3
Tyiño i tasi ra sii ñu ñuu Sardis
Tyaa tucun minoo carta sii ra zacuenda sii ñu sino iñi ñuu Sardis. Tyehen catyun: “Ihya cuu tuhun cahan ra iyo sa usa tahan cuhva sii Tatyi Ii ra. Ta cumi tucu ra sa usa tahan tiñoo, ta tyehen catyi ra: Site cuhva iyo ndo. Catyi ñiyɨvɨ vatyi sino xaan iñi ndo ta sa ndito ndisa cuii añima ndo, zoco ña ndisa sa ndito añima ndo vatyi sa ndoyo ñuhu ndo.
Zacuenda ndo sii ndo, ta zanduvaha ndo cuhva zavaha ndo coto ndoyo ñuhu ndɨhɨ ndo. Sa ndyehi vatyi ña vaha cuhva zavaha ndo ityi nuu ra Ndyoo.
Nacohon iñi ndo cuhva i zacuaha ñiyɨvɨ sii ndo, ta zavaha ndo sii si. Zandoo ndo sa ña vaha sa zavaha ndo. Tatu ma cundyaa listo ndo ta zavaha ndo sa vaha, cua quisi zɨquɨ ndo tañi cua quisi minoo ra zuhu vatyi ma coto ndo ñaa cuhva cua sei.
Iyo zuhva ca ñiyɨvɨ nu yucu ndo sa ña zavaha cuatyi. Cua cuhun ñu sihin mi, ta cua ndɨhvɨ ñu zahma cuisi vatyi ñiyɨvɨ vaha xaan cuu ñu.
Ta ñiyɨvɨ zahacanaa sii cuihna, zuun ñi cua ndɨhvɨ ñu zahma cuisi, ta ma zanei zɨvɨ ñu nu libro sa ndyaa zɨvɨ ñiyɨvɨ cua cundito sihin ra Ndyoo. Ityi nuu ra Ndyoo Zuti ta ityi nuu ángel cua catyi vatyi ñiyɨvɨ sii mi cuu sii ñu.
Tatu ndyaa zoho ndo tyizoho ndo cuhva catyi Tatyi Ii sihin ñu sino iñi.”
Tyiño i tasi ra sii ñu ñuu Filadelfia
Tyaa tucun minoo carta sii ra zacuenda sii ñu sino iñi ñuu Filadelfia, ta tyehen catyun: “Ihya cuu tuhun cahan ra ii xaan, ta ra ndisa cuii cuu ra. Cumi ra ndaha tɨcuɨ ra rey David (cuñi si catyi si vatyi iyo xaan cuhva sii ra tañi i sicoo sii ra rey David), tatu nuña ra yoñi cuu nacazi. Ta tatu nacazi ra, yoñi cuu nuña.
Site tandɨhɨ sa vaha sa zavaha ndo. Sehi cuhva sii ndo sa nacatyi ndo Tuhun Ndyoo, ta yoñi cua cuu cazi. Ta vazu zuhva ñi tundyee iñi iyo sii ndo, zoco zavaha ndo cuhva catyi, ta ña catyi ndo sa ña sito ndo sii.
Iyo ñiyɨvɨ zavaha xaan cuhva cuñi cuihna. Catyi ñu vatyi ñiyɨvɨ hebreo cuu ñu, ta zavaha ñu cuhva cuñi mi catyi ñu, zoco vatya xaan ñu. Cua zañiñi sii ñu, ta cua quisi ñu nu yucu ndo, ta cua zacahnu ñu sii ndo. Ta cua coto ñu vatyi cuñi xein sii maa ndo.
10 Cundyee xaan iñi ndo tañi i cundyee xaan iñi mi, ta yucuan cuenda cua zacuende sii ndo, ta ma ndyehe ndo tundoho cahnu sa vasi zɨquɨ tandɨhɨ ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ vatyi cua nducu coto ihñi sii tandɨhɨ ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ, ta cua cote tatu cuñi ñu sii, sa ndisa a ña cuñi ñu sii.
11 Sa cuñi quisi tuqui. Ma zaña ndo cuhva vaha iyo sii ndo coto ma ñihi ndo sa vaha sa cuñi ra Ndyoo cuhva ra sii ndo.
12 Tandɨhɨ ñu zahacanaa sii cuihna cua zandui ñiyɨvɨ ñiñi sii ñu ityi nuu ra Ndyoo, ta ma cuu ca ndoyo ñuhu ñu. Cua tyei zɨvɨ ra Ndyoo mi ta zɨvɨ ñuu ra Ndyoo nuu tandɨhɨ ñu cuan. Ñuu cuan cuu ñuu Jerusalén saa. Cua quita si andɨvɨ nu iyo ra Ndyoo, ta cua noo si. Ta tandɨhɨ ñu zahacanaa sii cuihna, cua tyei zɨvɨ sei nuu ñu.
13 Tatu ndyaa zoho ndo tyizoho ndo cuhva catyi Tatyi Ii sihin ñu sino iñi.”
Tyiño i tasi ra sii ñu ñuu Laodicea
14 Tyaa tucun minoo carta sii ra zacuenda sii ñu sino iñi ñuu Laodicea, ta catyun: “Ihya cuu tuhun cahan minoo ra zavaha ndisa cuii cuhva catyi ra. Sa ndaa, ra cahan sa ndisa cuii cuu ra. Ta maa ra i zavaha tandɨhɨ sa i zavaha ra Ndyoo.
15 Site yozo caa iyo ndo, ta ña vaha cuhva iyo ndo. Nu sa ña zandoo ndo sii, ta nu sa ña zatyiño vaha ndo tyiñe. Vaha ca tatu zandoo ndɨhɨ ndo sii a nduñihi ca zatyiño ndo tyiñe. Ña vaha sa zuhva cuñi ndo sii, ta zuhva ña cuñi ndo.
16 Zoco maa ndo zuhva cuñi ndo sii, ta zuhva ña cuñi ndo. Ta nu ña zandoo ndɨhɨ ndo sii, ta nu ña cuñi ndo zatyiño vaha ndo tyiñe. Yucuan cuenda cua tava ndyize sii ndo.
17 Tacuan catyi vatyi catyi maa ndo vatyi iyo xaan sa vaha sii ndo. Iyo xuhun ndo. Ñahñi sa cumañi sii ndo cuñi maa ndo, ta ña nacoto ndo vatyi ñahñi cuenda cuzɨɨ iñi ndo. Ndahvi xaan ndo; cuaa ndo; ta ñahñi sa vaha iyo sii ndo sa ndisa cuii.
18 Yucuan cuenda catyi sihin ndo vatyi zata ndo sa vaha sa iyo sii mi ta cua cucuca ndo sa ndisa cuii. Zata ndo xuhun cuaan vaha ta zahma cuisi sa cua ndɨhvɨ ndo ta ma cucahan ca nuu ndo. Ta zata ndo colirio quehe nuu ndo ta cua cuu nandyehe ndo. (Cuñi si catyi si vatyi nazama ñu cuhva iyo ñu ta nanducu ñu sa vaha ɨɨn ñi sii maa ra Ndyoo.)
19 Saha xein tuhun vaha sii ñiyɨvɨ, ta cañi sii ñu vatyi cuñi xein sii ñu. Yucuan cuenda zavehi cuhva cuan sihin maa ndo. Ta vityi cuñi si sa zama ndo cuhva iyo ndo ta zavaha ndo sa vaha sa ndisa cuii.
20 Ndyehe ndo vatyi nandyei yuvehe ta cati. Yoo ra cua cuɨñɨ nduzi ta nuña ra yuvehe, cua quɨhvi ta cua ndoi sihin ra. Ta ɨɨn ñi cua cuu ra sihin.
21 Ta ñiyɨvɨ cua zahacanaa sii cuihna, cua cuhve sa cundyaa ñu sihin mi nu ndyaca ñehi tañi i zahacanei sii cuihna ta vityi ndyei sihin Zuti nu ndyaca ñaha ra.
22 Tatu ndyaa zoho ndo tyizoho ndo cuhva catyi Tatyi Ii sihin ñu sino iñi.”