15
Mwiya yitaypika maajal: Jisas nyana valik kiyakuw, God ata kirapitakadid.
Aw kita wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun gwur wukin kariya-gwurkik aal tayir gwurak kaliva-tuwil Jisas Kraisak bwulal Viyakita Majib. Ki gwuradiy mawulaam kwurgwuril Viyakita Maaj, aal gwuradiy mawulaam sisuwlik, mwiya gwuradiy Jisas Kraisak wukijibir tikwagwuradiy mawul daya mwiya maaw tikwana. Ayiy, akaanaka, gwurak kalivatuwil Viyakita Maaj. Aw li gwur likib kaykiti-jibir tikigwura, li mwugiy-kiladiygwurik nyigilin tigwurkikik. Aw li gwur ki Viyakita Majik kipakip wukigwura, aal gwuradiy Jisas Kraisak wukijibir tinadiy mawul saal viyanadiy. Aal wun Jisas Kraisab kwurtuwil maaj gwurak bwutaay kwatiya-tuwil. A maaj aal mwiya yitaypik-al. A maaj aal kitawa bwulana: Jisas Krais kiyaad nyanadiy valik tikuw, aal God di diki lapa nyigaam sukwudaal maaj walil pik. Kiyadik, day dim kawamiyaam takadaak, God nyi mugwula yawaam ata kirapitakadid. Ki javik ab tayir God diki lapa nyigaam sukwudaal. Aw God Jisas Kraisaam kirapitakadik, di yikuw, mwiya taay Pitaak wakwudik, Pita ata dim vidid. Aw ginyir Jisas adiy di dikidi bapa duw day wakwadanaad Tabatiya Maan Vitiya Duw wataay, dayak di ata wakwudik, dayabab ata vidaad. Aw ginyir nyi nak Jisas ata nyanadiy 500 gwalugwa duw takwak wakwudik, day ata abab vidaad. Adiy dim vidiy duw taakw nuwukadiy adiyka kip kwanadiy kitaan ab. Aw nuwukadiy bwu kiyadiy. Aw ata Jamisawa adiy nuwukadiy diki maaj karaykwanadiy duwak wakwudik, day abab ata vidaad. Aw mwiya gany aal wun wunak wakwudik, wun ata vituwid. Aw wun kwasa nyan kaytik mwiy yisadapik tituwil ab, wun vituwid. Wun-adiwun, kidiy Jisas Krais diki maaj karay-kwanadiy duwaam yisadapika duw tikwanadiwun. Tayir wun God dikidiy duw takwaam vitaay, jawjaay kwurbagwudiwun. Aw aal javik tikuw, wun kitawa wukikwanadiwun, “Wun mwiyir maa rav Jisas Krais diki maaj karaydi duw titak,” waan. 10 Aw God wunaam sukwasukw kwurdilik tikuw, aw wun aka Jisas Krais diki maaj karay-kwanadi duw tinadiwun. Aw God wunaam sukwasukw kwurdik, aw aal atawa wunaam kwurdil yawiy maa kipa guwaar yi. Aw wun God atawa wunaam sukwasukw kwurkuw sugwiyaan kwurdilik tikuw, wun wagawa adiy nuwukadiy Jisas Krais diki maaj karay-kwanadiy duwaam ab yawiyik kakil-kwatuwdiy. Aw wunaam atawa kwurdil javik tikuw, aw wun atawa yawiy akis mwiyir kwurik-nadiwun wun wuna kapa apaar maa. Aw aal God diki wunak sugwiyaan kwurkwadalik tikuw, alik atawa kwurkwanadiwun. 11 Aw aal jaav mwiya yitaypika jaav maa. Aw nyan nakamwiyib gwurak ki God diki Viyakita Maaj nak kaliva-kwabana. Kalivakuw, gwur ki majik wukijibir tinadiygwur.
Aw li God Jisasaam kirapitak maarik-da duw taakw dayadiy God diki majik wukijibir tikwanadiy mawul ab saal viyak-nadiy.
12 Nyanaki karay-kwabana maaj liki mwiya maaw aal kitawaana: Aal Jisas Krais kiyadik, God kirapitakadid. Atawa tikuw, ata ataana gwura nyidim nuwukadiy duw taakw wakwadana, “God di adiy kiyadiy duw takwaam kirapitak maa nyanyi nyanyi wiywakwun kwakwak,” waan? 13 Aw li daya maaj mwiya maaj tikik-la, aal Jisas Krais kiyadik, God dim maa kirapitak. 14 Aw li Jisas Krais kiyadik God dim kirapitak maarik-da, aw nyana kaliva-kwabana God diki maaj aal saal viyana. Aw li atawa tikik-na gwuradiy God diki majik wukijibir tikwanadiy mawul ab saal viyana. 15 Aw li adiy duw taakw daya maaj mwiya maaj tikik-la, aw nyan duw takwak kaliva-kwabanalik tikuw Jisas Krais kiyakuw ridik God bwu kirapitakadid waan, aw li God dim kirapitak maarik-da, aal nyan duw takwak suwaal takabanaala God diki yawiyik. Aw li daya maaj mwiya maaj tikik-la, God adiy kiyadiy duw takwaam kirapitak maa aw day mwiyir nyanyi nyanyi kiy maarin kwayadakik. 16 Aw li God adiy kiyadiy duw takwaam kirapitak maarkida, aal di Jisas Kraisaam ab maa kirapitak kiyakuw ridik. 17 Aw li God Jisas Krais kiyakuw ridik dim kirapitak maarik-da, aal ata gwur, “Nyan vaal tabaam tibaak, God nyigil-didiyan,” wataay, wukijibir tikwagwuradiy mawul mwiya mwiyab ti maarkuw, saal viyak-nadiy. Atawa tikuw, gwur kip vaal yikwanadiy duw taakw tijibir tikik-nadiygwurik God diki milaam. 18 Aw li adiy kitawa wakwanadiy duw taakw daya maaj God di adiy kiyanadiy duw takwaam kirapitak maa waan, li mwiya maaj tikik-la, aal ata adiy miyawa kiyadiy Jisas Kraisak wukijibir tidiy duw taakw, aal God dayaam nyigil maa. Aw day dikiwa gwutakaan tikinadiy nyanyi nyanyi. 19 Aw li nyanadiy Jisas Kraisak wukijibir tikwabanadiy mawul kipa kidi kupwaam kwakwabanadiy nyi-danim sugwiyaan kwurik-dana, aw ginyir kiyabaak, nyanak sugwiyaan kwar maarik-dana, aal nuwukadiy duw taakw ata rivikidiy nyanak mwiya samasam wukik-nadiy.
God diki Jisasaam kirapidil yawiy liki mwiy.
20 Aw atawa maa, adiy duw taakw wadana pik. Ki gwurak wakituwa maaj aal mwiya mwiyaba maaja. God bwutaay kirapitakadid Jisas Krais kiyakuw ridik. Aw atawa God kwurdilik tikuw, aw nyan mwiya mwiyab lakwubana di adiy kiyadiy duw takwaam ab kirapitaka-kidadiy. 21 Aw adi duwaar nak, Atam, diki valik tikuw, miyawa duw taakw kiyakwanadiy. Aw adi nikidi duw, Jisas Krais, diki yawiy danik tikuw, God kirapitaka-kidadiy adiy kiyadiy duw takwaam. 22 Aw miyawa duw taakw Atam dikidiy warag-adiy. Alik tikuw, nyan miyawa kiya-kinadiyan, kwasa mwiy kwataay. Atampik nyan, aal miyawa Jisas Krais dikidi gwalugwum tinadiy duw taakw, aw ginyir nyan kiyabaak, God kirapitaka-kidadiyan aw mwiyir di dikiwa nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwayabakik tikuw. 23 Aw nyanaam abab kirapitaka-kidadiyan aal di diki nyanak tasakwudil nyab. Mwiya tayib Jisas Krais kiyakuw ridik nyanadiy vaal danik tikuw, God ata kirapitakadid. Aw Jisas Krais sibinin maa kidi kupwaar dadik, God ata nyanaam, miyawa aal Jisas Krais dikidiy tinadiyim, ata kirapitaka-kidadiyan. 24-26 Adiy kwusikidiy nyi adiyka tikidiy. Aw Jisas Krais di diki kip van tikinaad tan yin di dikidiy mama nib kakilkuw, diki tabaam kaykitin tikidadiy. Aw di ata miyawa sipakwu-kidadiy miyawa kupwa kidiy van tikwanadiy javawa wudib dayadiy ap. Mwiya gany sipakwu-kida jaav, aal kiyakwabana kiy-a. A jaav miyawa sipakwu-kida. Aw dikidiy mama nibaam aal atawa kwurin napakuw, di ata taka-kidadiy dikidiy miyawa van tidadiy javawa duw taakw dikidi Asaay God diki tabaam tidakikik. 27 God diki lapa nyig ki javik bwulana,
“God miyawa jaav Jisas Krais tabaam takadidiy,” wakuw.
Ki maaj wana miyawa jaav Jisas Krais diki tabaam tinadiy. Aw God miyawa jaav Jisas Krais tabaam takadilik tikuw, alik God di samab Jisas Krais tabaam di ti maa. 28 Aw God miyawa jaav Jisas Krais diki tabaam takadik di diki van dayaam tidikikik, aw Jisas Krais ata dikidi Asaay tabaam di diki taka-kinaad aw God di diki miyawa javim miyawa van tidikikik.
Mwiya mwiyab God Jisas Krais dikidiy duw takwaam kirapitaka-kidadiy.
29 Aw li adiy duw taakw God di kiyadiy duw takwaam akis kirapitaka-kinaad wataay, aw agwa javik tikuw day kiyadiy duw takwa danik baptais kwurkwanadiy? Aw li daya maaj mwiya mwiyab tikik-la, God kiyadiy duw taakw kirapitak maa wakuw, aw day baptais kwurkuw adiy kiyadiy duw takwa danik, agwa viyakita jaav wakwukina a javik? 30 Aw li daya maaj mwiya maaj tikik-la, aw agwa javik tikuw nyan kip nyanyi nyanyi duw takwak kaliva-kwabanadiy God di dayaam kirapitaka-kidadiy Jisas Kraisaam kirapitaka-dil pik wakuw, aw duw taakw a maja danik tikuw, nyanaam ab viyasipak kwur-kwadanadiyan. 31 Kristen gwalugwa duw taakw, nyanyi nyanyi duw taakw wunaam viyasipak kwur-kwadanadiwun. Aw gwur Jisas Krais nyanadi Yitaypika Duw dikidiy tigwuralik tikuw, ki javik aal wuna rakarak tikwatuwa mawul liki mwiya maaw-al. Alik wun ki maaj gwurak watuwadiygwurik. 32 Agwa javik tayir kilim Yipasas tipaam wun adiy sapiy bwal as kaytik tidiy duwawa wariya-diwun aw li God wunaam kirapitak marik-da. Aw wun atawa kwurtuwa wuna kapa sipa danik kwurtuwala, ay? Aw li God adiy kiyadiy duw taakw kirapitak maarkida, aal adiy kitawa wakwanadiy duwa pik, “May nyan kamnaagw kitaay guw kinaak, aw sir kiya-kibanaala,” wataay, kip atawa kwurnaak. 33 Ki wakwadana maaj, “Kupwaraap kwakwanadiy duw taakw nuwukadiy duw taakw dayadiy viyakita sukwaam jawjaay kwur-kwanadiy dayawa kwataay,” wakuw, aal mwiya maaja. Alik gwur yarakara adakw day gwuraam gwiyupw kwurik-danadiygwur. 34 Gwuradiy mawul mwugiygwur tugwaam nakwadiy. Bwan gwuradiy vaal yikwagwuradiy yabik akwiy. Aw wun gwurak waaw gwura nuwukadiy duw taakw Godaam lakwun maa ti. Wun gwurak atawa watuwadiygwur gwur wap saygwurkik.
Adiy adawul tipaam kwanadiy, dayadiy amwiy kapab-adiy.
35-36 Aw duw wunak kitawa bas sikida, “Ata ata God adiy kiyadiy duw taakw kirapitaka-kidadiy? Aw ginyir di dayaam kirapitakadik, agwa amwiy kwurkinadiy?” Aw wun dikik kitawa wakituwaad, “Min mwiya kwam-adimin! Aw min maa laakw kadiy jaav mayim siminik, aw li day taay kiy maarkidana saal war maa? Aw li adiy sikiminadiy kadiy jaav kiyajibira-daak kupwaam, aal yaak, saal ata warkidiy.” 37 Aw gwur kabasik kitika jaav sikwagwura kipa kadiyda mayim sikwagwuradiy. Nimadiy saal akis sikwagwuradiy. Day ginyir warkidiy. 38 Niki kadiy niki saal aw niki kadiy niki saal, atawa God diki mawul walil pik warkwanadiy. 39 Amwiy kapakap-adiy. Day abab rivriv maa. Duw dayadiy amwiy naka. Aw animal dayadiy amwiy day kapab-adiy. Aw wapiy dayadiy amwiy day kapab-adiy. Aw adiy kamiy dayadiy amwiy ab kapab-adiy. 40 Adiy adawur tipaam kwanadiy, dayadiy amwiy adiy kapab-adiy. Aw kidiy kidi kupwaam kwanadiy, dayadiy amwiy adiy kapab-adiy. Adiy adawur tipaam kwanadiy, dayadiy gilabadiy adiy kapab-adiy. Adiy kidi kupwaam kwanadiy, dayadiy gilabadiy adiy kapab-adiy. 41 Nyi diki gilabadiy aal kapab-al. Bap liki gilabadiy aal kapab-al. Kwungar dayadiy gilabadiy-ab kapab-adiy. Awarab, kwungar day rivriv akis tikwanadiy. Aw nuwukadiy dayadiy kariya-kwanadiy ap nuwukadiyim kakil-kwanadiy. 42 Atawa tikidana, God kiyadiy duw takwaam kirapitaka-kida nyanyi nyanyi kwayadakik. Nyanadiy amwiy adiy mayim sikwabanadiy kadiy kaytik-adiy. Duw taakw kiyadakib, nyan adiy kiya-kwanadiy amwiy kawamiyaam givi-kwabanadiy. Kawamiyaam givikuw, day ata kupwaraap yikidiy. Aw adiy God kirapitaka-kidadiy amwiy ginyir day samab kupwaraap yi maa. 43 Adiy nyan kawamiyaam givi-kwabanadiy amwiy, adiy pwusupw kaytik-adiy. Aw adiy God kirapitaka-kidadiy amwiy, adiy mwiya mwiyab mwiya viyakita amwiy tikidiy. Aw adiy nyanadiy givi-kwabanadiy amwiy, adiy ap akis tikwanadiy. Kiyalikiyim nakwanadiy-adiy. Aw adiy God kirapitaka-kidadiy amwiy, adiy mwiya ap samasam tikinadiy-adiy. 44 Adiy nyanadiy kawamiyaam givi-kwabanadiy amwiy, adiy kipa kupwa amwiy-adiy. Aw adiy God kirapitaka-kidadiy amwiy adiy adawur tipa kidiy amwiy tikidiy-adiy. Kwula amwiy-adiy. Aw adiy amwiy God di diki mawul walidiy pika amwiy tikidiy-adiy. Aw kita kipa kupwa amwiy kwurin tibanalik, alik tikuw, nyan mwiya mwiyab adawur tipa kidiy amwiy kwurkibana. Adiy amwiy, adiy God diki mawul nyanak kwiykidadiy amwiy-adiy. 45 Ki maaj aal God diki lapa nyigaam rina,
“God yitakadid taay duw Atam. Yitakadik, di mwiya duw tad.”
Aw Jisas Krais day wakwadanaad, “ginyir Atam” wataay, di aad, nyanadiy mawulaam mwugiy-kwanaad nyanyi nyanyi kwayabakik. 46 Adiy adawur tipa kidiy amwiy nyan tayib maa kwar. Aw kidiy nyanadiy kipa kupwa amwiy, adiy tayib kwurbadiy. Kwurkuw, aw kwukir nyan ata kwurkibanadiy adiy adawur tipa kidiy amwiy. 47 God kupwaar di adi taay Atam yitakadid. Aw Jisas Krais, adi ginyir Atam, aad adawur tipab tikuw daad. Dakuw, mwiya duw suwulid. 48 Adiy kidi kupwaam kwanadiy duw taakw day adi God kupwaar yitakadidi duw Atam, diki mawula pik kwurdiy. Aw adiy adawur tipaam kwakidiy duw taakw, day adi nikidi duw Jisas Krais diki mawula pik kwurkidiy. 49 Aw nyan kip kidi kupwaam kwabanalik tikuw, alik adi kidi kupwa kidi duw Atam kaytik tikwanadiyan. Aw atampik ginyir adawur tipaam kwakibana, nyan adi adawur tipa kidi nikidi duw Jisas Krais kaytik tikidiyan. 50 Kristen gwalugwa duw taakw, wun watuwadiygwurik adiy kipa kupwa amwiy samab rav maa adi God van tidadi tipaar wulaan kwakwak. Adiy kiyakiy tikwanadiy jaav adi miyawa jaav kiy maarkwadanadi tipaar wulawul samab rav maa.
Nyan bwu kakilbana aal kiyabakik mwugiy-kwana vaal liki ap Jisas Krais nyanaam sugwiyaan kwurdilik tikuw.
51 Awuk ya, aw wun gwurak aka wasapwiy-kituwa aal tayir pakwun ril maaj. Nyan nuwuk tayib kiy maa nibway Jisas Krais sibinin kidi kupwaar dakida sikir. Aw di dadik kidi kupwaar, nyan miyawa wulikim nakwada pik ata suwulin tikidiyan. 52 Aw God wadik dikidi diki maaj kardadi duwak kwul puwdikik, aw jayib nak wulikim nakwada pik nyan suwulin tikidiyan a kwul kwudiy walik. God ata kirapitaka-kidadiy adiy miyawa kiyadiy duw taakw aw ginyir day samab kiy maa ya. 53 God nyanadiy kipa kupwa amwiy mwugiydik suwulbaak adawur tipa kidiy amwiy tidakikik, day jaab yi maarkuw, nyanyi nyanyi mwiyir kwayakidiy. 54-55 Aw kidiy kwurin tibanadiy jaab yikinadiy amwiy wapakuw, nyanadiy kwula amwiy kwurkibanadiy, adiy jaab yi maarkwanadiy. Ata ya ki God diki lapa nyigaam rina maaj mwiya mwiyaba maaj tikina. Aal maaj kitawa wana:
“God bwu miyawa sipakwudil aal duw taakw kiyakwadana kiy. Di bwutaay miyawa kakildil. Alik tikuw, aw ginyir ginyir duw taakw samab kiy maa. Samab maa! Aw ginyir ginyir nyanaam kawamiy rav maa kakil-kakilik! Samab maa!”
56 Aw aal nyaam aal duw takwaam kiyadakik mwugiykwana vaal ata miyawa kwusikina. Aw aal God diki nyanak nyanadiy valik simaka-dadiy jas kaytik tikwana lo, aal nyaam nyanak atawa ti maa ya, kwusikuw. 57 Aw nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais nyanaam sugwiyaan kwurdilik tikuw, alik nyan bwu kakilbana aal kiyabakik mwugiykwana vaal liki ap. Alik tikuw, Godak wayapiy sinaak. 58 Wunadiy mawul yikwatuwadiy Kristen gwalugwa duw taakw wunadiy gwurak watuwadiy mwiya maaj kip wukijibir adakw! Adiy javik mawul warapiy-tikwa. Yitaypika Duw Jisas Kraisak kip viyakita yawiyda kwurjibir adakw. Aw gwur bwu lakwugwura gwuradiy diki danik kwurgwuradiy yawiy saal viy maa. Mwiy rikidiy. Alik tikuw, gwur atawa viyakita yawiy akwur diki danik.