico iñu cuu número cuan.