5
Yiiy oo mando mengg naatum in Omaaho Bop e nom
+ o 5:1 Mat 24:36*Halingg-aso, ham-ame doosin in nambe hey kaavu kaapiya be hey naanêêl Omaaho Bop-ate busin osin ta vu ham e, + o 5:2 Mat 24:42-44; 2Pi 3:10; Taato 3:3*in ham oo alak ni vanuh nambe busin sen Omaaho Bop nom-ato, ond le naatovu yiiy pavis
naambe omaaho hôôndak ti valup hôôk busin lavuun. + o 5:3 Esi 13:10; Mat 24:39; Luk 21:34-35; Jon 16:21-22*Tombe hil e daanêêl naambe, “Vakasin melaas neep om yiiy nando nivasa,” tombe yik nimeen bopaata le naatovu sil pavis in nambe kawiiy sil, de sil-ame lalohvu nambe dapak in e, naambe sen vêêh noow nayêêy in navu gako tombe hango nivaane pavis.
Om halingg-aso, ham-ame nando hôôk mekanu in nambe vaa-ju naatokak ham pavis naambe omaaho hôôndak-ato le, malis. + o 5:5 Lom 13:12; Ep 5:9*In ham pin atu hil amelangaah om ham nando hôôk taaku melangaah, yame hil amekanu de yiiy nando hôôk taaku mekanu le, malis. Om yame naanggop naambe hil vaalu le, nganjo yiiy mando mengg naatum-ande yame yalukook biing paya naambe hil sen danum bel e. Hil deep ond deep busin, de hil danum bel-ambe lundkook wiing paya ond danum hôôk taaku busin. + o 5:8 Ep 6:14,17*Nganjo yiiy nando hôôk taaku melangaah, om yiiy mando osin yalukook biing kul anivasa, de yaanggulis Anutu baambu osin yahengg gaving omaahonôôn, ond mem tu dayongg-ambe nahilin yiiy baambungg in ngaamong. De yakangg monambu Anutu le nom in nôôh yiiy vêêl-ato naatu tôômb taambusin, in nambe ngaamong naam-ato ond salosak ak tôômb-anju, be yame gangoyin naambe la hanggwang yalungg e, yik yalungg oo neep nikuusin. + o 5:9 1Tes 1:10; 2Tes 2:14*Anutu me-holin yiiy in nambe yite ahekalin naatovu yiiy e, nganjo holin yiiy
in nambe kul sen yate Omaaho Bop Yesu Kalisi wiing in nambe nôôh yiiy vêêl-ato nôôn jak vu yiiy. 10  + o 5:10 Lom 14:8-9; 1Tes 4:14*In yimb
in nambe dôôvu yiiy, om naambe yiiy mando memoos me yaanggimb, ond yik yiiy ahondoos mando metumin gaving yi. 11  + o 5:11 Jut 20*Om ham oo kaandu ham osin ham andôôvu ham in nambe ham aniwêêk jak, yik naambe sen ham nawiing-ato.
Pol samu vakasin ahus heey
12  + o 5:12 1Ko 16:18; 1Ti 5:17*Halingg-aso, hey kataangg ham naambe ham anjêênin ham vu hil sen dawiing kul hôôk ham lavuun, sen Omaaho Bop holin sil-ambe latu hamate yêêv-ambe dawiing tanasin vu ham-ato. 13 Ham angge sil anivasa lôôt osin ham ahem gaving sil in kul sen dawiing-ato, tombe ham mando osin vakasin melaas.
14  + o 5:14 2Tes 3:6,11,15*Om halingg-aso, hey naanêêl vu ham naambe ham ambu kôôvu nitambo-so, tonde ham kaandu hil sen londpayo nimeen-ato, de ham andôôvu hil sen sil-ame lalohvu nambe sil baale niwêêk e, tonde ham naalum in hil pin-ambe ham naanêêl vakasin melaas vu sil.
15  + o 5:15 Pro 20:22; Lom 12:17; 1Pi 3:9*Ham ganggin ham in nambe ham ti-te omaaho ti biing yi paya, ond me-bu nipaya dukanaah nyevahaan e, nganjo ham aniwêêk-ambe ham ambiing va nivasa mu vu mango-so de vu omaahonôôn pin.
16  + o 5:16 Pil 4:4*Ham alompayo nivasa jak busin pin,
17  + o 5:17 Luk 18:1; Kol 4:2*de ham oo monanohak nohvu busin pin, 18  + o 5:18 Ep 5:20*tonde va pin sen naatovu ham-ato ond ham oo monaapêêlis vu Anutu, in ham atu Yesu Kalisi-te hil
om Anutu yoo wiingin nambe ham ambiing naambêênjo.
19  + o 5:19 Ep 4:30*Ham-ame anggilin Vavi Vaambuung-ate mop e.
20  + o 5:20 1Ko 14:1,39*Ham-ame angge Anutu-te vakasin sen hil danêêl langaah-ato be ham galuuh damim vu naambe va malis e, 21  + o 5:21 1; Jon 4:1*nganjo ham sahi va pin-ambe va vaalu sen nivasaa-to ond ham naapuvu, 22  + o 5:22 Iyop 1:1,8; 2:3*de ham oo anjakin ham nivasa lôôt in va nipaya vaha vaha pin.
23  + o 5:23 Lom 15:33; 2Tes 3:16*Tonde Anutu sen nawiing-ambe yiiy nando melaas-ato, ond biing-ambe ham naatu omaahonôôn nivalok keenaanôôn, tonde ganggin ham kanum osin ham alompayo de ham anim naavi nivasa, in ham mando nivasa, de vakasin me-nanjip vu ham hôôk busin sen yate Omaaho Bop Yesu Kalisi dukanom-ato le. 24  + o 5:24 1Ko 1:9; 2Tes 3:3*In Anutu sen teey ham-ato me-le gavuuh ham e, ond yoo le ganggin ham naambêênja.
25  + o 5:25 Kol 4:3; 2Tes 3:1*Halingg-aso, ham akam bu hey hôôk lohakin,
26  + o 5:26 Lom 16:16*tonde ham anôôh Omaaho Bop-ate hil namand jak sa haalengg.
27 Sa naanêêl vu ham jak Omaaho Bop haale naambe ham naasevin kaapiyaa-jo vu Omaaho Bop-ate hil pin vuu-ja be sil gango.
28 Yik vakasin lung laa-ja. Yate Omaaho Bop Yesu Kalisi-te samu samu naas mando gaving ham.