3
Adiy Korin tipa kidiy duw taakw Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kaytik kwakwadiy.
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun gwurawa kwatuwil sikir aal gwurak bwulatuwil maaj adiy God dikidi Mawul dayadiy mawulaam van tikwadadiy duw takwak bwula-kwatuwa maaj kaytik maa ti. Aw gwur kipa kwasa nyanugw kaytik tinadiygwurik God dikidi gwalugwum. Alik wun gwurak adiy Godaam laakw maarin tinadiy duw takwak kaliva-tuwa pik gwurak ab atawa kaliva-tuwadiygwurik. Aal gwurak kwiytuwil maaj, aal kwasa nyanugw kikwadanadiy mwuny kaytika. Aw aal adiy nimadiy duw taakw kikwadanadiy apa kamnaagw kaytik maa. Aw aal nyaam gwur samab maa rav. Kitaan ab gwur maa rav. Aw gwur kip adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kaytik kwakwanadiygwurik. Gwur gwurak kip awarwa awarwa titaay mawulaar wasupw supwa-kwanadiygwurik. Atawa tigwuralik tikuw, gwur awarwa awarwa wapasakiy sala-kwanadiygwurik. Aw atawa kwur-kwagwuralik, alik wun lakwunadiwun gwur adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw dayadiy sukwa pik kwakwanadiygwurik. Aw gwur nuwukadiy wakwanadiy, “Wun Pol dikidi kalivadidi duw-adiwun,” wataay, ay nuwukadiy wakwanadiy, “Wun Apolos dikidi kalivadidi duw-adiwun,” wataay. Aw atawa wakwagwuralik, alik gwur mwiyir adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kaytik wakwanadiygwurik. Sikadadaad Apolos? Aw wun sikadadadiwun? An kip yawiy duw-abiran. Alik tikuw, agwa javik gwur atawa kwurkwanadiygwur? God tasakwu-dibiran dikik yawiy kwurtikik. Aw ki kwurtil yawiyik tikuw alik gwur abab Jisas Kraisak wukijibir tinadiygwur. Ana yawiy, aal maay takwuna pika. Aw wun mayim kamnaagw situwkikib aw Apolos di dayaam galab kwurin van tikwanaad. Aw God-ad adiy kamnaagw yarakara wardakik mwugiy-kwanaad. Aw adiy kamnaagw mayim sikwanadiy duw takwawa, adiy kupw takakwanadiy, day mwiya yitaypik maa adiy javik. Aw God di diki mwugiy-dikib, adiy sikwadanadiy jaav warkwanadiy. Alik tikuw, di-ad mwiya yitaypik tinaad. Adiy duw taakw kamnaagw mayim sikwanadiywa adiy kupw taka-kwanadiy duw taakw day nakamwiyib rivriv-adiy a yawiy kwurik. Aw aal kwurkwadana yawiyik tikuw ginyir God yapiy-kidadiy, am sikuw. Di kwiykidadiy kapakap kapakap adiy kwurkwadanadiy yawiyik tikuw, nikidik nima pika am, aw nikidik kwasa pika am sikuw. Nakamwiyib an God diki danik yawiy kwurkwanabiran. Aw gwur duw taakw gwur God dikidi maay kaytik-adiygwurik. An gwuraam yawiy kwurkwanabiran. Awarab gwur God dikidi wiy kaytik-adiygwurik. Aw an titaay yawiy kwur-kwatadiygwurik.
Godak yawiy kwurkwanadiy duw taakw day wiy kwurkwanadiy duw kaytik-adiy.
10 God tasakwu-didiwun dikik yawiy kwurtuwkik. Di sugwiyaan kwur-kwadadiwun aal yawiy kwurtuwkik. Aw wunak sukwasukw kwurdilik wun adi wiy kwurkwurik samasam lakwu-kwanadi duw kaytik-adiwun. Aw wun adi wiyaam ap tikwanadiy paaw kitik katadiwun. Aw kita nikidi duw di niki yawiy kwurnaad adi wiyaam. Aw adiy adi wiyaam yawiy kwurkinadiy duw day nakanak yarakara kwurkwadiy. 11 God di bwu tasakwudil Jisas Krais di adi God kwurdadi wiy dikidi mwiya ap tikwanadi tagwa kwaat kitik tidikikik. Aw li atawa alim tidik, duw nakab rav maa adi kwaat warapiy warapiyik. 12 Adiy Godak yawiy kwurkwanadiy duw taakw, day adiy wiy kwur-kwanadiy duw kaytik-adiy. Nuwukadiy duw taakw day apa paaw taw-kwanadiy day tawuk, ay miyab, ay bagir kwurtaay. Aw nuwukadiy adiy ap ti maarkwanadiy paaw taw-kwanadiy, wany ay baaw ay duwamaj kwurtaay. 13 Aal God dikidi nimadi kot rikidadi nyaam adiy duw taakw dayadiy kwur-kwadanadiy yawiy ata mwiya maliykaal wakwukidiy. Wakwudaak, miyawa duw taakw vikidadiy ata ata day viyakit-adiy ay kupwaraap-adiy. Adi nimadi nanaaw yakuw nayaki-dikib, wiy yitaay yataay tikwanadiy. Atawa nayaki-dikib, adiy ap ti maarkwanadiy wiy ata vakir-kwanadiy. Adi nanaaw adiy duw taakw dayadiy yawiy kwurkitaan vikir. 14 Atampik, adiy duw taakw kwurkwadanadiy yawiyik God di dayaam kwurkitaan vikidadiy viyakit titak. Aw mwiyir viyakit tikidana, adiy kwurdadiy yawiyik God di yapiy-kidadiy. 15 Aw li nuwukadiy duw taakw dayadiy yawiy viyakit ti maarkidana, adiy ap ti maar kwanadiy wiy vakir-kwadana pik, atampik adiy duw taakw dayakil yawiy kip kwusikina. Aw day adiy wiyaam ridakikib yiy yanlikib tabwuwakwu-kwanadiy duw taakw kaytik, atampik day gwutakaan wakwudaak, dayadiy miyawa yawiy sipakwu-kinadiy. Sipakwukuw, kip tabada tikidiy. 16 Aw gwur maa laakw gwur God dikidi wiy kaytik-adiygwurik, aw God dikidi Mawul kwa-kwadadiygwurik? 17 God dikidi kwakwadadi wiy aad mwiya mwiyab mwiya viyakit tikwanaad. Gwur-adiygwurik dikidi kwakwadadi wiy. Aw li duw ay taakw God dikidi kwakwadadi wiyaam sar kwurkidana niki yaab niki yabir, God adiy duw ay takwaam ab sar kwurkidadiy.
Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw dayadiy mawulaar lakwu-kwadanadiy jaav day mwiya saal viyanadiy God diki milaam.
18 Gwura duw nakab di dikik gwiyip kwurdiba. Aw li gwura nyidim gwura duw nak wukikida di kidi kupwa kidiy jaav samasam lakwu-kwanadi duw-ad wakuw, aw atawa wuki-yaay, di adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw, “Di saal viyanaad,” wakwadanadi duw kaytik tikwaad. Di ata mwiyir lakwunadi duw tikinaad. 19 Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw dayadiy mawulaar lakwu-kwadanadiy jaav day mwiya saal viyanadiy God diki milaam. Aw God diki lapa nyig kitawa wana:
“God mwugiydik, adiy duw taakw dayadiy samasama lakwu-danadiy jaav mabir kaytik, adiy duw takwaam taykiti-kiladiy.”
20 Ki maaj ab God diki lapa nyigaam rina:
“Yitaypika Duw God lakwuyaki-dadiy adiy kidi kupwa kidiy jaav samasam lakwu-kwanadiy duw dayadiy mawulaar wuki-kwadanadiy jaav saal viyanadiy.”
21-22 Alik tikuw, gwuradiy sapakwa nyanugw dayadiy kwurdanadiy yawiyik sakwar sakwar titaay, maaj wayi waya-tikwa. Aw ababa jaav gwuradiy-adiy, God kwiydidiy.
Pol Apolos-awa Pita,
kidi kupw,
kidiy kwakwagwuradiy nyi,
kiya-kigwura kiy,
kita kwagwuradiy nyi,
ginyir kwakigwuradiy nyi,
Adiy miyawa gwuradiy-adiy. 23 Ayiy, aw gwur adiy miyawa jaav kwurin tinadiygwurik ab, aw gwur Jisas Krais dikidiy duw taakw-adiygwur. Aw Jisas Krais di God dikid tinaad.