10
Mamayurukajanyurra mirta marninypuwa!
Walyjakajaluya ngaanya wangka kulila! Julyjuya ngayurtinmili mitunyjanirri pujimanwana yankupayi, Muujajju-jananya palu tayimu maajalu kanyilpayi. Jiikajaluya karrpungka yurnturrpa nyakupayi. Jiiya yurnturrpa nyakulakaluya wanalpayi. Mamalu-jananya jiiwintilu ngampurrju katipayi. Jiilunga-jananya yurnturrjunga katingu kalyu majuwartawana. Mamalu-janampa wupuntamunu kalyu, palujanu kutuwanaya kalyuwana yanu. Jilanyangala kulirninpa, “Mamalu-jananya kalyuyurungka jarrpajunu, palujanuraya Muujajmili walyjarringu. Mamalu Muujajpa jiinya junu maaja-janampa nyinaraku.” 3-4 Jiikajaluya mirrka kujupa wulikajalu ngalkupayi, Mamalu-jananya yungun kujupa yungunpa yungkupayi. Yapungka-jananya Mamalu kalyu yungu. Palunyangka Jiijaj Kurayijpa ngarnawarra nyinapayi. Palu tayimu Mamalu-jananyapula Jiijajju mayikamu kalyu yungkupayi. Jii kujarralu-jananyapula ngampurrju parra katipayi. Palu tayimungaya wulu pakiwana parra nyinapayi. Karlkiya Mamaku parlanypa nyinapayi, palunyangka-jananya Mamalu mitu pungkupayi.
Palu tayimu jiikajalunga Mamayuru marninypungkupayi, kaya pakiwana nyinapayi. Kaya jilanya kulila!, “Yiipila jilanyayuru nyinaku pakiwana, Mamalu-langku pungkujaku.” Jiikajalungaya pakiwana Mamayuru marninypungkupayi. Jilanya wangka julyjujanu Mamamili nyininpa, “Mamayuruya marninypungkulaka mirrkakamu kuka maju ngalkupayi, kaya taanyjarripayi.” Ngayulurna-nyurrampa Puulju wajarninpa. Mirtanyurra palunyanyuru Mamayuru marninypungama! Jiikajaya karlkinpa nyupa kujupa kujupawinti ngarrima. Palujanu-jananya Mamalu mituminyirri pungu tuwinti jurri jawujun wulikaja, karrpu kujungka. Palunyangkala kulila!, mirta jilanyala nyupa kujupa kujupawinti ngarrima! Jii karlkinjuya pakiwana kulilpayi jilanya, “Mamalu-langku ngampurrju kanyirninpa, palujanula walyjalu kuliraka ngapilku.” Jilanyaya pakiwana kulinu. Mamaluwiyaju-janampa wajanyjangkaya kuliraka ngapilngara. Palujanu-janampa Mama wirrilyirringu, ka-janampa jilakaja kurtingu, pajara-jananya miturntankuraku. Palunyangkanyurra mirta jiikajayurulu walykukaja ngapiraka nyinama! 10 Karlki kujuparaya Muujajku parlanyarringukaya nyurnimankupayi. Palujanu-jananya Mamamili wikarrulu mitu wulikaja pungu. Palujanu-lanyajunyurra nintipurlukakaja mirta jilanyalu nyurnimala! 11 Wangka jiikajaya Mamamili julyjujanu nyininpa. Yiltaminyirri-janampa Mama wirrilyirringu ka-jananya mitu pungu, jumajiya walyku wululu ngapilpayi. Palunyangkala kulila! Mirta palukajayurulula, mirta wululu walykukaja ngapila!, ngulanga-langku Mamalu warrkira kurtingkujaku. Tayimunga ngamurringu Mamalu-langku kuutja kuru wajalku.
12 Yiipin kujulu kulilku jilanya, “Ngayurna Jiijajmili walyja murlpirrpa nyininpa, purturniya parlanykajalukamu malpulu muunpungku.” Wurlkun nyinama!, mayiti jiikajaluntaya kujupawanaljaku, mayitingku walyjalu marninypungkulaka walykuwana nyinajaku. 13 Martu jiikajalunga-lanyaya malpululurrju muunpunginpa pakiwanala nyinaraku, kayilala walyjalu kulirninpa walykukaja ngapilkuraku. Yiipi jiikajalu-nyurranyaya muunpungku, kayila-nyurranya Mamalu murlpirrmanku, junganyurra wulu nyinaraku.
14 Walyjakajaluya wangka ngaa kulila! Jampaya martukaja yanku kujungkarriku Mamamilingka jaajiyurungka, mirta-jananyanyurra kujungkarriku jiingka, Mamayurunyurra marninypungkuraku. 15 Ngayulurna-nyurranya wangka ngaa wajani, kulilkurakunyurra. Karna nintilu kulirninpa yiltalunyurra ngaa wangka kulilku. 16-17 Jampanyurra jiingka jaajingka ngalku kukakamu mayi, kanyurra mayitpi wulurrijaku, kanyurra Mamayuruku walyjarrijaku. Palunyajanunyurra mirta Jiijajmili walyjakajangka yanku kujungkarriku-jananyanyurra. Mirta kujungkarriku-jananyanyurra Mamamilingka jaajingka mirrka ngalkuka wama jikilku. Mirtanyurra mirrka jii kulilku Jiijajpa kawu, ka wama jii Jiijajku miji. Jampala wama jii jikirninpa, kala kulirninpa jilanya, “Kala Mama kulirninpa jiilu-langku jii wama yungu, jumajila Jiijajmili walyja nyininpa.” Karlukarlu kujungkala warlangkuraka ngalkuni, kala kulirninpa jilanya, “Jiijajmili walyjakajala kujungka nyininpa.” Jampala jilanyalu mayi ngalkuka wama jilanyalu jikilku, kayila Jiijajmili walyjaminyirri nyinaku.
18 Juwukajaya-jananya kulila! Jaajingkaya majungka tiipulja kuka mirtayirti paarninpa, kaya ngalkulaka jilanya kulini, “Ngaala mirtayirti ngalkulaka Mama marninypunginpa, palumili walyjakajalu.” 19 Mirtarna-nyurrampa wajarninpa palukajaluya Mamayuruku kunyjunyukajalu katira juninpa. 20 Jampaya jilanyalu katira juninpa Mamayurukuraya, malpukajaya-janampa pukurlarrinpa, mirta-janampa Mama ngarnawarrapurluka pukurlarrinpa, paki. Jiikajaluya Mamayuru marninypungkulakaya yiltaya kujupa marninypunginpa, malpu. Wajarninparna-nyurrampa jilanya. Mirtanyurra malpukaja marninypungama jiikajayurulu, jurraya! 21 Mirtanyurra Jiijajmili walyjakajangka jaajingka-jananyanyurra yarra mayi ngalkuka wama jikila!, kanyurra yarra jaaji kujupakarti Mamayurumilikarti!, ka malpukajangka-jananyanyurra mirrka ngalku. Mirtanyurra kujarra kujarra kulinma!, 22 jampanyurra Jiijajmili walyjakaja Mamayurungkalunyurra kujungkarrijaku, Mama-nyurrampa yilta wirrilyirrijaku, ka-nyurranya mayiti maparn majulu pungkujaku, Mamalu.
Wuluranyurra Mamaku junga nyinakura
23 Karlkiluyan Jiijajmili walyjakajalu wajarnin jilanya, “Walyjalula kuliraka ngapilkura, mirtala luwukajaku kulilkura.” Yiipinyurra jilanya pakiwana kulini, pakiwananyurra nyinaku. Yiipinyurra kunyjunyu kulini ngapilkurakunyurra, kunyjunyuwanarriranyurra nyinaku. 24 Mirtanyurra paluyuru kuliraka walyjalu ngapilmalpa, martu kujupakajakulurrju-janampanyurra kunyjunyu ngapinmaya! 25 Yatilykajaluya Mamayurumili jaajingka kuka junkulakaya marninypunginpa Mamayuru. Kaya kuka karlkinpa tawun kutukarti katira juninpa, martukajaluya payamulkuraku. Karlki kujupaluya kuka katiraka jiingka juninpa kutungka payamulkurakuya. Jiijajmili walyjakajalunyurra kunyjunyulu jiingka yanku payamunku, mirtanyurra jilanya kulilku, “Mayitiya ngaa kuka Mamayurujanu katingu junu.” Mirtanyurra jilanyawana kulila! Payamulakanyurra ngurrangka kati ngala! 26 Mamamili wangka jilanya julyjujanu nyininpa, “Mamalu kukakamu mirrka ngapinu, palunyalu-langku kujulu yunginpa, ngalkurakula.”
27 Yiipi Mamaku ngurrpalunta japilku palumili ngurrangka yankura ngalkuraku. Palujanulu wanala palumili ngurrangka ngala! Jampanta kujupalu jiijanulu kukakamu mayi yungku, mirtan jilanyalu kulila!, “Mayiti ngaa kukakamu mayi Mamayurujanu.” Mirtan jilanya kulila!, kukakamu mayi jii ngala!, kulilparnilu. 28-29 Ngurra palungka, jampanta Jiijajmili walyjalu wajalku, “Ngaa kuka Mamayurujanu, mirtali ngala!” Wangkan jii palumili kulila!, kan mirta ngala!, jurra!
Mayitpirninyurra karlkilu wajalku, “Mirtarnalu Jiijajmilingka kujupangka kulilku, walyjalurna kulilku mayitirna ngalkuraku, mayitirna junkuraku. 30 Yiipirna ngayulu jii kuka kulilku ngalkuraku, Mamarna japilku, jumajirni kuka jii yungu, palujanuyilarna ngalku. Mirtaju Jiijajmili kujupalu pakijunkura.”
31 Yiipinyurra ngurra kujupakurnungka nyinaku, jilanyanyurra kulila!, “Yaaluluya ngaamartajilu ngalkurnin?, kaya yaalu nyininpa?” Palunyajanunyurra jiimartajiyurulu ngalkuraku, jiimartajiyuru nyinaraku. Jiimartajiluntaya nyaku pukurlarrikukaya Mama ngarnawarrapurluka marninypungku. 32 Yiipi Juwukajangka-jananyanyurra Jiijajmilikajangka nyinaku wulu-jananyanyurra kunyjunyu nyina!, palukajaya wulu jungaraya Jiijajku nyinaku. Yiipi Juwuparnikajangkanyurra Jiijajmilikajangka nyinaku, wulu-jananyanyurra kunyjunyu nyina!, palukajaya wulu jungaraya Jiijajku nyinaku. Yiipiya ngurra kujupajanu Jiijajmili walyja nyininpa, jampa-jananyanyurra yanku nyinaku, wulu-jananyanyurra kunyjunyu nyina!, palukajaya wulu jungaraya Jiijajku nyinaku. 33 Yiipirna-jananya kujupakajangka nyinaku, ngayulurna jilanya kulilku, “Yaalurna-jananya nyinaku, ngaakajaluya Jiijajmili wangka kulilkuka palumili walyjarriku.”