3
Cuhva cua nduu ñiyɨvɨ nu sa cuñi ndɨhɨ tyiemvu
Cuñi si sa coton vatyi ityi nuu ca cua coo quɨvɨ yɨɨ xaan.
Vatyi cua cuñi xaan ñiyɨvɨ sii maa ñu, ta ma cuñi ñu sii inga ñiyɨvɨ. Cua ndyiyo xaan iñi ñu xuhun. Cua zacahnu xaan ñu sii maa ñu. Cua cahan ñu ndya vaha ñi sii ra Ndyoo. Ma tyaa ñu yahvi sii zutu ñu ta sii zɨhɨ ñu. Ma nacuhva ñu tyahvi ndyoo sii ra Ndyoo a sii ñiyɨvɨ. Cuaha xaan cuatyi ñu cua coo.
Ma cuñi ñu nu sii ñiyɨvɨ sii ñu. Ta nu tucahnu iñi, ma coo sii ñu sihin ñiyɨvɨ. Cua cahan xaan ñu cuendu zɨquɨ ñiyɨvɨ. Nu maa ñu ta ma cundyee iñi ñu cundyaca ñaha ñu sii ñu sa catyi cuatyi ñu. Quiñi xaan cua nanduu ñu. Ta cua cuxaan xaan ñu sii tandɨhɨ sa vaha.
Cua xico tuhun ñu sii amigo ñu. Ñihi xaan iñi ñu. Sica iñi ñu vatyi sito xaan ñu. Nanducu xaan ñu ñaa sa cuñi maa ñu, ta ma nanducu ca ñu sii ra Ndyoo.
Cua cundyico ñu minoo cuhva tañi sa sino iñi ñu sii ra Ndyoo, zoco ña ndisa. Ña sino iñi ñu vatyi iyo xaan cuhva sii ra Ndyoo. Ñahñi cuenda cua cu‑ɨun sihin ñiyɨvɨ sa tacuan caa.
Vatyi nu iyo ñiyɨvɨ sa tacuan, iyo ra quɨhvɨ vehe ñiyɨvɨ. Zandavi ñaha ra sii ñuzɨhɨ sa ñahñi sa siñi tuñi xiñi, ñiyɨvɨ sa iyo xaan cuatyi. Zavaha ñu ñaa ñi maa sa catyi inga ñiyɨvɨ sihin ñu.
Ihya ñiyɨvɨ cuñi ñu coto ñu tandɨhɨ cuii nuu cuhva. Cutuhva xaan ñu, zoco ña cuu coto ñu ñaa sa cuu sa ndisa.
Tañi maa ra tazi, ra Janes ta ra Jambres, i sahñi tahan ra sihin ra Moisés. Ta tacuan tucu ñiyɨvɨ sa quehin tuhun ya, sahñi tahan ñu sihin sa ndisa. Yaha xaan ña vaha sa siñi tuñi xiñi ñu. Sa zama ñu cuhva iyo ñu, ta ña sino ca iñi ñu sii sa ndisa.
Zoco ma cucahnu ca ñu sihin cuhva ña vaha cuan vatyi yatyi xaan ta cua coto tandɨhɨ ñiyɨvɨ vatyi ñahñi sa siñi tuñi xiñi ñu. Tañi i tahan sa uu tahan ra sahñi tahan sihin ra Moisés.
Nu ndɨhɨ saha ra Pablo tyiño sii ra Timoteo
10 Zoco sito vohon cuhva i zacuehi suun ta cuhva iye. Siton ñaa sa cuñi ta cuhva sino iñi. Siton cuhva cundyee xaan iñi sihin ñiyɨvɨ ta cuhva cuñi xein sii ñu ta cuhva ña zañe Tuhun Ndyoo vazu ndyehe xein tundoho.
11 Sa cuenda Tuhun Ndyoo ta ndyehe xein tundoho, ta quiñi xaan zavaha ñiyɨvɨ sihin. Siton tandɨhɨ tundoho sa i tehin ñuu Antioquía, ta ñuu Iconio ta ñuu Listra sa catyi Tuhun Ndyoo. Zoco maa ra Ndyoo i zacacu sii, sisi tandɨhɨ si cuan.
12 Ndisa vatyi tandɨhɨ yo sa cuñi cundito cuhva cuñi ra Cristo Jesús, cua ndyehe xaan yo tundoho cua zacuu ñiyɨvɨ sii yo sa cuenda ra.
13 Zoco ñiyɨvɨ ña vaha ta ñiyɨvɨ zandavi ñaha, yaha xaan ca cua nduquiñi iyo ñu. Zandavi ñaha ñu, ta cua zandavi ñaha tucu ñiyɨvɨ sii ñu.
14 Zoco cundyico moo cuhva vaha sa i cutuhvon. Siton yoo sa zacuaha suun, ta sito vohon vatyi sa ndisa cuu si.
15 Ndya luhlun ta sa siton tutu ra Ndyoo, ta yucuan cuu sa zacuaha suun. Ta saha si coo sa siñi tuñi vaha suun. Ta cua cacun vatyi sino iñun sii ra Cristo Jesús.
16 Tandɨhɨ cuii tutu Tuhun Ndyoo cuu tuhun sa i cahan maa ra Ndyoo. Ta vaha xaan sa zacuaha yo sii si sii ñiyɨvɨ. Zañaha si sii yo tatu iyo sa ña vaha sii yo. Zaquihin si ityi vaha sii yo. Ta zañaha si cuhva cundito yo minoo cuhva vaha.
17 Tacuan iyo si sa vatyi ra sito sii ra Ndyoo ta ñahñi cua cumañi sii ra. Cua cuu zavaha ra tandɨhɨ cuii nuu sa vaha.