JON
Vitiya Sukwudil Maaj
1
1-2 Wun Jon, Yitaypika Duw Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy duw taakw dayadi yitaypika duw, wun ki lapa nyig gwurak sukwutuwa. Gwur gwura tipa kidiy God tasakwu-didiy bapa duw taakw, gwurak wuna mawul mwiyir yina. Adiy miyawa aal mwiya mwiyaba maaj lakwu-nadiy, dayabab gwurak mawul yinadiy. Aw aal mwiya mwiyaba maaj nyanaam rawun kwalalik tikuw, li kip nyanawa tijibir tijibir tiyakila nyanyi, nyan abab atawa gwurak mawul yikwabana. Wun bas situwabir Asaay Godawa dikidi Nyan Jisas Kraisak nyanak wukikuw, biraki sukwasukw kwurkwana mawul kwiykuw, nyanadiy mawulaam sisuwbirik, kwusida-takaan tikwana mawul kwurbakik. Aw li nyan Godawa Jisas Kraisak birikidi mwiyir tikwanadi yabim kwakuw, nyan birikiwa duw takwak mawul yikibana, nyan atampika mawul kwurkibana.
Nyan awarwa awarwa mawul yinaak.
Aw wun wukikuw, gwura bapa duw takwaam nuwukadiy kip wuki-wukib aal mwiya mwiyaba yabim Asaay God kwurbakik wadaal majib wuki-wukib tigwuralik tikuw, wun mwiya samasam rakarak tidiwun. Wun gwurak kwula maaj maa sakw likib lakwu-lakwub tigwurkikik. Ki wukigwuril maaj aal mwiya bas Jisas Kraisak bwula maaj wukigwuril nyab. Aal wukigwuril majib aal maa sukwutuwa. Aal maaj wana nyan awarwa awarwa mawul yinaak waan. Aw li nyan atawa kwurkibana, aal nyan God diki majib lakwu-lakwub tibanaala. Ki maaj aal basa kasab wukigwuril maaj, “Awarwa awarwa mawul yitaay adakw,” waan.
Jisas Krais dikidiy mama nib kidiy-adiy.
Samasama suwaal takatak tikwanadiy duw bwu miyawa tipaar yikit akitanadiy. Day samab akis wukijibir tikwanadiy Jisas Krais di kidi kupwaar dakuw, di mwiya mwiyaba duw tad. Jisas Krais dikidi mama nib adi atampika suwaal takatak tikwanadi duw-ad. Yarakara, ata day gwurak suwaal takadaak, nyanadiy gwuradiy nyidim kwurkwabanadiy yawiy ata kipa guwaar yikik-nadiy. Yarakara, aw gwur adiy God gwurak kwiyik wadidiy jaav kwurkigwura. Adiy duw taakw day akis adiy Jisas Krais kaliva-didiy javida kaliva-kwanadiy, aw day nuwukadiy maaj ab day dayadiy kapa mawulaar ab wakwadanadiy, day bwu Godaam wapadaad. Aw di dayawaan ab maa ti. Aw adiy Jisas Krais diki kalivadil maaj nakab kwurkwatik maarkwanadiy duw taakw, dayada Asaay Godawa dikidi Nyan bir nakamwiyib dayawa tikwanabir. 10 Aw li duw nak gwurak yakuw adiy Jisas Krais kalivadidiy majib kaliva maardik, aal niki maaj kaliva-kwanaad, samab gwuradiy wiyaar waan karaytikwa. Samab adi duwak wayapiy ab sitikwa. 11 Aw li gwura duw nakab adi duwak wakaray kwurkida, aal di adi duw dikidiy kwurkwadadiy vaal kwurdaal pik kwurkinaad.
Jon diki ginyir maaj.
12 Kipa java maaj-adiy kip rinadiy gwurak sukwu-sukwuk. Aw wun maa wanadiwun lapa nyigaar sukwu-sukwuk gwurak. Atawa kwur-yaay, aw wun gwurak yakir. Yakuw, awarwa awarwa mwutaam van tan, kwakibanadiy aw ata nyan kwaan nakamwiyib mwiya rakarak tikidiyan. 13 Adiy ki tipa kidiy God dikidiy tasakwudidiy bapa duw taakw gwurak wayapiy sinadiy.